Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-02-20

Sammanträde 2008-02-20

Datum
Klockan
Plats

1 Bokslut för strategi- och budgetplan 2007

Dnr 2007/BUN 151 042

Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2007 och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att skriva av Nyboda skolas underskott från 2006 kr 1,135 mkr.
3. Nämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att skriva av särskolans underskott från 2006 kr 2,315 mkr.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomisk styrning skall nämnderna ta ställning till bokslutet innan det lämnas vidare till kommunstyrelsen för behandling. Av bilagor framgår det ekonomiska resultatet, nyckeltal och verksamhetsberättelse för såväl förvaltning som för resultatenheterna.

Nämndens resultat för år 2007 visar ett underskott på 7,9 miljoner. Resultatenheterna redovisar ett underskott på 11,4 miljoner för år 2007.

Avskrivning Nyboda

Avskrivning Särskolan

Ordförandeutlåtande
Det blir ett av nämndens och förvaltningens viktigaste uppdrag under år 2008 att skapa ekonomisk balans i verksamheten inom de enheter där så idag inte är fallet.

Underskotten har uppstått på ett sätt som följer reglerna för den ekonomiska driften. Både under- och överskott är ett naturligt inslag i enheternas verksamhet. Över en längre period måste dock självklart utgifter och inkomster vara i balans.

Många enheter som haft underskott under år 2007 har redan en tydlig plan för de åtgärder som skall genomföras. Ett antal har fått tidplaner för arbetet godkända av nämnden.

Jag vill betona att betydande besparingar, både tillfälliga och permanenta, har genomförts inom verksamhetens centrala förvaltning under året.

Det är värdefullt att nya rutiner har skapats för övergången mellan förskola och skola. Det är viktigt att inte övergångarna blir en svag länk i kommunens utbildningssystem.

Det kommunala vårdnadsbidraget till barnfamiljer har uppenbarligen uppskattats av våra invånare. Ett stort antal familjer har utnyttjat denna form av omsorg.

Behovet av fler platser inom förskolan har under året hanterats på ett bra sätt med flexibla och av många uppskattade lösningar. Arbetet med att anpassa antalet platser i de olika kommundelarna ännu mer till efterfrågan fortsätter.

Inslaget av fristående verksamhet har ökat under året. Det ökar valfriheten, skapar mer konkurrens mellan verksamheterna och ger kommunen som huvudman en mindre dominerande roll inom skola och förskola.

En förändring som ökat inslaget av fristående verksamhet är den stora avknoppningen som genomförts inom de kommunala förskolorna i Trollbäcken. Förändringen har uppfattats som positiv av både föräldrar och personal.

Ett skoldatatek har skapats i Nyboda skola. Det stärker IT-verksamheten i kommunens skolor.

Sjukfrånvaron har fortsatt att utvecklas positivt. Detta är ett område där kommunen lagt ned mycket kraft och energi under senare år. Det är glädjande att vi verkligen lyckats förändra situationen radikalt.

Införandet av ”Skolportalen” har genomförts på ett mycket ambitiöst sätt. Här befinner sig Tyresö i frontlinjen, vilket både kräver mycket och ger oss bättre förutsättningar än många andra kommuner inför framtiden.

Bilaga:
Bokslut för Strategi- och budgetplan, verksamhetsberättelse

5 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2008/BUN 027 716

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för Anette Minnevik, under förutsättning att:
- avtal med bolag inlämnas.
- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Beskrivning av ärendet
Anette Minnevik ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Bilaga:
Ansökan

6 Utlåning av skolhälsovårdsjournaler

Dnr 2008/BUN 051 624

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
- att skolhälsovårdsjournalens original skall följa eleven när en elever övergår från kommunal skola till en friskola.

Beskrivning av ärendet
Allt fler av kommunens elever väljer friskolor. För Skolhälsovården innebär detta en del svårighet med avseende på hantering och förmedling av skolhälsovårdsjournaler. Utlåning av originalhandlingar, vilket skulle underlätta samarbetet, beslutas av fullmäktige efter beredning i kommunstyrelsen.

Bilagor:
1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef och verksamhetschef för skolhälsovården.
2. Tjänsteskrivelse från Verksamhetschef för skolhälsovården och kommunarkivarie.
3. Avtalsförslag.

