Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2023-01-23

Sammanträde 2023-01-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2023/ÄON 0002 001

Ärende 1

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I samband med mandatskiftet 2022 till 2023 hålls nämndspecifika utbildningar i alla nämnder i Tyresö kommun. John Henriksson, Förvaltningschef äldre- och omsorgsförvaltningen, och Maria Nevskaya-Klein, jurist, presenterar äldre- och omsorgsförvaltningens uppbyggnad och de lagrum som de förtroendevalda i nämnden berörs av.

2 Information om justering av budget för projektet Tyresö gymnasiumskök

Dnr: 2021/ÄON 0093 50

Ärende 2

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling och kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid exempelvis renoveringar av andra kök.

I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 107.

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för skolans övriga verksamhet, anordnande av "krisvatten" har adderats till projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gång samt att omvärldsläget inneburit inflation och ökade materialkostnader.

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända förutsättningar.

Under äldre- och omsorgsnämnden kommer ärendet att föredras muntligt.

Bilagor
Justering av budget för projektet Tyresö gymnasiumskök.pdf

3 Nämnd- och förvaltningsplan för äldre- och omsorgsnämnden 2023

Dnr: 2022/ÄON 0015

Ärende 3

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5 äldreomsorg.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2023 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5, äldreomsorg.

Förslaget baseras på kommunplan 2023-2026 med budget för 2023 fastställd av kommunfullmäktige den 24 november 2022. Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje verksamhet och enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Till nämndmålen finns uppsatta indikatorer och målnivåer. Vissa indikatorer kommer följas månadsvis och andra följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Nämndplanen omfattar även en nuläges- och omvärldsanalys. Förslagen till budget 2023 presenteras för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5 äldreomsorg.

Bilaga 5 under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan 2023 Äldre-och omsrogsnämnden.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2023.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf
Bilaga 2 Årshjul för styrprocess och uppföljning 2023.pdf
Bilaga 3 Nämndspecifika styrdokument.pdf
Bilaga 4 Avgifter och taxor.pdf
Bilaga 6 Plan för avtalsuppföljning 2023.pdf
Bilaga 7 Granskningsplan 2023.pdf
Kommunala pensionärsrådets svar på Nämnd och förvaltningsplan 2023.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådets svar på Nämnd-och förvaltningsplan 2023.pdf

4 Återkoppling på revisionsrapport om personlig assistans

Dnr: 2022/ÄON 0015

Ärende 4

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån Ernst & Young genomförde i början av 2022, på uppdrag av
förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun, en granskning med syfte att
bedöma om äldre- och omsorgsnämnden säkerställer en god intern kontroll för
att motverka, upptäcka och förhindra assistansfusk i verksamheten.

Revisionens övergripande bedömning var att äldre- och omsorgsnämndens
interna kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra assistansfusk i
verksamheten inte var ändamålsenlig. I samband med granskningen lämnades
ett antal rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har, utifrån de rekommendationer som
lämnades i rapporten, påbörjat ett arbete och vidtagit ett antal åtgärder för att
säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll för att motverka, upptäcka och
förhindra assistansfusk.

Äldre- och omsorgsförvaltningen återrapporterar kring det pågående arbetet
samt vilka åtgärder som vidtagits.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återkoppling på revisionsrapport om personlig assistans.pdf

5 Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2023

Dnr: 2023/ÄON 0003 001

Ärende 5

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag
ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i
januari och i augusti.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden januari 2023.pdf

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr: 2023/ÄON 0004 001

Ärende 6

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap. 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 oktober - 31 december, kvartal 4 2022. Åtta beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 24 beslut enligt 9 § LSS rapporteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut 2022 december.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS 2022 december.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS 2022 december.pdf

7 Information från förvaltningen

Dnr: 2023/ÄON 0006 50

Ärende 7

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2023/ÄON 0007 001

Ärende 8

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL 2023 januari.
- Gallringsframställan rörande Tunstall

Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 § SoL 2023 januari.pdf
Gallringsframställan rörande Tunstall.pdf

9 Meddelanden

Dnr: 2023/ÄON 0008 001

Ärende 9

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
- Antal köpta platser 2022
- LSS-statistik baserad på den 1 oktober 2022

Bilagor
LSS-statistik baserad på den 1 oktober 2022.pdf
Antal köpta platser 2022.pdf


Sida
1 (10)

Beslutande organ
Äldre- och omsorgsnämnden
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2023-01-23
Sida
1 (1)
Beslutande organ
Äldre- och omsorgsnämnden
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2023-01-23
Sida
9 (10)

§1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I samband med mandatskiftet 2022 till 2023 hålls nämndspecifika utbildningar i alla nämnder i Tyresö kommun. John Henriksson, Förvaltningschef äldre- och omsorgsförvaltningen, Maria Knutsson, kommunjurist och Helena Rindborg, nämndsekreterare, presenterar äldre- och omsorgsförvaltningens uppbyggnad och de lagrum som de förtroendevalda i nämnden berörs av.

