Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2004-12-15

Sammanträde 2004-12-15

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§65 Detaljbudget 2005

Dnr 2004/BUN 147 041

Ärendebeskrivning

Under våren beslutade kommunstyrelsen om preliminära ramar för år 2005. Uppdrag gavs till förvaltningen att redovisa en budget i balans med konsekvensbeskrivning.

Nämnden behandlade vid sitt sammanträde 2004-09-15, budgetunderlaget som lämnades till kommunstyrelsen. Därefter har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattat beslut om nästa års budget. Nämnden har nu att behandla detaljbudget för 2005.

Ordförandeutlåtande

Höstens budgetprocess resulterade i att nämnden får i princip lika mycket resurser för skolans och förskolans verksamhet som föregående år.

Det är mycket positivt att många enheter lyckats åtgärda de tidigare underskotten. Vissa enheter har fortfarande problem med detta men samtliga har på ett engagerat och kompetent sätt arbetat vidare med ekonomin under 2004.

Arbetet med insatserna för barn med särskilda behov har organiserats om. En ny organisation för elevhälsa har skapats. Nämnden är mycket angelägen om att mer av dessa resurser successivt skall tillföras förskolan och de tidigaste åren i skolan – samtidigt som insatserna under grundskolans senare år minskar. Tidiga insatser visar sig nästan alltid ge bättre resultat. Utvecklingen inom detta område kommer att följas upp inför årsskiftet 2005/2006.

Det mobila teamet blir kvar och förstärks. Arbetet kommer i framtiden att omfatta barn från tio års ålder och uppåt. Verksamheten drivs i samverkan mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin.

Arbetet mot sjukskrivningar fortsätter. Vi har under året sett exempel på hur man kan nå goda resultat. Nämnden fortsätter att följa arbetet med stor uppmärksamhet.

Vi behöver veta mer om hur vi tar emot barn som har behov av snabbare arbetstakt eller större utmaningar i både skolan och förskola. Ett utredningsuppdrag med denna inriktning gavs till förvaltningen för ett år sedan. På grund av den stora arbetsbelastningen under året har detta uppdrag inte genomförts. Så kommer istället att ske under år 2005. Formerna för detta arbete avgörs av förvaltningsledningen.

Grundläggande för inte minst arbetet med trygghetsfrågorna måste alltid vara föräldrarnas ansvar för sina barn. Kommunen kan stödja och hjälpa men aldrig ta över detta ansvar.

Oro i klassrummen är ett ämne som ofta kommer upp i den dagliga debatten om skolan. På dagens sammanträde redovisas en rapport om situationen i Tyresö. Huvudintrycket är att detta inte utgör något allvarligare problem i vår kommun. Nämnden och förvaltningen kommer att fortsätta att följa utvecklingen genom de regelbundna utvärderingar som genomförs.

Nämnden vill uppmuntra dialogen mellan föräldrar, elever och personal om trygghetsfrågor. Olika former av kontrakt kan vara ett sätt att gå vidare. Det används redan på ett antal skolor i kommunen.

Fritidsgårdsverksamheten har en viktig roll i trygghetsarbetet. Den representerar mycket värdefull kompetens som även är central för insatserna mot brottslighet, drogmissbruk och rasism och främlingsfientlighet.

Nämnden strävar efter att öka mångfalden i skolan och förskolan. Ett sätt att nå detta mål är att minska den kommunala sektorns dominans. Förvaltningen får i uppdrag att främja denna utveckling. Målsättningen skall vara att minst en enhet under året inleder en process inriktad på avknoppning.

Nämnden ser det som angeläget att fortsätta arbetet med att lägga makt och beslut på rätt nivå – att minska byråkratin inom verksamheten och ge ökat eget ansvar till chefer och anställda. Rösjöskolan i Sollentuna är en så kallad kommunal friskola. Den är fortfarande kommunal men drivs nästan helt oberoende av den politiska ledningen och den lokala skolförvaltningen. Resultaten är hittills mycket goda. Befolkningen i kommundelen kommer från många länder och kulturer. Kommunala friskolor skulle kunna vara ett alternativ till, eller steg på vägen till, helt fristående verksamhet. Förvaltningen bör under året granska hur verksamheten bedrivs i Sollentuna och återkomma med en redovisning av hur man ser på förutsättningarna för att tillämpa en liknande modell även i våra skolor.

Från och med höstterminen 2005 kommer Tyresö att ha en ny profilklass med teaterinriktning på Kumla skola. Nämnden ser positivt på fler klasser av detta slag, med en liknande eller annorlunda inriktning. Målsättningen skall vara att det varje år tillkommer något nytt alternativ i kommunens skolor.

Nämnden vill betona vikten av att dagbarnvårdarna förblir ett verkligt alternativ inom barnomsorgen. Målet skall vara att rekrytera fler till verksamheten.

Vi står inför förändringar inom förskolan. Inför budgetarbetet 2006 bör förskolans verksamhet särskilt belysas med anledning av de nya krav som staten ställer på verksamheten. En uppgift är att få förskollärarnas arbetstid att räcka till för ökad dokumentation. Kanske måste reglerna för planeringstid för både lärare och förskollärare ändras. En annan aktuell fråga är om nämnden skall göra en särskild satsning på kompetensutveckling för de yrkesgrupper som finns i förskolan och i så fall i vilka former?

Betygsgruppens arbete med att driva frågor kring elevernas kunskapsinhämtning fortsätter. Under år 2005 kommer förvaltningen att låta två studie- och yrkesvägledare få utvecklingspedagogtjänster för att arbeta med övergången mellan grundskolan och gymnasiet. Förvaltningen skall också analysera hur det har gått för elever som inte haft behörighet till gymnasiet och elever som har åtgärdsprogram i skolår nio.

Det arbete som bedrivs mot rasism och främlingsfientlighet är angeläget och den speciella arbetsgrupp som finns inom skolan kommer att fortsätta sitt arbete. En konkret handlingsplan kommer att tas fram under år 2005.

En satsning på ökad kunskap i jämställdhetsfrågor har inletts och kommer att fortsätta under år 2005. Särskilda projekt inom detta område kommer att bedrivas under år 2005 på Sofiebergs skola och förskola, Ballongens förskola, Krusboda skola och Dalskolan. Dessa kommer att redovisas för nämnden i slutet av året.

Förvaltningen kommer under år 2005 att utreda förutsättningarna för att i Tyresö införa ett kommunalt vårdnadsbidrag, i syfte att skapa verklig valfrihet mellan familjer som vill ta hand om sina barn på olika sätt. Mycket tyder på att detta skulle kunna vara möjligt trots alla de juridiska hinder som allmänt anses omöjliggöra en sådan rättvisereform på kommunal nivå.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

 1. godkänna förslaget till detaljbudget.

 2. fastställa fördelningen mellan verksamheterna i barn- och utbildningsnämndens internbudget.

 3. förvaltningen får i uppdrag att inför 2005/06 följa upp fördelningen mellan förskola och skola av insatser för barn med särskilda behov.

 4. förvaltningen får i uppdrag att verka för att minst en enhet påbörjar en avknoppningsprocess under året.

 5. förvaltningen får i uppdrag att under året granska hur verksamheten vid den kommunala friskolan Rösjöskolan i Sollentuna drivs och redovisa förutsättningarna för att använda en liknande modell i Tyresö kommun.

 6. förvaltningen får i uppdrag att verka för att minst en ytterligare profilklass tillkommer varje läsår.

 7. förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i Tyresö införa ett kommunalt vårdnadsbidrag.

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) yrkar avslag på detaljbudgeten till förmån för sitt eget förslag till kommunfullmäktige.

Mikael Gustafsson (v) yrkar avslag detaljbudgeten till förmån för sitt eget förslag till kommunfullmäktige.

Proposition och röstning

Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

 1. godkänna förslaget till detaljbudget.

 2. fastställa fördelningen mellan verksamheterna i barn- och utbildningsnämndens internbudget.

 3. förvaltningen får i uppdrag att inför 2005/06 följa upp fördelningen mellan förskola och skola av insatser för barn med särskilda behov.

 4. förvaltningen får i uppdrag att verka för att minst en enhet påbörjar en avknoppningsprocess under året.

 5. förvaltningen får i uppdrag att under året granska hur verksamheten vid den kommunala friskolan Rösjöskolan i Sollentuna drivs och redovisa förutsättningarna för att använda en liknande modell i Tyresö kommun.

 6. förvaltningen får i uppdrag att verka för att minst en ytterligare profilklass tillkommer varje läsår.

 7. förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i Tyresö införa ett kommunalt vårdnadsbidrag.

Reservationer

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftliga reservationer.

-----------------------

§66 Avskrivningar av fordringar

Dnr 2004/BUN 371 049

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret föreslår avskrivningar på fordringar avseende Barn- och utbildningsförvaltningen om 332 497 kronor. Fordringarna härrör sig i huvudsak från tiden 1999-2000. Kapitalkostnaden belastar förvaltningen. Kapitalkostnaden har tidigare värdereglerats (belastat nämndens resultat) och belastar ej nämnden för år 2004.

Kriterierna för avskrivning har varit:

- Enligt kronofogdemyndigheten kan ej utmätning av lön eller andra tillgångar göras.

- Gäldenären är avliden och dödsboet saknar tillgångar enligt dödsboanmälan.

- Sociala skäl.

- Små belopp.

- Kontroll med kronofogdemyndighetens utsökningsregister

- Preskription

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- avskriva fordringar enligt ovan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

----------------------


§67 Rapport om genomförd intern kontroll

Dnr 2004/BUN 032 007

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska därför se till att den interna kontrollen upprätthålls inom verksamhetsområdet samt att regler och anvisningar upprättas.

I november 1999 beslutade nämnden att fastställa reglementet för intern kontroll inom barn- och utbildningsförvaltningen. I enlighet med reglementet skall nämnden anta en särskild handlinsplan för innevarande års granskning. Handlingsplanen för år 2004 fastställdes av nämnden 2004-02-18. Förvaltningen har under oktober/november genomfört granskningen enligt fastställd plan.

I årets granskning har fakturor på åtta resultatenheter kontrollerats via ett slumpmässigt urval. Helhetsintrycket av årets kontroll är tillfredställande.

I granskningsrapporten för år 2004 konstaterades liksom tidigare år att:

· Informationen kring ekonomiadministrativa rutiner, regler och policys, behöver upprepas och underhållas.

Konstaterade brister i årets granskning skall åtgärdas genom utbildningsinsatser år 2005.

Under året har alla resultatenhetschefer, assistenter, utbildningsledare m fl inbjudits till ett flertal workshops för att öka kunskapen och förståelsen för kommunens redovisningssystem, barn- och utbildningsförvaltningens kodplan, rapporter m m.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera rapporten

- förvaltningen ges i uppdrag att vidta åtgärder enligt granskningsrapporten

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

------------------------

§68 Ledamöter i Forellskolans skolråd

Dnr 2004/BUN 372 600

Ärendebeskrivning

Enligt den fastställda arbetsordningen för skolrådet vid Forellskolan skall ledamot av skolrådet utses av barn- och utbildningsnämnden på förslag från respektive kategori som skall representeras.

Förslag till ledamöter:

Föräldrarepresentanter

Sofie Tzelidis, ordförande

Monica Johansson

Sören Ahlfors

Inga-Karin Mellberg

Elevrepresentanter

Stina Lundberg, elev, årskurs 8

Mattias Lanteli, elev, årskurs 6

Personalrespresentanter

Kristina Osbäck

Gunilla Pajkull

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- upphäva tidigare beslut § 25, 2002

- utse ledamöter och ersättare enligt ovan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

---------------------------

§69 Ansökan om att utöka förskoleverksamheten från Tyresö församling

Dnr 2004/BUN 334 716

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens beslutade 2004-11-10 att bordlägga ärendet.

Tyresö församling ansöker om tillstånd för att utöka sin förskoleverksamhet på Myggdalsvägen till att bli heltidsförskola. Tyresö församling erhöll i september 2002 tillstånd att driva förskola. För närvarande driver de halvdagsförskola på fem platser i komunen och en heldagsförskola i Trollbäckens kyrka.

Bilaga 1 Ansökan

Bilaga 2 Tjänsteutlåtande

Bilaga 3 Protokoll från MBL-förhandling med Kommunal

Ordförandeutlåtande

Det är positivt att Svenska Kyrkan ökar sitt engagemang inom barnomsorgen i vår kommun. Verksamheten erbjuder ett alternativ till både kommunens förskolor och andra privata huvudmän. Jag ser ingen risk för att utökningen av verksamheten skall orsaka några ekonomiska problem för kommunen. Platserna kommer att behövas.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om att utöka förskolan i Tyresö församling, med heldagsförskola på Myggdalsvägen.

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) yrkar avslag på förslaget.

Proposition och röstning

Ordförande ställer ordförandeförslaget mot Mikael Gustafssons avslagsyrkande, och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) inkommer med en skriftlig reservation.

Protokollsnotering

Noteras till protokollet att Marita Bertilsson ej deltagit i beslutet p g a motstånd till att förskolor och skolor med konfessionell inriktning startas.

--------------------


§70 Information

 1. Vid nämndens sammanträde informerar rektor Susanne Nyberger och förskolerektor Linnéa Engström om sitt arbete för “friskare personal”.

 2. Rapport om arbetsro i klassrummet. Dnr 2004/BUN 373 610. Bilaga 1.

 3. Rapport om Allronder. Dnr 2004/BUN 374 026. Bilaga 2.

 4. Rapport om Naturrum vid Alby friluftsgård. Dnr 2004/BUN 375 610 Bilaga 3.

 5. Rapport om Skolmåltider. Dnr 2004/BUN 376 622. Bilaga 4.

 6. Granskning av attestrutiner och förtroendekänsliga poster. Dnr 2004/BUN 361 007. Bilaga 5

 7. Muntlig rapport om förändrad delegation i personalärenden.

 8. Muntlig rapport om den förändrade organisationen av elevhälsan, utförlig information kommer att lämnas februri 2005.

 9. Uppföljning av ekonomin för oktober och november. Dnr 2004/BUN 263-042. Bilaga 6.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

-------------------------


§71 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut från ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till utskottet:

Utskott B1.6b Protokoll från utskottets sammanträde 2004-11-09

Beslut delegerat till grupp för beslut om driften av Sandlådan

Protokoll 2004-12-02

Beslut enligt delegation till ordföranden:

Resa utom Norden: England – hörselkonsulent

Kurs och studiebesök

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Rosa-Lill Johansson D.15 Avtal per läsår vid placering i särskild undervisningsgrupp

B1.8 Skolbarnomsorg för barn 10-12 år i kommunal skolbarnomsorg

B2.8 Anordnande av extra skolskjuts för enskild elev

B2.3 Beslut om uppskjuten skolplikt

Skolråd Forellskolan Protokoll 2004-09-17 och 2004-10-26

Ann-Katrin Lundkvist C4 Beslut om tidsbegränsad anställning

Monica Hedlund C4 Beslut om tidsbegränsad anställning och tillsvidareanställning

Lotta Vallentin B3.11 Byte av studieväg

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera besluten