Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2022-01-24

Sammanträde 2022-01-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson och Åsa Tenggren föredrar för äldre- och omsorgsnämnden om nyckeltal i Kolada.

2 Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS

Diarienummer 2021/ÄON 0083 51

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem LOV ska bibehållas.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att förändra förfrågningsunderlaget för LOV så att möjligheter till större samlokaliserade och varierande verksamheter kan starta inom Tyresö kommun.
3. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare.
4. Förvaltningschefen får delegation att utforma ersättningssystem och övergångsregler.
5. Den kommunala utföraren får i uppdrag att utöka sin verksamhet för personer vars behov inte kan tillgodoses inom LOV. Särskilt ersättningssystem fastställs av förvaltningschefen.
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler för att främja möjligheterna för att fler verksamheter kan starta inom kommunen.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av förvaltningschefen har olika alternativ övervägts för att öka möjligheterna för att fler och varierande dagliga verksamheter enligt LSS kan etableras i Tyresö så att kostnaderna för turbundna resor till daglig verksamhet därmed kan begränsas.

Ärendet har beretts av kommunala funktionshindersrådet. Protokollsutdrag och yttrande från rådet biläggs ärendet.

Förvaltningen föreslår att valfrihetssystemet enligt LOV till viss del förändras i detta syfte och att den kommunala utföraren får ett utökat uppdrag för personer med stora och omfattande hjälpbehov.

Förvaltningen föreslås att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler inom kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-01-12 § 1.pdf
Kommunala funktionshindersrådets yttrande för valfrihetssyetm inom daglig verksamhet.pdf

3 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av två servicebostäder inom bostadsenhet 6

Diarienummer 2021/ÄON 0107 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers genomförde 2021 en kvalitetsgranskning av servicebostäderna Hasselbacken och Pastellgränd inom Bostadsenhet 6. Granskningen visade att det fanns brister i verksamheten hos servicebostaden Pastellgränd. För att åtgärda bristerna har personalen utbildats i Lex Sarah. Verksamheten har även bokat en planeringsdag för att utbilda medarbetare i social dokumentation. Förvaltningens bedömning är att verksamhetens åtgärder är tillräckliga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av två servicebostäder inom bostadsenhet 6.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Avtalsuppföljning av Trollängens vård- och omsorgboende

Diarienummer 2021/ÄON 0114 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Avtalsuppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av Trollängens vård- och omsorgsboende under perioden oktober -november 2021.

Till grund för denna uppföljning ligger inhämtad dokumentation som bland annat kvalitetsberättelse och tillståndsbevis från IVO, platsbesök och samtal med tf verksamhetschefen Maith Österman och gruppledaren Madeleine Somuk, kontroll av genomförandeplan, social dokumentation samt bemanningsschema och enkät.
Verksamheten behöver säkerställa att genomförandeplanernas samtliga delar är uppdaterade samt att utveckla den sociala dokumentationen så den blir mer fyllig och informativ.

Den sammanlagda bedömningen är att utföraren uppfyller avtalsvillkoren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtalsuppföljning av Trollängens vård- och omsorgsboende.pdf
Avtalsuppföljning av Trollängens vård- och omsorgsboende.pdf

5 Verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård

Diarienummer 2022/ÄON 0022

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Peter Berg utses till verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård från och med den 1 februari 2022 och tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Det står angivet i hälso- och sjukvårdslagen att ledningen av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten ska utövas av den eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap 4 § socialtjänstlagen har bestämt. Nämnden är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården.

Den kommunala hälso- och sjukvården utgör ett eget ansvarsområde och är i Tyresö kommun organiserad inom både äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

En verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård ska ha en verksamhetschef som svarar för verksamheten enligt HSL. När nuvarande verksamhetschef Marie Pilhjerta avslutar sitt uppdrag inom Tyresö kommun behöver nämnden utse en ersättare som ska ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården. Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att Peter Berg, verksamhetschef inom den kommunala hemtjänsten, utses till verksamhetschef enligt 4 kap 2 § HSL för de verksamheter som har hälso- och sjukvårdsansvar, från och med 1 februari 2022 och tills vidare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Redovisning av pågående uppdrag och motioner för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Diarienummer 2022/ÄON 0008

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2022.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Diarienummer 2022/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap. 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde rapporteras ej verkställda beslut enligt 9 § LSS per den 31 mars 2022. Inga ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per den 31 mars 2022 finns att rapportera. Rapporteringen gäller perioden 1 oktober-31 december 2021, kvartal 4.

