Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2019-01-30

Sammanträde 2019-01-30

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen

1 Information om resultat av brukarundersökningar

Dnr 2019/ÄON 0020

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2018 års brukarundersökning visar att merparten av brukarna trivs med sitt boende och sin dagliga verksamhet. Resultatet varierar mellan 80 och 91 procent mellan verksamhetsområdena. Undersökningen visar dock, trots att de flesta är nöjda med personalen, att brukare inom daglig verksamhet och servicebostad inte alltid känner sig trygga i sin verksamhet.

Resultat av brukarundersökning avseende personer med funktionsnedsättning 2018 presenteras muntligt på sammanträdet.

Bilagor
Resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet LSS 2018.pdf

2 Nämndspecifik utbildning för äldre- och omsorgsområdet

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen delger nämnden relevant kunskap som berör äldre- och omsorgsområdet.

3 Redovisning av pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2019/ÄON 0017

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag redovisas för äldre- och omsorgsnämnden årligen i januari och augusti.
Förvaltningen för liv och hälsa redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag.

Bilagor
ÄON uppdragslista januari 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden januari 2019.pdf

4 Information från sektorchef mot äldre- och omsorgsområdet

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsområdet.

5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2019-01-02 inkl bilaga.pdf
Meddelande om godkännande, Hemjtänst, ledsagarservice, och avlösarservice enligt SoL och LSS 2018-12-19.pdf
Anmälan av delegationsbeslut ÄON januari 2019.pdf

6 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 20 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige(Finns på insyn: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1954368)
- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 3 Avskrivning av underskott för grundskola och hemtjänst (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08)
- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 10 Lokalförsörjningsplan 2019-2031 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08 )
- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 24 Val till kommunala pensionärsrådet 2019 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08 )

7 Anmälningar/meddelanden ÄON januari 2019

Dnr 2019/ÄON 0014

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för januari månad listas i bifogad rapport.

Bilagor
Högsta förvaltningsdomstolens beslut mål nr 5865-18 laglighetsprövning enligt kommunallagen.pdf
Högsta förvaltningsdomstolens beslut mål nr 5866-18 laglighetsprövning enligt kommunallagen.pdf
SKL Cirkulär 18 62 Ersättning till kontaktperson och kontaktperson-stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019.pdf
Kvalitetsenhetens uppföljningsraport gruppbostäder Olivia omsorg, Villa Linde och Tärningen 2018.pdf
Återrapportering av 2018 års statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om hbt-personers situation, verksamheter i kommunal regi.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokoll sammanträde 2018-12-12.pdf
Rådet för funktionshindersfrågor protokoll sammanträde 2018-12-12.pdf
Integritetspolicy Protokollsutdrag KLU 2018-11-21 § 200.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden januari 2019.pdf

§1010 Information om resultat av brukarundersökningar

Dnr 2019/ÄON 0020 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2018 års brukarundersökning visar att merparten av brukarna trivs med sitt boende och sin dagliga verksamhet. Resultatet varierar mellan 80 och 91 procent mellan verksamhetsområdena. Undersökningen visar dock, trots att de flesta är nöjda med personalen, att brukare inom daglig verksamhet och servicebostad inte alltid känner sig trygga i sin verksamhet.

Bilagor
Resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet LSS 2018.pdf

§1011 Nämndspecifik utbildning för äldre- och omsorgsområdet

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen delger nämnden relevant kunskap som berör äldre- och omsorgsområdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1011_prot_20190130.pdf (110 kb)

§1012 Redovisning av pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2019/ÄON 0017 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att påskynda arbetet genom att påbörja uppdraget med att ta fram villkor avseende intern boendepeng, så att underlag kan användas i budgetarbetet under våren.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag redovisas för äldre- och omsorgsnämnden årligen i januari och augusti.
Förvaltningen för liv och hälsa redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar att förvaltningschefen ges i uppdrag att påskynda arbetet genom att påbörja uppdraget med att ta fram villkor avseende intern boendepeng, så att underlag kan användas i budgetarbetet under våren.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden vill bifalla Peter Freijs (M) yrkande om att ge förvaltningschefen i uppdrag att påskynda arbetet genom att påbörja uppdraget med att ta fram villkor avseende intern boendepeng, så att underlag kan användas i budgetarbetet under våren, och finner att nämnden bifallet yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden vill bifalla ordförandens beslutsförslag att notera informationen, och finner att nämnden bifaller förslaget.

Bilagor
ÄON uppdragslista januari 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden januari 2019.pdf

§1013 Information från sektorchef mot äldre- och omsorgsområdet

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsområdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1013_prot_20190130.pdf (110 kb)

§1014 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2019-01-02 inkl bilaga.pdf
Meddelande om godkännande, Hemjtänst, ledsagarservice, och avlösarservice enligt SoL och LSS 2018-12-19.pdf
Anmälan av delegationsbeslut ÄON januari 2019.pdf

§1015 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 20 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige(Finns på insyn: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1954368)
- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 3 Avskrivning av underskott för grundskola och hemtjänst (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08)
- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 10 Lokalförsörjningsplan 2019-2031 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08 )
- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 24 Val till kommunala pensionärsrådet 2019 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08 )

Beslut/Protokollsutdrag
§1015_prot_20190130.pdf (110 kb)

§1016 Anmälningar/meddelanden ÄON januari 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för januari månad listas i bifogad rapport.

Bilagor
Högsta förvaltningsdomstolens beslut mål nr 5865-18 laglighetsprövning enligt kommunallagen.pdf
Högsta förvaltningsdomstolens beslut mål nr 5866-18 laglighetsprövning enligt kommunallagen.pdf
SKL Cirkulär 18 62 Ersättning till kontaktperson och kontaktperson-stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019.pdf
Kvalitetsenhetens uppföljningsraport gruppbostäder Olivia omsorg, Villa Linde och Tärningen 2018.pdf
Återrapportering av 2018 års statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om hbt-personers situation, verksamheter i kommunal regi.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokoll sammanträde 2018-12-12.pdf
Rådet för funktionshindersfrågor protokoll sammanträde 2018-12-12.pdf
Integritetspolicy Protokollsutdrag KLU 2018-11-21 § 200.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden januari 2019.pdf