Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2022-04-25

Sammanträde 2022-04-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson redovisar om utvärdering av nämnden.

2 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2022/ÄON 0011

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf
Redovisning av statsbidrag.pdf

3 Rekommendation från Storsthlm om överenskommelse länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg

Diarienummer 2022/ÄON 0037 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK) antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har tagits fram.

För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.

Överenskommelsens syfte är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas verksamheter och därmed bidra till det övergripande målet för samverkan. Överenskommelsen reglerar därför principer och former för samverkan mellan kommunerna och regionen och på en övergripande nivå.

Ärendet är berett i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp och behandlas parallellt i arbetsmarknads- och socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden varefter kommunstyrelsen beslutar i ärendet.

Överenskommelsen börjar gälla 2022-07-01 eller efter att samtliga parter har beslutat att anta överenskommelsen.
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att överenskommelsen antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.pdf
Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.pdf

4 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Diarienummer 2022/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap. 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 januari-31 mars, kvartal 1. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS rapporteras.

Bilagor
Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1.pdf
Ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1.pdf

5 Information om LSS-boendet Strandvägen

Diarienummer 2022/ÄON 0034 51

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson och verksamhetschef Anna Larsson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande LSS-boendet Strandvägen.

6 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för mars 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden, mars 2022.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag inom ramen för satsningen äldreomsorgslyftet
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag inom ramen för överenskommelsen om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL.pdf
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.pdf
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre.pdf
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetens.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetens (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag inom ramen för satsningen äldreomsorgslyftet.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag inom ramen för satsningen äldreomsorgslyftet (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag inom ramen för överenskommelsen om äldreomsorg.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag inom ramen för överenskommelsen om äldreomsorg (underskrivet).pdf

9 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf

§33 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson redovisar om utvärdering av nämnden.

§34 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2022/ÄON 0011

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf
Redovisning av statsbidrag.pdf

§35 Rekommendation från Storsthlm om överenskommelse länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg

Diarienummer 2022/ÄON 0037 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK) antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har tagits fram.

För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.

Överenskommelsens syfte är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas verksamheter och därmed bidra till det övergripande målet för samverkan. Överenskommelsen reglerar därför principer och former för samverkan mellan kommunerna och regionen och på en övergripande nivå.
Ärendet är berett i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp och behandlas parallellt i arbetsmarknads- och socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden varefter kommunstyrelsen beslutar i ärendet.

Överenskommelsen börjar gälla 2022-07-01 eller efter att samtliga parter har beslutat att anta överenskommelsen.
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att överenskommelsen antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.pdf
Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.pdf

§36 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Diarienummer 2022/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap. 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 januari-31 mars, kvartal 1. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS rapporteras.

Bilagor
Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1.pdf
Ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1.pdf

§37 Information om LSS-boendet Strandvägen

Diarienummer 2022/ÄON 0034 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Information om LSS-boendet Strandvägen pausas och återupptas vid behov på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde i augusti.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson och verksamhetschef Anna Larsson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande LSS-boendet Strandvägen.

§38 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:32-19:42.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för mars 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla förslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden, mars 2022.pdf

§39 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§40 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag inom ramen för satsningen äldreomsorgslyftet
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag inom ramen för överenskommelsen om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL.pdf
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.pdf
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre.pdf
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetens.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetens (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag inom ramen för satsningen äldreomsorgslyftet.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag inom ramen för satsningen äldreomsorgslyftet (underskrivet).pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag inom ramen för överenskommelsen om äldreomsorg.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag inom ramen för överenskommelsen om äldreomsorg (underskrivet).pdf

§41 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf