Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-03-19

Sammanträde 2008-03-19

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§12 Uppföljning av ekonomin till och med februari 2008

Dnr 2008/BUN 105 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

- Uppföljningen av ekonomin till och med februari 2007 redovisas i bilaga.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Bilagor

  1. Uppföljning av ekonomi till och med februari

  2. Resultatenheterna

§13 Yttrande över motion kring klimatfrågan

Dnr 2007/BUN597 043

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avstyrka motionen angående visning av filmen En obekväm sanning för samtliga elever i grundskolans årskurs 6-9.

-

Beskrivning av ärendet

Motionen ”Motion om att Tyresö kommun ska fokusera på klimatfrågan och sprida information till ungdomar i vår kommun”, §26 Dnr 2007/KS 009 403, har inlämnats av Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp). Motionen inlämnades 2007-04-12 till kommunfullmäktige.

I en motionen föreslås att alla elever i grundskolans årskurs 6-9 ska erbjudas möjlighet att se filmen En obekväm sanning tillsammans med skolpersonal. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att avstyrka motionen med hänvisning till att skolorna själva lägger upp sitt arbete kring klimatfrågan enligt kursplanerna och på det sätt som rektor anser lämpligt.

Ordförandeutlåtande

Diskussionen om klimatfrågan är viktig och har en självklar plats i våra skolor. I denna diskussion bör olika hjälpmedel användas - inklusive film - på samma sätt som alltid sker. Däremot vore det fel att fatta politiska beslut om exakt vad denna undervisning skall innehålla och om vilka böcker och andra hjälpmedel som skall användas. Det är skolledare och lärare som har ansvaret för undervisningens praktiska utformning och exakta innehåll. Detta utformas i nära samverkan med elever och föräldrar. Mot denna bakgrund bör motionen avslås.

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avstyrka motionen angående visning av filmen En obekväm sanning för samtliga elever i grundskolans årskurs 6-9.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att motionen skall bifallas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot bifall till motionen och finner att nämnden beslutat avstyrka motionen.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

Bilagor

  1. Tjänsteskrivelse
  2. Motionen
  3. Tekniska kontorets svar på motionen

§14 Yttrande till Skolverket över ansökan från Hantverksakademin i Sverige AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Dnr 2008/BUN 064 619

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och är positiv till ökad valfrihet för särgymnasieeleverna och har inget att invända mot den föreslagna utbildningen.

Beskrivning av ärendet

Skolverket har berett Tyresö kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från Hantverksakademien i Sverige AB om att inrätta lärlingsprogram på indidivuell nivå med inriktning mot hantverk för särgymnasieelever, 5 platser.

Inom vårt särgymnasium finns inget program som motsvarar den sökta inriktningen. Vi har heller inte övervägt att inrätta något sådant program. Därmed kan inrättandet av sökt program komma att utöka utbudet av utbildningsalternativ för kommunens särgymnasieelever, vilket vi ser som positivt.

Ordförandeutlåtande

Jag delar förvaltningens bedömning att det är positivt med ökad valfrihet även för våra gymnasiesärelever. Fler aktörer bör innebära att utvecklingen av undervisningen stimuleras. Det finns därför ingen anledning för kommunen att motsätta sig den föreslagna etableringen.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och är positiv till ökad valfrihet för särgymnasieeleverna och har inget att invända mot den föreslagna utbildningen.

Bilagor

  1. Förvaltningens förslag till yttrande
  2. Ansökan

§15 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2008/BUN 027 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för LJ under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till sin reservation § 76.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) hänvisar till tidigare ersättaryttranden.

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till tidigare ersättaryttranden.

­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

LJ ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för LJ under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga:

Ansökan

§16 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2008/BUN 052 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Avsteg från 15 timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för kommunal verksamhet, 10 ärenden varav 5 avslag

B6 Rätt till plats i förskoleverksamhet, 4 ärenden.

D 18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 12 ärenden.

D6 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgöra enligt skollagen, 3 ärenden

Ulrica Andersson B7 Rätt till skolbarnsomsorg enskild verksamhet 1 ärende.

Kerstin Björklund D17 Anpassad studiegång, 1 ärende

Margot Valegård D17 Anpassad studiegång, 4 ärende

D4 Beslut med aneldning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, upp till fem dagar, 1 ärende

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§17 Information

Förslag till beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen.

­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendena

1. Ulrica Andersson redovisar Kvalitetsredovisningen,

Dnr 2008 /BUN 089-600

2. Anmälan av verksamhetsplan för skolhälsovården,

Dnr 2008/BUN 090-624

3. Konferens med nämnden 1oktober från kvällen och hela den 2 oktober

4. Anmälan om att uppföljning av tillsyn förskolan Karlavagnen redovisas för nämnden i april.

5. Birgitta Wigren lämnar muntlig information om

- delegationsbesluten för ledighet utöver vad rektor beslutar.

- utfall av skolvalet till förskoleklass.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att notera informationen.