Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2006-04-20

Sammanträde 2006-04-20

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§22 Uppföljning av ekonomin för mars samt resultatenheternas underskott för 2005

Ärendebeskrivning

Uppföljning till och med mars 2006 redovisas i bilaga. I samma ärende föreslås avbetalningplan för Nyboda skolas underskott för 2005.

Nyboda skolas resultat för 2005 visar ett nettounderskott på 746 tkr.

I samband med verksamhetsförändringen vid Nyboda skola inför höstterminen 2005 var skolan tvungen att organisera om sin verksamhet och minska personaltätheten. Detta lyckades inte i den omfattning som var nödvändig i förhållande till skolans intäkter under 2005.

De ökade kostnader som i övrigt uppstod i samband med verksamhetsförändringen och som skolan inte kunnat påverka, har skolan kompenserats för.

Förvaltningen föreslås en avbetalningsplan under tre år.

Se bilaga ”Verksamhetsplanering – Nyboda skola”  från verksamhetschef Marianne Bergbom.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutat att

-notera uppföljningen till och med mars samt att

- godkänna avbetalningsplanen över tre år, för Nyboda skola, enligt förslag från förvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

Särskilt yttrande

Mikael Gustafsson (v) och Marita Bertilsson (s) inkommer med skriftliga särskilda yttranden.

------------------------


§23 Tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2006/BUN 065 716

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2006 02 14 § 7 efter förslag från barn- och utbildningsnämnden att ge föräldrar möjlighet att driva familjedaghem med enbart egna barn.

EV, EU och KK ansöker om att bli dagbarnvåradre för eget barn.

Samtliga har fått hembesök. Vid hembesöken granskas barnsäkerhet och den sökande informeras om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar mm. Vid hembesöken har inget framkommit som motiverar avslag för ansökan.

Om ovan nämnda dagbarnvårdare önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn, för Cecar Urra , Ekaterina Valerio och Kayoko Kanda under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas alternativt avtal med bolag

- Utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) och Marita Bertilsson (s) yrkar att nämnden avslår ansökningarna.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn, för Cecar Urra , Ekaterina Valerio och Kayoko Kanda under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas alternativt avtal med bolag.

- Utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

Reservationer

Mikael Gustafsson (v) inkommer med en skriftlig reservation.

Marita Bertilsson (s) hänvisar till sin tidigare reservation § 18, 2006-03-22.

Ersättaryttrande

Peter Bylund (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

-------------------------


§24 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Marianne Bergbom B2.9 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 23 ärenden.

B1.5a Avsteg från regler punkt 2.2 när det gäller bibehållande av plats i skolbarnsomsorg, 11 ärenden.

B1.1 Rätt till plats i skolbarnsomsort utöver reglerna sex ärenden varav 4 avslag.

Margret Reiniusson B2.8 Anordnande av extra skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, nio ärenden.

B4.1 Mottagande i särskolan, två ärenden.

IngMarie Lindgren B1.5b Avsteg från regler punkt 2.2 när det gäller utökad tid mer än 15 timmar/vecka, 11 ärenden.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera besluten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

------------------------

§25 Information

  1. Madeleine von Strauss informerar om utredningsmodell för elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.

  2. Rick von Alten informerar om gymnasiet.

  3. Thomas Halvarsson informerar om IT-projekt

  4. IngMarie Lindgren informerar om delegationsbeslut angående dispenser för utökad tid i förskoleverksamhet.

  5. Lägesbeskrivning angående gemensam gymnasieregion, dnr 2006/BUN 145-612.

  6. Rapport från KOMREV: Granskning av administrationens ändamålsenlighet och effektivitet, dnr 2006/BUN 107-007.

  7. Stig Westlund informerar om föräldraenkät, d.nr 2006/BUN 148-609.

  8. Mats Fält informerar om genomförd ungdomskonferens den 5 april 2006.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.