Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2019-05-22

Sammanträde 2019-05-22

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen

1 Information från säkerhetschef

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetschef informerar äldre- och omsorgsnämnden om kommunens säkerhetsarbete.

2 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef och controllers delger nämnden relevant kunskap som berör verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

3 Delårsrapport 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/ÄON 0060

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 5, äldreomsorg, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
3. Föreslagna åtgärder godkänns.
4. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
5. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser perioden januari - april 2019.

Rapporten innehåller även en prognos för helåret 2019 samt uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning. Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
UTKAST Delårsrapport 1 2019 ÄO.pdf
UTKAST Delårsrapport 1 2019 FO.pdf

4 Kvalitetsgranskning QUSTA

Dnr 2019/ÄON 0049 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har under december 2018 - februari 2019 följt upp kvaliteten inom hälso- och sjukvården i vård- och omsorgsboenden för äldre i Tyresö kommun.

MAS bedömning är att det bedrivs en god hälso- och sjukvård på vård- och omsorgsboenden för äldre och att samarbetet med läkarorganisationerna fungerar bra. Samtidigt finns det inom samtliga verksamheter områden som behöver ses över och förbättras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kvalitetsgranskning QUSTA.pdf
Kvalitetsgraskning QUSTA.pdf

5 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2018

Dnr 2019/ÄON 0059

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt patientsäkerhetsberättelserna från vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen samt hälso- och sjukvårdsteamet (HSV-teamet) inom LSS och socialpsykiatrin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse vårdgivare i Tyresö kommun 2018.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2018.pdf

6 Brukarundersökning myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen genomför årligen, utöver de nationella brukarundersökningar som ger möjlighet till jämförelse med andra kommuner, egna brukarundersökningar för att mäta kvalitén på bemötandet inom myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Brukarundersökningarna syftar till att ge de personer som varit i kontakt med myndigheten ökad möjlighet till delaktighet och inflytande.

Enhetschefer inom myndighet för äldre och personer med funktionsnedsättning informerar om resultat från brukarundersökning 2018.

7 Yttrande över förslag till inriktningsbeslut för Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/ÄON 0071

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande över förslag till inriktningsbeslut avseende Björkbackens äldrecentrum som sitt eget.
2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Den strategiska lokalgruppen har arbetat fram ett förslag till inriktningsbeslut avseende Björkbackens äldrecentrum. Förvaltningen har varit delaktig i framtagandet och ställer sig positiv till föreslaget inriktningsbeslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse yttrande över kommunstyrelsens förslag till inriktningsbeslut avseende Björkbackens äldrecentrum.pdf
Samverkansgrupp LoH protokoll Inriktningsbeslut för Björkbackens äldrecentrum 2019-05-09.pdf

8 Reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/ÄON 0013 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Bifogat förslag på reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.
2. Reviderad delegationsordning tillämpas från och med den 1 juni 2019.

Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden antogs vid nämndens sammanträde den 2 januari 2019, § 1001. Förvaltningen har uppmärksammat behov av att revidera delegationsordningen, i huvudsak för att förtydliga delegationen gällande vissa frågor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning ÄON reviderad.pdf
Delegationsordning ÄON revidering med alla ändringsmarkeringar.docx

9 Rutin för anmälan av delegationsbeslut rörande myndighetsutövning mot enskild

Dnr 2019/ÄON 0058

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Föreslagna rutiner för anmälan av delegationsbeslut till äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Samtliga beslut som fattas på delegation har tidigare anmälts till socialnämndens utskott och socialnämnden respektive äldre- och omsorgsnämnden. Det är svårt för nämndens ledamöter och ersättare att få en helhetssyn kring alla de beslut som anmäls. Det är också ett administrativt krävande moment.

I och med den nya kommunallagen (2017:725) får nämnden möjlighet att ta ställning till i vilken omfattning beslut som fattas med stöd av delegation eller vidaredelegation ska anmälas till nämnden.

