Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2023-03-20

Sammanträde 2023-03-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2023/ÄON 0002

Ärende 1
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mikaela Sjöberg, verksamhetsutvecklare, och Gustaf Rosenberg, samordnare/digital fixare, presenterar om digitalisering inom äldreomsorg samt omvärldsbevakning inom området.

2 Granskningsplan för Trollängen Vård- och omsorgsboende

Dnr: 2022/ÄON 0155

Ärende 2

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontroller genomförde under oktober och november 2022 en kvalitetsgranskning av Trollängens vård- och omsorgsboende. Granskningsrapporten visade att det fanns brister och utvecklingsområden i verksamheten som behöver åtgärdas. För att åtgärda bristerna har verksamheten upprättat en åtgärdsplan. Förvaltningens bedömning är att verksamhetens åtgärder är tillräckliga.

Elin Blomdahl, verksamhetschef på Trollgängen, presenterar granskningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering Trollängens VoB.pdf
Förtydligad Återgärdsplan Granskningsrapport Trollängen 2022.pdf

3 Granskningsrapport för Funkisgruppens boende

Dnr: 2023/ÄON 0027

Ärende 3

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Den uppföljande granskningen av Funkisgruppens boendestöd noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetskontrollers från Tyresö kommun har genomfört en uppföljande granskning av Funkisgruppens boendestöd, med anledning av tidigare granskning av verksamheten som genomfördes under våren 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljningsgranskning Funkisgruppen ÄON.pdf
Uppföljningsrapport Funkisgruppen 2023.pdf

4 Lex Maria - Fördröjd vård i samband med CPAP-behandling på LSS gruppboende

Dnr: 2023/ÄON 0028

Ärende 4

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria. Utredningens omfattning ska anpassas efter händelsens karaktär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Under sommaren år 2022 uppdagades att sjuksköterska inte fullföljt ordination och administrering av CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) som är en behandlingsmaskin för sömnapné. Det dröjde månader innan patienten fick ordination för CPAP iordningsställt och administrerat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON - Lex Maria - Fördröjd vård i samband med CPAP-behandling inom LSS.pdf

5 Lex Maria - Vårdskada och fördröjd vård i samband med fraktur efter fall inom LSS

Dnr: 2023/ÄON 0029

Ärende 5

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria. Utredningens omfattning ska anpassas efter händelsens karaktär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Under hösten år 2022 uppdagades att en patient fallit på ett gruppboende inom LSS. Patienten har ramlat upprepade gånger under sommaren och fram till tillfället då patienten fått en spricka i ena knäet. Fysioterapeut och sjuksköterskor har undersökt patienten. Det dröjer 7 dagar från att sjuksköterska tar kontakt med vårdcentral till att patienten får en bedömning av läkare och innan patienten får en röntgenundersökning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON - Lex Maria - Vårdskada och fördröjd vård i samband med fraktur efter fall inom LSS.pdf

6 Lex Maria - Vårdskada och fördröjd vård i samband med bristfällig palliativ vård inom LSS

Dnr: 2023/ÄON 0030

Ärende 6

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria . Utredningens omfattning ska anpassas efter händelsens karaktär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Under hösten 2022 uppdagas en händelse då en patient i behov av palliativ vård inte erhåller de ordinationer eller insatser som är nödvändiga för symptomlindring, trots att det finns en palliativ vårdplan upprättat av annan sjuksköterska. Det uppdagas att ansvarig sjuksköterska inte upplevs som tillgänglig av omsorgspersonal och är svår att nå. Berörd sjuksköterska har inte planerat för, administrerat befintliga ordinationer eller följt upp vården för patienten i adekvat omfattning. Utredningen påvisar brister vårdsamverkan med andra hälso- och sjukvårdsfunktioner, överrapportering och återkoppling till omsorgspersonal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON - Lex Maria - Vårdskada och fördröjd vård i samband med bristfällig palliativ vård inom LSS.pdf

7 Information från förvaltningen

Dnr: 2023/ÄON 0006

Ärende 7

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

8 Månadsrapport

Dnr: 2023/ÄON 0005

Ärende 8

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för februari 2023 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport februari 2023 äldre- och omsorgsnämnden.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2023/ÄON 0007

Ärende 9

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Delegationsbeslut enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen, SoL
- Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demensjukdom
- Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag - äldreomsorgslyftet
- Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
- Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre

Bilagor
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag - äldreomsorgslyftet.pdf
Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 mars.pdf
Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demensjukdom.pdf
Beslut fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen för personer med demens.pdf

10 Meddelanden

Dnr: 2023/ÄON 0008

Ärende 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga meddelande att redovisa.

§21 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mikaela Sjöberg, verksamhetsutvecklare, och Gustaf Rosenberg, samordnare/digital fixare, presenterar om digitalisering inom äldreomsorg samt omvärldsbevakning inom området.

Bilagor
Uppdaterad version Digitalisering Äldre och omsorgsförvaltningen PP.pdf

§22 Granskningsplan för Trollängen Vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2022/ÄON 0155

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontroller genomförde under oktober och november 2022 en kvalitetsgranskning av Trollängens vård- och omsorgsboende.

Granskningsrapporten visade att det fanns brister och utvecklingsområden i verksamheten som behöver åtgärdas. För att åtgärda bristerna har verksamheten upprättat en åtgärdsplan. Förvaltningens bedömning är att verksamhetens åtgärder är tillräckliga.

