Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-09-19

Sammanträde 2007-09-19

Datum
Klockan
Plats

§ 58 Dnr 2007/BUN 151 042

58 Ekonomisk uppföljning för juli samt delårsbokslut januari-augusti

Dnr 2007/BUN 151 042

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att notera uppföljningen per 31 juli samt att
nämnden beslutar att notera delårsbokslutet per 31 augusti.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet per augusti har gjorts enligt de direktiv som angivits av ekonomikontoret.

Bilagor:
1. Uppföljning till och med juli
2. Delårsbokslutet per 31 augusti
3. Måluppfyllelse per 31 augusti

59 Ekonomisk balans vid Krusboda förskola och skola

Dnr 2007/BUN 192 042

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- Krusboda förskola och skola får två år på sig för att arbeta in det ekonomiska underskottet från 2006.

Ärendebeskrivning
Rektor för Krusboda förskola och skola ansöker om att nämnden skall godkänna en långsiktig plan för att få enhetens ekonomi i balans vid utgången av 2008. Handlingsplan redovisas i bilaga.

Förvaltningen tillstyrker ansökan.

Bilagor:
1. Tjänsteskrivelse
2. Skrivelse från rektor för Krusboda förskola och skola
3. Handlingsplan

60 Ekonomisk balans vid Tyresö förskola och skola

Dnr 2007/BUN 277 042

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- Tyresö förskola och skola får två år på sig för att arbeta in det ekonomiska underskottet från 2006.

Ärendebeskrivning
Rektor för Tyresö förskola och skola ansöker om att nämnden skall godkänna en långsiktig plan för att få enhetens ekonomi i balans vid utgången av 2008. Handlingsplan redovisas i bilaga.

Förvaltningen tillstyrker ansökan.

Bilagor:
1. Tjänsteskrivelse
2. Skrivelse från rektor för Tyresö förskola och skola

62 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare eget barn

Dnr 2007/BUN 017 716

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för Kristian Raitalammi, under förutsättning att:
- avtal med bolag inlämnas.
- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Ärendebeskrivning
Kristian Raitalammi ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Bilaga:
1. Ansökan

65 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2007/BUN 017 716

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för Sofia Lindqvist, under förutsättning att:
- avtal med bolag inlämnas.
- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Ärendebeskrivning
Sofia Lindqvist ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Bilaga:
1. Ansökan
2. Avtal

66 Yttrande till Skolverket över ansökan från Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Dnr 2007/BUN 216 617

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att som svar på remissen hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse och ordförandes utlåtande.

Ärendebeskrivning
Från Skolverket har Tyresö kommun, barn- och utbildningsnämnden, erhållit tillfälle att yttra oss över ovanstående ansökan.

Förvaltningens tjänsteskrivelse redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande
Jag delar den uppfattning som uttrycks i förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande. Tyresö kommun har ingen anledning att avstyrka framställningarna. Tvärtom är det positivt att fler aktörer vill bidra till att tillfredställa det ökade behovet av gymnasiesärskoleplatser i regionen. Fler fristående alternativ är värdefullt både för valfriheten och utbildningens utveckling. Ett gott samarbete med de nya skolor som startar verksamhet är viktigt för kommunen.

Bilagor:
1. Sammanställning över inkomna ansökningar
2. Tjänsteskrivelse
3. Skolverkets remiss

67 Yttrande till Skolverket över ansökan från Godosa AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Dnr 2007/BUN 216 617

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att som svar på remissen hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse och ordförandes utlåtande.

Ärendebeskrivning
Från Skolverket har Tyresö kommun, barn- och utbildningsnämnden, erhållit tillfälle att yttra oss över ovanstående ansökan.

Förvaltningens tjänsteskrivelse redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande
Jag delar den uppfattning som uttrycks i förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande. Tyresö kommun har ingen anledning att avstyrka framställningarna. Tvärtom är det positivt att fler aktörer vill bidra till att tillfredställa det ökade behovet av gymnasiesärskoleplatser i regionen. Fler fristående alternativ är värdefullt både för valfriheten och utbildningens utveckling. Ett gott samarbete med de nya skolor som startar verksamhet är viktigt för kommunen.

Bilagor:
1. Sammanställning över inkomna ansökningar
2. Tjänsteskrivelse
3. Skolverkets remiss
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

68 Yttrande till Skolverket över ansökan från Fryshusets Kunskapscentrum AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Dnr 2007/BUN 216 617

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att som svar på remissen hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse och ordförandes utlåtande.

Ärendebeskrivning
Från Skolverket har Tyresö kommun, barn- och utbildningsnämnden, erhållit tillfälle att yttra oss över ovanstående ansökan.

Förvaltningens tjänsteskrivelse redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande
Jag delar den uppfattning som uttrycks i förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande. Tyresö kommun har ingen anledning att avstyrka framställningarna. Tvärtom är det positivt att fler aktörer vill bidra till att tillfredställa det ökade behovet av gymnasiesärskoleplatser i regionen. Fler fristående alternativ är värdefullt både för valfriheten och utbildningens utveckling. Ett gott samarbete med de nya skolor som startar verksamhet är viktigt för kommunen.

Bilagor:
1. Sammanställning över inkomna ansökningar
2. Tjänsteskrivelse
3. Skolverkets remiss
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

69 Utökning av antalet planeringsdagar för förskola och fritidshem

Dnr 2007/BUN 458 711

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att utöka antalet planeringsdagar från två till fyra dagar per år med start våren 2008.

Ärendebeskrivning
I förskolans läroplan, Lpfö 98, formuleras värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen, vilka är utformade som mål att sträva mot, anger inriktningen på arbetet och uttrycker en önskad kvalitetsutveckling. I arbetet med att granska och förbättra verksamhetens kvalitet krävs kontinuerlig utveckling av personalens kompetens. Personalen måste kunna planera och genomföra en genomtänkt verksamhet som är anpassad både till gruppens och det enskilda barnets behov.

I takt med det ökade kravet på granskning och utvärdering i syfte att förbättra verksamhetens kvalitet behövs mer tid till dokumentation, reflektion och kompetensutveckling. Förvaltningen föreslår därför att antalet planeringsdagar utökas från två till fyra dagar per år med start våren 2008 och att regelernas punkt 6.2 ändras i enlighet med förslaget.

Ordförandeutlåtande

Det är viktigt att verksamheten får de förutsättningar som krävs för att kunna utveckla kvaliteten och ta till vara ny kunskap. Att öka antalet planeringsdagar är ett sätt att bidra till detta. De barn som även dessa dagar behöver omsorg kommer att garanteras detta. Berörda familjer skall informeras i god tid om de datum som valts för denna verksamhet.

Bilagor:
1. Tjänsteskrivelse
2. Regler
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

70 Startbidrag till enskilda förskolor

Dnr 2007/BUN 459 053

Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar att medge startbidrag vid nyetablering av enskild förskola beräknas på det faktiska antalet barn som skrivs in enligt gällande tillstånd.
2. Nämnden beslutar att startbidragets konstruktion utgår från en grundbarnomsorgspeng för 18 barn, vilken justeras såväl uppåt som neråt beroende på antalet inskrivna barn.
3. Nämnden beslutar att startbidraget följer BOP-utvecklingen.

Ärendebeskrivning
Alla förskolor, enskilda och kommunala, som startar i Tyresö kommun ska ha likartade villkor för sin verksamhet. Hösten 1999 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om inrättande av startbidrag vid nyetablering eller större utbyggnad av enskild förskola. För att erhålla startbidrag krävs enligt gällande beslut att den enskilda verksamheten tar emot minst 18 barn.
Förvaltningen föreslår en förändring till ett flexibelt startbidrag direkt kopplat till antalet inskrivna barn, enligt vad som anges i förskolans tillstånd. En justering av grundbeloppet, som utgår från 18 barn, innebär att startbidraget kan gälla även för verksamheter som startar med ett färre antal barn.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun är positiv till fristående verksamhet. Det är viktigt att de villkor vi erbjuder är rimliga och gör det attraktivt att driva fristående verksamhet just i vår kommun. Ett startbidrag är en del av dessa förutsättningar. Det bör inte avvika alltför mycket från de nivåer som gäller i våra grannkommuner.

