Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2019-09-24

Sammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Dragan Boban, enhetschef för integrationsenheten, Sofia Lidén, enhetschef för
försörjningsstödsenheten och Lisa Lönegård, enhetschef för
arbetsmarknadsenheten informerar om ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och
integration.

2 Nämnduppdrag om en förbättrad ekonomisk situation inom arbetsmarknads- och socialsektorn

Dnr 2019/ASN 0124 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Nämnden antar ordförandeförslaget angående förbättrad ekonomisk situation
inom arbetsmarknad- och socialsektorn.

Ordförandeförslag
De ekonomiska prognoserna inom socialtjänsten, framförallt inom individ- och
familjeomsorgen, är fortsatt nedåtgående. Tidigare identifierade effektiviseringar
och åtgärder har inte fått önskad effekt och den samlade bilden är att
förvaltningen brister i framförallt kostnadskontrollen.

Med ett i nuläget prognosticerat underskott på ca 14 msek så måste det till
kraftfulla åtgärder för att bryta den negativa ekonomiska trenden. Förvaltningen
har hittills inte i tillräckligt stor utsträckning visat på åtgärder som ger effekter i
det minst sagt bekymmersamma ekonomiska läget man befinner sig i.

Med detta i beaktande föreslår jag nämnden att besluta om en utredning som
syftar till att identifiera och förslå implementering av en rad åtgärder som
skyndsamt ska kunna genomföras:

Hemmaplanslösningar
Takten på planerade hemtagningar ska öka. Externa placeringar ska alltid vara
en sista utväg och öppenvårdsinsatser ska uttömmas innan en placering kan bli
aktuell. I fall där inte särskilda omständigheter finns ska öppna insatser beslutas.
Förvaltningen ska snarast initiera ett arbete som syftar till att utreda hur takten
på hemtagningar kan öka och hur det kan säkerställas att externa placeringar är
sista utvägen efter att samtliga öppna insatser är uttömda.

Regionens ansvar för beroendevård
Personer med beroendeproblematik ska då det är möjligt kopplas till regionens
beroendevård i första hand. Insatser som kommunen beviljar ska vara ett
komplement till regionens vård och inte tvärtom. Utredningen ska titta på hur
ansvarsfördelningen ser ut i dagsläget och hur ansvaret kan läggas på den
instans som i första hand ska bedriva vård.

Förändrade riktlinjer vid beviljade insatser
Enheternas riktlinjer för beviljade insatser ska genomlysas i syfte att klargöra i
vilka fall olika insatser överhuvudtaget är aktuella och också nivån på behov av
insatser. Utredningens syfte är att beviljade insatser bättre ska stå i proportion
till behov och budgeterad ram.

Automatisering
De planerade automatiseringarna ska så snart som möjligt sjösättas och
förvaltningen ska i samverkan med IT-avdelningen identifiera och genomföra
fler automatiseringsprocesser. Utredningen ska belysa hur man snarast möjligt
tillsammans med IT-avdelningen kan implementera både planerade och nya
automatiseringsprocesser.

Identifiering av kraftfulla åtgärder för en budget i balans
Förvaltningen ska utreda vilka övriga åtgärder som kan vidtas för att få en bättre
kostnadskontroll, öka intäkterna och förbättra det ekonomiska resultatet.
Utredning ska innehålla åtgärder och konsekvensanalyser. Vidare ska
utredningen inte innefatta tidigare identifierade åtgärder utan ska fokusera på
åtgärder som på kort sikt förbättrar den ekonomiska situationen.

3 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2019/ASN 0101 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till
strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2020-2032.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov för
verksamhetsområden inom individ- och familjeomsorg samt arbete och
integration. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering
när det gäller att möta framtidens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-09-13 Lokalbehovsanalys för IFO samt arbete och
integration.pdf

4 Riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända

Dnr 2019/ASN 0085 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Arbetsmarknads- och socialnämnden tillstyrker kommunstyrelseförvaltningens
förslag om riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommundirektören arbetat
fram förslag till riktlinjer för uthyrning av genomgångsbostäder till
nyanlända. Efter beslut i kommunstyrelsen den 8 maj 2019 har riktlinjerna i
detta förslag förtydligats.

