Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2019-06-19

Sammanträde 2019-06-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef, balansskolans instruktörer och kvalitetscontroller delger nämnden relevant kunskap och information som berör verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

2 Ekonomisk uppföljning per maj 2019

Dnr 2019/ÄON 0028 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per maj avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per maj 2019.pdf

3 Kvalitetsenhetens granskning av Villa Basilika

Dnr 2019/ÄON 0082 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen noteras.
2. Återrapportering till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden i november.

Beskrivning av ärendet
Villa Basilika öppnade i januari 2018 och är ett boende för personer med demenssjukdom. Villa Basilika drivs av Vardaga på uppdrag av kommunen.
Tyresö kommuns kvalitetsenhet har genomfört en granskning av boendet. Syftet med granskningen är att beskriva verksamhetens kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Sammanfattningsvis visade granskningen att verksamheten höll en god kvalitet inom områden som ledning, social dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete samt planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. Granskningen visade dock brister avseende personalens kunskaper inom rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah, vilket behöver åtgärdas. Verksamheten behöver också fortsätta att följa nattbemanningen så att den är anpassad till de boendes behov.

Bilagor
Granskningsrapport Villa Basilika 2019.pdf
Tjänsteskrivelse kvalitetsenhetens granskning av Villa Basilika.pdf

4 Styrdokument för äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden

Dnr 2018/ÄON 0015 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Styrdokument som antagits av föregående socialnämnd som omfattar äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden ska antas senast den 31 december 2019.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden beslutade den 2 januari 2019 (§ 1002) att styrdokument som antagits av föregående socialnämnd som omfattar den nya äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden, skulle gälla till dess att de reviderats av äldre- och omsorgsnämnden, vilket skulle ske senast den 31 augusti 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa arbetar med att gå igenom och revidera de styrdokument som berör nämndens ansvarsområden men bedömer att det finns behov av ytterligare tid för att kunna slutföra arbetet. Förvaltningen föreslår därför att tiden förlängs och att styrdokumenten ska antas senast den 31 december 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse styrdokument inom äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden.pdf

5 Ersättning inom särskilda boendeformer i kommunal regi

Dnr 2019/ÄON 0046 12

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid socialnämndens sammanträde den 19 december 2018 (§ 1084) gavs förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag avseende intern boendepeng för beredning i äldre- och omsorgsnämnden under 2019. Ensolution AB fick under hösten 2018 i uppdrag att göra en förstudie kring hur en lämplig ersättningsmodell anpassad för särskilda boendeformer i egen regi skulle kunna utformas.

Villkor för ersättning till vård- och omsorgsboende för äldre i kommunal regi fastställs av sektorchefen och förs in i uppdragsbeskrivning till utförare. Syftet är att skapa incitament för att verkställa beslut och öka beläggningen i vård- och omsorgsboende, i enlighet med Ensolutions förslag om ersättning per belagt dygn. Inom LSS-verksamheten differentieras ersättningen för gruppbostad respektive servicebostad.

Ersättningsnivåer för utförare i kommunal regi fastställs i nämndplanen varje år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ersättning inom särskilda boendeformer i kommunal regi.pdf

6 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och vissa insatser enligt SoL inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Dnr 2019/ÄON 0083

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och vissa insatser enligt SoL inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om och antas av äldre- och omsorgsnämnden, vilket ska ske senast i augusti 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för handläggning av insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Bilagor
Riktlinjer LSS och SoL 2019.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer handläggning LSS SoL.pdf

7 Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa

Dnr 2019/ÄON 0075 30

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa antas.
2. Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter, antagna på socialnämndens sammanträde 2017-01-25 § 1002, upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för att trygghets- och säkerhetsarbetet inom nämndens verksamheter drivs enligt kommunens handlingsplan. Förvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet tydliggör förvaltningens krisledningsorganisation, och anger prioriterade områden som ska upprätthållas i händelse av samhällsstörning.

Förvaltningen för liv och hälsa har uppdaterat riktlinjer för trygghet och säkerhet, så att de stämmer överens med den nya organisationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv & hälsa.pdf
Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 1 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 2 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf

8 Sammanträdesplan för äldre- och omsorgsnämnden 2019

Dnr 2018/ÄON 0017 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 augusti 2019 flyttas till den 29 augusti 2019.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden fastställde sina sammanträdesdatum för 2019 den 2 januari 2019 (§ 1005).

Sammanträdet den 28 augusti 2019 föreslås nu flyttas till den 29 augusti 2019. Det skulle innebära att äldre- och omsorgsnämndens kommande sammanträden för 2019 förläggs till följande datum:

- 29 augusti
- 25 september
- 23 oktober
- 27 november
- 18 december.

