Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-03-21

Sammanträde 2007-03-21

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (14 kb)
Mötesinformation

 

§15 Uppföljning av ekonomin till och med februari 2007

Dnr 2007/BUN 151 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att notera uppföljningen

Ärendebeskrivning

Uppföljningen av ekonomin till och med februari 2007 redovisas.

Bilagor:

Bilaga 1 hela nämnden

Bilaga 2 resultatenheterna

-------------------------

§16 Dokumentplan

Dnr 2007/BUN 152 004

Beslut

Barn- och utbildningsnämden beslutar

- att anta den reviderade dokumentplanen att gälla från 2007-01-01, samt

- att anta regler för gallring av digitala handlingar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning

Det kommunala arkivreglementet är fastställt av kommunfullmäktige

1992-05-14 § 69 och reviderat 1996-02-15. Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnden.

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas och på det sätt som anges i arkivlagen och reglementet.

Barn- och utbildningsnämnden skall enligt reglementet ha en dokumentplan. Dokumentplanen beskriver handlingar och hur dessa skall arkivieras eller gallras. Nämndens arkiv bildas av de allmänna handlingar som inkommer till nämnden.

Dokument som förs över från en myndighet/nämnd till en annan blir allmän handling när den passerat myndighetsgränsen. Fax och e-post behandlas på samma sätt som brev, de är allmänna handlingar och registreras som inkommna handlingar samt arkiveras i enlighet med den dokumentplan som nämnden antagit.

Barn- och utbildningsnämnden antog dokumentplanen 2005-12-14. Efter genomgång av planen föreslås en revidering, (se bilaga 1). Den revidering som gjorts är att gymnasieverksamheten har tagits bort eftersom den överförts till annan myndighet samt att vissa kompletteringar gjorts för grundskolan. Dessa är markerade med fet stil i dokumentet.

Kommunstyrelsen beslutade 2005-06-14 om regler för gallring av digitala handlingar. I beslutet rekommenderar kommunstyrelsen samtliga nämnder att anta reglerna för gallring av digitala handlingar, (se bilaga 2).

Bilagor

Bilaga 1 förslag till dokumentplan

Bilaga 2 Kommunsytrelsens regler för gallring av digitala handlingar

---------------------

§17 Prognos förskoleplatser

Dnr 2007/BUN 119 711

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att godkänna förvaltningens prognos

- att ge förvaltningen i uppdrag att se över lokalbeståndet i de olika kommundelarna med syftet att komma tillrätta med förskoleplatsbristen i Strandområdet och Trollbäcken samt med målsättningen att tillgodose föräldrars önskeål om förskola nära hemmet.

- att ge förvaltningen i uppdrag att presentera alternativ på hur målet att minska barngrupperna skall kunna uppnås.

- att förslag till åtgärder presenteras efter sommaren 2007.

- att överlämna prognosen till kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att godkänna förvaltningens prognos

- att ge förvaltningen i uppdrag att se över lokalbeståndet och återkomma till nämnden med en redovisning och förslag till åtgärder

- att överlämna prognosen till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I november 2006 beslutade barn- och utbildningsnämnden om en prognos för förskoleplatser under perioden 2007-2009. Ärendet behandlades därefter av kommunstyrelsen i december. Kommunstyrelsen beslutade att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i april med en mer detaljerad redovisning av läget samt redovisa prognoser uppdelade på de olika kommundelarna.”

Förvaltningen gör inga nya antaganden när det gäller behovet av platser i kommunen som helhet. Det totala behovet av förskoleplatser i kommunen kan tillgodoses hösten 2007. I bifogade tjänsteskrivelse redovisas prognosen uppdelad på olika kommundelar.

Tilläggsyrkande

Marita Bertilsson (s) har följande tilläggsyrkande

- att ge förvaltningen i uppdrag att se över lokalbeståndet i de olika kommundelarna med syftet att komma tillrätta med förskoleplatsbristen i Strandområdet och Trollbäcken samt med målsättningen att tillgodose föräldrars önskemål om förskola nära hemmet.

- att ge förvaltningen i uppdrag att presentera alternativ på hur målet att minska barngrupperna skall kunna uppnås.

- att förslag till åtgärder presenteras efter sommaren 2007.