I riktlinjerna föreslås att nyanlända erbjuds tillfälliga bostäder m ed
andrahandskontrakt under etableringstiden på två år. Därefter kan
hyreskontrakt vid behov förlängas under kortare perioder, företrädesvis för
barnfamiljer, efter särskild prövning enligt socialtjänstlagen. Det klargörs att
efter etableringstiden gäller samma villkor för nyanlända som för övriga
kommuninvånare för att få stöd till boende enligt socialtjänstlagen. Kommunen
tillhandahåller inga bostäder med förstahandskontrakt.

Vidare anges att arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att följa upp
riktlinjerna, bevaka att likställighetsprincipen tillämpas för stöd till bostad efter
etableringstiden samt vid behov förtydliga riktlinjer för beslut enligt
socialtjänstlagen.

Förvaltningen för liv och hälsa ställer sig positiv till
kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-09-13 Riktlinjer för genomgångsbostäder till
nyanlända.pdf
Riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända.pdf

5 Delårsrapport 2 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/ASN 0081 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden med
verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbete och integration,
mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna ska redovisas till nämnden i samband
med verksamhetsberättelsen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj -
augusti 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar
verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och
integration. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2019,
uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-09-13 Delårsrapport 2 2019 för Arbetsmarknads- och
socialnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2019 Arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamhetsområden.pdf
Bilaga Plan för förbättrat resultat för verksamheterna ASN.pdf

6 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet
rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

7 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet 2019

Dnr 2018/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Avsägelsen från Peter Söderlund (MP) godkänns.
2. Till ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämndens individutskott utses
Lilian Nylinder (MP)

Beskrivning av ärendet
I reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden (antagen av
kommunfullmäktige den 22 november 2018, § 114) regleras att det inom
nämnden ska finnas ett individutskott. Individutskottet ska, i enlighet med
nämndens delegationsordning, fatta beslut i ä renden som utgör
myndighetsutövning mot enskild.

Peter Söderlund (MP) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
arbetsmarknads- och socialnämndens individutskott. Som ny ersättare i
individutskottet föreslås Lilian Nylinder (MP).

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-09-16 Avsägelse och fyllnadsval till ASNs
individutskott.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut,
tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-08-27
(extra utskott) 2019-09-06

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- kommunstyrelsen 2019-08-20 § 126 Kommundirektörens rapport augusti
2019, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-08-20)
- kommunstyrelsen 2019-08-20 § 127 Aktuella särskilda uppdrag, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-08-20)
- Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 145 Effektiviseringar av politisk verksamhet
finns på insyn, (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-08-20)

- Kommunstyrelsen 2019-09-10 ärende 3 Uppdrag om plan för förbättrat
resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn,
finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2019-09-10)

10 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för september listas i
bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning september ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik 2019 jan-aug.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Information om Migrationsverkets beräknade
anvisningsandelar per kommun för 2020.pdf
Migrationsverkets bilaga - Redogörelse för tillämpning av kriterier för
fördelning av länstal 2020.pdf
Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar
till kommuner och fördelning på länsnivå för 2020.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-09-10 § 155.pdf

§1081 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Dragan Boban, enhetschef för integrationsenheten, Sofia Lidén, enhetschef för
försörjningsstödsenheten, Lisa Lönegård, enhetschef för arbetsmarknadsenheten och Madelene Bång, projektledare för etableringscentrum informerar om ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och integration.

§1082 Nämnduppdrag om en förbättrad ekonomisk situation inom arbetsmarknads- och socialsektorn

Dnr 2019/ASN 0124 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Nämnden antar ordförandeförslaget angående förbättrad ekonomisk situation  inom arbetsmarknad- och socialsektorn.

Dick Bengtson (M) för moderaternas räkning, Annica Örtenstrand (C) och
Rode Kennerberg (KD) deltar inte i beslutet om nämnduppdraget.

Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M), Annica Örtenstrand (C) och Rode Kennerberg (KD)
lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Ordförandeförslag
De ekonomiska prognoserna inom socialtjänsten, framförallt inom individ- och
familjeomsorgen, är fortsatt nedåtgående. Tidigare identifierade effektiviseringar
och åtgärder har inte fått önskad effekt och den samlade bilden är att
förvaltningen brister i framförallt kostnadskontrollen.

Med ett i nuläget prognosticerat underskott på ca 14 msek så måste det till
kraftfulla åtgärder för att bryta den negativa ekonomiska trenden. Förvaltningen
har hittills inte i tillräckligt stor utsträckning visat på åtgärder som ger effekter i
det minst sagt bekymmersamma ekonomiska läget man befinner sig i.

Med detta i beaktande föreslår jag nämnden att besluta om en utredning som
syftar till att identifiera och förslå implementering av en rad åtgärder som
skyndsamt ska kunna genomföras:

Hemmaplanslösningar
Takten på planerade hemtagningar ska öka. Externa placeringar ska alltid vara
en sista utväg och öppenvårdsinsatser ska uttömmas innan en placering kan bli
aktuell. I fall där inte särskilda omständigheter finns ska öppna insatser beslutas.
Förvaltningen ska snarast initiera ett arbete som syftar till att utreda hur takten
på hemtagningar kan öka och hur det kan säkerställas att externa placeringar är
sista utvägen efter att samtliga öppna insatser är uttömda.

Regionens ansvar för beroendevård
Personer med beroendeproblematik ska då det är möjligt kopplas till regionens
beroendevård i första hand. Insatser som kommunen beviljar ska vara ett
komplement till regionens vård och inte tvärtom. Utredningen ska titta på hur
ansvarsfördelningen ser ut i dagsläget och hur ansvaret kan läggas på den
instans som i första hand ska bedriva vård.

Förändrade riktlinjer vid beviljade insatser
Enheternas riktlinjer för beviljade insatser ska genomlysas i syfte att klargöra i
vilka fall olika insatser överhuvudtaget är aktuella och också nivån på behov av
insatser. Utredningens syfte är att beviljade insatser bättre ska stå i proportion
till behov och budgeterad ram.

Automatisering
De planerade automatiseringarna ska så snart som möjligt sjösättas och
förvaltningen ska i samverkan med IT-avdelningen identifiera och genomföra
fler automatiseringsprocesser. Utredningen ska belysa hur man snarast möjligt
tillsammans med IT-avdelningen kan implementera både planerade och nya
automatiseringsprocesser.

Identifiering av kraftfulla åtgärder för en budget i balans
Förvaltningen ska utreda vilka övriga åtgärder som kan vidtas för att få en bättre
kostnadskontroll, öka intäkterna och förbättra det ekonomiska resultatet.
Utredning ska innehålla åtgärder och konsekvensanalyser. Vidare ska
utredningen inte innefatta tidigare identifierade åtgärder utan ska fokusera på
åtgärder som på kort sikt förbättrar den ekonomiska situationen.

§1083 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2019/ASN 0101 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till
strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med lokalförsörjningsplan 2020-2032.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov för
verksamhetsområden inom individ- och familjeomsorg samt arbete och integration. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-09-13 Lokalbehovsanalys för IFO samt arbete och
integration.pdf

§1084 Riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända

Dnr 2019/ASN 0085 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Arbetsmarknads- och socialnämnden tillstyrker kommunstyrelseförvaltningens
förslag om riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända.

Reservation
Dick Bengtson (M) reserverar sig för moderaternas räkning mot att Dick  Bengtsons (M) yrkande avslogs.
Bjarne Vifell (SD) reserverar sig mot att Dick Bengtsons (M) yrkande avslogs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommundirektören arbetat
fram förslag till riktlinjer för uthyrning av genomgångsbostäder till nyanlända. Efter beslut i kommunstyrelsen den 8 maj 2019 har riktlinjerna i detta förslag förtydligats.

I riktlinjerna föreslås att nyanlända erbjuds tillfälliga bostäder med
andrahandskontrakt under etableringstiden på två år. Därefter kan hyreskontrakt vid behov förlängas under kortare perioder, företrädesvis för barnfamiljer, efter särskild prövning enligt socialtjänstlagen. Det klargörs att efter etableringstiden gäller samma villkor för nyanlända som för övriga kommuninvånare för att få stöd till boende enligt socialtjänstlagen. Kommunen tillhandahåller inga bostäder med förstahandskontrakt.

