Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2005-09-21

Sammanträde 2005-09-21

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§36 Månadsuppföljning av ekonomin

Dnr 2005/BUN 081 042

Ärendebeskrivning

I bilaga 1 redovisas den ekonomiska uppföljningen för hela nämnden till och med juli månad.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera uppföljningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

-------------------------

§37 Delårsbokslut

Dnr 2005/BUN 081 042

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet och prognos II har, enligt de direktiv som angivits av ekeonomikontoret utarbetats i samherkan med enheterna och redovisas i bilaga. (Handlingarna skall lämnas till ekonomikontoret den 14:e och översändes därefter).

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delårsbokslutet per 31 augusti och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

------------------------

§38 Förvaltningens förslag till underlag för barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2006-2008.

Dnr 2005/BUN 338 041

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2005 om "Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2006 - 2008". Förvaltningen har med utgångspunkt från det dokumentet tagit fram en "Verksamhets- och budgetplan för 2006 - 2008". Vårt dokument beskriver vilka åtaganden vi avser att göra under 2006 med utgångspunkt från de av kommunfullmäktige fastställda målen samt barn- och utbildningsnämnden egna mål. Samtliga åtaganden ryms inom de ekonomiska förutsättningar som förvaltningen fått att arbeta ifrån.

Underlaget lämnas till ekonomikontoret den 15 september för att utgöra underlag i den kommande beredningen inför beslut i kommunstyrelsen och fastställande i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande

Höstens extrasatsning på ökad personaltäthet i förskolan fullföljs under år 2006. Det kräver en viss kommunal insats som kompletteras av nästa års statsbidrag. Denna satsning är mycket värdefull och innebär att majoriteten förverkligar ett mål som haft hög prioritet.

Att höja elevernas kunskapsnivå har högsta prioritet.

Det är viktigt att nämnden fortlöpande följer och analyserar lärartätheten i grundskolan. Tyresö har relativt låga siffror samtidigt som det ibland är svårt att jämföra kommuner med varandra eftersom de lokala förhållandena varierar betydligt. För elevernas inlärning och arbetsro är det viktigt med en hög lärartäthet och att en hög andel av lärarna har rätt utbildning.

Likvärdiga bedömningar och samarbete över stadiegränser förblir prioriterade områden.

Kvalitetsarbetet fortsätter. Samarbetet inom observatörsprojektet byggs ut och de gemensamma kvalitetsundersökningarna i skola och förskola fortsätter.

Gymnasiet påverkas både av att det blir fler elever i gymnasieåldern och av att reglerna för verksamheten förändras. Lokalfrågan är central. Tyresö gymnasium får resultatenheter från och med januari 2006. Målet förblir att Tyresö gymnasium skall vara ett attraktivt gymnasium med hög kvalitet som även attraherar elever från andra delar av länet. Nämnden slår vakt om våra gymnasieelevers rätt att välja utbildning även utanför kommunen.

Det ambitiösa arbetet med att utveckla skolmåltidsverksamheten fortsätter. Både maten i sig och miljön i matsalarna är viktiga faktorer som påverkar matlusten. Tillsammans med insatserna för mer fysisk aktivitet i skolorna utgör det ett värdefullt stöd för kommunens strävan att genom bättre elevhälsa öka elevernas kunskaper och höja betygsnivån.

Om det kan skapas utrymme vore det positivt om fritidsgårdsverksamhetens insatser för att nå ungdomar som behöver särskild uppmärksamhet kunde få en större omfattning. Mer fältverksamhet är ett alternativ men det kan finnas även andra lösningar, som ökat öppethållande under helger på träffpunkterna. Inte minst viktigt är detta i Strandområdet.

Jämställdhetsarbetet fortsätter, både inom förskolan och skolan. I skolan är det viktigt att skapa en miljö som tar hänsyn till och stärker både flickor och pojkar, utan att den ena gruppen skall behöva stå tillbaka på den andras bekostnad.

Även under år 2006 bör det finnas särskilda medel avsatta för insatser på skol- och förskolegårdar. Det vore olyckligt om det löpande arbetet tillfälligt skulle behöva dras ned. Som exempel kan nämnas Tyresö skolas behov av att göra något på sin skolgård för de äldre eleverna och Nyboda skolas gård.

Arbetet med att utveckla och förbättra valfriheten inom barn- och utbildningsnämndens område fortsätter under 2006 och är en prioriterad uppgift. Alternativ skapar inte bara mångfald utan stimulerar även kreativiteten och kvalitetsarbetet inom kommunens egna verksamheter.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera redovisningen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

Protokollsanteckning

Mikael Gustafsson (v) och ledamöterna i den socialdemokratiska gruppen deltog ej i beslutet.

