Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2019-04-24

Sammanträde 2019-04-24

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen

1 Återrapportering kring åtgärder till följd av kvalitetsenhetens granskning av hemtjänsten i kommunal regi

Dnr 2018/SN 0182 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På sammanträdet redogör verksamhetschef för hemtjänsten i kommunal regi muntligt
för de åtgärder som vidtagits i verksamheten till följd av kvalitetsenhetens tidigare
granskning.

Kvalitetsenheten genomförde under 2018, på uppdrag av kommundirektören, en
granskning av hemtjänsten i kommunal regi. Granskningen såg över verksamheten ur
såväl ett ekonomiskt som ett kvalitetsmässigt perspektiv, med intentionen belysa
förbättrings- och effektiviseringsområden inom den kommunala hemtjänsten.

Granskningen visade att personalen inom den kommunala hemtjänsten generellt sett
har en hög kompetens, och stort fokus på brukarna. Däremot fanns anledning av se
över och effektivisera de administrativa resurserna, samt införa digitala lösningar som
kan underlätta och effektivisera arbetet.

Granskningen poängterade att hemtjänsten behöver förvaltningens stöd vad gäller
digitalisering och utveckling av de digitala systemen. Verksamheten behövde
dessutom kontinuerligt kunna revidera arbetsscheman för att anpassa verksamheten
efter behoven.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-11-28 § 1075.pdf

2 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef och enhetschef delger nämnden relevant kunskap som berör
verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

3 Ekonomisk uppföljning per mars 2019

Dnr 2019/ÄON 0028 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per mars avseende äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som
verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning för Äldre -och omsorgssektorn mars-19.pdf
Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.pdf

4 Kvalitetsenhetens granskning av Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2019/ÄON 0045 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden i
november 2019.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns kvalitetsenhet har, på uppdrag av tillförordnad förvaltningschef,
granskat verksamheten på Björkbackens vård- och omsorgsboende ur både ett
kvalitetsmässigt och ett ekonomiskt perspektiv.

Syftet med granskningen var att belysa aktuella förbättrings- och
effektiviseringsområden inom verksamheten. Den granskande undersökningen visade
på områden som kan utvecklas, både på verksamhetsnivå och på
förvaltningsövergripande nivå. Vidare visade granskningen ett antal brister som
behöver åtgärdas.

Åtgärder till följd av granskningen ska återrapporteras till nämnden senast i november
2019.

Bilagor
Granskningsrapport Björkbacken 2019.pdf
Tjänsteskrivelse kvalitetsenhetens granskning av Björkbackens vård- och
omsorgsboende.pdf
Uppföljning av Björkbackens vård- och omsorgsboende.pdf

5 Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om gemensam finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning

Dnr 2019/ÄON 0042 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun medverkar till finansiering av ett samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter i enlighet med rekommendation från
Sveriges kommuner och landsting (SKL).
2. Kostnaden fördelas enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har rekommenderat kommunerna att
gemensamt finansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter, med ungefär 1,95 kr/invånare i kommunen.
Finansieringen gäller i fyra år (2020-2023).

Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till en samordnad kunskapsstyrning
Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att anta rekommendationen utifrån
föreslagen beräkningsmodell, och föreslår att äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden står för 70 procent av kostnaden medan arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhetsområde (individ- och familjeomsorg) står för 30 procent.

Bilagor
Följebrev.pdf
15-2018-SIGN-Kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.pdf
Tjänsteskrivelse gemensam finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning
inom socialtjänsten.pdf

6 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län

Dnr 2019/ÄON 0038 012

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende
omhändertagande av avlidna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad överenskommelse gällande omhändertagande av avlidna har
tagits fram. Parter i den reviderade överenskommelsen är Stockholms läns landsting
(Region Stockholm) och kommunerna i Stockholms län.

Överenskommelsen tydliggör kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning
för transport och bårhusförvaring när en person avlider inom kommunernas särskilda
boendeformer där kommunerna är sjukvårdshuvudman. Storsthlm rekommenderar
kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 juli 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om omhändertagande av avlidna.pdf

7 HSL verksamhetschef

Dnr 2019/ÄON 0050 002

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Marie Pilhjerta utses till verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården
enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Beskrivning av ärendet
Nämnden är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården. Från och med
januari 2019 organiseras den kommunala hälso- och sjukvården både inom äldre- och
omsorgsnämnden och inom arbetsmarknads- och socialnämnden.
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att den kommunala hälso- och sjukvården
övergår till ett eget ansvarsområde och föreslår att nuvarande enhetschef, Marie
Pilhjerta, utses till verksamhetschef enligt 4 kap 2 § hälso- och sjukvårdslagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).pdf

