Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2019-06-18

Sammanträde 2019-06-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller delger nämnden relevant kunskap som berör arbetsmarknads- och socialnämndsområdet.

2 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ASN 0045 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per maj 2019 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Handlingarna är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-06-11 Ekonomisk uppföljning maj 2019.pdf

3 Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ-och familjeomsorgen

Dnr 2019/ASN 0099 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 2 januari 2019 att de styrdokument som fastslagits av tidigare socialnämnd ska gälla tillsvidare i tillämpliga delar. Det som anges däri ska gälla till dess att styrdokumenten reviderats, vilket ska ske senast den 31 augusti 2019.

Arbetsmarknads- och socialnämndens riktlinjer är ett styrdokument som främst fungerar som vägledning till handläggare som utreder och fattar delegationsbeslut i enskilda ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL).

Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen. Förslaget utgår från de tidigare riktlinjerna, och enbart mindre justeringar har gjorts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-24 Riktlinjer barn- och ungdomsärenden inom IFO.pdf
Styrdokument Riktlinjer Barn- och ungdomsärenden IFO 2019-05-24.pdf

4 Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa

Dnr 2019/ASN 0094 30

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa antas.
2. Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter, antagna på socialnämndens sammanträde 2017-01-25 1§ 1002, upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om och antas av arbetsmarknads- och socialnämnden, vilket ska ske senast i augusti 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för trygghet och säkerhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-23 Riktlinjer för trygghet och säkerhet på LoH.pdf
Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 1 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 2 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf

5 Styrdokument för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2018/ASN 0020 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Styrdokument som antagits av föregående socialnämnd och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd som omfattar arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden ska antas senast den 30 april 2020.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 2 januari 2019, § 1004, att styrdokument som antagits av föregående socialnämnd och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd som omfattar den nya arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden, skulle gälla till dess att de reviderats av den nya nämnden, vilket skulle ske senast den 31 augusti 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa arbetar med att gå igenom och revidera de styrdokument som berör nämndens ansvarsområden. Flera av styrdokumenten som rör myndighetsutövning har visat sig vara i behov av en mer grundlig revidering som tar mer tid i anspråk att genomföra. Förvaltningen bedömer att det finns behov av ytterligare tid för att kunna slutföra arbetet och föreslår därför att tiden förlängs så att styrdokumenten ska antas senast den 30 april 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-06-05 Styrdokument inom ASNs ansvarsområden.pdf

6 Svar på motion om att polisanmäla ensamkommande som får sin ålder uppskriven för bidragsbrott

Dnr 2019/ASN 0090 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg och Bjarne Vifell har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda möjligheterna till att Tyresö kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, för bidragsbrott. Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden för förslag till beslut.

Förvaltningen för liv och hälsa har lämnat sitt utlåtande i frågan i tjänsteskrivelsen och föreslår att motionen ska avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-08 Svar på motion om att polisanmäla ensamkommande.pdf
Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter.pdf

7 Svar på motion om tydligare och skarpare krav på försörjningsstöd

Dnr 2019/ASN 0100 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Dick Bengtson har i en motion föreslagit hårdare krav för personer med försörjningsstöd. Motionärerna betonar att försörjningsstöd inte ska vara en långvarig försörjningskälla, utan ett stöd för att återgå i egen försörjning. Motionärerna menar även att matchande arbetsmarknadsinsatser och tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd i förlängningen leder till att skattemedel i större utsträckning istället kan finansiera andra delar av välfärden, såsom skola, polis eller äldreomsorg.

Motionärerna föreslår att Tyresö i sitt arbete följer Solna kommuns modell.

Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen för liv och hälsa har lämnat sitt utlåtande i frågan och föreslår att motionen ska avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-23 Svar på motion om försörjningsstöd.pdf
Motion om skarpare krav på försörjningsstöd.pdf

8 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. Vid detta sammanträde finns inga delegationsbeslut att redovisa utöver individutskottet.

Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-05-28 (extra utskott)
2019-05-21

9 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

10 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 109 Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020, finns på insyn
(https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-28)

11 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för juni listas i bifogad rapport.

Bilagan med arbetslöshetsstatistik är under utarbetande.

Bilagor
Meddelandeförteckning juni för ASN.pdf
SKLs skrivelse om samordningsansvaret för nyanlända.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-05-28 § 106.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-05-28 § 119.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-05-28 § 120.pdf

§1055 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller informerar nämnden om Lex Sarah.
Beslut/Protokollsutdrag
§1055_prot_20190618.pdf (109 kb)

§1056 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ASN 0045 10
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19:23 till 19:30.
2. Uppföljningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per maj 2019 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.
 
Yrkande
Ordföranden yrkar ajournering i sju minuter.
 
