Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2019-12-18

Sammanträde 2019-12-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Återrapportering av bristerna i brandskyddet, Krusmyntans vård- och omsorgsboende

Dnr 2019/ÄON 0130 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Redovisade åtgärder gällande bristerna i brandskyddet på Krusmyntans vård- och
omsorgsboende noteras.

Beskrivning av ärendet
Annika Nilsson, verksamhetschef på Krusmyntans vård - och omsorgsboende
redovisar de åtgärder som vidtagits gällande bristerna i brandskyddet som
uppdagades i samband med kvalitetsgranskningen av boendet som redovisades på
nämnden den 27 november.

2 Återrapportering om kvalitetsenhetens granskning av Villa Basilika

Dnr 2019/ÄON 0082 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun genomförde den 11 mars till 2 maj 2019 en
granskning av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika som drivs av Vardagas egen
regi, men där kommunen har upphandlat samtliga platser.

Förvaltningen har begärt in en redogörelse av de åtgärder som Villa Basilika har
genomfört för att rätta till den brist och de utvecklingsområden som uppdagades vid
granskningen. Redovisningen från verksamheten visar att brist och
utvecklingsområden är åtgärdade.

På sammanträdet redogör verksamhetschef för Villa Basilika muntligt för de
åtgärder som vidtagits i verksamheten till följd av kvalitetsenhetens tidigare
granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Återrapportering av granskning av Villa Basilika.pdf

3 Nämndspecifik utbildning

Dnr 2019/ÄON 0132 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kristin Norrbom, utredare, informerar äldre- och omsorgsnämnden om Barnrättslagen.

4 Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för verksamheter inom äldre - och omsorgsförvaltningen

Dnr 2019/ÄON 0179 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 för verksamheter
inom äldre- och omsorgsförvaltningen antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar
äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om
och antas av äldre- och omsorgsnämnden. Förvaltningen för liv och hälsa har
arbetat fram ett förslag till riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för
verksamheter inom äldre- och omsorgsförvaltningen.

Kvalitetscontroller Åsa Tenggren informerar äldre- och omsorgsnämnden om
riktlinjen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-22 Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete äldre- och
omsorgsförvaltningen.pdf
Riktlinjer systematiskt kvalitetsarbete ÄON.pdf

5 Återkallande av förslag till beslut avseende hyressättning i särskilda boendeformer i Tyresö kommun

Dnr 2019/ÄON 0176 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Socialnämndens beslut avseende hyressättning för de särskilda boendeformerna i
Tyresö kommun, beslutspunkt 1-5 fattade på socialnämndens sammanträde den 20
december 2017 § 1115, återkallas.
2. Aktuell princip för hyressättning gällande särskilda boendeformer inom omsorgen
om personer med funktionsnedsättning noteras.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att inom ramen för sin delegation utreda och
fastställa en princip för hyressättning och årlig justering i kommunala vård - och
omsorgsboenden för äldre.
4. Nämndens beslut om att återkalla beslutspunkt 1-5 fattade på socialnämndens
sammanträde den 20 december 2017 § 1115 överlämnas kommunstyrelsen som
svar på återremiss till socialnämnden vid kommunstyrelsens sammanträde den 10
april 2018 § 70.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 20 december 2017 att föreslå en
ny modell för de särskilda boendeformerna, i enlighet med ett förslag till
hyresmodell framtaget av en extern konsult. Kommunstyrelsen återremitterade
ärendet till socialnämnden för kompletterande utredning. Förvaltningen för liv och
hälsa har under 2019 kompletterat utredni ngen, och dragit slutsatsen att den
föreslagna modellen skulle leda till en kraftigt ökad administration. Förvaltningen ser
vidare en risk att den ekonomiska effekten inte blir så stor som tidigare förväntats.
Den föreslagna hyresmodellen skulle därtill innebära en hyreshöjning för de flesta
boende.