8 Information om statsbidrag från Socialstyrelsen och Migrationsverket 2019 samt återrapportering av statsbidrag 2018-2019

Dnr 2019/ÄON 0057

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av statsbidrag har nämnden
ansvar att varje år ta fram en sammanställning av statsbidrag som finns tillgängliga
att söka från Migrationsverket och Socialstyrelsen. Nämnden ska även göra en
återrapportering kring samtliga statsbidrag som nämnden sökt.
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt de statsbidrag som hittills varit
aktuella att söka under 2019 från Socialstyrelsen och Migrationsverket. Vidare har ett
sammandrag av de bidrag som förvaltningen sökt för 2018 gjorts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information och återrapportering statsbidrag ÄON 2018-2019.pdf
Bilaga 2 SN sökta statsbidrag 2018.pdf
Bilaga 1 Sammanställning statsbidrag Socialstyrelsen & Migrationsverket - sökta
statsbidrag 2019.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2019/ÄON 0052 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 31 mars 2019 redovisas.

Bilagor
Ej verkställda beslut SoL per 31 mars 2019 ÄON.pdf
Ej verkställda beslut LSS per 31 mars 2019 ÄON 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut per 31 mars 2019.pdf

10 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

11 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden.
- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 65 Årsredovisning för Tyresö kommun 2018 (Finns
på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 68 Årsredovisning för Södertörns
överförmyndarnämnd 2018 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-
ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 76 Kommunstyrelsen meddelanden april 2019
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunfullmäktige 2019-03-28 § 20 Anmälan av nya motioner (Finns på insyn:
https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-03-28 )

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens
delegationsordning.

Inga delegationsbeslut finns att anmäla för april.

13 Anmälningar/meddelanden ÄON april 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för april månad listas i bifogad rapport.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden april 2019.pdf
Vårändringsbudget för 2019-prop.-20181999.pdf
Bilaga, fördelning anslag till kommuner, stimulansbidrag for aldreomsorgen.pdf
Ideal Vård och Service i Stockholm Tilldelningsbeslut.pdf
Tilldelningsbeslut_Vård- omsorgsplatser enligt SoL för personer från 65 år.pdf
Boendeplatser, köpta och egen regi.pdf

§1035 Återrapportering kring åtgärder till följd av kvalitetsenhetens granskning av hemtjänsten i kommunal regi

Dnr 2018/SN 0182 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På sammanträdet redogör verksamhetschef för hemtjänsten i kommunal regi muntligt för de åtgärder som vidtagits i verksamheten till följd av kvalitetsenhetens tidigare granskning.

Kvalitetsenheten genomförde under 2018, på uppdrag av kommundirektören, en granskning av hemtjänsten i kommunal regi. Granskningen såg över verksamheten ur såväl ett ekonomiskt som ett kvalitetsmässigt perspektiv, med intentionen belysa förbättrings- och effektiviseringsområden inom den kommunala hemtjänsten.

Granskningen visade att personalen inom den kommunala hemtjänsten generellt sett har en hög kompetens, och stort fokus på brukarna. Däremot fanns anledning att se över och effektivisera de administrativa resurserna, samt införa digitala lösningar som kan underlätta och effektivisera arbetet.
Granskningen poängterade att hemtjänsten behöver förvaltningens stöd vad gäller digitalisering och utveckling av de digitala systemen. Verksamheten behövde dessutom kontinuerligt kunna revidera arbetsscheman för att anpassa verksamheten efter behoven.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-11-28 § 1075.pdf

§1036 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef och enhetschef delger nämnden relevant kunskap som berör verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Beslut/Protokollsutdrag
§1036_prot_20190424.pdf (111 kb)

§1037 Ekonomisk uppföljning per mars 2019

Dnr 2019/ÄON 0028 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande för tjänstgörande moderater, centerpartister och kristdemokrater.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per mars avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning för Äldre -och omsorgssektorn mars-19.pdf
Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf
Särskilt yttrande § 1037 M C KD

§1038 Kvalitetsenhetens granskning av Björkbackens vård- och omsorgsboende

Dnr 2019/ÄON 0045 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden i november 2019.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns kvalitetsenhet har, på uppdrag av tillförordnad förvaltningschef, granskat verksamheten på Björkbackens vård- och omsorgsboende ur både ett kvalitetsmässigt och ett ekonomiskt perspektiv. Syftet med granskningen var att belysa aktuella förbättrings- och effektiviseringsområden inom verksamheten.

Den granskande undersökningen visade på områden som kan utvecklas, både på verksamhetsnivå och på förvaltningsövergripande nivå. Vidare visade granskningen ett antal brister som behöver åtgärdas.