Vidare anges att arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att följa upp
riktlinjerna, bevaka att likställighetsprincipen tillämpas för stöd till bostad efter
etableringstiden samt vid behov förtydliga riktlinjer för beslut enligt  socialtjänstlagen.

Förvaltningen för liv och hälsa ställer sig positiv till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden tillstyrker
kommunstyrelseförvaltningens förslag om riktlinjer för genomgångsbostäder till
nyanlända.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar för de tjänstgörande moderaternas räkning att
delegationsordningen ändras så att undantagen ska beslutas av nämnden.
Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till moderaternas yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden avslår
Dick Bengtsons (M) yrkande.

Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller Dick Bengtsons (M) yrkande.
Nämnden avslår Dick Bengtsons (M) yrkande.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-09-13 Riktlinjer för genomgångsbostäder till
nyanlända.pdf
Riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända.pdf

§1085 Delårsrapport 2 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/ASN 0081 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden med
verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbete och integration,
mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna ska redovisas till nämnden i samband
med verksamhetsberättelsen, och en lägesrapport över effekterna av åtgärderna
ska redovisas till nämnden vid varje kommande sammanträde.

Dick Bengtson (M), för moderaternas räkning, Annica Örtenstrand (C) och Rode Kennerberg (KD) deltar inte i beslutspunkt 2.

Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M), Annica Örtenstrand (C) och Rode Kennerberg (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-
augusti 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar
verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och
integration. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk prognos för h elåret 2019,
uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Yrkande
Dick Bengtson (M), för de tjänstgörande moderaternas räkning, Annica  Örtenstrand (C) och Rode Kennerberg (KD) tilläggsyrkar enligt följande till
beslutspunkt 3 i Delårsrapport 2 2019: en lägesrapport över effekterna av
åtgärderna ska redovisas till nämnden vid varje kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och
socialnämnden bifaller Dick Bengtsons (M) ändringsyrkande till beslutspunkt 3
och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-09-13 Delårsrapport 2 2019 för Arbetsmarknads- och
socialnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2019 Arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamhetsområden.pdf
Bilaga Plan för förbättrat resultat för verksamheterna ASN.pdf

§1086 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet
rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1087 Val av ersättare i individutskottet 2019

Dnr 2018/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Avsägelsen från Peter Söderlund (MP) godkänns.
2. Till ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämndens individutskott utses
Lilian Nylinder (MP)

Beskrivning av ärendet
I reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden (antagen av
kommunfullmäktige den 22 november 2018, § 114) regleras att det inom  nämnden ska finnas ett individutskott. Individutskottet ska, i enlighet med
nämndens delegationsordning, fatta beslut i ärenden som utgör
myndighetsutövning mot enskild.

Peter Söderlund (MP) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i
arbetsmarknads- och socialnämndens individutskott. Som ny ersättare i
individutskottet föreslås Lilian Nylinder (MP).

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-09-16 Avsägelse och fyllnadsval till ASNs
individutskott.pdf

§1088 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-08-27 (extra utskott) 2019-09-06

§1089 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- kommunstyrelsen 2019-08-20 § 126 Kommundirektörens rapport augusti
2019, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-08-20)
- kommunstyrelsen 2019-08-20 § 127 Aktuella särskilda uppdrag
finns på insyn,
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-08-20)
- Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 145 Effektiviseringar av politisk verksamhet
finns på insyn, (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-08-20)

- Kommunstyrelsen 2019-09-10 ärende 3 Uppdrag om plan för förbättrat
resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn
finns på insyn,
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2019-09-10)

§1090 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för september listas i
bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning september ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik 2019 jan-aug.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Information om Migrationsverkets beräknade
anvisningsandelar per kommun för 2020.pdf
Migrationsverkets bilaga - Redogörelse för tillämpning av kriterier för
fördelning av länstal 2020.pdf
Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvis ningar
till kommuner och fördelning på länsnivå för 2020.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-09-10 § 155.pdf