Förvaltningen föreslår att socialförvaltningens tidigare beslut att införa
hyresmodellen återkallas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 Återkallande av förslag till beslut avseende
hyressättning i Tyresö kommun.pdf

6 Utredning om förutsättningar för införande av en äldreombudsman

Dnr 2019/ÄON 0177 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ett av uppdragen som formuleras i äldre- och omsorgsnämndens nämndplan 2019
är att utreda förutsättningarna för att införa en äldreombudsman som kan ge råd
och stöd. Förvaltningen för liv och hälsa har belyst förutsättningarna och bedömer
att behovet i huvudsak kan tillgodoses genom befintlig organisation.

Förvaltningen bedömer också att det vid sidan om äldre finns flera grupper som
skulle gynnas av att ha en företrädare för deras intressen, vilket bör beaktas vid
övervägande att införa en ombudsman för en del av kommunens invånare. Att
inrätta en ny tjänst innebär också kostnader för rekrytering och lön. Vid årsskiftet
inrättas en ny tjänst som anhörigkonsulent som till stor del kommer att arbeta mot
målgruppen äldre. I första hand bör detta arbete initieras och få möjlighet att
utvecklas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-12-02 Redovisning av nämnduppdrag att utreda
förutsättningar för äldreombudsman.pdf

7 Dokumenthanteringsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter

Dnr 2019/ÄON 0146 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Dokumenthanteringsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter antas.
2. Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan, antagen den 28 april 2018 § 1037,
upphör att gälla som styrande dokument för äldre- och omsorgsnämndens
verksamheter.
3. Förvaltningschef för äldre- och omsorgsnämnden ges delegation att fatta beslut
om revideringar i dokumenthanteringsplanen som ej är av principiell karaktär.

Beskrivning av ärendet
Gallring av allmänna handlingar får endast ske utifrån lagstiftning och beslutade och
gällande dokumenthanteringsplaner eller gallringsbeslut. Varje nämnd i kommunen
ansvarar för sin egen dokumenthantering. På socialnämndens sammanträde den 28
april 2018 gavs förvaltningschefen i uppdrag att omarbeta socialnämndens
dokumenthanteringsplan under 2019. Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram
ett förslag på reviderad plan för dokumenthantering. för äldre- och
omsorgsnämndens ansvarsområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-21 Dokumenthanteringsplan för äldre- och
omsorgsnämndens verksamheter.pdf
Dokumenthantering för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter.pdf
Bilaga 1 Dokumenthanteringsplan äldre- och omsorgsnämnden.pdf

8 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ÄON 0028 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per november avseende äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet
som verksamheter i kommunal regi.

*handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-12-09 Ekonomisk uppföljning november 2019.pdf

9 Sektorchefens rapport

Dnr 2018/ÄON 0019 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens
delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag hab-ersättning.pdf

11 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0081

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 215 Kommundirektörens rapport december 2019,
finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 216 Samlad redovisning av riskhantering och
interkontroll samt plan för uppföljning, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-09 § 217 Granskningsplan 2020, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 220 Riktlinjer för nationella minoriteters
rättigheter i Tyresö kommun, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 221 Återrapportering av uppdrag om temadagar
som kommunen bör uppmärksamma, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 224 Val av ledamöter och ersättare till
kommunstyrelsens utskott, beredning och råd 1 januari - 31 december 2020, finns
på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03

12 Anmälningar/meddelanden 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för december listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning december ÄON.pdf
Antal köpta platser 2019.xlsx
Utvärdering Balansskola höst 2019.pptx
Bilaga- ÖK Investering medarbetare3.pdf
Medel till utökat stöd vid införandet av LUS 2019.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 217.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-12-03 § 220.pdf

§1099 Återrapportering av bristerna i brandskyddet, Krusmyntans vård- och omsorgsboende

Dnr 2019/ÄON 0130 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Redovisade åtgärder gällande bristerna i brandskyddet på Krusmyntans vård- och omsorgsboende noteras.

Beskrivning av ärendet
Annika Nilsson, verksamhetschef på Krusmyntans vård - och omsorgsboende redovisar de åtgärder som vidtagits gällande bristerna i brandskyddet som uppdagades i samband med kvalitetsgranskningen av boendet som redovisades på nämnden den 27 november.