§2 Information om justering av budget för projektet Tyresö gymnasiumskök

Diarienummer 2021/ÄON 0093 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras i 10 minuter mellan klockan 19:44 till 19:54.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling och kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid exempelvis renoveringar av andra kök.

I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-13 §§ 16.

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för skolans övriga verksamhet, anordnande av "krisvatten" har adderats till projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gång samt att omvärldsläget inneburit inflation och ökade materialkostnader.
På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända förutsättningar.

Under äldre- och omsorgsnämnden sammanträde föredrar Björn Sennerfors, Enhetschef på Projektavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret, ärendet och nämnden informeras om reviderad budget.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Mötet ajourneras i 10 minuter mellan klockan 19:44 till 19:54.
2. Informationen noteras.

Yttranden
Torbjörn Skarin (M) och Giovanna Carlsson (KD) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse justering av budget för projektet Tyresö gymnasiumskök.pdf

§3 Nämnd- och förvaltningsplan för äldre- och omsorgsnämnden 2023

Diarienummer 2022/ÄON 0015

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5 äldreomsorg antas.
Torbjörn Skarin (M), Roger Gusthage (M), Giovanna Carlsson (KD), Jörgen Nilsson (SD) och Monica Clevesjö (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2023 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5, äldreomsorg.

Förslaget baseras på kommunplan 2023-2026 med budget för 2023 fastställd av kommunfullmäktige den 24 november 2022.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje verksamhet och enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Till nämndmålen finns uppsatta indikatorer och målnivåer. Vissa indikatorer kommer följas månadsvis och andra följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Nämndplanen omfattar även en nuläges- och omvärldsanalys.

Förslagen till budget 2023 presenteras för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5 äldreomsorg.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att nämnd- och förvaltningsplan 2023 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 4 omsorg om personer med funktionsnedsättning samt verksamhetsområde 5 äldreomsorg antas.

Yrkanden
Carl-Johan Karlson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan 2023 Äldre-och omsrogsnämnden.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2023.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf
Bilaga 2 Årshjul för styrprocess och uppföljning 2023.pdf
Bilaga 3 Nämndspecifika styrdokument.pdf
Bilaga 4 Avgifter och taxor.pdf
Bilaga 5 Ersättningar.pdf
Bilaga 6 Plan för avtalsuppföljning 2023.pdf
Bilaga 7 Granskningsplan 2023.pdf
Kommunala pensionärsrådets svar på Nämnd och förvaltningsplan 2023.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådets svar på Nämnd-och förvaltningsplan 2023.pdf

§4 Återkoppling på revisionsrapport om personlig assistans

Diarienummer 2022/ÄON 0047 016

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån Ernst & Young genomförde i början av 2022, på uppdrag av
förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun, en granskning med syfte att
bedöma om äldre- och omsorgsnämnden säkerställer en god intern kontroll för
att motverka, upptäcka och förhindra assistansfusk i verksamheten.

Revisionens övergripande bedömning var att äldre- och omsorgsnämndens
interna kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra assistansfusk i
verksamheten inte var ändamålsenlig. I samband med granskningen lämnades
ett antal rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har, utifrån de rekommendationer som
lämnades i rapporten, påbörjat ett arbete och vidtagit ett antal åtgärder för att
säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll för att motverka, upptäcka och
förhindra assistansfusk.

Äldre- och omsorgsförvaltningen återrapporterar kring det pågående arbetet
samt vilka åtgärder som vidtagits.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återkoppling på revisionsrapport om personlig assistans.pdf

§5 Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2023

Diarienummer 2023/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag
ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i
januari och i augusti.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden januari 2023.pdf

§6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap.

Diarienummer 2023/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap. 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 oktober - 31 december, kvartal 4 2022. Åtta beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 24 beslut enligt 9 § LSS rapporteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut 2022 december.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS 2022 december.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS 2022 december.pdf

§7 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0006 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Gruppbostaden på Barnsjövägen har fått namnet Villa barnsjön. Invigning sker i slutet på april. Äldre- och omsorgsnämnden får en inbjudan när datum är bestämt.

§8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0007 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL 2023 januari.
* Gallringsframställan rörande Tunstall

Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 § SoL 2023 januari.pdf
Gallringsframställan rörande Tunstall.pdf

§9 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0008 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser 2022
* LSS-statistik baserad på den 1 oktober 2022

Bilagor
LSS-statistik baserad på den 1 oktober 2022.pdf
Antal köpta platser 2022.pdf