Förvaltningen föreslår att beslut som fattas enligt delegation i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, och som överklagas med förvaltningsbesvär, inte anmäls till äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rutiner för anmälan av delegationsbeslut till äldre- och omsorgsnämnden.pdf

10 Riktlinjer SoL över 18

Dnr 2019/ÄON 0043 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen för personer över 18 år inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om och antas av äldre- och omsorgsnämnden, vilket ska ske senast i augusti 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för biståndshandläggning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer över 18 år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för biståndshandläggning SoL personer över 18 år.pdf
Riktlinjer biståndshandläggning SoL över 18 år.pdf

11 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

12 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 28 Anmälan och besvarande av interpellationer (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-04-25 )
- Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 29 Anmälan av nya motioner (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-04-25 )
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 Ärende 5 Svar på remiss av betänkandet Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-08 )
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 Ärende 20 Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-08 )

14 Anmälningar/meddelanden ÄON maj 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för maj månad listas i bifogad rapport.

Bilagor
Boendeplatser, köpta och egen regi.pdf
SKL Cirkulär 19_21 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022.pdf
SOU 2019_23 Styrkraft-i-funktionshinderspolitiken.pdf
Utkast SKLs-Remissvar-Kostnadsutjämning-190412.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden.docx
Beslut IVO avseende Förenade Care 2019-04-17.pdf

§1035 Information från säkerhetschef

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetschef informerar äldre- och omsorgsnämnden om kommunens säkerhetsarbete.
Beslut/Protokollsutdrag
§1035_prot_20190522.pdf (111 kb)

§1036 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef och controllers delger nämnden relevant kunskap som berör verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.
Beslut/Protokollsutdrag
§1036_prot_20190522.pdf (111 kb)

§1037 Delårsrapport 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/ÄON 0060
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från klockan 19:13-19.18.
2. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
3. Delårsrapport för tertial 1 2019 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 5, äldreomsorg, med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
4. Föreslagna åtgärder godkänns.
5. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
6. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.
7. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser perioden januari - april 2019.
 
Rapporten innehåller även en prognos för helåret 2019 samt uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning. Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt.
 
Yrkande
Anna Lund (KD) yrkar ajournering i fem minuter.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2019 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2019 Äldreomsorg.pdf
Delårsrapport 1 2019 FO .pdf
Bilaga åtgärder för ekonomi i balans FO.pdf

§1038 Kvalitetsgranskning QUSTA

Dnr 2019/ÄON 0049 013
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Granskningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har under december 2018 - februari 2019 följt upp kvaliteten inom hälso- och sjukvården i vård- och omsorgsboenden för äldre i Tyresö kommun.
 
MAS bedömning är att det bedrivs en god hälso- och sjukvård på vård- och omsorgsboenden för äldre och att samarbetet med läkarorganisationerna fungerar bra. Samtidigt finns det inom samtliga verksamheter områden som behöver ses över och förbättras.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Kvalitetsgranskning QUSTA.pdf
Kvalitetsgranskning QUSTA.pdf

§1039 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2018

Dnr 2019/ÄON 0059
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt patientsäkerhetsberättelserna från vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen samt hälso- och sjukvårdsteamet (HSV-teamet) inom LSS och socialpsykiatrin.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse vårdgivare i Tyresö kommun 2018.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2018.pdf

§1040 Brukarundersökning myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen genomför årligen, utöver de nationella brukarundersökningar som ger möjlighet till jämförelse med andra kommuner, egna brukarundersökningar för att mäta kvalitén på bemötandet inom myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Brukarundersökningarna syftar till att ge de personer som varit i kontakt med myndigheten ökad möjlighet till delaktighet och inflytande.
Enhetschef inom myndighet för äldre och personer med funktionsnedsättning informerar om resultat från brukarundersökning 2018.
Beslut/Protokollsutdrag
§1040_prot_20190522.pdf (111 kb)

§1041 Yttrande över förslag till inriktningsbeslut för Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/ÄON 0071
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande över förslag till inriktningsbeslut avseende Björkbackens äldrecentrum som sitt eget.
2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Den strategiska lokalgruppen har arbetat fram ett förslag till inriktningsbeslut avseende Björkbackens äldrecentrum. Förvaltningen har varit delaktig i framtagandet och ställer sig positiv till föreslaget inriktningsbeslut.
 