Bilagor:
1. Tjänsteskrivelse
2. Nämndens beslut 1999
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

71 Startbidrag till fristående skolor

Dnr 2007/BUN 368 053

Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar att avslå begäran om startbidrag till friskolor.
2. Nämnden beslutar att bevilja ersättning i form av en extra skolpeng för månaden innan en friskola startar.

Ärendebeskrivning
Brevik skola har begärt såväl startbidrag, som extra elevpeng för juli månad. Det beslut som fattas i frågan kommer att bli prejudicerande även för nya etableringar av friskolor.

Förskolorna får idag ett startbidrag, eftersom de kan starta i princip när som helst under året. De får dock ingen extra barnomsorgspeng. När det gäller friskolor, så startar de i regel vid höstterminens start. Personalen anställs i regel i juli, vilket motiverar en extra utbetalning av skolpengen. Det är inte möjligt att erhålla både startbidrag och elevpeng för en extra månad.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun är positiv till fristående verksamhet. Det är viktigt att de villkor vi erbjuder är rimliga och gör det attraktivt att driva fristående verksamhet just i vår kommun. Någon form av startbidrag är en del av dessa förutsättningar. Alla huvudmän måste lägga ned ett omfattande arbete innan en ny skola kan börja sin verksamhet. Det bör inte avvika alltför mycket från de nivåer som gäller i våra grannkommuner. Att betala ut extra skolpeng för månaden innan skolstart är en bra lösning för skolverksamheten. Denna lösning innebär att startbidrag inte utgår till fristående skolor.

Bilagor.
1. Tjänsteskrivelse
2. Brev från Pysslingen, Breviks skola
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

72 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2007/BUN 153 002

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.


Beslut enligt delegation till tjänstemän:
Monica Hedlund B 2 11 Placering i särskild undervisningsgrupp, 4 ärenden.
Margreth Reinusson B1.3 Avsteg från 15 timmarsregeln, enskild verksamhet, 2 ärenden.
B2.4 Anordnande av skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 56 ärenden.
B3.1 Mottagande i särskolan, 6 ärende.
B4:3 Mottagande i särgymnasium, 1 ärende.

73 Information

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att notera informationen.

1. Förteckning över enskilda dagbarnvårdare, Dnr 2007/BUN 461-716
2. Rapport om genomförda åtgärder för att höja kunskapsnivån i grundskolorna, Dnr 2007/BUN 460-611
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (14 kb)
Mötesinformation

 

§58 Ekonomisk uppföljning för juli samt delårsbokslut januari-augusti

Dnr 2007/BUN 151 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att notera uppföljningen per 31 juli samt att nämnden beslutar att notera delårsbokslutet per 31 augusti.

 2. Nämnden beslutar att avslå socialdemokraternas yrkande på att Nyboda skolas underskott från tidigare års ackumulerade resultat på -1135 tkr omedelbart avskrivs.

Reservation

Marita Bertilsson för (s)-gruppen reserverar sig mot beslutet avseende avskrivning av Nyboda skolas ingående balans.

Röstförklaring

Mats Fält (m) inkommer med en röstförklaring.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet per augusti har gjorts enligt de direktiv som angivits av ekonomikontoret.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att notera uppföljningen per 31 juli samt delårsbokslutet per 31 augusti .

Yrkande

Socialdemokraterna yrkar på att Nyboda skolas underskott från tidigare års ackumulerade resultat på -1135 tkr omedelbart avskrivs.