Bilagor
Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL
* Verkställighetsbeslut om undantag från fysiska underskrifter

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL.pdf
Verkställighetsbeslut om undantag från fysiska underskrifter.pdf

10 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Reviderad primärvårdsstrategi

Bilagor
Antal köpta platser.pdf
Reviderad primärvårdsstrategi.pdf

§1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson föredrar för äldre- och omsorgsnämnden om nyckeltal i Kolada.

§2 Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS

Diarienummer 2021/ÄON 0083 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem LOV ska bibehållas.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att förändra förfrågningsunderlaget för LOV så att möjligheter till större samlokaliserade och varierande verksamheter kan starta inom Tyresö kommun.
3. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare.
4. Förvaltningschefen får delegation att utforma ersättningssystem och övergångsregler.
5. Den kommunala utföraren får i uppdrag att utöka sin verksamhet för personer vars behov inte kan tillgodoses inom LOV. Särskilt ersättningssystem fastställs av förvaltningschefen.
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler för att främja möjligheterna för att fler verksamheter kan starta inom kommunen.
7. En återrapportering av ärendet ges på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 december 2022.
8. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:44-19:54.

Särskilt yttrande
Torbjörn Skarin (M) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) meddelar att hon hade yrkat bifall till ordförandeförslaget och till Susann Ronströms (S) tilläggsyrkande om hon hade haft rösträtt.

Niklas Ängelid (L) meddelar att han hade yrkat bifall till beslutspunkt 1 och 6 och avslag till beslutspunkt 2 till 5 om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av förvaltningschefen har olika alternativ övervägts för att öka möjligheterna för att fler och varierande dagliga verksamheter enligt LSS kan etableras i Tyresö så att kostnaderna för turbundna resor till daglig verksamhet därmed kan begränsas.

Ärendet har beretts av kommunala funktionshindersrådet. Protokollsutdrag och yttrande från rådet biläggs ärendet.

Förvaltningen föreslår att valfrihetssystemet enligt LOV till viss del förändras i detta syfte och att den kommunala utföraren får ett utökat uppdrag för personer med stora och omfattande hjälpbehov.

Förvaltningen föreslås att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler inom kommunen.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem LOV ska bibehållas.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att förändra förfrågningsunderlaget för LOV så att möjligheter till större samlokaliserade och varierande verksamheter kan starta inom Tyresö kommun.
3. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare.
4. Förvaltningschefen får delegation att utforma ersättningssystem och övergångsregler.
5. Den kommunala utföraren får i uppdrag att utöka sin verksamhet för personer vars behov inte kan tillgodoses inom LOV. Särskilt ersättningssystem fastställs av förvaltningschefen.
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler för att främja möjligheterna för att fler verksamheter kan starta inom kommunen.

Yrkande
Susann Ronström (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Torbjörn Skarin, Joakim Grimborg (KD) och Jörgen Nilsson (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 6 och avslag till beslutspunkt 2 till 5.

Susann Ronström (S) tilläggsyrkar att äldre- och omsorgsnämnden får en återrapportering av ärendet på nämndens sammanträde den 12 december 2022.
Lilian Nylinder (MP) och Torbjörn Skarin (M) yrkar bifall till Susann Ronströms (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla förslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla beslutspunkt 1. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan avslå beslutspunkt 1. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller beslutspunkt 1.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla beslutspunkt 2. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan avslå beslutspunkt 2. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller beslutspunkt 2.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som yrkar bifall till beslutspunkt 2 röstar ja och den som yrkar avslag till beslutspunkt 2 röstar nej.
Resultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår från bilagt omröstningsprotokoll.

Ordföranden fastslår att äldre- och omsorgsnämnden bifaller beslutspunkt 2.
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla beslutspunkt 3. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan avslå beslutspunkt 3. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller beslutspunkt 3.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som yrkar bifall till beslutspunkt 3 röstar ja och den som yrkar avslag till beslutspunkt 3 röstar nej.
Resultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår från bilagt omröstningsprotokoll.

Ordföranden fastslår att äldre- och omsorgsnämnden bifaller beslutspunkt 3.
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla beslutspunkt 4. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan avslå beslutspunkt 4. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller beslutspunkt 4.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som yrkar bifall till beslutspunkt 4 röstar ja och den som yrkar avslag till beslutspunkt 4 röstar nej.
Resultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår från bilagt omröstningsprotokoll.