Åtgärder till följd av granskningen ska återrapporteras till nämnden senast i november 2019.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande för tjänstgörande moderater, centerpartister och kristdemokrater.

Bilagor
Granskningsrapport Björkbacken 2019.pdf
Tjänsteskrivelse kvalitetsenhetens granskning av Björkbackens vård- och omsorgsboende.pdf
Uppföljning av Björkbackens vård- och omsorgsboende.pdf
Särskilt yttrande § 1038 M C KD

§1039 Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om gemensam finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning

Dnr 2019/ÄON 0042 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun medverkar till finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter i enlighet med rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
2. Kostnaden fördelas enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har rekommenderat kommunerna att gemensamt finansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter, med ungefär 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller i fyra år (2020-2023).

Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till en samordnad kunskapsstyrning Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att anta rekommendationen utifrån föreslagen beräkningsmodell, och föreslår att äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden står för 70 procent av kostnaden medan arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde (individ- och familjeomsorg) står för 30 procent.

Bilagor
Följebrev.pdf
15-2018-SIGN-Kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.pdf
Tjänsteskrivelse gemensam finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.pdf

§1040 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län

Dnr 2019/ÄON 0038 012

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende omhändertagande av avlidna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad överenskommelse gällande omhändertagande av avlidna har tagits fram. Parter i den reviderade överenskommelsen är Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och kommunerna i Stockholms län.

Överenskommelsen tydliggör kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring när en person avlider inom kommunernas särskilda boendeformer där kommunerna är sjukvårdshuvudman. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 juli 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om omhändertagande av avlidna.pdf
Rekommendation 2019-01-31 överenskommelse om omhändertagande av avlidna.pdf
Överenskommelse om omhändertagande av avlidna.pdf

§1041 HSL verksamhetschef

Dnr 2019/ÄON 0050 002

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Marie Pilhjerta utses till verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Beskrivning av ärendet
Nämnden är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården. Från och med januari 2019 organiseras den kommunala hälso- och sjukvården både inom äldre- och omsorgsnämnden och inom arbetsmarknads- och socialnämnden.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att den kommunala hälso- och sjukvården övergår till ett eget ansvarsområde och föreslår att nuvarande enhetschef, Marie Pilhjerta, utses till verksamhetschef enligt 4 kap 2 § hälso- och sjukvårdslagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).pdf

§1042 Information om statsbidrag från Socialstyrelsen och Migrationsverket 2019 samt återrapportering av statsbidrag 2018-2019

Dnr 2019/ÄON 0057

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av statsbidrag har nämnden ansvar att varje år ta fram en sammanställning av statsbidrag som finns tillgängliga att söka från Migrationsverket och Socialstyrelsen. Nämnden ska även göra en återrapportering kring samtliga statsbidrag som nämnden sökt.
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt de statsbidrag som hittills varit aktuella att söka under 2019 från Socialstyrelsen och Migrationsverket. Vidare har ett sammandrag av de bidrag som förvaltningen sökt för 2018 gjorts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information och återrapportering statsbidrag ÄON 2018-2019.pdf
Bilaga 2 SN sökta statsbidrag 2018.pdf
Bilaga 1 Sammanställning statsbidrag Socialstyrelsen & Migrationsverket - sökta statsbidrag 2019.pdf

§1043 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2019/ÄON 0052 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 31 mars 2019 redovisas.

Bilagor
Ej verkställda beslut SoL per 31 mars 2019 ÄON.pdf
Ej verkställda beslut LSS per 31 mars 2019 ÄON 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut per 31 mars 2019.pdf

§1044 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Beslut/Protokollsutdrag
§1044_prot_20190424.pdf (111 kb)

§1045 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 65 Årsredovisning för Tyresö kommun 2018 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 68 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 76 Kommunstyrelsen meddelanden april 2019 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-04-02)
- Kommunfullmäktige 2019-03-28 § 20 Anmälan av nya motioner (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-03-28 )

Beslut/Protokollsutdrag
§1045_prot_20190424.pdf (112 kb)

§1046 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.
Inga delegationsbeslut finns att anmäla för april.

Beslut/Protokollsutdrag
§1046_prot_20190424.pdf (111 kb)

§1047 Anmälningar/meddelanden ÄON april 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för april månad listas i bifogad rapport.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden april 2019.pdf
Vårändringsbudget för 2019-prop.-20181999.pdf
Bilaga, fördelning anslag till kommuner, stimulansbidrag for aldreomsorgen.pdf
Ideal Vård och Service i Stockholm Tilldelningsbeslut.pdf
Tilldelningsbeslut_Vård- omsorgsplatser enligt SoL för personer från 65 år.pdf
Boendeplatser, köpta och egen regi.pdf