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) anmäler att de hade ställt sig bakom socialdemokraternas yrkande om de haft rösträtt.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer socialdemokraternas yrkande mot avslag och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Bilagor:

 1. Uppföljning till och med juli

 2. Delårsbokslutet per 31 augusti

 3. Måluppfyllelse per 31 augusti

 4. Röstförklaring

§59 Ekonomisk balans vid Krusboda förskola och skola

Dnr 2007/BUN 192 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att Krusboda förskola och skola får två år på sig för att arbeta in det ekonomiska underskottet från 2006.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Benita Axelsson ( c) i handläggningen.

Ärendebeskrivning

Rektor för Krusboda förskola och skola ansöker om att nämnden skall godkänna en långsiktig plan för att få enhetens ekonomi i balans vid utgången av 2008. Handlingsplan redovisas i bilaga.

Förvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Krusboda förskola och skola får två år på sig för att arbeta in det ekonomiska underskottet från 2006.

Bilagor:

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Skrivelse från rektor för Krusboda förskola och skola

 3. Handlingsplan

§60 Ekonomisk balans vid Tyresö förskola och skola

Dnr 2007/BUN 277 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att Tyresö förskola och skola får två år på sig för att arbeta in det ekonomiska underskottet från 2006.

_____________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rektor för Tyresö förskola och skola ansöker om att nämnden skall godkänna en långsiktig plan för att få enhetens ekonomi i balans vid utgången av 2008. Handlingsplan redovisas i bilaga.

Förvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Tyresö förskola och skola får två år på sig för att arbeta in det ekonomiska underskottet från 2006.

Bilagor:

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Skrivelse från rektor för Tyresö förskola och skola

§62 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare eget barn

Dnr 2007/BUN 017 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för KR, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) hänvisar till tidigare reservation.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till tidigare ersättaryttrande.

Ärendebeskrivning

KR ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för KR, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga:

1. Ansökan

§65 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2007/BUN 017 716

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för SL, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) hänvisar till tidigare reservation.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till tidigare ersättaryttrande.

Ärendebeskrivning

SL ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för SL, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga:

 1. Ansökan

 2. Avtal

§66 Yttrande till Skolverket över ansökan från Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Dnr 2007/BUN 216 617

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att som svar på remissen hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse och ordförandes utlåtande.

Ärendebeskrivning

Från Skolverket har Tyresö kommun, barn- och utbildningsnämnden, erhållit tillfälle att yttra oss över ovanstående ansökan.

Förvaltningens tjänsteskrivelse redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Jag delar den uppfattning som uttrycks i förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande. Tyresö kommun har ingen anledning att avstyrka framställningarna. Tvärtom är det positivt att fler aktörer vill bidra till att tillfredställa det ökade behovet av gymnasiesärskoleplatser i regionen. Fler fristående alternativ är värdefullt både för valfriheten och utbildningens utveckling. Ett gott samarbete med de nya skolor som startar verksamhet är viktigt för kommunen.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att som svar på remissen hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse och ordförandes utlåtande.

Bilagor:

 1. Sammanställning över inkomna ansökningar § 66-68

 2. Tjänsteskrivelse

 3. Skolverkets remiss

§67 Yttrande till Skolverket över ansökan från Godosa AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Dnr 2007/BUN 216 617

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att som svar på remissen hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse och ordförandes utlåtande.

Ärendebeskrivning

Från Skolverket har Tyresö kommun, barn- och utbildningsnämnden, erhållit tillfälle att yttra oss över ovanstående ansökan.

Förvaltningens tjänsteskrivelse redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Jag delar den uppfattning som uttrycks i förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande. Tyresö kommun har ingen anledning att avstyrka framställningarna. Tvärtom är det positivt att fler aktörer vill bidra till att tillfredställa det ökade behovet av gymnasiesärskoleplatser i regionen. Fler fristående alternativ är värdefullt både för valfriheten och utbildningens utveckling. Ett gott samarbete med de nya skolor som startar verksamhet är viktigt för kommunen.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att som svar på remissen hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse och ordförandes utlåtande.

Bilagor:

 1. Sammanställning över inkomna ansökningar § 66-68

 2. Tjänsteskrivelse

 3. Skolverkets remiss

§68 Yttrande till Skolverket över ansökan från Fryshusets Kunskapscentrum AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Dnr 2007/BUN 216 617

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att som svar på remissen hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse och ordförandes utlåtande.