7 Datainspektionens begäran om upplysningar med stöd av personuppgiftslagen

Dnr 2008/BUN015 004

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att som sitt svar på begäran överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Datainspektionen har i skrivelse (begäran om upplysningar med stöd av personuppgiftslagen (1998:204)) begärt att nämnden lämnar en kortfattad redogörelse över Skolportens struktur, användning och IT-säkerhet.
Svaren redovisas i tjänsteskrivelse från förvaltningen.

Bilagor:
1. Datainspektionens begäran
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse med nämndens tidigare beslut.

8 Justering av regelverk för förskolan

Dnr 2008/BUN036 710

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att ändra skrivningen i regler för förskoleplats, punkt 1.5, till följande:
Avsteg från 15-timmarsregeln vid studier under föräldraledigheten kan göras under förutsättning att utbildningen är studiemedelsberättigad och att studierna omfattar minst halvtid, vilket motsvarar 15 högskolepoäng per termin.

Beskrivning av ärendet
I gällande regelverk för förskolan står att avsteg från 15-timmarsregeln för barn till föräldralediga kan göras i samband med studier under föräldraledigheten ”under förutsättning att utbildningen är studiemedelsberättigad och att studierna omfattar minst 10 poäng per termin”.

10 poäng per termin innebar i det tidigare systemet studier på halvtid. Då poängsystemet för högskolan förändrats motsvaras 10 poäng per termin i det tidigare systemet idag av 15 poäng.

Rätten till avsteg gäller inte bara högskolestudier, utan även exempelvis studier vid studiemedelsberättigad vuxenutbildning på gymnasienivå, där ett annat poängsystem tillämpas. Det bör därför framgå i regelverket att minst halvtidsstudier gäller, oavsett poängsystem.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Nuvarande regler

9 Rapport om hur det utökade anslaget till fritidsgårdsverksamheten används.

Dnr 2008/037 816

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att notera rapporten om hur det utökade anslaget till fritidsgårdsverksamhet används.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om utökad budget för fritidsgårdarnas verksamhet. Nämnden begärde vid behandlingen av budgeten i december en rapport om hur de utökade resurserna används. I bilagda rapport redovisas dels den utökade verksamheten dels fritidsgårdarnas tidigare öppethållande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse
Rapport

10 Rapportering av delegationsbeslut

2008/BUN 052 002

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:
Monica Hedlund B2.3 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, 5 ärenden.
B2.12 Anpassad studiegång, 4 ärenden
B2.13 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 27 ärenden varav 2 avslag.
B1.2 Avsteg från 15 timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för kommunal verksamhet, 5 ärenden.

Margreth Reinusson B1.3 Avsteg från 15 timmarsregeln, enskild verksamhet, 9 ärenden varav 5 avslag.
B2.4 Anordnande av skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 7 ärenden.
B3.1 Mottagande i särskolan, 3 ärende.

IngMarie Lindgren B1.2 Avsteg från 15 timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för kommunal verksamhet, 44 ärenden varav 4 avslag.

Kerstin Björklund B2.12 Anpassad studiegång inom skolan, 1 ärende.

Sonja Holm I 7 Hålla attestordning ajour med namn på personer som har rätt att attestera.
Birgitta Wigren D5 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, 3 ärenden.
D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 35 ärenden.

11 Information

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att notera informationen.

1. Ulrica Andersson redovisar resultatboken
2. Förvaltningschefens information:
Organisationen för barn i behov av särskilt stöd
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (14 kb)
Mötesinformation

 

§1 Bokslut för strategi- och budgetplan 2007

Dnr 2007/BUN 151 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

 2. Nämnden beslutar att godkänna bokslut för år 2007 och överlämna det till kommunstyrelsen.

 3. Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att skriva av Nyboda skolas underskott från 2006 kr 1,135 mkr.

 4. Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att skriva av särskolans underskott från 2006 kr 2,315 mkr.

Protokollsnotering

Marita Bertilsson (s) anmäler att (s)-gruppen inte deltar i beslutet kring verksamhetsberättelsen.

Inger Gemicioglu (v) anmäler att vid rösträtt inte deltagit i beslutet kring verksamhetsberättelsen.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomisk styrning skall nämnderna ta ställning till bokslutet innan det lämnas vidare till kommunstyrelsen för behandling. Av bilagor framgår det ekonomiska resultatet, nyckeltal och verksamhetsberättelse för såväl förvaltning som för resultatenheterna.

Nämndens resultat för år 2007 visar ett underskott på 7,9 miljoner. Resultatenheterna redovisar ett underskott på 11,4 miljoner för år 2007.

Avskrivning av Nyboda skolas underskott, se tjänsteskrivelse.