9 Svar på motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede

Dnr 2019/ÄON 0080

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återskapa en palliativ vårdenhet i kommunens regi. Sverigedemokraterna föreslår att den ska vara skild från övrig verksamhet och att den ska bemannas av personer med grundläggande kunskaper och kompetens av palliativ vård. I motionärernas förslag ingår att avdelningen ska kunna ta mot människor i livets slutskede i alla åldrar och att det ska finnas ett nära samarbete med ASIH, kyrkan och kuratorer.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen för liv och hälsa har lämnat sitt utlåtande i frågan i tjänsteskrivelsen och föreslår att motionen ska avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede.pdf

10 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

11 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0081

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 109 Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-28 )
- Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 110 Inriktningsbeslut för Björkbackens äldrecentrum (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-28 )
- Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 119 Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om gemensam finansiering av system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-28 )
- Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 120 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-28 )
- Kommunfullmäktige 2019-05-16 § 47 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (Finns på Insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-05-16 )

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-05-16 § 41.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 110.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 119.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 120.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Avtal om delfinansiering av palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.pdf
Rekvisition av statsbidrag för 2019 till kommuner för habiliteringsersättning.pdf
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx

13 Anmälningar/meddelanden ÄON juni 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för juni månad listas i bifogad rapport.

Bilagor
Kommunala funktionshindersrådets sammanträde 2019-05-29.pdf
Beslut från IVO 2019-05-27 avseende Ersta hemtjänst.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden.docx

§1048 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Balansskolans instruktörer delger nämnden information om balansskolan.
Beslut/Protokollsutdrag
§1048_prot_20190619.pdf (110 kb)

§1049 Ekonomisk uppföljning per maj 2019

Dnr 2019/ÄON 0028 006
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.
 
Särskilt yttrande
Peter Freij (M) lämnar ett särskilt yttrande för tjänstgörande moderaters räkning.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per maj avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.
 
Yrkande
Peter Freij (M) yrkar på en omfördelning av fyra miljoner kronor från verksamhetsområdet äldreomsorg till funktionshinderområdet för tjänstgörande moderaters räkning.
 
Carl-Johan Karlson (S) yrkar på bifall till ordförandens beslutsförslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Freijs (M) yrkande. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden avslår Peter Freijs (M) yrkande.
 
Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandens förslag röstar ja och den som yrkar bifall till Peter Freijs (M) yrkande röstar nej. Röstningsresultat 6 ja, 4 nej, 1 avstår, se bifogat omröstningsprotokoll.
 
Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden avslår Peter Freijs (M) yrkande. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per maj 2019.pdf
Ekonomisk uppföljning för Äldre -och omsorgssektorn per maj 2019.pdf
Omröstningsprotokoll äldre- & omsorgsnämnden 2019-06-19 § 1049.pdf
Särskilt yttrande (M) äldre- & omsorgsnämnden 2019-06-19 § 1049.pdf

§1050 Kvalitetsenhetens granskning av Villa Basilika

Dnr 2019/ÄON 0082 013
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen noteras.
2. Återrapportering till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden i november.
 
Beskrivning av ärendet
Villa Basilika öppnade i januari 2018 och är ett boende för personer med demenssjukdom. Villa Basilika drivs av Vardaga på uppdrag av kommunen.
Tyresö kommuns kvalitetsenhet har genomfört en granskning av boendet. Syftet med granskningen är att beskriva verksamhetens kvalitet ur ett medborgarperspektiv.
 
Sammanfattningsvis visade granskningen att verksamheten höll en god kvalitet inom områden som ledning, social dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete samt planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. Granskningen visade dock brister avseende personalens kunskaper inom rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah, vilket behöver åtgärdas. Verksamheten behöver också fortsätta att följa nattbemanningen så att den är anpassad till de boendes behov.
 
Bilagor
Granskningsrapport Villa Basilika 2019.pdf
Tjänsteskrivelse kvalitetsenhetens granskning av Villa Basilika.pdf

§1051 Styrdokument för äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden

Dnr 2018/ÄON 0015 003
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Styrdokument som antagits av föregående socialnämnd som omfattar äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden ska antas senast den 31 december 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden beslutade den 2 januari 2019 (§ 1002) att styrdokument som antagits av föregående socialnämnd som omfattar den nya äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden, skulle gälla till dess att de reviderats av äldre- och omsorgsnämnden, vilket skulle ske senast den 31 augusti 2019.
 