Dick Bengtson (M) tilläggsyrkar för de tjänstgörande moderaternas räkning att förvaltningen omedelbart ska införa anställningsstopp med särskild prövning. Nyrekryteringar, vakansrekryteringar och vikariat längre än tre månader ska godkännas av förvaltningschefen. 
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden ska ajourneras i sju minuter och finner att nämnden bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår yrkandet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-06-11 Ekonomisk uppföljning maj 2019.pdf
Månadsrapport maj 2019 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§1057 Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ-och familjeomsorgen

Dnr 2019/ASN 0099 003
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen antas.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 2 januari 2019 att de styrdokument som fastslagits av tidigare socialnämnd ska gälla tillsvidare i tillämpliga delar. Det som anges däri ska gälla till dess att styrdokumenten reviderats, vilket ska ske senast den 31 augusti 2019.
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens riktlinjer är ett styrdokument som främst fungerar som vägledning till handläggare som utreder och fattar delegationsbeslut i enskilda ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL).
 
Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för handläggning av barn- och ungdomsärenden inom individ- och familjeomsorgen. Förslaget utgår från de tidigare riktlinjerna, och enbart mindre justeringar har gjorts.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-24 Riktlinjer barn- och ungdomsärenden inom IFO.pdf
Styrdokument Riktlinjer Barn- och ungdomsärenden IFO.pdf

§1058 Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa

Dnr 2019/ASN 0094 30
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa antas.
2. Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom socialnämndens verksamheter, antagna på socialnämndens sammanträde 2017-01-25 1§ 1002, upphör att gälla.
 
Beskrivning av ärendet
Styrdokument som tidigare antagits av föregående socialnämnd och som omfattar arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden gäller till dess att de arbetats om och antas av arbetsmarknads- och socialnämnden, vilket ska ske senast i augusti 2019.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för trygghet och säkerhet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-23 Riktlinjer för trygghet och säkerhet på LoH.pdf
Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 1 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 2 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf

§1059 Styrdokument för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2018/ASN 0020 003
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Styrdokument som antagits av föregående socialnämnd och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd som omfattar arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden ska antas senast den 30 april 2020.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 2 januari 2019, § 1004, att styrdokument som antagits av föregående socialnämnd och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd som omfattar den nya arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden, skulle gälla till dess att de reviderats av den nya nämnden, vilket skulle ske senast den 31 augusti 2019.
 
Förvaltningen för liv och hälsa arbetar med att gå igenom och revidera de styrdokument som berör nämndens ansvarsområden. Flera av styrdokumenten som rör myndighetsutövning har visat sig vara i behov av en mer grundlig revidering som tar mer tid i anspråk att genomföra. Förvaltningen bedömer att det finns behov av ytterligare tid för att kunna slutföra arbetet och föreslår därför att tiden förlängs så att styrdokumenten ska antas senast den 30 april 2020.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-06-05 Styrdokument inom ASNs ansvarsområden.pdf

§1060 Svar på motion om att polisanmäla ensamkommande som får sin ålder uppskriven för bidragsbrott

Dnr 2019/ASN 0090 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg och Bjarne Vifell har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda möjligheterna till att Tyresö kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, för bidragsbrott. Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden för förslag till beslut.
Förvaltningen för liv och hälsa har lämnat sitt utlåtande i frågan i tjänsteskrivelsen och föreslår att motionen ska avslås.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-08 Svar på motion om att polisanmäla ensamkommande.pdf
Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter.pdf

§1061 Svar på motion om tydligare och skarpare krav på försörjningsstöd

Dnr 2019/ASN 0100 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Dick Bengtson (M) reserverar sig för de tjänstgörande moderaternas räkning. 
 
Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Dick Bengtson har i en motion föreslagit hårdare krav för personer med försörjningsstöd. Motionärerna betonar att försörjningsstöd inte ska vara en långvarig försörjningskälla, utan ett stöd för att återgå i egen försörjning. Motionärerna menar även att matchande arbetsmarknadsinsatser och tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd i förlängningen leder till att skattemedel i större utsträckning istället kan finansiera andra delar av välfärden, såsom skola, polis eller äldreomsorg.
 
Motionärerna föreslår att Tyresö i sitt arbete följer Solna kommuns modell.
 
Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen för liv och hälsa har lämnat sitt utlåtande i frågan och föreslår att motionen ska avslås.
 
Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar för de tjänstgörande moderaternas räkning att arbetsmarknads- och socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Gerd Dufberg (M) och Johan Carlsson (SD) yrkar bifall till moderaternas yrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller Dick Bengtsons (M) yrkande.
 
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget att avslå motionen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-05-23 Svar på motion om försörjningsstöd.pdf
Motion om skarpare krav på försörjningsstöd.pdf

§1062 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
 
Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-05-28 (extra utskott)
2019-05-21
 
Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.pdf
Socialnämndens godkännande av gallring och överlämning av akter.pdf

§1063 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1063_prot_20190618.pdf (109 kb)

§1064 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
 
- Kommunstyrelsen 2019-05-28 § 109 Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020, finns på insyn
(https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-28)
Beslut/Protokollsutdrag
§1064_prot_20190618.pdf (109 kb)

§1065 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för juni listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
Meddelandeförteckning juni för ASN.pdf
SKLs skrivelse om samordningsansvaret för nyanlända.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-05-28 § 106.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-05-28 § 119.pdf
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-05-28 § 120.pdf
Arbetslöshetsstatistik 2019 jan-maj.pdf