Propositioner och röstning

Efter ajounering bifaller nämnden tilläggsyrkandet. Tilläggsyrkandets första attsats ersätter ordförandeförslagets andra attsats.

Protokollsnotering

Marie Åkesdotter (mp) noterar till protokollet: om hon haft rösträtt hade hon stött tilläggsyrkandet.

Bilagor:

1. Tjänsteskrivelse med bilagor 1-3

----------------------------

§18 Yttrande över motion om att öppna de stängda fritidsgårdarna

Dnr 2007/BUN 039-816

Beslut

Barn- och utbildningen beslutar

- att som svar på remissen hänvisa till ordförandeutlåtandet och förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteskrivelse

- att rekommendera kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation

Marita Bertilsson (s) inkommer med skriftlig reservation

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrlsen erhållit en motion om att fritidsgårdar åter öppnas i alla kommundelar, att de skall ha god personaltäthet samt att öppettiderna skall anpassas till ungdomarnas behov, på remiss för yttrande. Sara Albornoz (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in motionen.

Ordförandeutlåtande

Jag instämmer i de bedömningar som redovisas i förvaltningens tjänsteskrivelse. Det är angeläget att ta reda på vilka verksamheter som våra ungdomar efterfrågar. Det är intressant att notera att öppethållandet ökat jämfört med läget för ungefär 20 år sedan. Den bilden stämmer dåligt överens med den debatt som förs om denna fråga.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar bifall till motionen.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot bifall till motionen och finner att nämnden bifallit ordförandeförslaget.

Bilaga:

1. Motionen

2. Tjänsteskrivelse

-----------------------------

§23 Antal elever med funktionshinder i Tyresö kommun

Dnr 2006/BUN 418-609

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att översända förvaltningens förslag som svar på skrivelse från Kommunala Handikapprådet.

Ärendebeskrivning

Kommunala Handikapprådet har i skrivelse till nämnden önskat få kännedom om antalet elever med funktionshinder i Tyresö kommun samt huruvida det finns en enhetlig kunskap och bedömning av antalet elever med funktionshinder mellan kommenens rektorsområden.

Förvaltningen har gjort en sammanställning av funktionshindrade elever som redovisas i tjänsteskrivelse med bilagor.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse med bilagor

--------------------------------

§24 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2007/BUN 153 002

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att notera delegationsbesluten.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut i brådskande ärende:

Mats Fält ordföranden Avsteg från Regler för förskoleverksamhet, bilaga

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Monica Hedlund B2 11 Placering i särskild undervisningsgrupp, två ärenden.

B2 9 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 22 ärenden

B1 8 Skolbarnsomsrog för barn 10-12 år, 2 ärende

B1 5 Ansökan om utökad tid i förskolan, 11 ärenden varav 3 avslag

B 1 1 Prioritering vid ansvisning av plats skolbarnsomsorg 10 ärenden

IngMarie Lindgren B1 5 Ansökan om utökad tid i förskolan, 46 ärenden varav 3 avslag

B 1 1 Prioritering vid ansvisning av plats skolbarnsomsorg, 8 ärenden

Margreth Reiniusson B 1 1 Prioritering vid ansvisning av plats skolbarnsomsorg, 2 ärenden

B1 5 Ansökan om utökad tid i förskolan, 7 ärenden varav 1 avslag

§25 Information

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- att notera informationen.

Ärendebeskrivning

  1. Ulrica Andersson lämnar muntlig redovisning av resultatboken (den fanns i handlingarna till den 21 februari)

  2. Skrivelse från förskollärare, Dnr 2007/BUN 087-710

  3. Årsrapport Våga Visa

  4. Rapport från revisorerna: Granskning av Tyresö kommuns arbete med jämförelser/benchmarking, Dnr 2007/BUN 108-007

  5. Omvärldsanalys inför 2008, Dnr 2007/BUN 120-041

  6. Skolverket, beslut i tillsynsärende, Dnr 2006/BUN 174-711

  7. Skrivelse beträffande Öringebadet, Dnr 2007/BUN 111-822

--------------------------

§26 Tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2007/BUN 017 716

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för TW, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) hänvisar till sin reservation § 6, 2007.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med skriftligt ersättaryttrande.

Ärendebeskrivning

TW ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid bembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga

1. Ansökan