Ärendebeskrivning

Från Skolverket har Tyresö kommun, barn- och utbildningsnämnden, erhållit tillfälle att yttra oss över ovanstående ansökan.

Förvaltningens tjänsteskrivelse redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Jag delar den uppfattning som uttrycks i förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande. Tyresö kommun har ingen anledning att avstyrka framställningarna. Tvärtom är det positivt att fler aktörer vill bidra till att tillfredställa det ökade behovet av gymnasiesärskoleplatser i regionen. Fler fristående alternativ är värdefullt både för valfriheten och utbildningens utveckling. Ett gott samarbete med de nya skolor som startar verksamhet är viktigt för kommunen.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att som svar på remissen hänvisa till förvaltningens tjänsteskrivelse och ordförandes utlåtande.

Bilagor:

 1. Sammanställning över inkomna ansökningar § 66-68

 2. Tjänsteskrivelse

 3. Skolverkets remiss

§69 Utökning av antalet planeringsdagar för förskola och fritidshem

Dnr 2007/BUN 458 711

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att utöka antalet planeringsdagar från två till fyra dagar per år med start våren 2008.

Ärendebeskrivning

I förskolans läroplan, Lpfö 98, formuleras värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen, vilka är utformade som mål att sträva mot, anger inriktningen på arbetet och uttrycker en önskad kvalitetsutveckling. I arbetet med att granska och förbättra verksamhetens kvalitet krävs kontinuerlig utveckling av personalens kompetens. Personalen måste kunna planera och genomföra en genomtänkt verksamhet som är anpassad både till gruppens och det enskilda barnets behov.

I takt med det ökade kravet på granskning och utvärdering i syfte att förbättra verksamhetens kvalitet behövs mer tid till dokumentation, reflektion och kompetensutveckling. Förvaltningen föreslår därför att antalet planeringsdagar utökas från två till fyra dagar per år med start våren 2008 och att punkt 6.2 i regelverket ändras i enlighet med förslaget.

Ordförandeutlåtande

Det är viktigt att verksamheten får de förutsättningar som krävs för att kunna utveckla kvaliteten och ta till vara ny kunskap. Att öka antalet planeringsdagar är ett sätt att bidra till detta. De barn som även dessa dagar behöver omsorg kommer att garanteras detta. Berörda familjer skall informeras i god tid om de datum som valts för denna verksamhet.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att utöka antalet planeringsdagar från två till fyra dagar per år med start våren 2008.

Bilagor:

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Regler

§70 Startbidrag till enskilda förskolor

Dnr 2007/BUN 459 053

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att medge startbidrag vid nyetablering av enskild förskola beräknad på det faktiska antalet barn som skrivs in enligt gällande tillstånd.

 2. Nämnden beslutar att startbidragets konstruktion utgår från en grundbarnomsorgspeng för 18 barn, vilken justeras såväl uppåt som neråt beroende på antalet inskrivna barn.

 3. Nämnden beslutar att startbidraget skall följa BOP-utvecklingen.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ersättaryttranden.

Ärendebeskrivning

Alla förskolor, enskilda och kommunala, som startar i Tyresö kommun ska ha likartade villkor för sin verksamhet. Hösten 1999 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om inrättande av startbidrag vid nyetablering eller större utbyggnad av enskild förskola. För att erhålla startbidrag krävs enligt gällande beslut att den enskilda verksamheten tar emot minst 18 barn.

Förvaltningen föreslår en förändring till ett flexibelt startbidrag direkt kopplat till antalet inskrivna barn, enligt vad som anges i förskolans tillstånd. En justering av grundbeloppet, som utgår från 18 barn, innebär att startbidraget kan gälla även för verksamheter som startar med ett färre antal barn.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun är positiv till fristående verksamhet. Det är viktigt att de villkor vi erbjuder är rimliga och gör det attraktivt att driva fristående verksamhet just i vår kommun. Ett startbidrag är en del av dessa förutsättningar. Det bör inte avvika alltför mycket från de nivåer som gäller i våra grannkommuner.

