Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2004-11-10

Sammanträde 2004-11-10

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§59 Licensiering som enskild dagbarnvårdare

Dnr 2004/BUN 341 716

Ärendebeskrivning

Therese Munthe ansöker om licensiering som enskild dagbarnvårdare.

Therese kommer att flytta till Persudde i Trollbäcken. I området finns brist på platser i förskoleverksamhet.

Bilaga 1 Ansökan

Bilaga 2 Tjänsteutlåtande

Bilaga 3 Protokoll från MBL-förhandling med Kommunal

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för Therese Munthe, under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas och utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

Yrkande

Mikael Gustafsson yrkar att nämnden avslår ansökan.

Propositioner

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för Therese Munthe, under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas och utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

Reservation

Skriftlig reservation inkommer från Mikael Gustafsson (v).

------------------------------


§60 Ansökan om att utöka förskoleverksamheten från Tyresö församling

Dnr 2004/BUN 334 716

Ärendebeskrivning

Tyresö församling ansöker om tillstånd för att utöka sin förskoleverksamhet på Myggdalsvägen till att bli heltidsförskola. Tyresö församling erhöll i september 2002 tillstånd att driva förskola. För närvarande driver de halvdagsförskola på fem platser i komunen och en heldagsförskola i Trollbäckens kyrka.

Bilaga 1 Ansökan

Bilaga 2 Tjänsteutlåtande

Bilaga 3 Protokoll från MBL-förhandling med Kommunal

Ordförandeutlåtande

Det är positivt att Svenska Kyrkan ökar sitt engagemang inom barnomsorgen i vår kommun. Verksamheten erbjuder ett alternativ till både kommunens förskolor och andra privata huvudmän. Jag ser ingen risk för att utökningen av verksamheten skall orsaka några ekonomiska problem för kommunen. Platserna kommer att behövas.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om att utöka förskolan i Tyresö församling, med heldagsförskola på Myggdalsvägen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bordlägga ärendet.

-----------------------


§61 Prognos för förskoleplatser

2004/BUN 344 710

Ärendebeskrivning

Två gånger per år uppdateras prognosen för efterfrågan och tillgång på förskoleplatser i kommunen. Detta sker per den 15/3 och 15/10. Underlaget till dessa prognoser hämtas från:

· Kommunens befolkningsprognos

· Antal inskrivna barn 15/3 respektive 15/10

· Lokaltillgång, (beslut om avveckling eller byggnation)

Vid redovisningen av prognosen i maj 2004, § 27, beslutade nämnden att avveckla ca 45 platser till våren 2005. I detta ärende föreslås att avvecklingen av dessa platser inte skall genomföras.

Bilaga 1 Tjänsteutlåtande

Bilaga 2 Prognos

Ordförandeutlåtande

Jag delar förvaltningens bedömning att den tidigare beslutade avvecklingen av 45 platser i kommunala förskolor inte bör genomföras. Det är viktigt att alla barn får plats och för detta torde de platser som redovisas i prognosen komma att behövas. En avveckling av Öringepaviljongen bör genomföras så snart detta kan ske utan att platsbrist uppstår. Detta är angeläget med tanke på de synpunkter som framförts från de boende i området och dialogen mellan denna grupp och kommunen.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- tidigare förslag om avveckling av 45 platser våren 2005 ska inte genomföras.

- förvaltningen avvecklar om möjligt Öringepaviljongen före 2006-06-30.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

Särskilt yttrande

Skriftligt särskilt yttrande inkommer från Mikael Gustafsson (v) och Marita Bertilsson (s).

---------------------------


§62 Sammanträdesplan för 2005

Dnr 2004/BUN 345 600

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesplan 2005

Barn- och utbildningsnämnden:

Onsdagen den 16 februari

Måndagen den 21 mars

Onsdagen den 20 april

Onsdagen den 18 maj

Måndagen den 20 juni, reservsammanträde

Onsdagen den 21 september

Onsdagen den 12 oktober

Onsdagen den 16 november

Onsdagen den 14 december

Barn- och utbildningsnämndens individutskottet:

Tisdagen den 11 januari

Tisdagen den 8 februari

Tisdagen den 8 mars

Tisdagen den 12 april

Tisdagen den 10 maj

Tisdagen den 7 juni

Tisdagen den 16 augusti

Tisdagen den 13 september

Tisdagen den 11 oktober

Tisdagen den 8 november

Tisdagen den 6 december

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- fastställa sammanträdesplan enligt ovan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

--------------------------


§63 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut från ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till utskottet:

Utskott B1.6b Protokoll från utskottets sammanträde 2004-09-14, 2004-10-12

Beslut enligt delegation till ordföranden:

Brådskande ärende: förtur till plats i förskoleverksamhet

Resa utom Norden: Cesis i Lettland ansvariga för olika program vid gymnasiet

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Rosa-Lill Johansson B1.8 Förlängd skolbarnsomsorg för barn 10-12 i kommunal skolbarnsomsorg

B 2.8 Anordnande av extra skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer

B1.1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg då barnet har eget behov av särksilt stöd,

B4.1 Mottagande i särskolan

B4.2 Mottagande i grundsärskolan

B6.2 Mottagande i elev i särvux

D 15 Avtal placering i särskild undervisningsgrupp

Sonja Holm B1.10 Återbetalning av avgift i särskilda fall

B2.10 Tillstånd att fullgöra skolgång i Tyresö

B2.11 Tillstånd att erhålla skolbarnsomsorg i annan kommun samt tillstånd att fullgöra skolgång i annan kommun

Ingela Kronbrink C.4 Anställningsbeslut – mer än 6 månader

Ann-Katrin Lundkvist C.4 Anställningsbeslut – mer än 6 månader

Marianne Bergbom B1.1 b Prioritering vid anvisning av plats i kommunal skolbarnsomsorg

B1.6 a Avsteg från regler när det gäller bibehållande av plats inom skolbarnomsorg

B2.7 Ledighet utöver vad rektor beslutar

Jan Linderoth B3.2 Beslut om intagning av elever

Maria Hägnefeldt B2.2 Förändring av timplan inom ett skede

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delegationsbesluten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

--------------------------


§64 Information

Ärendebeskrivning

1. Uppföljning av ekonomin per september 2004, bilaga 1. Dnr 2004/BUN 263-042.

2. Ansökan från Sofiebergs skola om EU-bidrag, Växtkraft mål 3 för kompetensutveckling, bilaga 2. Dnr 2004/BUN 262-053.

3. Eva Dahlgren lämnar en muntlig rapport om implementeringen av nya organisationen för elevhälsan.

4. Rapport om skolrådens arbete, bilaga 3. Dnr 2004/BUN 346-600

5. Skrivelse från Teddybjörnens föräldraförening samt svar, bilaga 4,5. Dnr 2004/BUN 326-711.

6. Peter Holck lämnar en muntlig rapport om uttagning till profilklasserna.

7. Marianne Bergbom lämnar en muntlig rapport om åtgärder som vidtagits efter skadegörelse vid Tyresö skola.

8. Som inledning på sammanträdet informerade Göran Törnblom om drogförebyggande arbetet och Agneta Hansson informerade om COPE föräldrautbildning.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.