Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2021-02-23

Sammanträde 2021-02-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Johanna Lindholm, behandlingsansvarig, Måsens öppenvårdsbehandling, och Gert Johansson, skuld- och budgetrådgivare informerar nämnden om samverkan kring spelberoende.

2 Verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0020 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbete och integration med mål och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt arbete och integration. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag 2020 i kommunplan och nämndplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 Verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

3 Lex Sarah socialpsykiatri

Diarienummer 2021/ASN 0026 009

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enheten socialpsykiatri har inte gjort en riskanalys och uppdaterat sina rutiner utifrån det förändrade arbetssättet rekommendationerna om hemarbete för med sig. En medarbetare som ska arbeta hemifrån förlägger sekretessbelagda dokument på bussen. Handlingarna omhändertogs av MTR. Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande med motivering att betydande rättigheter enligt 26 kap § 1 Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har gått förlorade. En Lex Sarah-anmälan till IVO gjordes den 15 januari.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-02-11 Information om lex Sarah-amälan socialspsykiatrin_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-02-11 Information om Lex Sarah-anmälan socialpsykiatrin.pdf

4 Lex Sarah Bra Liv (extern utförare)

Diarienummer 2021/ASN 0027 009

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En boendestödjare följer inte verksamhetens rutiner eller de nationella rekommendationerna gällande covid-19, utan går till arbetet trots sjukdomssymtom. Boendestödjaren besöker under två dagar (16 och 18 november 2020) en brukare som har beslut om boendestöd i nämnden, innan boendestödjaren testas och konstateras sjuk i covid-19 (18 november). Brukaren har således exponerats för smittan och insjuknar senare i covid-19. Bra Liv bedömde det inträffade som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och gjorde den 24 november en anmälan till IVO. Åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen har vidtagits.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-02-11 Information om Lex Sarah-anmälan boendestöd Bra Liv, extern utförare_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-02-11 Information om Lex Sarah-anmälan boendestöd Bra Liv, extern utförare.pdf

5 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Catrin Ullbrand lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. Inga delegationsbeslut finns att rapportera till denna nämnd. Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: 2021-02-09 (ordinarie utskott) 2021-01-25, 2021-02-05, 2021-02-11 (extra utskott)

7 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för februari bifogas ärendet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan 2021 och 2020.pdf
Tillsyn av verkställighet av socialtjänstinsatser - Avd Syd.pdf
Åtgärdsplan tillsyn arkiv.pdf
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022.pdf
Uppdrag psykisk hälsa Stockholm - Länsgemensam handlingsplan 2021.pdf

§11 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Johanna Lindholm, behandlingsansvarig, Måsens öppenvårdsbehandling, och Gert Johansson, skuld- och budgetrådgivare informerar nämnden om samverkan kring spelberoende.

§12 Verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0020 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbete och integration med mål och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt arbete och integration.

Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag 2020 i kommunplan och nämndplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att verksamhetsberättelse för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt arbete och integration med mål och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 Verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och socialförvaltningen_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 Verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§13 Lex Sarah socialpsykiatri

Diarienummer 2021/ASN 0026 009

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enheten socialpsykiatri har inte gjort en riskanalys och uppdaterat sina rutiner utifrån det förändrade arbetssättet rekommendationerna om hemarbete för med sig. En medarbetare som ska arbeta hemifrån förlägger sekretessbelagda dokument på bussen. Handlingarna omhändertogs av MTR. Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande med motivering att betydande rättigheter enligt 26 kap § 1 Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har gått förlorade. En Lex Sarah-anmälan till IVO gjordes den 15 januari.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-02-11 Information om lex Sarah-amälan
socialspsykiatrin_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-02-11 Information om Lex Sarah-anmälan
socialpsykiatrin.pdf

§14 Lex Sarah Bra Liv (extern utförare)

Diarienummer 2021/ASN 0027 009

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En boendestödjare följer inte verksamhetens rutiner eller de nationella rekommendationerna gällande covid-19, utan går till arbetet trots sjukdomssymtom. Boendestödjaren besöker under två dagar (16 och 18 november 2020) en brukare som har beslut om boendestöd i nämnden, innan boendestödjaren testas och konstateras sjuk i covid-19 (18 november). Brukaren har således exponerats för smittan och insjuknar senare i covid-19. Bra Liv bedömde det inträffade som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och gjorde den 24 november en anmälan till IVO. Åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen har vidtagits.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-02-11 Information om Lex Sarah-anmälan boendestöd Bra Liv, extern utförare_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-02-11 Information om Lex Sarah-anmälan boendestöd Bra Liv, extern utförare.pdf

§15 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Catrin Ullbrand lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§16 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. Inga delegationsbeslut finns att rapportera till denna nämnd. Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: 2021-02-09 (ordinarie utskott) 2021-01-25, 2021-02-05, 2021-02-11 (extra utskott)

§17 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för februari bifogas ärendet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan 2021 och 2020.pdf
Tillsyn av verkställighet av socialtjänstinsatser - Avd Syd.pdf
Åtgärdsplan tillsyn arkiv.pdf
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022.pdf
Uppdrag psykisk hälsa Stockholm - Länsgemensam handlingsplan 2021.pdf