Ordföranden fastslår att äldre- och omsorgsnämnden bifaller beslutspunkt 4.
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla beslutspunkt 5. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan avslå beslutspunkt 5. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller beslutspunkt 5.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som yrkar bifall till beslutspunkt 5 röstar ja och den som yrkar avslag till beslutspunkt 5 röstar nej.
Resultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår från bilagt omröstningsprotokoll.

Ordföranden fastslår att äldre- och omsorgsnämnden bifaller beslutspunkt 5.
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla beslutspunkt 6. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan avslå beslutspunkt 6. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller beslutspunkt 6.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla Susann Ronströms (S) tilläggsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan avslå tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-01-12 § 1.pdf
Kommunala funktionshindersrådets yttrande för valfrihetssyetm inom daglig verksamhet.pdf
Omröstningsprotokoll § 2, dagordningspunkt 2.pdf
Omröstningsprotokoll § 2, dagordningspunkt 3.pdf
Omröstningsprotokoll § 2, dagordningspunkt 4.pdf
Omröstningsprotokoll § 2, dagordningspunkt 5.pdf
Särskilt yttrande § 2 (M).pdf

§3 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av två servicebostäder inom bostadsenhet 6

Diarienummer 2021/ÄON 0107 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers genomförde 2021 en kvalitetsgranskning av servicebostäderna Hasselbacken och Pastellgränd inom Bostadsenhet 6. Granskningen visade att det fanns brister i verksamheten hos servicebostaden Pastellgränd. För att åtgärda bristerna har personalen utbildats i Lex Sarah. Verksamheten har även bokat en planeringsdag för att utbilda medarbetare i social dokumentation. Förvaltningens bedömning är att verksamhetens åtgärder är tillräckliga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av två servicebostäder inom bostadsenhet 6.pdf

§4 Avtalsuppföljning av Trollängens vård- och omsorgboende

Diarienummer 2021/ÄON 0114 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Avtalsuppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av Trollängens vård- och omsorgsboende under perioden oktober -november 2021.

Till grund för denna uppföljning ligger inhämtad dokumentation som bland annat kvalitetsberättelse och tillståndsbevis från IVO, platsbesök och samtal med tf verksamhetschefen Maith Österman och gruppledaren Madeleine Somuk,, kontroll av genomförandeplan, social dokumentation samt bemanningsschema och enkät.
Verksamheten behöver säkerställa att genomförandeplanernas samtliga delar är uppdaterade samt att utveckla den sociala dokumentationen så den blir mer fyllig och informativ.

Den sammanlagda bedömningen är att utföraren uppfyller avtalsvillkoren.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtalsuppföljning av Trollängens vård- och omsorgsboende.pdf
Avtalsuppföljning av Trollängens vård- och omsorgsboende.pdf

§5 Verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård

Diarienummer 2022/ÄON 0022

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Peter Berg utses till verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård från och med den 1 februari 2022 och tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Det står angivet i hälso- och sjukvårdslagen att ledningen av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten ska utövas av den eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap 4 § socialtjänstlagen har bestämt. Nämnden är vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården.

Den kommunala hälso- och sjukvården utgör ett eget ansvarsområde och är i Tyresö kommun organiserad inom både äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

En verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård ska ha en verksamhetschef som svarar för verksamheten enligt HSL. När nuvarande verksamhetschef Marie Pilhjerta avslutar sitt uppdrag inom Tyresö kommun behöver nämnden utse en ersättare som ska ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården. Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att Peter Berg, verksamhetschef inom den kommunala hemtjänsten, utses till verksamhetschef enligt 4 kap 2 § HSL för de verksamheter som har hälso- och sjukvårdsansvar, från och med 1 februari 2022 och tills vidare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetschef för kommunal hälso- och sjukvård.pdf

§6 Redovisning av pågående uppdrag och motioner för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Diarienummer 2022/ÄON 0008 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2022.pdf

§7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Diarienummer 2022/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap. 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde rapporteras ej verkställda beslut enligt 9 § LSS per den 31 mars 2022. Inga ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per den 31 mars 2022 finns att rapportera. Rapporteringen gäller perioden 1 oktober-31 december 2021, kvartal 4.

Bilagor
Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS.pdf

§8 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL
* Verkställighetsbeslut om undantag från fysiska underskrifter

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL.pdf
Verkställighetsbeslut om undantag från fysiska underskrifter.pdf

§10 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Reviderad primärvårdsstrategi

Bilagor
Antal köpta platser.pdf
Reviderad primärvårdsstrategi.pdf