Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2022-02-22

Sammanträde 2022-02-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1. Enhetschef Gunilla Strindevall föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om förebyggande arbete.
2. Kvalitetscontroller Åsa Tenggren och utredare Pia Hasselrot föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om hemlöshet.

2 Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter

Diarienummer 2022/ASN 0021 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde noteras.
2. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas regelbundet av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning. Granskningarna redovisas årligen till respektive nämnd och anmäls till kommunstyrelsen.
Inom arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde har kvalitetsgranskningar genomförts av familjevården inom familjevårdsenheten. Inom vuxenenheten har ett stödboende och en öppenvård för personer med missbruks- eller beroendeproblematik granskats. En granskning av stöd- och boendeenheten för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik påbörjades december 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf
Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf

3 Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021

Diarienummer 2022/ASN 0007 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat, riskhanteringsplan och barnbokslut godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2021 från kommun- och nämndplan samt ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan. En uppföljning kring hur förvaltningen bidrar till att arbeta mot målen i Agenda 2030 har gjorts. Verksamhetsberättelsen innehåller även ett barnbokslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf
Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf

4 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

5 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2021-12-21, 2021-12-28, 2022-01-12, 2022-01-27
* Yttrande till IVO

Bilagor
Yttrande till IVO.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§12 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:21-19:30.

Beskrivning av ärendet
1. Enhetschef Gunilla Strindevall föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om förebyggande arbete.
2. Kvalitetscontroller Åsa Tenggren och utredare Pia Hasselrot föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om hemlöshet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 9 minuter. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla förslaget och finner att nämnden bifaller det.

§13 Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter

Diarienummer 2022/ASN 0021 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde noteras.
2. Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområde anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter granskas regelbundet av kvalitetscontrollers inom enheten för juridik och utredning. Granskningarna redovisas årligen till respektive nämnd och anmäls till kommunstyrelsen.
Inom arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde har kvalitetsgranskningar genomförts av familjevården inom familjevårdsenheten. Inom vuxenenheten har ett stödboende och en öppenvård för personer med missbruks- eller beroendeproblematik granskats. En granskning av stöd- och boendeenheten för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik påbörjades december 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf
Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf

§14 Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021

Diarienummer 2022/ASN 0007 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med måluppfyllelse samt uppföljning av uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat, riskhanteringsplan och barnbokslut godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2021 för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2021 från kommun- och nämndplan samt ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan. En uppföljning kring hur förvaltningen bidrar till att arbeta mot målen i Agenda 2030 har gjorts. Verksamhetsberättelsen innehåller även ett barnbokslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf
Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf

§15 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§16 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2021-12-21, 2021-12-28, 2022-01-12, 2022-01-27
* Yttrande till IVO

Bilagor
Yttrande till IVO.pdf

§17 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf