Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2005-02-16

Sammanträde 2005-02-16

Datum
Klockan
Plats

1 Bokslut och verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning

3 Inriktning på intern kontroll 2005

4 Mindre organisationsförändring

5 Ersättningar till verksamheten

6 Aktualisering av delegationsordning

7 Rapportering av delegationsbeslut

9 Omfördelning av medel mellan anslagen 2005

Mötesinformation

 

§1 Bokslut och verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning

Dnr 2005/BUN059 043

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomisk styrning skall nämnderna ta ställning till bokslutet innan det lämnas vidare till kommunstyrelsen för behandling. Av bilagor framgår det ekonomiska resultatet, nyckeltal och verksamhetsberättelse för såväl förvaltning som för respektive resultatenhet.

Nämndens resultat för år 2004 visar ett överskott på 14,2 miljoner. Resultatenheterna redovisar ett överskott på 7,8 miljoner för år 2004.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär att kommunstyrelsen skriver av skulden för resultatenheterna Sandlådan/Dalstugan (kronor

1.378.000) samt Nyboda/Gunghästen (kronor 717.000), totalt 2.095.000 kronor.

Ordförandeutlåtande

Nämndens bokslut för år 2004 visar ett mycket positivt resultat. Verksamheten har, genom mycket hårt arbete, med några få undantag lyckats hantera tidigare års ekonomiska underskott. Det ger goda förutsättningar för årets arbete - underskottsproblematiken behöver inte ta så mycket kraft och fokus kan i än högre grad flyttas till andra verksamhetsfrågor, som utveckling, pedagogiska resultat, trygghet och arbetsmiljö.

En av förklaringarna till det positiva ekonomiska resultatet är det allt bättre samarbetet mellan resultatenheterna och ekonomiavdelningen. Uppföljningen har utvecklats.

Verksamheten har hanterat ekonomin på ett mycket bra sätt samtidigt som kvalitén i skola och förskola förblivit hög. Många enheter har dessutom berörts av förändringar av både organisation och innehåll.

Förvaltningen har lagt ned mycket kraft på att förbättra hanteringen av personalfrågorna. Anpassningen av personalantalet till budgetförutsättningarna är grundläggande för att verksamheten skall kunna drivas på ett rationellt sätt, vilket i sin tur skapar en grund för ett utvecklande pedagogiskt arbete.

Nämnden begär i enlighet med de regler som gäller för kommunens ekonomiska hantering att underskotten för enheter som omorganiseras och upphör i sin nuvarande form skrivs av. Det är inte praktiskt möjligt att hantera denna fråga på något annat sätt.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslut att

- godkänna verksamhetsberättelse, bokslut och kvalitetsredovisning för år 2004, (bilaga 1) och överlämna dessa till kommunstyrelsen.

- begära att kommunstyrelsen skriver av skulden för resultatenheterna Sandlådan/Dalstugan och Nyboda/Gunghästen med totalt kronor 2.095.000.

- överlämna kvalitetsredovisningen till Skolverket.

- ge förvaltningen i uppdrag att komplettera argumenten för avskrivningar sidan 5.

Tilläggsyrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur Speldosan/Teddybjörnen och liknande enheter kan få en permanent lösning på strukturella ekonomiska underskott.

Tilläggsyrkandet tillstyrks av Marita Bertilsson (s).

Proposition och röstning

Ordföranden ställer först proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordförande proposition på tilläggsyrkandet och finner att nämnden avslagit tilläggsyrkandet.

Voterings begärs.

Röstningsordning

Följande röstordning fastställs:

- den som röstar avslag till tilläggsyrkandet röstar ja

- den som röstar bifall till tilläggsyrkandet röstar nej

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och med 5 nej-röster, (se bifogat röstningsprotokoll). Barn- och utbildningsnämnden har därmed bifallit ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- godkänna verksamhetsberättelse, bokslut och kvalitetsredovisning för år 2004, (bilaga 1) och överlämna dessa till kommunstyrelsen.

- begära att kommunstyrelsen skriver av skulden för resultatenheterna Sandlådan/Dalstugan och Nyboda/Gunghästen med totalt kronor 2.095.000.

- överlämna kvalitetsredovisningen till Skolverket.

- ge förvaltningen i uppdrag att komplettera argumenten för avskrivningar sidan 5.

Reservation

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftliga reservationer.

------------------------------


§2 Ledamot i Samrådsgrupp

Dnr 2005/BUN 060 609

Ärendebeskrivning

Samrådsgruppen i Tyresö, är ett råd för samverkan mellan landstinget och kommunen.

Syftet med och uppdraget för samrådsgruppen är följande:

· Att politiskt samordna huvudmännens insatser utifrån ett befolkningsperspektiv. Syftet är att enskilda ska få god vård och inte falla mellan stolarna då vård- och omsorgsuppgifter ombesörjs av flera huvudmän.

· Att förmedla information och kunskap mellan huvudmännen. Syftet är att skapa en gemensam bild av verkligheten och om varandras förutsättningar och ansvar. Information ska ges av vad som är på gång eller planeras hos respektive huvudman (både på riksplan, regionalt och lokalt), och som kan påverka den andra huvudmannen.

· Att följa upp att de gemensamma resurserna används effektivt och att ingen övervältring av ansvar och kostnader sker på den andre huvudmannen.

· Att följa pågående samverkansformer och vid behov initiera nya.

· Att ta upp/lösa samverkansproblem där verksamhetschef/er inte kommer vidare.

· Att larma uppåt när förutsättningar saknas för samverkan (SLL, KSL, riksdag m.fl.)

Gruppen har en beredande funktion, ingen beslutsfunktion. Besluten fattas i respektive organisation.

Politiska representanter från kommunen är Kerstin Malmberg, Bengt Bergström, Rune Jansson, Eva Westin Gustafsson (fyra st), från landstinget finns fem representanter.

I gruppen ingår två tjänstemän från socialförvaltningen Anita Brynje och Marja Alen, en tjänsteman från barn- och utbildningsförvaltningen Eva Dahlgren och två tjänstemän från SÖSO.

Samrådsgruppen har föreslagit att även ordföranden i barn- och utbildningsnämnden bör ingå i gruppen

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- utse Mats Fält till ledamot i samrådsgruppen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

---------------------------

§3 Inriktning på intern kontroll 2005

Dnr 2005/BUN 061 007

Ärendebeskrivning

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för att förvaltningen har en organisation och regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och anvisningar utformas för den interna kontrollen.

Den kontroll som förvaltningen genomfört år 2004 redovisades vid nämndens sammanträde 2004-12-15, § 67.

Nämnden ska senast i februari månad varje år anta en särskild handlingsplan för innevarande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Förvaltningen föreslår att arbetet inriktas på de åtgärder som redovisas i bilaga 1.

Rapporten över genomförd granskning 2005 redovisas till nämnden i december 2005.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- anta handlingsplanen för intern kontroll år 2005 enligt bilaga 1.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget

--------------------------


§4 Mindre organisationsförändring

Dnr 2005/BUN 062 001

Ärendebeskrivning

Förskolan Gunghästen tillhör i dag enheten Nyboda skola. Enheten Nyboda skola kommer att utvecklas till en 4/6-9 enhet, med början fr o m hösten 2005. Förskolan Gunghästen bör därför få en annan tillhörighet fr o m hösten 2005.

Nuvarande förskoleenhet Sagan/Pusslet har en förskolerektor som kommeratt gå i pension under hösten 2005.

Förskoleenheten Sandlådan/Dalstugan kommer att bli förändrad i och med att förskolan Sandlådan övegår i annan regi fr o m mars 2005. Kvar blir förskolan Dalstugan. En enhet med bara en förskola är för liten för att fungera som resultatenhet. Det är svårt att få en effektiv och ekonomiskt balanserad enhet med ett så litet barnunderlag.

Förslag till förändrad organisation

Förslaget utgör inget hinder för att i framtiden, när och om intresse uppstår, inleda en avknoppningsprocess.

Förskolan Dalstugan och förskolan Pusslet bildar tillsammans med Fårdala skola en enhet. Ledningsorganisationen blir nuvarande rektor samt en tjänst som biträdande rektor. Fårdala skola är idag en liten enhet som behöver kompletteras med ytterligare verksamhet. Att koppla två närliggande förskolor till skolan är ett bra alternativ som både ger en bra ledningsstruktur, rektor kompletteras med en biträdande rektor, och fördelar för barn och elever barn från förskolan får en naturlig övergång till skolan, om föräldar så önskar.

Förskolan Gunghästen och förskolan Sagan bildar en förskoleenhet med en förskolerektor som ansvarig chef. Det hade varit möjligt att koppla dessa förskolor till Stimmets skola men det bedöms inte i dagsläget som ett bra alternativ. Stimmets skola har precis blivit en egen enhet. Skolan har många smågrupper och därutöver särskoleklasser. Stimmets skola behöver få utveckla den verksamhet som redanfinns på skolan.

MBL-förhandling har genomförts den 2005-02-02. Förhandlingen har avslutats i oenighet, (se bifogade förhandlingsprotokoll).

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Förskolan Dalstugan och förskolan Pusslet tillsammans med Fårdala skola bildar en resultatenhet fr o m 2005-07-01.

- Förskolan Gunghästen och förskolan Sagan bildar en resultatenhet fr o m 2005-07-01.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

Protokollsnotering

Ledamöterna från socialdemokraterna och vänsterpartiet deltog ej i beslutet.

Särskilt yttrande

Skriftligt särskilt yttrande inkommer från Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v).

--------------------------


§5 Ersättningar till verksamheten

Dnr 2005/BUN 063 057

Ärendebeskrivning

Ersättningsnivåerna i pengsystemen är uppräknade enligt planeringsdirektiven från kommunstyrelsen för 2005. Antalet barn/elever i beräkningsunderlaget följer befolkningsprognosen för perioden.

Ersättningarna till verksamheten redovisas i bilagor.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- fastställa ersättningsnivåerna som redovisas i bilaga 1-9.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sin reservation vid behandlingen av detaljbudgeten.

Protokollsnotering

Noteras till protokollet att ledamöterna från socialdemokraterna ej deltar i beslutet och hänvisar till sin reservation vid behandlingen av detaljbudgeten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

--------------------------

§6 Aktualisering av delegationsordning

Dnr 2005/BUN 064 002

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutspunkter. Kommunstyrelsen har fattat beslut om ändrad delegation vid sitt sammanträde 2004-11-30. Kommunstyrelsen har då bl a beslutat

att nämnderna inte längre är personalmyndighet. De beslutspunkter, främst inom personaldelegationen, som berör samtliga nämnder har lyfts in i denna delegation. Nämndens egen delegaitonsordning har anpassats till dessa förändringar. Därutöver har aktualiseringar gjorts med anledning av förändrad organisation för verksamhet kring elevhälsan.

Förslag till ny delegationsordning redovisas i bilaga 1.

Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar att

- fastställa delegationsordning från 16 februari 2005, enligt bilaga 1.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

---------------------------


§7 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Beslut enligt delegation till utskottet:

Utskott B1.6b Protokoll från utskottets sammanträde 2005-01-11

Beslut enligt delegation till ordföranden:

Brådskande ärende: skolbarnsomsorg

Resa utom Norden: Till Milano, reseklubben vid Bergfotens fritidsgård 16 ungdomar och ledare

Resa utom Norden: Till Lissabon, två personal från Strandskolan, planering med samarbetspartner, EU-medel

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Rosa-Lill Johansson B1.9 Förlängd skolbarnsomsorg för barn över 12 år

B2.8 Anordnande av extra skolskjuts för enskild elev

B5.1 Mottagande i Gymnasiesärskolan

C.12 Uppsägning på egen begäran

Sonja Holm B1.4 Jämkning av avgift

Uppdatering av attestordning

Susanne Nyberger C4 Tillsättning av tjänst

Marianne Bergbom B1.1b Priotering vid ansvisning av plats i skolbarnsomsorg

B1.6a Avsteg från regler när det gäller bibehålande av plats inom skolbarnomsorg

B1.7 Avsteg från regler när det gäller uppsägning av plats inom barnomsorgen

B2.6 Anpassad studiegång – utanför skolan

B2.7 Ledighet utöver vad rektor beslutar

Ingela Kronbrink C4 Tillsättning tidsbegränsade anställningar

Kerstin Engberg B2.7 Ledighet utöver vad rektor beslutar

Ulla Aveling C.4 Tillsättning tillsvidareanställning

Clary Larsson C.4 Tillsättning tillsvidareanställning

Rune Nyberg B3.11 Byte av studieväg

Helene Bergström B3.12 Intagning vid senare tillfälle

Peteris Smitmanis B3.11 Byte av studieväg

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera besluten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

---------------------------


§8 Information

1. Förslag till reglemente för Barn- och utbildningsnämnden samt gemensamma bestämmelser för nämnder i Tyresö kommun. Bilaga 1.

2. Muntlig information om läget på Nyboda skola

3. Muntlig information om arbetet med jämställdhet

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

--------------------------


§9 Omfördelning av medel mellan anslagen 2005

Dnr 2005/BUN147 041

Ärendebeskrivning

I samband med budget för 2005 har 450 tusen kronor för fritidsklubbsverksamheten i grundskolan felaktigt budgeterats under anslaget fritidsgårdar. Fritidsklubbarna administreras av fritidsgårdschefen på Nyboda fritidsgård men avser fritidsklubbsverksamheten för 10-12 åringar i grundskolan. Dessa skall flyttas till anslaget för grundskolan.

Kostnaden för en skolsköterska, 437 tusen kronor skall flyttas från anslaget grundskolan till anslaget gymnasiet. Förändringen sker i samband med genomförandet av den nya elevhälsoorganisationen.

Ovanstående omfördelning av medel mellan anslagen påverkar inte nämndens nettobudget.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- begära att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra en omföring mellan anslagen enligt bilaga.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

-----------------------------