Avskrivning av Särskolans tidigare underskott, se tjänsteskrivelse.

Ordförandeutlåtande

Det blir ett av nämndens och förvaltningens viktigaste uppdrag under år 2008 att skapa ekonomisk balans i verksamheten inom de enheter där så idag inte är fallet.

Underskotten har uppstått på ett sätt som följer reglerna för den ekonomiska driften. Både under- och överskott är ett naturligt inslag i enheternas verksamhet. Över en längre period måste dock självklart utgifter och inkomster vara i balans.

Många enheter som haft underskott under år 2007 har redan en tydlig plan för de åtgärder som skall genomföras. Ett antal har fått tidplaner för arbetet godkända av nämnden.

Jag vill betona att betydande besparingar, både tillfälliga och permanenta, har genomförts inom verksamhetens centrala förvaltning under året.

Det är värdefullt att nya rutiner har skapats för övergången mellan förskola och skola. Det är viktigt att inte övergångarna blir en svag länk i kommunens utbildningssystem.

Det kommunala vårdnadsbidraget till barnfamiljer har uppenbarligen uppskattats av våra invånare. Ett stort antal familjer har utnyttjat denna form av omsorg.

Behovet av fler platser inom förskolan har under året hanterats på ett bra sätt med flexibla och av många uppskattade lösningar. Arbetet med att anpassa antalet platser i de olika kommundelarna ännu mer till efterfrågan fortsätter.

Inslaget av fristående verksamhet har ökat under året. Det ökar valfriheten, skapar mer konkurrens mellan verksamheterna och ger kommunen som huvudman en mindre dominerande roll inom skola och förskola.

En förändring som ökat inslaget av fristående verksamhet är den stora avknoppningen som genomförts inom de kommunala förskolorna i Trollbäcken. Förändringen har uppfattats som positiv av både föräldrar och personal.

Ett skoldatatek har skapats i Nyboda skola. Det stärker IT-verksamheten i kommunens skolor.

Sjukfrånvaron har fortsatt att utvecklas positivt. Detta är ett område där kommunen lagt ned mycket kraft och energi under senare år. Det är glädjande att vi verkligen lyckats förändra situationen radikalt.

Införandet av ”Skolportalen” har genomförts på ett mycket ambitiöst sätt. Här befinner sig Tyresö i frontlinjen, vilket både kräver mycket och ger oss bättre förutsättningar än många andra kommuner inför framtiden.

Ordförandens förslag till beslut

 1. Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

 2. Nämnden beslutar att godkänna bokslut för år 2007 och överlämna det till kommunstyrelsen.

 3. Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att skriva av Nyboda skolas underskott från 2006 kr 1,135 mkr.

 4. Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att skriva av särskolans underskott från 2006 kr 2,315 mkr.

Beslutsgång

Ordföranden ställer propostion på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt förslaget.

Bilaga:

Bokslut för Strategi- och budgetplan, verksamhetsberättelse

§5 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2008/BUN 027 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för AM, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till sin reservation § 76.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) hänvisar till tidigare ersättaryttranden.

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till tidigare ersättaryttranden.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

AM ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Ordförandens förslag till beslut

- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för AM, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga: Ansökan

§6 Utlåning av skolhälsovårdsjournaler

Dnr 2008/BUN 051 624

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

- att skolhälsovårdsjournalens original skall utlånas till friskolan när en elev övergår från kommunal skola till en friskola.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Allt fler av kommunens elever väljer friskolor. För Skolhälsovården innebär detta en del svårighet med avseende på hantering och förmedling av skolhälsovårdsjournaler. Utlåning av originalhandlingar, vilket skulle underlätta samarbetet, beslutas av fullmäktige efter beredning i kommunstyrelsen.

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

- att skolhälsovårdsjournalens original skall utlånas till friskolan när en elev övergår från kommunal skola till en friskola.

Beslutsgång

Ordföranden ställer propostion på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt förslaget.

Bilagor:

 1. Tjänsteskrivelse från förvaltningschef och verksamhetschef för skolhälsovården.

 2. Tjänsteskrivelse från Verksamhetschef för skolhälsovården och kommunarkivarie.

 3. Avtalsförslag.

§7 Datainspektionens begäran om upplysningar med stöd av personuppgiftslagen

Dnr 2008/BUN015 004

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att som sitt svar på begäran överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Datainspektionen har i skrivelse (begäran om upplysningar med stöd av personuppgiftslagen (1998:204)) begärt att nämnden lämnar en kortfattad redogörelse över Skolportens struktur, användning och IT-säkerhet.