Elin Blomdahl, verksamhetschef på Trollgängen, och Maja Amigo Korpi, enhetschef, presenterar granskningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att återrapporteringen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering Trollängens VoB.pdf
Förtydligad Återgärdsplan Granskningsrapport Trollängen 2022.pdf

§23 Granskningsrapport för Funkisgruppens boende

Diarienummer 2023/ÄON 0027 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Den uppföljande granskningen av Funkisgruppens boendestöd noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetskontrollers från Tyresö kommun har genomfört en uppföljande granskning av Funkisgruppens boendestöd, med anledning av tidigare granskning av verksamheten som genomfördes under våren 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att den uppföljande granskningen av Funkisgruppens boendestöd noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljningsgranskning Funkisgruppen ÄON.pdf
Uppföljningsrapport Funkisgruppen 2023.pdf

§24 Lex Maria - Fördröjd vård i samband med CPAP-behandling på LSS

Diarienummer 2023/ÄON 0028

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria. Utredningens omfattning ska anpassas efter händelsens karaktär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Under sommaren år 2022 uppdagades att sjuksköterska inte fullföljt ordination och administrering av CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) som är en behandlingsmaskin för sömnapné. Det dröjde månader innan patienten fick ordination för CPAP iordningsställt och administrerat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON - Lex Maria - Fördröjd vård i samband med CPAP-behandling inom LSS.pdf
Bakomliggande orsaker till 3 lex Marior.pdf

§25 Lex Maria - Vårdskada och fördröjd vård i samband med fraktur efter fall inom

Diarienummer 2023/ÄON 0029

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria. Utredningens omfattning ska anpassas efter händelsens karaktär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Under hösten år 2022 uppdagades att en patient fallit på ett gruppboende inom LSS. Patienten har ramlat upprepade gånger under sommaren och fram till tillfället då patienten fått en spricka i ena knäet. Fysioterapeut och sjuksköterskor har undersökt patienten. Det dröjer 7 dagar från att sjuksköterska tar kontakt med vårdcentral till att patienten får en bedömning av läkare och innan patienten får en röntgenundersökning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON - Lex Maria - Vårdskada och fördröjd vård i samband med fraktur efter fall inom LSS.pdf

§26 Lex Maria - Vårdskada och fördröjd vård i samband med bristfällig palliativ

Diarienummer 2023/ÄON 0030

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria . Utredningens omfattning ska anpassas efter händelsens karaktär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Under hösten 2022 uppdagas en händelse då en patient i behov av palliativ vård inte erhåller de ordinationer eller insatser som är nödvändiga för symptomlindring, trots att det finns en palliativ vårdplan upprättat av annan sjuksköterska. Det uppdagas att ansvarig sjuksköterska inte upplevs som tillgänglig av omsorgspersonal och är svår att nå. Berörd sjuksköterska har inte planerat för, administrerat befintliga ordinationer eller följt upp vården för patienten i adekvat omfattning. Utredningen påvisar brister vårdsamverkan med andra hälso- och sjukvårdsfunktioner, överrapportering och återkoppling till omsorgspersonal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON - Lex Maria - Vårdskada och fördröjd vård i samband med bristfällig palliativ vård inom LSS.pdf

§27 Boendestöd i kommunal regi inom LOV

Diarienummer 2023/ÄON 0040 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förvaltningschefen ges i uppdrag att starta upp verksamhet för utförande av boendestöd enligt socialtjänstlagen.

Beskrivning av ärendet
Sedan 2016 erbjuds kundval enligt lag (2008:892) om valfrihetssystem, LOV, för boendestöd i Tyresö. I dagsläget är fyra privata utförare anslutna till avtalet.
Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen (SoL) för särskilda målgrupper i ordinärt boende. Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen och den dagliga livsföringen, både i bostaden och ute i samhället.

Under 2022 har kommunens kvalitetscontrollers granskat utförarna i enlighet med fastställd granskningsplan. Resultatet från de granskningar som genomförts har påvisat kvalitetsbrister och avvikelser från avtalskraven. Några av utförarna har nyligen också valt att säga upp sina avtal med kommunen. Stora Sköndal AB sa upp sitt avtal i januari 2023, och Lindalens omsorg AB, som i dagsläget står för stödet till majoriteten av brukarna, sa upp sitt avtal i mars 2023.

Bland de två utförare som kvarstår finns kapacitetstak som innebär att fler brukare inte kan tas emot, vilket gör att möjligheten för brukarna att välja bland utförare i dagsläget är begränsad.

Det är viktigt att det finns beredskap för att säkerställa att boendestödet kan tillgodoses, där kommunen står som ytterst ansvarig. Mot bakgrund av detta beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden vid sitt sammanträde i februari 2023 att ett kommunalt alternativ för boendestöd skulle införas, inom ramen för befintligt LOV-avtal.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningschefen ges i uppdrag att starta upp verksamhet för utförande av boendestöd enligt socialtjänstlagen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Torbjörn Skarin (M), Giovanna Carlsson (KD) och Jörgen Nilsson (SD) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunalt boendestöd inom LOV.pdf
Särskilt yttrande (M,KD,SD) äldre- och omsorgsnämnden 2023-03-20 § 27.pdf

§28 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0006 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§29 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ÄON 0005 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för februari 2023 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport februari 2023 äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§30 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0007 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Delegationsbeslut enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen, SoL
- Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demensjukdom
- Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag - äldreomsorgslyftet
- Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
- Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre

Bilagor
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag - äldreomsorgslyftet.pdf
Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 mars.pdf
Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demensjukdom.pdf
Beslut fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen för personer med demens.pdf

§31 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0008 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga meddelande finns att redovisa.