Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2022-03-22

Sammanträde 2022-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Yasemin Esen föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om försörjningsstöd.

2 Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon

Diarienummer 2021/ASN 0155 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av Hästskons stöd- och boendeenhet noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast 30 augusti 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Hästskons stöd- och boendeenhet. Granskningen visade att verksamheten har god kvalitet. Det finns områden som behöver utvecklas. Verksamheten måste säkerställa att uppgifter av betydelse för insatsens genomförande dokumenteras i den sociala journalen. Verksamheten behöver även utveckla innehållet i genomförandeplanerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon.pdf
Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon.pdf

3 Behovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till kommunplanen 2023

Diarienummer 2022/ASN 0020 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Behovsanalys för arbetsmarknads- och socialförvaltningen inför kommunplanen 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023, ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2023 (se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till kommunplanen 2023.pdf
Behovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till kommunplanen 2023.pdf

4 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för februari 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden, februari 2022.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-02-24

7 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut
* Cirkulär Ersättningar och villkor vid familjehemsvård
* Familjehemsersättning

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Cirkulär 21_40 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård.pdf
Familjehemsersättning.pdf

§18 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Ärendet utgår.

§19 Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon

Diarienummer 2021/ASN 0155 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningen av Hästskons stöd- och boendeenhet noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden senast 30 augusti 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Hästskons stöd- och boendeenhet. Granskningen visade att verksamheten har god kvalitet. Det finns områden som behöver utvecklas. Verksamheten måste säkerställa att uppgifter av betydelse för insatsens genomförande dokumenteras i den sociala journalen. Verksamheten behöver även utveckla innehållet i genomförandeplanerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon.pdf
Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon.pdf

§20 Behovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till kommunplanen 2023

Diarienummer 2022/ASN 0020 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Behovsanalys för arbetsmarknads- och socialförvaltningen inför kommunplanen 2023 fastställs.

Annica Örtenstrand (C) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023, ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2023 (se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till kommunplanen 2023.pdf
Behovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till kommunplanen 2023.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads och socialnämnden 2022-03-22 § 20.pdf

§21 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för februari 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden, februari 2022.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-03-22 § 21.pdf

§22 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Catrin Ullbrand lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§23 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-02-24

§24 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut
* Cirkulär Ersättningar och villkor vid familjehemsvård
* Familjehemsersättning

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Cirkulär 21_40 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård.pdf
Familjehemsersättning.pdf