Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2006-06-19

Sammanträde 2006-06-19

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§32 Specialutformat program vid gymnasiet

Dnr 2006/BUN 196 612

Ärendebeskrivning

Enligt skollagens 5 kap. Gymnasieskolan §4a skall nämnden fastställa en plan för varje specialutformat program.

Tyresö gymnasium, Företagande & Idrott, ansöker om att få starta det specialutformade programmet Samhällsvetenskapligt idrottsprogram.

I bilaga 1 redovisas bakgrunden till ansökan, timplan och programmål.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- starta det specialutformade programmet Samhällsvetenskapligt idrottsprogram i enlighet med bilaga 1.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

Protokollsnotering

Mikael Gustafsson (v) deltog ej i beslutet.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skrifliga särskilda yttranden.

-------------------

§33 Uppföljning av ekonomin för april och maj

Dnr 2006/BUN 089 042

Ärendebeskrivning

Uppföljningen av ekonomin för månaderna april och maj, bilaga 1 och 2. Uppföljningen för april redovisades muntligt vid nämndens sammanträde 10 maj.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera uppföljningarna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

--------------------


§34 Ansökan om tillstånd som enskild dagarnvårdare - eget barn

Dnr 2006/BUN 065 716

Ärendebeskrivning

AÖ, A-MB, KS, LK-H, LO, ansöker om att bli dagbarnvårdare för enbart eget barn.

Samtliga har fått hembesök. Vid hembesöken granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar mm. Vid hembesöken har inget framkommit som motiverar avslag för ansökan.

Om de sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn, för AÖ, A-MB, KS, LK-H, LO, under förutsättning att:

- Avtal med bolag lämnas

- Utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) och Marita Bertilsson (s) yrkar att nämnden beslutar att avslå ansökningarna.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn, för AÖ, A-MB, KS, LK-H, LO , under förutsättning att:

- Avtal med bolag lämnas

- Utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) inkommer med en skriftlig reservation.

Marita Bertilsson (s) hänvisar till sin tidigare reservation § 18, 2006-03-22.

---------------------

§35 Prognos förskoleplatser

Dnr 2006/BUN 254 710

Ärendebeskrivning

Prognos för utvecklingen av platsbehov inom förskolan för 2006-2008 redovisas i bilaga 1.

För att tillgodose den ökade efterfrågan på förskoleplatser i Trollbäcken- och Strandområdena, där det idag råder brist, föreslår förvaltningen att den av kommunen reserverade förskoletomten i Skälsätra tas i anspråk för en förskola med fyra avdelningar. Skulle därmed överkapacitet uppstå kan mindre funktionsdugliga lokaler på sikt avvecklas.

Samtidigt föreslås att man prövar om den paviljong, som i dagsläget tillhör Öringestugan, kan flyttas till en annan lämplig förskola inom Strandområdet för att tillgodose försörjningen av förskoleplatser inom detta område.

Ordförandeutlåtande

Vi eftersträvar en bättre balans mellan behovet av och antalet förskoleplatser i kommunens olika delar. De åtgärder som föreslås i detta ärende innebär en ytterligare förbättring i detta avseende. Fler familjer kommer att få plats i sitt närområde. Genom den nya förskolan i Skälsätra får dessutom ett område som tidigare helt saknat förskolor också ett betydande antal platser.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- föreslå kommunstyrelsen att ta i anspråk den reserverade förskoletomten i Skälsätra och bygga en förskola med fyra avdelningar.

- pröva om Öringestugans paviljong kan flyttas till annan lämplig förskola i Strandområdet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skrifliga särskilda yttranden.

-------------------

§36 Utredning om elevers kollektiva och individuella inflytande över lärandet i grundskolan.

Dnr 2006/BUN 193 609

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har utifrån enheternas kvalitetsredovisningar tidigare år uppmärksammat att elevernas inflytande är ett område som behöver utvecklas. Området är även uppmärksammat nationellt och brister har påtalats. I Skolverkets sammanfattning av inspektionen (Skolverket, 2004c) skriver man att faktiskt inflytande är ett eftersatt område: ”det kollektiva inflytandet över den fysiska miljön tycks vara mer utvecklat än det kollektiva och individuella inflytandet över undervisningen. ”Skolverkets inspektion visar även att lärare efterfrågar stöd, ledning och riktlinjer i hanteringen av inflytandefrågor.

Bristen på inflytande kan innebära negativa konsekvenser för elevernas motivation och arbetsglädje och därmed också för lärandet. (Skolverket, 2004b)

Syftet med denna utredning har varit att kartlägga vad som gjorts och planerar att göras i Tyresö kommun för att förbättra elevers inflytande. Utredningen ska tjäna som underlag i det fortsatta förbättringsarbetet. Uppdraget har avgränsats av ledningsgruppen till att gälla elevers kollektiva och individuella inflytande över lärandet i grundskolan.

Sammantaget ger Tyresöskolornas kvalitetsredovisningar, observationsrapporter och nöjdhets/kundundersökningen en bild av att elevers delaktighet/inflytande över lärandet är något vi uppmärksammat brister i och arbetar med i skolorna.

Utredningen mynnar ut i ett antal förslag på åtgärder, bl.a. att skapa möjlighet till pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyte, utbildning av elevråd och goda exempel inom kommunen ska lyftas fram och spridas. Detta arbete pågår inom skolorna.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera utredningen

- ge förvaltningen i uppdrag att under hösten utarbeta en handlingsplan under hösten 2006.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

§37 Verksamhetsplan för förebyggande av olyckor inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde i Tyresö Kommun

Dnr 2006/BUN 255 600

Ärendebeskrivning

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och Grundsyn i Säkerhets- och Beredskapsplanen antagen av Tyresö kommunfullmäktige 2004-12-09 är kommunens uppgifter bl.a. att

· verka för en trygg och säker kommun

· förebygga olyckor

Enligt Grundsyn i Säkerhets- och Beredskapsplanen ska varje förvaltning i Tyresö Kommun arbeta fram en handlingsplan för förebyggande av olyckor inom sin verksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska utifrån gjorda inventeringar och förebyggande åtgärder erbjuda en verksamhet där olyckor förhindras och konsekvenserna av en olycka begränsas. När olyckor inträffar skall ett snabbt och effektivt ingripande kunna ske för att begränsa konsekvenserna.

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en Verksamhetsplan för förebyggande av olyckor inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde i Tyresö Kommun. Planen redovisas i bilaga 1.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- fastställa Verksamhetsplan för förebyggande av olyckor inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde i Tyresö Kommun

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

--------------------------


§38 Yttrande över motion om att starta ungdomscafé

Dnr 2006/BUN 045 819

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen erhållit en motion om ungdomscafé i Tyresö på remiss för yttrande. Marita Bertilsson (s) har lämnat in motionen (bilaga 1) med förslag om att det startas ett ungdomscafé i Tyresö.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande redovisas i bilaga 2.

Ordförandeutlåtande

Jag instämmer i förvaltningens synpunkter angående vikten av att ge ungdomarna möjlighet att påverka innehållet i en eventuell verksamhet. Det är viktigt att innan ett konkret projekt startas har en tydlig bild av vad som skulle vara attraktivt för ungdomarna. En nära samverkan med det lokala föreningslivet och/eller lokala företag skulle antagligen göra det betydligt lättare att förverkliga motionärens intentioner.

Sedan minst ett år tillbaka har tankar funnits inom majoriteten på ett kombinerat internet- och spelcafé för Tyresös ungdomar. Frågan utreds redan.

Det är viktigt att verksamheten får en central placering, så att den blir tillgänglig för ungdomar i alla kommundelar.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- lämna yttrande i enlighet med ordförandeutlåtande och förvaltningens förslag till yttrande.

Yrkande

Marita Bertilsson och Mikael Gustafsson yrkar bifall till motionen.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot bifall till motionen och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- lämna yttrande i enlighet med ordförandeutlåtande och förvaltningens förslag till yttrande.

Reservation

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

----------------------------


§39 Revidering av delegationsordning

Dnr 2006/BUN 308 002

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2005 om ny delegationsordning.

Särskolans verksamhet bedrivs i dag på Stimmets skola för de lägre årskurserna och på Forellskolan för de högre årskurserna. Dessutom har vi gymnasiesärskolan och särvux.

Verksamhetsansvarig har hittills varit förvaltningschefen, detta ger en otydlig organisation. Myndighetsbesluten är delegerade till sakkunnig. Särskolans ledningsansvar behöver förtydligas. För att få en tydligare organisation har förvaltningschefen beslutat att utse sakkunnig för särskolan till verksamhetsansvarig för särskolan utan personalansvar. Som en följd av förändringen föreslås en revidering av delegationsordningen.

Förslag till revidering av delegationsordningen punkt B4, B5, B6, redovisas i bilaga 1.

I förslag till revidering av delegationsordningen har även komplettering gjorts för anordnande av extra skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer inom gymnasiet B3.23, särskolan B4.13 och gymnasiesärskolan B5.12. Delegation har tidigare saknats för dessa verksamheter. Utan har enbart funnits för grundskolan.

Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar att

- fastställa revidering av delegationsordning från 1 juli 2006, enligt bilaga 1.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

--------------------


Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Margreth Reiniusson B2.10 Anordnande av extra skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 6 ärenden.

B4.1 Mottagande och utskrivning i särskolan,

8 ärenden.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delegationsbesluten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

-------------------------


Information

1. Inger Lundin informerar om fritidsgårdarnas verksamhet.

2. Förteckning över enskilda dagbarnvårdare. Dnr 2006/BUN 256-716.

3. EU-projekt med Växtkraft Mål 3-medel, Strandskolan. Dnr 2006/BUN 204-053.

4. Biblioteksplan. Dnr 2006/BUN 209-889.

5. Handlingsplan barnsäkerhet för förskolor och familjedag i Tyresö. Dnr 2006/BUN 257-710.

6. Program för utvecklat samarbete mellan tyresö kommun och Södertörns högskola 2006/2007. Dnr 2006/BUN 258-609.

7. Rapportering av beslut om Årets medarbetare inom Barn- och utbildning. Till årets medarbetare har utsetts Stefhan Bruun, biträdande rektor Kumla skola, Ann-Katrine Lundkvist, rektor Tyresö skola och Tobias Petersen, kock förskolan Stjärnan.

8. Rapportering av beslut om stipendium ur Bomanska skolfonden. Stipendium har tilldelats Patrick Mehlqvist klass 9 b Nyboda skola och Ahmed Al-Shewani klass 9A2 Nyboda skola.

9. Marianne Bergbom informerar muntligt om förskolan Ballongen.

10. Marianne Bergbom informerar muntligt om Nyboda skola.

11. Mikael Gustafsson tar upp sin fråga i § 30. Ärendet återkommer till nämndens sammanträde 27 september 2006.

12. Mikael Gustafsson tar upp fråga om reglerna för förskoleverksam-heten när föräldrar är föräldralediga och samtidigt studerar. Frågorna besvaras av IngMarie Lindgren och kommer att beredas ytterligare till 27 september 2006.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.