Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2006-11-08

Sammanträde 2006-11-08

Datum
Klockan
18.30
Plats
Bollmora sammanträdesrum, Sunnangränd 4

55 Uppföljning av ekonomin per september

56 Prognos förskoleplatser samt rapport om lokaler

57 Medieprogram höstterminen 2007 samt nedläggning av specialutformat program

59 Fotbollsprofil vid Forellskolan

60 Ledamöter i skolråd vid Forellskolan

64 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

65 Rapport av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (14 kb)
Mötesinformation

 

§55 Uppföljning av ekonomin per september

Dnr 2006/BUN 089 042

Ärendebeskrivning

Uppföljningen av ekonomin till och med september redovisas i bilaga 1.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera uppföljningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

--------------------------


§56 Prognos förskoleplatser samt rapport om lokaler

Dnr 2006/BUN 254 710

Ärendebeskrivning

För att tillgodose efterfrågan av förskoleplatser under våren och i avvaktan på Skälsätra behöver tillfälliga lokaler iordningsställas till januari 2007.

Från hösten 2007 är behovet täckt under förutsättning att såväl Brevik som Skälsätra kan tas i bruk och att paviljongen i Öringeområdet flyttas till Strandområdet för att tillgodose försörjningen av förskoleplatser där.

Under förutsättning att efterfrågandegraden är densamma som i utfallet för våren 2006 saknas cirka 82 platser våren 2007.

I och med att de nya planerade förskolorna i Brevik och Skälsätra tas i bruk hösten 2007 är behovet täckt framöver. Det kommer fortfarande saknas platser i Strandområdet och Trollbäcken, men ett överskott i centrumområdet täcker det totala behovet i kommunen.

Det är viktigt att i samband med planeringen av nya bostadsområden se över möjligheten att inrätta nya förskolelokaler.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

 1. renovera JoJons lokaler för att kunna ta emot barn under våren 2007.
 2. ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att tillfälligt under våren 2007 hyra lokaler i Masten C3L.
 3. notera informationen om att en detaljplan görs för tomten Kumla 3:155, Fornuddens förskola med ett bygglov för ytterligare två basutrymmen samt mottagningskök.
 4. föreslå kommunstyrelsen att ta tomten Tyresö 1:746 i anspråk för att flytta öringepaviljongen dit och öka antalet platser på förskolan Hästhagen.
 5. notera att ett ökat behov av förskoleplatser i samband med nybyggnationen vid Strandängarna bör beaktas i den fortsatta budgetprocessen.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar: Vi socialdemokrater yrkar på att förvaltningen ges i uppdrag att som ny förskolebyggnad i Östra Tyresö undersöka förekomsten av en lämplig fastighet till salu i området.

Yrkandet ersätter attsats 4 alternativt vid avslag tilläggsyrkande.

Proposition och röstning

Ordföranden ställer först proposition på attsatserna 1-3 och 5 och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden attsatsen 4 mot Marita Bertilssons yrkande och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet mot avslag och finner att nämnden beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

 1. renovera JoJons lokaler för att kunna ta emot barn under våren 2007.
 2. ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att tillfälligt under våren 2007 hyra lokaler i Masten C3L.
 3. notera informationen om att en detaljplan görs för tomten Kumla 3:155, Fornuddens förskola med ett bygglov för ytterligare två basutrymmen samt mottagningskök.
 4. föreslå kommunstyrelsen att ta tomten Tyresö 1:746 i anspråk för att flytta öringepaviljongen dit och öka antalet platser på förskolan Hästhagen.
 5. notera att ett ökat behov av förskoleplatser i samband med nybyggnationen vid Strandängarna bör beaktas i den fortsatta budgetprocessen.

-----------------------------

§57 Medieprogram höstterminen 2007 samt nedläggning av specialutformat program

Dnr 2006/BUN 514 612

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2005, efter förslag från verksamhetschefen, att inte längre driva medieprogrammet vid gymnasiet. Samtidigt inrättades det specialutformade programmet Design- och kommunikation med inriktningarna grafisk design och media.

Gymnasieskolan måste fortlöpande se över sitt programutbud, framför allt för att anpassa utbudet till elevernas efterfrågan, men också för att använda de ekonomiska och lokalmässiga resurserna på effektivaste sätt.

Tyresö gymnasium, enheten IT-Design-Teknik, ansöker om att på nytt starta medieprogrammet från läsåret 2007/2008 samt att ingen ny intagning görs till Design och kommunikation från läsåret 2007/2008.

Förvaltningschef och verksamhetschef tillstyrker förslaget.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- starta Medieprogrammet med den nationella inriktningen Medieproduktion från 2007/08.