Särskilt yttrande

Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftligt särskilt yttrande.

-------------------------

§39 Verksamhetsår och läsårsdata från 2006/07 till 2008/09

Dnr 2005/BUN 339 610

Ärendebeskrivning

Lärares reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa skall förläggas under och i anslutning till elevernas läsår. Enligt grundskoleförordningen 4kap §1 skall läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret.

2003-11-05 beslutade nämnden om förläggningen av verksamhetsår och läsårsdata för läsåret 2006/2007. I detta beslut ingår även en (1) utvärderingsdag för lärarna och läsåret för eleverna omfattar därför 184 dagar. Det finns inget författningsutrymme för denna extra dag och förvaltningen presenterar därför ett nytt förslag till läsårsdata för 2006/2007 där antalet dagar för eleverna är 183st. Verksamhetsåret för lärarna är oförändrat, 194 dagar, enligt tidigare beslut.

Rektorerna efterfrågar också beslut om verksamhetsår och läsårsdata för åren 2007/2008 och 2008/2009 för att kunna göra en långsiktig personalplanering. Verksamhetsåret för lärarna omfattar 194 dagar, läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.

Enligt läroplanerna för grund- och gymnasieskolorna skall personalen få den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen och innehåll av dagarna för kompetensutveckling under läsåren 2006/2007 t.o.m. 2008/2009.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- fastställa ändrade läsårsdata för 2006/2007

- fastställa verksamhetsår och läsårsdata för 2007/2008 och 2008/2009 enligt bilaga 1

- rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslaget.

------------------------


§40 Förskoleplatser våren 2006

Dnr 2005/BUN 340 710

Ärendebeskrivning

Enligt Barn- och utbildningsförvaltningens prognos 2005 för behov av förskoleplatser de närmaste åren behöver platser, förutom redan beslutade, tillskapas våren 2006 och våren 2007. Förvaltningens analys bygger på den befolkningsprognos som regelbundet tas fram för hela kommunen. Den beräknade efterfrågan på platser bygger på den efterfrågandegrad som fanns vid prognostillfället 2005-04-19

Behov:

Våren 2006 behövs 12 platser.

Våren 2007 behövs ytterligare 22

Totalt 34 platser

En utökning av antalet platser i Trollbäcken under ett antal år skulle göra det möjligt att i högre utsträckning tillfredställa föräldrarnas önskemål och att korta ner hanteringstiden för alla placeringar.

För att tillgodose behovet och efterfrågan av platser för barn boende i Strandområdet fram till dess Breviksförskolan står klar för inflyttning hösten 2007 bedömer förvaltningen att Öringepaviljongens 30 platser i Strand måste tas i anspråk även under våren 2006. Viss osäkerhet råder också om när kyrkans förskola i Strand står klar och kommer igång. Starten är planerad till februari/mars.

Investeringsmedel

Investeringsmedel för byggnader och byggnation finns i förslag till kommunstyrelsens investeringsbudget 2006. Åtgärderna behöver komma igång under 2005.

Därtill behöver Barn- och utbildningsnämnden investeringsmedel till inventarier för tre avdelningar om en ny paviljong i Trollbäcken förhyrs.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- ytterligare 15 platser skall skapas vid Sofiebergs förskola.

- en ny paviljong på tomt Kumla 3:155, Lönnvägen 11, vid Fornudden skola med två förskoleavdelningar.

- Öringepaviljongen i Strand ska stå kvar och platserna tas i anspråk även under våren 2006.

- beakta behov av ytterligare 240 000:- för inventarier/material för tre avdelningar i investeringsbudget för 2006.

Tilläggsyrkande

Mikael Gustafsson (v) har följande tilläggsyrkande

1. nämnden yrkar att det skall byggas en förskola i Skälsätra på tomten ”Kattfoten”.

2. ge förvaltningen i uppdrag att utreda permanenta lösningar i Trollbäcken inför framtiden.

Ordföranden yrkar bifall på det andra tilläggsyrkandet men avslag på det första.

Proposition och röstning

Ordföranden ställer det första tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- nämnden förordar att ytterligare 15 platser skall skapas vid Sofiebergs förskola.

- nämnden förordar att en ny paviljong placeras på tomt Kumla 3:155, Lönnvägen 11, vid Fornudden skola med två förskoleavdelningar.

- Öringepaviljongen i Strand ska stå kvar och platserna tas i anspråk även under våren 2006.

- beakta behov av ytterligare 240 000:- för inventarier/material för tre avdelningar i investeringsbudget för 2006.

- ge förvaltningen i uppdrag att utreda permanenta lösningar i Trollbäcken inför framtiden.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) inkommer med en skriftlig reservation.

---------------------------


§41 Remiss för yttrande över ansökningar om att starta enskilda gymnasieskolor

Dnr 2005/BUN 086 619

Ärendebeskrivning

Från Skolverket har Tyresö kommun, Barn- och utbildningsnämnden, erhållit ett antal ansökningar om godkännande av och bidrag till fristående gymansieskolor i angränsande kommuner. Sammanställning över ansökningarna redovisas i bilaga 1.

Förvaltningschefens förslag till yttrande framgår av tjänsteutlåtande bilaga 2.

Ordförandeutlåtande

Jag delar den uppfattning som uttrycks i förvaltningschefens tjänsteutlåtande. Tyresö kommun har ingen anledning att avstyrka framställningarna. Tvärtom är det positivt att fler aktörer vill bidra till att tillfredställa det ökade behovet av gymnasieplatser i regionen. Fler fristående alternativ är värdefullt både för valfriheten och utbildningens utveckling. Ett gott samarbete med de nya skolor som startar verksamhet är viktigt för kommunen.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- som svar på remissen hänvisa till förvaltningschefens tjänsteutlåtande.

Ändingsyrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar att tredje och fjärde stycket i förvaltningschefens förslag till yttrande utgår och ersätts med följande:

Flera av skolorna planerar en etablering i Stockholms kommun alternativt i de södra förorterna. Med tanke på det relativt korta pendlingsavståndet från Tyresö är det troligt att ett antal ungdomar från kommunen väljer de nya alternativen. Detta kommer självklart att försvåra Tyresö kommuns planeringsarbete när det gäller dimensionen av den egna gymnasieverksamheten. Kvaliteten på den egna verksamheten kan därmed försämras.

Mot bakgrund av ovanstående finner barn- och utbildningsnämnden inte skäl till att tillstyrka framställningarna.

Marita Bertilsson (s) ställer sig bakom Mikael Gustafssons text och om den inte går igenom yrkas avslag på yttrandet.

Proposition och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot ändringsyrkandet och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- som svar på remissen hänvisa till förvaltningschefens tjänsteutlåtande.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) och Marita Bertilsson (s) inkommer med en skriftlig reservation.

---------------------


§42 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut från ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till utskottet:

Utskott B1.6b Protokoll från utskottets sammanträde

2005-08-23

Beslut enligt delegation till ordföranden:

Brådskande ärende: utökad tid i förskoleverksamhet

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Marianne Bergbom B1.1b Prioritering av anvisning av plats i kommunal skolbarnsomsorg, 21 ansökningar

B1.6a Avsteg från regler när det bibehållande av plats inom skolbarnomsorg, 17 ansökningar

B1.8 Skolbarnsomsrog för 10-12 åringar, 6 ansökningar

B2.6 Anpassad studiegång – utanför skolan, 1 ansökan

B2.7 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 10 ansökningar

Margreth Reiniusson B1.1 Prioritering av anvisning av plats i kommunal skolbarnsomsorg, 5 ansökningar

B1.9 Förlängd skolbarnsomsorg för barn öve 12 år, 1 ansökan

B2.3 Uppskjuten skolplikt, 2 ansökningar

B4.5 Mottagande i särskolan, 1 ansökan

B2.8 Skolskjuts utöver reglerna, 52 ansökningar

B6.2 Inskrivning i särvux, 16 ansökningar

B5.1 Mottagande av elelev i gymnasiesärskolan från annan kommun, 3 ansökningar

B5.11 Särgymnasium i annan kommun, 1 ansökan

B4.12 Yttrande över ekonomiskt anspråk i särskola i annan kommun, 1 ansökan

Sonja Holm Uppdatering av attestordning

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delegationsbesluten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

--------------------------


§43 Information

1. Eva Dahlgren lämnar en muntlig rapport om ny inriktning på observationsarbetet.

2. Gymnasieungdomars efterfrågan och länets utbud, skrivelse från KSL och svar, dnr 2005/BUN 305-612

3. Sonja Holm lämnar en muntlig rapport om införandet av resultatenheter på gymnasiet.

4. Skrivelse från föräldrar på Teddybjörnen, dnr 2005/BUN 213-710.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

-------------------------