Förvaltningen för liv och hälsa arbetar med att gå igenom och revidera de styrdokument som berör nämndens ansvarsområden men bedömer att det finns behov av ytterligare tid för att kunna slutföra arbetet. Förvaltningen föreslår därför att tiden förlängs och att styrdokumenten ska antas senast den 31 december 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse styrdokument inom äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden.pdf

§1052 Ersättning inom särskilda boendeformer i kommunal regi

Dnr 2019/ÄON 0046 12
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Vid socialnämndens sammanträde den 19 december 2018 (§ 1084) gavs förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag avseende intern boendepeng för beredning i äldre- och omsorgsnämnden under 2019. Ensolution AB fick under hösten 2018 i uppdrag att göra en förstudie kring hur en lämplig ersättningsmodell anpassad för särskilda boendeformer i egen regi skulle kunna utformas.
 
Villkor för ersättning till vård- och omsorgsboende för äldre i kommunal regi fastställs av sektorchefen och förs in i uppdragsbeskrivning till utförare. Syftet är att skapa incitament för att verkställa beslut och öka beläggningen i vård- och omsorgsboende, i enlighet med Ensolutions förslag om ersättning per belagt dygn. Inom LSS-verksamheten differentieras ersättningen för gruppbostad respektive servicebostad.
 
Ersättningsnivåer för utförare i kommunal regi fastställs i nämndplanen varje år.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ersättning inom särskilda boendeformer i kommunal regi.pdf

§1053 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och vissa insatser enligt SoL inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Dnr 2019/ÄON 0083
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och vissa insatser enligt SoL inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning antas.
 
Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om och antas av äldre- och omsorgsnämnden, vilket ska ske senast i augusti 2019.
Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för handläggning av insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).
 
Bilagor
Riktlinjer LSS och SoL 2019 .pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer handläggning LSS SoL.pdf

§1054 Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa

Dnr 2019/ÄON 0075 30
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa antas.
2. Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter, antagna på socialnämndens sammanträde 2017-01-25 § 1002, upphör att gälla.
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för att trygghets- och säkerhetsarbetet inom nämndens verksamheter drivs enligt kommunens handlingsplan. Förvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet tydliggör förvaltningens krisledningsorganisation, och anger prioriterade områden som ska upprätthållas i händelse av samhällsstörning.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har uppdaterat riktlinjer för trygghet och säkerhet, så att de stämmer överens med den nya organisationen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv & hälsa.pdf
Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 1 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 1 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 2 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf

§1055 Sammanträdesplan för äldre- och omsorgsnämnden 2019

Dnr 2018/ÄON 0017 001
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 augusti 2019 flyttas till den 29 augusti 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden fastställde sina sammanträdesdatum för 2019 den 2 januari 2019 (§ 1005).
 
Sammanträdet den 28 augusti 2019 föreslås nu blir flyttat till den 29 augusti 2019. Det skulle innebära att äldre- och omsorgsnämndens kommande sammanträden för 2019 förläggs till följande datum:
- 29 augusti
- 25 september
- 23 oktober
- 27 november
- 18 december.
Beslut/Protokollsutdrag
§1055_prot_20190619.pdf (111 kb)

§1056 Svar på motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede

Dnr 2019/ÄON 0080
 
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att återskapa en palliativ vårdenhet i kommunens regi. Sverigedemokraterna föreslår att den ska vara skild från övrig verksamhet och att den ska bemannas av personer med grundläggande kunskaper och kompetens av palliativ vård. I motionärernas förslag ingår att avdelningen ska kunna ta mot människor i livets slutskede i alla åldrar och att det ska finnas ett nära samarbete med ASIH, kyrkan och kuratorer.
Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen för liv och hälsa har lämnat sitt utlåtande i frågan i tjänsteskrivelsen och föreslår att motionen ska avslås.
 
Yrkande
Peter Freij (M) yrkar avslag på motionen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion om palliativ vårdenhet för vård i livets slutskede.pdf
Motion palliativ vårdenhet.pdf

§1057 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef  lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.
Beslut/Protokollsutdrag
§1057_prot_20190619.pdf (111 kb)

§1058 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0081
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 109 Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-28 )
- Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 110 Inriktningsbeslut för Björkbackens äldrecentrum (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-28 )
- Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 119 Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om gemensam finansiering av system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-28 )
- Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 120 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-28 )
- Kommunfullmäktige 2019-05-16 § 47 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (Finns på Insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-05-16 )
 
Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-05-16 § 41.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 110.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 119.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-05-28 § 120.pdf

§1059 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.
 
Bilagor
Avtal om delfinansiering av palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.pdf
Rekvisition av statsbidrag för 2019 till kommuner för habiliteringsersättning.pdf
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx

§1060 Anmälningar/meddelanden ÄON juni 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001
 
Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för juni månad listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
Kommunala funktionshindersrådets sammanträde 2019-05-29.pdf
Beslut från IVO 2019-05-27 avseende Ersta hemtjänst.pdf
Antal platser köpta och egen regi 2019.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden.docx