Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknad och vuxnas lärande > Sammanträde 2005-11-08

Sammanträde 2005-11-08

Datum
Klockan
18:30
Plats

59 Tillägg till delegering av verksamhets- och budgetansvar

61 Flexibelt utbud av gymnasiala yrkesutbildningar inom bristyrken och kortare yrkeskurser

62 Information om samverkansprojekt

64 Allmän information från förvaltningen

65 Anmälan av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§57 Information om Uddby Gård

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om Uddby Gård.

§58 Ekonomisk rapport

DNr 2005 NAV 038

Nämndens beslut

- Informationen om ekonomisk rapport noteras.

- Förvaltningens förslag till förändrad princip för inköp av datorer mm godkännes.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per 31oktober 2005 redovisas vid sammanträdet.

Förvaltningen redogör för förslag till förändring av princip för inköp av datorer mm vid C3L. Från och med 2006 kommer sådana inköp att kostnadsföras på driftbudgeten i stället för som hittills som en investering. Tidigare restvärde i anläggningsreskontran nollställes genom att detta belopp påföres resultatet för 2005.

§59 Tillägg till delegering av verksamhets- och budgetansvar

DNr 2005 NAV 007

Nämndens beslut

Tillägget till delegering av verksamhets- och budgetansvar inom nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande godkännes.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För lärlingsprojektet behöver ett tillägg göras till delegering av verksamhets- och budgetansvar inom nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

_____________________________________________________

§60 Marknadsföring av C3L

DNr 2005 NAV 039

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att marknadsföringsåtgärder av C3L ska ske enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträde i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande 2005-09-13, § 49, uppdrogs åt förvaltningen att föreslå strategiska åtgärder, som kan stärka organisationen inför framtiden. Förvaltningen har arbetat fram förslag för att stärka marknadsföringen av C3L.

_____________________________________________________

§61 Flexibelt utbud av gymnasiala yrkesutbildningar som efterfrågas av näringslivet och bland de arbetslösa

DNr 2005 NAV 040

Nämndens beslut

- Nämnden godkänner förvaltningens förslag på ett flexibelt utbud av gymnasiala yrkesutbildningar som efterfrågas av näringslivet och bland de arbetslösa

- Vid prioritering bland sökande till yrkesutbildningar prioriteras arbetslösa sökande med kort tidigare utbildning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Som ett led i arbetet att minska arbetslösheten i Tyresö är yrkesutbildningar som efterfrågas av näringslivet och bland de arbetslösa ett bra inslag. Förvaltningen har arbetat fram förslag. Vid C3L sker utbildning inom omvårdnadsprogrammet, barnskötarutbildning samt utbildning av ekonomiassistent med IT-inriktning. Övriga utbildningar upphandlas hos andra utbildningsanordnare.

Vid prioritering mellan sökande till yrkesutbildningar föreslår förvaltningen att arbetslösa med kort tidigare utbildning prioriteras.

_____________________________________________________

§62 Information om samverkansprojekt

Nämndens beslut

Informationen om samverkansprojekt noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om pågående samverkansprojekt :

- lärlingsprojekt

- renovering av f d arrendebostad vid Alby för TYDA´s verksamhet.

_____________________________________________________

§63 Kalendarium 2006

DNr 2005 NAV 041

Nämndens beslut

Sammanträdeskalendarium för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande år 2006 fastställes enligt följande :

Tisdagen den 31 januari 2006 kl 18.30

Onsdagen den 8 mars 2006 kl 18.30

Tisdagen den 11 april 2006 kl 18.30

Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30

Tisdagen den 12 september 2006 kl 18.30

Tisdagen den 17 oktober 2006 kl 18.30

Tisdagen den 5 december 2006 kl 18.30

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För år 2006 har framtagits ett förslag till sammanträdeskalen-darium för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

Vid sammanträdet diskuteras förslaget och korrigeringar görs.

_____________________________________________________

§64 Allmän information från förvaltningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om aktuella frågor vid utvecklingsförvaltningen :

- konsekvenser av budgetpropositionen (plusjobb)

- sommarjobb

_____________________________________________________

§65 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls.
_____________________________________________________

§66 Meddelanden

Nämndens beslut

Information om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas.