Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2019-05-21

Sammanträde 2019-05-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eva Tullander, enhetschef på Barn- och ungdomsenheten, Gunilla Strindevall,
enhetschef på Resursenheten och Johanna Kankaanpää, enhetschef på
Familjevårdsenheten delger nämnden relevant kunskap från verksamheterna som
berör arbetsmarknads- och socialnämndsområdet.

2 Delårsrapport 1 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/ASN 0081 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden med för
verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbete och integration, mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.
3. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
4. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i
samband med delårsrapport 2.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari-april
2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-10 Delårsrapport 1 2019 för ASN.pdf
Delårsrapport 1 2019 ASN.pdf
Åtgärder för ekonomi i balans ASN delårsrapport 1.pdf

3 Nämnduppdrag om att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling

Dnr 2019/ASN 0080 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Redovisning av förstudien godkänns.
2. Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen utreda frågan vidare, i enlighet med förstudiens
rekommenderade lösning.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv- och hälsa har tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen, fått i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda
förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i
Tyresö.

Förstudiens behovsanalys omfattar elever från förskoleklass till gymnasium och
innehåller en målgruppsanalys och målgruppsbeskrivning. Material från tidigare
projekt och utredningar har studerats och använts. Förstudien har tagits fram enligt
Tyresö kommuns projektmodell. Förstudien innehåller även en kostnadskalkyl.

I förstudien redogörs begreppen resursskola och resursskola med behandling och
skillnaderna mellan de olika formerna av resursskolor lyfts fram. En beskrivning av
skollagen (2010:800) och socialtjänstlagen (2001:453) görs i förstudien för att
beskriva ansvarsfördelningen enligt lag.

Förstudien visar att det i dagsläget finns 14 barn och ungdomar i Tyresö kommun som
går på skolor med behandling. Det är 8 ungdomar mellan 13-16 år och 6 barn mellan
7-12 år. Enligt statistik över placeringar av barn och ungdomar i Tyresö kommun i
resursskolor med behandling mellan 2016-2019, kan man se att antalet placeringar av
barn och ungdomar mellan 7-16 år har ökat. En stor ökning har skett bland ungdomar
mellan 13-16 år. Statistiken visar att placeringar av barn mellan 7-12 år har varit
mellan 3-6 genom åren.

Förvaltningarna bedömer att behovet är störst för barn i årskurs 1-6. Förstudien visar
dock att det finns fler frågor som behöver utredas ytterligare och ekonomiska kalkylen
behöver fördjupas.

Den rekommenderade lösningen är att frågan om resursskola med behandling utreds
vidare med utgångspunkt barn i årskurs 1-6 med möjligheten att utöka succesivt till
årskurs 9. I den utredningen får förvaltningarna i uppdrag att ta fram en tydlig
ansvarsfördelning mellan skola och socialtjänst. En processkartläggning som beskriver
de olika insatser som finns och i vilket läge insatsen är aktuell tas fram. Den
ekonomiska analysen och de risker som projektet eventuellt medför behöver
fördjupas.

Rekommendationen är att resursskolan med behandling drivs i projektform under
barn- och utbildningsförvaltningen med särskilt avsatta medel under en tre års period,
efter två görs en utvärdering och fattas beslut om eventuell implementering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-10 Nämnduppdrag förstudie resursskola med behandling.pdf
Förstudie resursskola med behandling.pdf
Ekonomisk kalkyl 2019.pdf

4 Sammanställd Patientsäkerhetsberättelse 2018

Dnr 2019/ASN 0026 014

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt
patientsäkerhetsberättelserna från vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen
samt hälso- och sjukvårdsteamet (HSV-teamet) inom LSS och socialpsykiatrin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-06 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse i Tyresö
kommun 2018.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2018.pdf

5 Tyresöinitiativ om att låta ensamkommande ungdomar som blir myndiga bo kvar i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.

Dnr 2019/ASN 0062 009

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag har inkommit genom Tyresöinitiativet om att låta ensamkommande
ungdomar som blir myndiga under asylprocessen, få stanna i kommunen i väntan på
Migrationsverkets beslut gällande uppehållstillstånd. Förslaget har varit publicerat
under perioden 22 augusti - 20 november 2017 och har fått sammanlagt 70 röster.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har behandlat förslaget och lämnar sitt svar till
förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Ensamkommande asylsökande ungdomar i Tyresö hänvisas som regel till
Migrationsverkets boenden i samband med att de fyller 18 år, då ansvaret övergår till
staten. Individ- och familjeomsorgen gör dock alltid en individuell prövning utifrån
socialtjänstlagen om det finns särskilda skäl som motiverar att boendeplaceringen i
kommunen ska kvarstå.

Den sena hanteringen av förslaget beror på en avvaktande hållning i frågan utifrån
den nationella utvecklingen på området. Den så kallade gymnasielagen som
tillkommit, har utvidgat möjligheten till uppehållstillstånd och antalet
ensamkommande barn som anvisas till Tyresö är idag mycket litet. Migrationsverkets
handläggningstid har också minskat väsentligt och väntan på beslut om
uppehållstillstånd har kortats ned avsevärt. Sammantaget ser situationen idag helt
annorlunda ut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 Tyresöinitiativ om ensamkommande ungdomar.pdf

6 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning samt förordnande att fatta beslut enligt vissa bestämmelser i LVU och LVM

Dnr 2018/ASN 0018 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Bifogat förslag på reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och
socialnämndens delegationsordning antas.
2. Reviderad delegationsordning tillämpas från och med den 1 juni 2019.

Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden
antogs vid nämndens sammanträde den 2 januari 2019, § 1003. Förvaltningen har
uppmärksammat behov av att revidera delegationsordningen, i huvudsak för att
förtydliga delegationen gällande vissa frågor.

I samband med revidering av delegationsordningen föreslår förvaltningen även att
nämnden beslutar om förordnande att fatta beslut i vissa ärenden enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM.)

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 Revidering av ASNs delegationsordning samt förordnande
LVU och LVM.pdf
Delegationsordning ASN reviderad.docx.pdf
Delegationsordning ASN revidering med ändringsmarkeringar.docx.pdf

7 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och
ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

Individutskottet (ordinarie sammanträden) (extra utskott) 2019-04-24,
2019-05-03

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx.pdf
Rekvisition av statsbidrag Personligt ombud 2019.pdf

8 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-05-08 ärende 3 Årsredovisning för Södertörns
överförmyndarnämnd 2018,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-08)
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 ärende 5 Svar på remiss av betänkandet Lite mer lika
- Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, finns på insyn
(https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-08)
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 ärende 16 Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga
genomgångsbostäder till nyanlända,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-08)
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 ärende 17 Kompletterande ägardirektiv för Tyresö
Bostäder, finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-
05-08)
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 ärende 18 Revidering av reglemente för
arbetsmarknads- och socialnämnden, finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-
ks/dagordning?date=2019-05-08)

10 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för maj listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning maj för ASN.docx.pdf
SKL Cirkulär 19_21 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022.pdf
SKLs förslag till yttrande, kostnadsutjämning.pdf
Arbetslöshetsstatistik 2019.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 77.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 92.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 96.pdf

§1045 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Eva Tullander, enhetschef på Barn- och ungdomsenheten, Gunilla Strindevall, enhetschef på Resursenheten och Johanna Kankaanpää, enhetschef på Familjevårdsenheten delger nämnden relevant kunskap från verksamheterna som berör arbetsmarknads- och socialnämndsområdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1045_prot_20190521.pdf (109 kb)

§1046 Delårsrapport 1 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/ASN 0081 10
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden med för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbete och integration, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.
3. Åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.
4. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.
5. Paragrafen justeras omedelbart.
6. Förvaltningen ges i uppdrag att analysera Tyresös nettokostnadsavvikelser för IFO enligt Koladas redovisning. Analysen ska redovisas löpande tillsammans med förslag till åtgärder för att minska kostnaderna.
 
Reservation
Gerd Dufberg (M) reserverar sig mot beslutet att anta ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning
Rode Kennerberg (KD) hade stöttat Gerd Dufbergs (M) förslag om hon varit tjänstgörande.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari-april 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
 
Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera Tyresös nettokostnadsavvikelser för IFO enligt Koalads redovisning. Analysen ska redovisas löpande tillsammans med förslag till åtgärder för att minska kostnaderna.
 
Yrkande
Gerd Dufberg (M) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omedelbart analysera varför Tyresös nettokostnader för IFO ligger ca 20% högre än de "borde vara" enligt Koladas redovisning. Analysen redovisas vid kommande nämndmöte tillsammans med förslag till åtgärder för att minska kostnaderna. Annica Örtenstrand (C) bifaller yrkandet.
Gerd Dufberg (M) yrkar på att mötet ajourneras.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden ska ajourneras i 3 min och finner att nämnden bifaller det.
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller Gerd Dufbergs (M) yrkande och finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 ASN verksamhetsområden.pdf
Delårsrapport 1 2019 ASN.pdf
Åtgärder för ekonomi i balans ASN delårsrapport 1.pdf

§1047 Nämnduppdrag om att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling

Dnr 2019/ASN 0080 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Redovisning av förstudien godkänns.
2. Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen utreda frågan vidare, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösning.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv- och hälsa har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, fått i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö.
 
Förstudiens behovsanalys omfattar elever från förskoleklass till gymnasium och innehåller en målgruppsanalys och målgruppsbeskrivning. Material från tidigare projekt och utredningar har studerats och använts. Förstudien har tagits fram enligt Tyresö kommuns projektmodell.  Förstudien innehåller även en kostnadskalkyl.
 
I förstudien redogörs begreppen resursskola och resursskola med behandling och skillnaderna mellan de olika formerna av resursskolor lyfts fram. En beskrivning av skollagen (2010:800) och socialtjänstlagen (2001:453) görs i förstudien för att beskriva ansvarsfördelningen enligt lag.
 
Förstudien visar att det i dagsläget finns 14 barn och ungdomar i Tyresö kommun som går på skolor med behandling. Det är 8 ungdomar mellan 13-16 år och 6 barn mellan 7-12 år. Enligt statistik över placeringar av barn och ungdomar i Tyresö kommun i resursskolor med behandling mellan 2016-2019, kan man se att antalet placeringar av barn och ungdomar mellan 7-16 år har ökat. En stor ökning har skett bland ungdomar mellan 13-16 år. Statistiken visar att placeringar av barn mellan 7-12 år har varit mellan 3-6 genom åren.
 
Förvaltningarna bedömer att behovet är störst för barn i årskurs 1-6. Förstudien visar dock att det finns fler frågor som behöver utredas ytterligare och ekonomiska kalkylen behöver fördjupas.
 
Den rekommenderade lösningen är att frågan om resursskola med behandling utreds vidare med utgångspunkt barn i årskurs 1-6 med möjligheten att utöka succesivt till årskurs 9. I den utredningen får förvaltningarna i uppdrag att ta fram en tydlig ansvarsfördelning mellan skola och socialtjänst. En processkartläggning som beskriver de olika insatser som finns och i vilket läge insatsen är aktuell tas fram. Den ekonomiska analysen och de risker som projektet eventuellt medför behöver fördjupas.
 
Rekommendationen är att resursskolan med behandling drivs i projektform under barn- och utbildningsförvaltningen med särskilt avsatta medel under en tre års period, efter två görs en utvärdering och fattas beslut om eventuell implementering.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-10 Nämnduppdrag förstudie resursskola med behandling.pdf
Förstudie resursskola med behandling.pdf
Ekonomisk kalkyl resursskolan med behandling 2019.pdf

§1048 Sammanställd Patientsäkerhetsberättelse 2018

Dnr 2019/ASN 0026 014
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt patientsäkerhetsberättelserna från vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen samt hälso- och sjukvårdsteamet (HSV-teamet) inom LSS och socialpsykiatrin.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-06 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse Tyresö kommun 2018.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2018.pdf

§1049 Tyresöinitiativ om att låta ensamkommande ungdomar som blir myndiga bo kvar i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.

Dnr 2019/ASN 0062 009
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
 
Beskrivning av ärendet
Ett förslag har inkommit genom Tyresöinitiativet om att låta ensamkommande ungdomar som blir myndiga under asylprocessen, få stanna i kommunen i väntan på Migrationsverkets beslut gällande uppehållstillstånd. Förslaget har varit publicerat under perioden 22 augusti - 20 november 2017 och har fått sammanlagt 70 röster. Arbetsmarknads- och socialnämnden har behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.
 
Ordförandeutlåtande
Ensamkommande asylsökande ungdomar i Tyresö hänvisas som regel till Migrationsverkets boenden i samband med att de fyller 18 år, då ansvaret övergår till staten. Individ- och familjeomsorgen gör dock alltid en individuell prövning utifrån socialtjänstlagen om det finns särskilda skäl som motiverar att boendeplaceringen i kommunen ska kvarstå.
 
Den sena hanteringen av förslaget beror på en avvaktande hållning i frågan utifrån den nationella utvecklingen på området. Den så kallade gymnasielagen som tillkommit, har utvidgat möjligheten till uppehållstillstånd och antalet ensamkommande barn som anvisas till Tyresö är idag mycket litet. Migrationsverkets handläggningstid har också minskat väsentligt och väntan på beslut om uppehållstillstånd har kortats ned avsevärt. Sammantaget ser situationen idag helt annorlunda ut.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 Tyresöinitiativ om ensamkommande ungdomar.pdf

§1050 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning samt förordnande att fatta beslut enligt vissa bestämmelser i LVU och LVM

Dnr 2018/ASN 0018 003
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Bifogat förslag på reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning antas.
2. Reviderad delegationsordning tillämpas från och med den 1 juni 2019.
 
Reservation
Gerd Dufberg (M) reserverar sig mot att avgöra beslutet idag.
 
Protokollsanteckning
Rode Kennerberg (KD) hade stöttat Gerd Dufbergs (M) förslag om hon varit tjänstgörande.
 
Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden antogs vid nämndens sammanträde den 2 januari 2019, § 1003. Förvaltningen har uppmärksammat behov av att revidera delegationsordningen, i huvudsak för att förtydliga delegationen gällande vissa frågor.
 
I samband med revidering av delegationsordningen föreslår förvaltningen även att nämnden beslutar om förordnande att fatta beslut i vissa ärenden enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM.)
 
Yrkande
Gerd Dufberg (M) yrkar att nämnden återremitterar ärendet med uppdrag att återställa delegationsordningen till läget 2018 avseende olika beslut nämndordföranden och utskottet får fatta. Annica Örtenstrand (C) och Bjarne Vifell (SD) bifaller yrkandet.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Gerd Dufbergs (M) yrkande. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 Revidering av ASNs delegationsordning samt förordnande LVU och LVM.pdf
Delegationsordning ASN reviderad.docx.pdf
Delegationsordning ASN revidering med ändringsmarkeringar.docx.pdf

§1051 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
 
Individutskottet (ordinarie sammanträden) (extra utskott) 2019-04-24,
2019-05-03
 
Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx.pdf
Rekvisition av statsbidrag Personligt ombud 2019.pdf

§1052 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1052_prot_20190521.pdf (109 kb)

§1053 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
 
 - Kommunstyrelsen 2019-05-08 ärende 3 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-08)
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 ärende 5 Svar på remiss av betänkandet Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, finns på insyn
(https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-08)
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 ärende 16 Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-08)
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 ärende 17 Kompletterande ägardirektiv för Tyresö Bostäder,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-08)
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 ärende 18 Revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-05-08)
Beslut/Protokollsutdrag
§1053_prot_20190521.pdf (110 kb)

§1054 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för maj listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
Meddelandeförteckning maj för ASN.docx.pdf
SKL Cirkulär 19_21 Budgetförutsättningar för åren 2019-2022.pdf
SKLs förslag till yttrande, kostnadsutjämning.pdf
Arbetslöshetsstatistik 2019.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 77.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 92.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-08 § 96.pdf