- ingen ny intagning sker till Design och kommunikation från 2007/2008.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

--------------------------

§58 Sammanträdesplan 2007

Dnr 2006/BUN 515 006

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesplan 2007

Barn- och utbildningsnämnden:

Onsdagen den 31 januari utbildning från 15.00

Onsdagen den 21 februari

Onsdagen den 21 mars

Onsdagen den 18 april

Onsdagen den 23 maj

Onsdagen den 13 juni

Onsdagen den 19 september

Onsdagen den 17 oktober

Onsdagen den 21 november

Måndagen den 10 december

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- fastställa sammanträdesplan enligt ovan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

---------------------------

§59 Fotbollsprofil vid Forellskolan

2006/BUN 478 610

Ärendebeskrivning

Forellskolan önskar införa en fotbollsprofil med start hösten 2007 för skolår 6. Profilen kommer att vara helt utbyggd läsåret 2010/2011. Den kommer då att omfatta 15 pojkar och 15 flickor från varje skolår 6-9. Fotbollsprofilen innebär en utökning av profileringen i Tyresö kommuns grundskolor. Timplanen för fotbollsundervisning ska delvis utnyttja tiden för elevens val och delvis utökad tid. Undervisning kommer att ske vid två tillfällen om vardera 60 minuter per vecka.

Forellskolan har sedan tidigare en inriktning mot hälsa och rörelse som nu kommer att utökas till att omfatta alla elever. Det innebär en utökning av elevtiden i skolår 6 och 7 med cirka 60 minuter per vecka. För skolår 8 och 9 ingår det som projekt med en veckotimme.

Förvaltningschef och verksamhetschef tillstyrker förslaget.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- vid Forellskolan inrätta en fotbollsprofil med start 2007.

- timplanen för fotbollsundervisningen utnyttjar 60 minuter av tiden för elevens val och 60 minuter är utökad tid.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande.

------------------------------------

§60 Ledamöter i skolråd vid Forellskolan

2006/BUN 516 077

Ärendebeskrivning

Enligt den fastställda arbetsordningen för skolrådet vid Forellskolan skall ledamot av skolrådet utses av Barn- och utbildningsnämnden på förslag från de grupper som skall representeras. Förslag på ledamöter redovisas nedan.

Föräldrarepresentanter

Tina Hedman, arbetslag 3 ordförande

Körsbärsvägen 4, 135 42 Tyresö

Sören Ahlfors, arbetslag 4

Beryllvägen 2, 135 49 Tyresö

Monica Johansson, arbetslag 2

Körsbärsvägen 5, 135 42 Tyresö

Ann Marie Johansson, arbetslag 5

Ersättare

Malin Stjärnfeldt arbetslag 5

Koriandergränd 12 nb, 135 36 Tyresö

Elevrepresentanter

Christoffer Sernhall

Siklöjevägen 18, 135 41 Tyresö

Hanin Shalaladeh

Mellanbergsvägen 35, 135 45 Tyresö

Personalrepresentanter

Gunilla Pajkull

Akvarievägen 14, 135 42 Tyresö

Petra Lappalainen

Idegransgången 25, 135 52 Tyresö

Rektor

Jan Bideke

Bergsgatan 12, 152 41 Södertälje

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- utse ledamöter i skolråd vid Forellskolan enligt ovan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

---------------------------

§64 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2006/BUN 065 716

Ärendebeskrivning

PO ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid bembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag för ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för PO, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av persoanl inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar avslag till förslaget.

Propositioner

Ordförande ställer avslagsyrkandet mot ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

---------------------------

§65 Ärendebeskrivning

Rapport av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Margreth Reiniusson B2.10 Anordnande av extra skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 7 ärenden.

IngMarie Lindgren B2.9 Ledighet utöver vad rektor beslutar om synnerliga skäl föreligger, 11 ärenden varav 0 avslag

Monica Hedlund B2.9 Ledighet utöver vad rektor beslutar om synnerliga skäl föreligger, 32 ärenden varav 3 avslag

Rick von Alten B3.21 Beslut om intagning av elever 2006/07

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delegationsbesluten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

----------------------------

§66 Information

 1. Utredningsuppdrag skolskjutsar, Dnr 2006/BUN 497-623

 2. Kommunal friskola, Dnr 2006/BUN 507-600

 3. Uppföljning av utredning om barn/elever som behöver snabbare arbetstakt eller större utmaningar, Dnr 2006/BUN 076-610

 4. Uppföljning om elevers kollektiva och individuella inflytande över lärandet i grundskolan, Dnr 2006/BUN 193-609.

 5. Rapport om delegationsbeslut beviljade dispenser från 15-timmarsregeln i förskolan, Dnr 2006/BUN 508-710.

 6. Information om undersökningen ”Bästa skolkommun”.

 7. Sammanträdet inleddes med information om verksamheten vid Steget. Gunilla Strindevall, Maria Zwahlen, Johannes Larsen och Jan Bideke medverkade.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.