§1100 Återrapportering om kvalitetsenhetens granskning av Villa Basilika

Dnr 2019/ÄON 0082 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun genomförde den 11 mars till 2 maj 2019 en
granskning av vård- och omsorgsboendet Villa Basilika som drivs av Vardagas egen regi, men där kommunen har upphandlat samtliga platser.

Förvaltningen har begärt in en redogörelse av de åtgärder som Villa Basilika har
genomfört för att rätta till den brist och de utvecklingsområden som uppdagades vid granskningen. Redovisningen från verksamheten visar att brist och utvecklingsområden är åtgärdade.

På sammanträdet redogör verksamhetschef för Villa Basilika muntligt för de åtgärder som vidtagits i verksamheten till följd av kvalitetsenhetens tidigare
granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Återrapportering av granskning av Villa Basilika.pdf

§1101 Nämndspecifik utbildning

Dnr 2019/ÄON 0132 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kristin Norrbom, utredare, informerar äldre- och omsorgsnämnden om Barnrättslagen.

§1102 Dnr 2019/ÄON 0179 003

Dnr 2019/ÄON 0179 003
Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för verksamheter inom äldre- och omsorgsförvaltningen

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 för verksamheter inom äldre- och omsorgsförvaltningen antas.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om och antas av äldre- och omsorgsnämnden. Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för verksamheter inom äldre- och omsorgsförvaltningen.

Kvalitetscontroller Åsa Tenggren informerar äldre- och omsorgsnämnden om
riktlinjen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-22 Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete äldre- och
omsorgsförvaltningen.pdf
Riktlinjer systematiskt kvalitetsarbete ÄON.pdf

§1103 Återkallande av förslag till beslut avseende hyressättning i särskilda boendeformer i Tyresö kommun

Dnr 2019/ÄON 0176 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Socialnämndens beslut avseende hyressättning för de särskilda boendeformerna i Tyresö kommun, beslutspunkt 1 -5 fattade på socialnämndens
sammanträde den 20 december 2017 § 1115, återkallas.
2. Aktuell princip för hyressättning gällande särskilda boendeformer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning noter as.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att inom ramen för sin delegation utreda och fastställa en princip för hyressättning och årlig justering i kommunala vård - och omsorgsboenden för äldre.
4. Nämndens beslut om att återkalla beslutspunkt 1-5 fattade på socialnämndens sammanträde den 20 december 2017 § 1115 överlämnas kommunstyrelsen som svar på återremiss till socialnämnden vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2018 § 70.

Särskilt yttrande
Peter Frejj (M) och Anna Steele (C) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 20 december 2017 att föreslå en ny modell för de särskilda boendeformerna, i enlighet med ett förslag till hyresmodell framtaget av en extern konsult. Kommunstyrelsen å terremitterade ärendet till socialnämnden för kompletterande utredning. Förvaltningen för liv och hälsa har under 2019 kompletterat utredningen, och dragit slutsatsen att den föreslagna modellen skulle leda till en kraftigt ökad administration. Förvaltningen ser vidare en risk att den ekonomiska effekten inte blir så stor som tidigare förväntats. Den föreslagna hyresmodellen skulle därtill innebära en hyreshöjning för de flesta boende.

Förvaltningen föreslår att socialförvaltningens tidigare beslut att införa hyresmodellen återkallas.

Ordförandeförslag
1. Socialnämndens beslut avseende hyressättning för de särskilda boendeformerna i Tyresö kommun, beslutspunkt 1 -5 fattade på socialnämndens
sammanträde den 20 december 2017 § 1115, återkallas.
2. Aktuell princip för hyressättning gällande särskilda boendeformer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning noteras.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att inom ramen för sin delegation utreda och fastställa en princip för hyressättning och årlig justering i kommunala vård - och omsorgsboenden för äldre.
4. Nämndens beslut om att återkalla beslutspunkt 1-5 fattade på socialnämndens sammanträde den 20 december 2017 § 1115 överlämnas kommunstyrelsen som svar på återremiss till socialnämnden vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2018 § 70.

Yrkande
Peter Frejj (M) och Anna Steele (C) yrkar i första hand på återremittering av ärendet, och i andra hand avslag till ordförandeförslaget beslutspunkt 1 och 3, samt återremittering av beslutspunkt 4.