Yrkande
Ronnie Norén (SD) yrkar på återremiss med hänvisning till Sverigedemokraterna återremissyrkande på kommunledningsutskottets sammanträde 2019-05-15 § 53.
Anna Steele (C) yrkar avslag på beslutspunkterna 1 och 2 tjänstgörande centerpartisters räkning, och yrkar att Björkbacken ska avvecklas som vård- och omsorgsboende. Anna Lund (KD) och Roger Gusthage (M) biträder yrkandet å tjänstgörande moderaters och kristdemokraters räkning.
Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om äldre- och omsorgsnämndens bifaller Ronnie Noréns (SD) yrkande om återremiss. Ordförande ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden avslår Ronnie Noréns (SD) återremissyrkande. Ordföranden finner att nämnden avslår yrkandet om återremiss.
 
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Anna Steeles (C) yrkande. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
 
Anna Steele (C) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandens förslag röstar ja och den som yrkar bifall till Anna Steeles (C) yrkande röstar nej. Röstningsresultat 7 ja, 4 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.
Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse yttrande över kommunstyrelsens förslag till inriktningsbeslut avseende Björkbackens äldrecentrum.pdf
Samverkansgrupp LoH protokoll Inriktningsbeslut för Björkbackens äldrecentrum 2019-05-09.pdf
Björkbacken Cedervalls bedömning.pdf

§1042 Reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/ÄON 0013 003
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Bifogat förslag på reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.
2. Reviderad delegationsordning tillämpas från och med den 1 juni 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden antogs vid nämndens sammanträde den 2 januari 2019, § 1001. Förvaltningen har uppmärksammat behov av att revidera delegationsordningen, i huvudsak för att förtydliga delegationen gällande vissa frågor.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning ÄON reviderad.pdf
Delegationsordning ÄON revidering med alla ändringsmarkeringar.docx

§1043 Rutin för anmälan av delegationsbeslut rörande myndighetsutövning mot enskild

Dnr 2019/ÄON 0058
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Föreslagna rutiner för anmälan av delegationsbeslut till äldre- och omsorgsnämnden antas.
 
Beskrivning av ärendet
Samtliga beslut som fattas på delegation har tidigare anmälts till socialnämndens utskott och socialnämnden respektive äldre- och omsorgsnämnden. Det är svårt för nämndens ledamöter och ersättare att få en helhetssyn kring alla de beslut som anmäls. Det är också ett administrativt krävande moment.
I och med den nya kommunallagen (2017:725) får nämnden möjlighet att ta ställning till i vilken omfattning beslut som fattas med stöd av delegation eller vidaredelegation ska anmälas till nämnden.
Förvaltningen föreslår att beslut som fattas enligt delegation i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, och som överklagas med förvaltningsbesvär, inte anmäls till äldre- och omsorgsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse rutiner för anmälan av delegationsbeslut till äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§1044 Riktlinjer SoL över 18

Dnr 2019/ÄON 0043 003
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen för personer över 18 år inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning antas.
 
Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om och antas av äldre- och omsorgsnämnden, vilket ska ske senast i augusti 2019.
Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för biståndshandläggning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer över 18 år.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för biståndshandläggning SoL personer över 18 år.pdf
Riktlinjer biståndshandläggning SoL över 18 år.pdf

§1045 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef  lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.
Beslut/Protokollsutdrag
§1045_prot_20190522.pdf (111 kb)

§1046 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
 - Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 28 Anmälan och besvarande av interpellationer (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-04-25 )
- Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 29 Anmälan av nya motioner (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-04-25 )
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 Ärende 5 Svar på remiss av betänkandet Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-08 )
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 Ärende 20 Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-08 )
Beslut/Protokollsutdrag
§1046_prot_20190522.pdf (112 kb)

§1047 Anmälningar/meddelanden ÄON maj 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för maj månad listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
Boendeplatser, köpta och egen regi.pdf
SKL Cirkulär 19_21 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022.pdf
SOU 2019_23 Styrkraft-i-funktionshinderspolitiken.pdf
Utkast SKLs-Remissvar-Kostnadsutjämning-190412.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden.docx
Beslut IVO avseende Förenade Care 2019-04-17.pdf
Förslag tillgänglighetsplan - Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 96.pdf
Kommundirektörens rapport maj 2019 med ekonomisk rapport - Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 77.pdf