Förslag till beslut

 1. Nämnden beslutar att medge startbidrag vid nyetablering av enskild förskola beräknad på det faktiska antalet barn som skrivs in enligt gällande tillstånd.

 2. Nämnden beslutar att startbidragets konstruktion utgår från en grundbarnomsorgspeng för 18 barn, vilken justeras såväl uppåt som neråt beroende på antalet inskrivna barn.

 3. Nämnden beslutar att startbidraget följer BOP-utvecklingen.

Bilagor:

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Nämndens beslut 1999

 3. Ersättaryttrande från Inger Gemicioglu (v)

 4. Ersättaryttrande från Marie Åkesdotter (mp)

§71 Startbidrag till fristående skolor

Dnr 2007/BUN 368 053

Förslag till beslut

 1. Nämnden beslutar att avslå begäran om startbidrag till friskolor.

 2. Nämnden beslutar att bevilja ersättning i form av en extra skolpeng för månaden innan en friskola startar.

Ärendebeskrivning

Brevik skola har begärt såväl startbidrag, som extra elevpeng för juli månad. Det beslut som fattas i frågan kommer att bli prejudicerande även för nya etableringar av friskolor.

Förskolorna får idag ett startbidrag, eftersom de kan starta i princip när som helst under året. De får dock ingen extra barnomsorgspeng. När det gäller friskolor, så startar de i regel vid höstterminens start. Personalen anställs i regel i juli, vilket motiverar en extra utbetalning av skolpengen. Det är inte möjligt att erhålla både startbidrag och elevpeng för en extra månad.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun är positiv till fristående verksamhet. Det är viktigt att de villkor vi erbjuder är rimliga och gör det attraktivt att driva fristående verksamhet just i vår kommun. Någon form av startbidrag är en del av dessa förutsättningar. Alla huvudmän måste lägga ned ett omfattande arbete innan en ny skola kan börja sin verksamhet. Det bör inte avvika alltför mycket från de nivåer som gäller i våra grannkommuner. Att betala ut extra skolpeng för månaden innan skolstart är en bra lösning för skolverksamheten. Denna lösning innebär att startbidrag inte utgår till fristående skolor.

Förslag till beslut

 1. Nämnden beslutar att avslå begäran om startbidrag till friskolor.

 2. Nämnden beslutar att bevilja ersättning i form av en extra skolpeng för månaden innan en friskola startar.

Yrkande

Socialdemokraterna yrkar att andra attsatsen skall lyda:

Nämnden beslutar att bevilja ersättning i form av en extra skolpeng för månaden innan en friskola startar under förutsättning att personal anställs från och med 1 juli.

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) anmäler att de hade ställt sig bakom socialdemokraternas yrkande om de haft rösträtt.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer först proposition på första attsatsen och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden ordförandeförslagets andra attsats mot ändringsyrkandet och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor.

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Brev från Pysslingen, Breviks skola

§72 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2007/BUN 153 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Monica Hedlund B 2 11 Placering i särskild undervisningsgrupp, 4 ärenden.

Margreth Reinusson B1.3 Avsteg från 15 timmarsregeln, enskild verksamhet, 2 ärenden.

B2.4 Anordnande av skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 56 ärenden.

B3.1 Mottagande i särskolan, 6 ärende.

B4:3 Mottagande i särgymnasium, 1 ärende.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§73 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera informationen.

Informationspunkter

 1. Förteckning över enskilda dagbarnvårdare, Dnr 2007/BUN 461-716

 2. Rapport om genomförda åtgärder för att höja kunskapsnivån i grundskolorna, Dnr 2007/BUN 460-611.

 3. IngMarie Lindgren svarar på frågor från nämnden i juni §45 redovisas i bilaga.

 4. Muntlig information från IngMarie Lindgren om uppföljning av inspektion på förskolan Karlavagnen, redovisning kommer att ske vid nämndens sammanträde i oktober.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att notera informationen.