Carl-Johan Karlson yrkar bifall till återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordförande Tony Thorén ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet skall återremitteras enligt Peter Frejjs (M) och Anna Steeles (C) yrkande. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget gällande beslutspunkt 1.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Frejjs
(M) och Anna Steeles (C) avslagsyrkande gällande beslutspunkt 1. Nämnden
bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget gällande beslutspunkt 3.
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Frejjs (M) och Anna Steeles (C) avslagsyrkande gällande beslutspunkt 3. Nämnden
bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget gällande beslutspunkt 4.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Frejjs
(M) och Anna Steeles (C) återremissyrkande gällande beslutspunkt 4. Nämnden
bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 Återkallande av förslag till beslut avseende hyressättning i Tyresö kommun.pdf

§1104 Utredning om förutsättningar för införande av en äldreombudsman

Dnr 2019/ÄON 0177 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ett av uppdragen som formuleras i äldre- och omsorgsnämndens nämndplan 2019 är att utreda förutsättningarna för att införa en äldreombudsman som kan ge råd och stöd. Förvaltningen för liv och hälsa har belyst förutsättningarna och bedömer att behovet i huvudsak kan tillgodoses genom befintlig organisation.

Förvaltningen bedömer också att det vid sidan om äldre finns flera grupper som
skulle gynnas av att ha en företrädare för deras intressen, vilket bör beaktas vid
övervägande att införa en ombudsman för en del av kommunens invånare. Att
inrätta en ny tjänst innebär också kostnader för rekrytering och lön. Vid årsskiftet inrättas en ny tjänst som anhörigkonsulent som till stor del kommer att arbeta mot målgruppen äldre. I första hand bör detta arbete initi eras och få möjlighet att utvecklas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-12-02 Redovisning av nämnduppdrag att utreda förutsättningar för äldreombudsman.pdf

§1105 Dokumenthanteringsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter

Dnr 2019/ÄON 0146 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Dokumenthanteringsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter antas.
2. Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan, antagen den 28 april 2018 § 1037, upphör att gälla som styrande dokument för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter.
3. Förvaltningschef för äldre- och omsorgsnämnden ges delegation att fatta beslut om revideringar i dokumenthanteringsplanen som ej är av principiell karaktär.

Beskrivning av ärendet
Gallring av allmänna handlingar får endast ske utifrån lagstiftning och beslutade och gällande dokumenthanteringsplaner eller gallringsbeslut. Varje nämnd i
kommunen ansvarar för sin egen dokumenthantering.

På socialnämndens sammanträde den 28 april 2018 gavs förvaltningschefen i
uppdrag att omarbeta socialnämndens dokumenthanteringsplan under 2019.
Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram ett förslag på reviderad plan för
dokumenthantering. för äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-21 Dokumenthanteringsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter.pdf
Dokumenthantering för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter.pdf
Bilaga 1 Dokumenthanteringsplan äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§1106 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ÄON 0028 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per november avseende äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-12-09 Ekonomisk uppföljning november 2019.pdf
Ekonomisk uppföljning november 2019 Äldre -och omsorgssektorn.pdf

§1107 Sektorchefens rapport

Dnr 2018/ÄON 0019 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§1108 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av statsbidrag hab-ersättning.pdf

§1109 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0081

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 215 Kommundirektörens rapport december
2019, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 216 Samlad redovisning av riskhantering och
interkontroll samt plan för uppföljning, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-09 § 217 Granskningsplan 2020, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 220 Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter i Tyresö kommun, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 221 Återrapportering av uppdrag om temadagar som kommunen bör uppmärksamma, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)
- Kommunstyrelsen 2019-12-03 § 224 Val av ledamöter och ersättare till
kommunstyrelsens utskott, beredning och råd 1 januari - 31 december 2020, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-12-03)

§1110 Anmälningar/meddelanden 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för december listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning december ÄON.pdf
Antal köpta platser 2019.xlsx
Utvärdering Balansskola höst 2019.pptx
Bilaga- ÖK Investering medarbetare3.pdf
Medel till utökat stöd vid införandet av LUS 2019.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 217.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-12-03 § 220.pdf