Svaren redovisas i tjänsteskrivelse från förvaltningen.

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden beslutar att som sitt svar på begäran överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsgång

Ordföranden ställer propostion på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt förslaget.

Bilagor:

 1. Datainspektionens begäran

 2. Förvaltningens tjänsteskrivelse med nämndens tidigare beslut.

§8 Justering av regelverk för förskolan

Dnr 2008/BUN036 710

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att ändra skrivningen i regler för förskoleplats, punkt 1.5, till följande:

Avsteg från 15-timmarsregeln vid studier under föräldraledigheten kan göras under förutsättning att utbildningen är studiemedelsberättigad och att studierna omfattar minst halvtid, vilket motsvarar 15 högskolepoäng per termin.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I gällande regelverk för förskolan står att avsteg från 15-timmarsregeln för barn till föräldralediga kan göras i samband med studier under föräldraledigheten ”under förutsättning att utbildningen är studiemedelsberättigad och att studierna omfattar minst 10 poäng per termin”.

10 poäng per termin innebar i det tidigare systemet studier på halvtid. Då poängsystemet för högskolan förändrats motsvaras 10 poäng per termin i det tidigare systemet idag av 15 poäng.

Rätten till avsteg gäller inte bara högskolestudier, utan även exempelvis studier vid studiemedelsberättigad vuxenutbildning på gymnasienivå, där ett annat poängsystem tillämpas. Det bör därför framgå i regelverket att minst halvtidsstudier gäller, oavsett poängsystem.

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden beslutar att ändra skrivningen i regler för förskoleplats, punkt 1.5, till följande:

Avsteg från 15-timmarsregeln vid studier under föräldraledigheten kan göras under förutsättning att utbildningen är studiemedelsberättigad och att studierna omfattar minst halvtid, vilket motsvarar 15 högskolepoäng per termin.

Beslutsgång

Ordföranden ställer propostion på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt förslaget.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Nuvarande regler

§9 Rapport om hur det utökade anslaget till fritidsgårdsverksamheten används.

Dnr 2008/037 816

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera rapporten om hur det utökade anslaget till fritidsgårdsverksamhet används.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om utökad budget för fritidsgårdarnas verksamhet. Nämnden begärde vid behandlingen av budgeten i december en rapport om hur de utökade resurserna används. I bilagda rapport redovisas dels den utökade verksamheten dels fritidsgårdarnas tidigare öppethållande.

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden beslutar att notera rapporten om hur det utökade anslaget till fritidsgårdsverksamhet används.

Beslutsgång

Ordföranden ställer propostion på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt förslaget.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse
 2. Rapport

§10 Rapportering av delegationsbeslut

2008/BUN 052 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Monica Hedlund B2.3 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, 5 ärenden.

B2.12 Anpassad studiegång, 4 ärenden

B2.13 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 27 ärenden varav 2 avslag.

B1.2 Avsteg från 15 timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för kommunal verksamhet, 5 ärenden.

Margreth Reinusson B1.3 Avsteg från 15 timmarsregeln, enskild verksamhet, 9 ärenden varav 5 avslag.

B2.4 Anordnande av skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 7 ärenden.

B3.1 Mottagande i särskolan, 3 ärende.

IngMarie Lindgren B1.2 Avsteg från 15 timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för kommunal verksamhet, 44 ärenden varav 4 avslag.

Kerstin Björklund B2.12 Anpassad studiegång inom skolan, 1 ärende.

Sonja Holm I 7 Hålla attestordning ajour med namn på personer som har rätt att attestera.

Birgitta Wigren D5 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, 3 ärenden.

D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 35 ärenden.

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer propostion på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt förslaget.

§11 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att notera informationen.

 2. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att senast vid nämndens sammanträde i juni 2008 återkomma med en presentation av analyser och utvärdering av den sammanställda resultatboken.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Information om:

 1. Ulrica Andersson redovisar resultatboken

 2. Förvaltningschefens information: Organisationen för barn i behov av särskilt stöd.

 3. Mats Fält informerar om att en historiedag kommer att genomföras den 9 maj.

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden beslutar att notera informationen.

Yrkande till punkt 1 resultatboken

Marita Bertilsson (s) yrkar

att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att senast vid junimötet 2008 återkomma med en presentation av analyser och utvärdering av den sammanställda resultatboken

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade bifallit Marita Bertilssons yrkande.

Beslutsgång

Nämnden bifaller Marita Bertilssons yrkande.