Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-12-17

Sammanträde 2008-12-17

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till dagordning
Paragrafer kallelse.pdf (112 kb)

99 Information

1. Förtydliganden över ansvarsfördelningen gällande simundervisning för grundskolor i Tyresö kommun

2. Nyckeltal

3. Förvaltningschefens rapport
Mötesinformation

 

§89 Uppföljning av ekonomin till och med november

Dnr. 2008/BUN 092 041

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen för november 2008.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med november 2008 redovisas i bilaga 1.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen för november 2008.

Protokollsnotering

Nämnden önskar att Lena Jansson, rektor för Tyresö förskola och skola, för nämnden i februari redovisar hur enheten har arbetet för att vända det ekonomiska resultatet.

Bilagor

1. Uppföljning av ekonomin inklusive resultatenheterna

§90 Budget 2009

Dnr 2008/BUN 425 041

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att fastställa detaljbudget för 2009.
 2. Nämndens beslutar att fastställa ersättningsbelopp för 2009.
 3. Nämnden beslutar att återremittera förslaget till ny tilldelning av sociodemografisk ersättning, från 1 juli 2009.
 4. Nämnden beslutar att fastställa ny modell för fördelning av psykologresurser till kommunala enheter.
 5. Nämnden beslutar att fastställa ny modell för fördelning av centrala specialpedagogresurser till kommunala enheter.
 6. Nämnden beslutar att fastställa ny modell för fördelning av fritidshemspeng.
 7. Nämnden beslutar att fastställa mål för verksamheten i barnomsorg och skola.
 8. Nämnden beslutar att fastställa uppdrag och mål för fritidsgårdsverksamheten.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) och Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett gemensamt särskilt yttrande.

Matilda Lundh (m) inkommer med ett särskilt yttrande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november om kommunens budget för 2009 och fastställde då nämndens budgetram. Nämndens nettobudget för 2009 är 774 miljoner och har ökat med 14,5 miljoner.

I tjänsteskrivelse, bilaga 1, från förvaltningschefen redovisas hur detaljbudgeten har framräknats.

Ordförandeutlåtande

Barn- och utbildningsnämndens budget för år 2009 innehåller för andra året i rad en rejäl höjning av anslaget till grundskolan. Huvuddelen av de nya nio miljonerna har fördelats så att tidigare- och senareskedet i grundskolan över två år får en ungefär lika stor anslagsökning, med en mindre övervikt för skolår 6-9. För förskoleklassen blir utfallet 2008 och 2009 en viss nivåhöjning jämfört med skolår 1-9.

Särskilda satsningar genomförs för att stärka arbetet i grundskolan med ledningsfrågor, elevernas olika sätt att tillägna sig kunskap, barn med särskilda behov och elever som riskerar att falla ur grundskolan. Det senare projektet drivs i nära samverkan med social- och utvecklingsförvaltningen.

Liksom 2008 finansieras hela kostnaden för Tyresö kommuns medverkan i lärarlyftet med nya centrala resurser.

Under år 2009 kommer nya platser i förskolan att tillkomma vid Fornuddens skola. Det kan även bli aktuellt med fler platser i Strandområdet, det senare avgörs efter ytterligare analyser av efterfrågan i området.

Förvaltningen kommer att utnyttja de möjligheter till kompetenshöjning inom förskolan som det nya statliga bidraget kommer att ge.

Från och med januari 2009 har även Tyresö kommunalt vårdnadsbidrag enligt den av riksdagen fastställda modellen. Till skillnad från de flesta andra kommuner ger vi också möjlighet att utnyttja halvt vårdnadsbidrag. Den lokala varianten av vårdnadsbidrag avvecklas successivt i enlighet med de generösa övergångsbestämmelser som fastslagits av kommunfullmäktige.

Dagbarnvårdarna är ett värdefullt alternativ inom barnomsorgen. Nya regler för dagbarnvårdarpengen skall utredas. Ett system som mer liknar förskolans skulle kunna vara ett bättre alternativ. Under detta arbete skall samråd ske med de berörda inom verksamheten.

Arbetet med att höja betygsnivåerna, att ge eleverna bättre kunskaper, fortsätter. Det innebär en fortsatt fokusering på kunskapsmålen och ett utvecklat samarbete mellan kommunens skolor. Vi fortsätter samarbetet med andra kommuner vad gäller utvärdering och kvalitetskontroll inom ramen för Våga Visa-projektet. Vårt mål är att skapa en skola där alla får samma chans att förverkliga sina möjligheter.

På nämndens sammanträde i februari kommer en heltäckande plan för verksamheten på Nyboda skola och Forellskolan att läggas fram. Planen kommer att lägga fast målen för enhetens fortsatta utveckling både vad gäller den pedagogiska inriktningen och verksamhetens organisation. Den kommer även att omfatta de krav som detta ställer på skolornas yttre och inre miljö.

Tryggheten förblir en prioriterad fråga. Den är en grundläggande förutsättning för att våra elever skall kunna lyckas i skolan och förskolan. Under nästa år kommer vi från nämndens sida att ta mer aktiv del i detta arbete. Förvaltningen kommer att lägga fram ett förslag till hur arbetet inom detta område skall bedrivas i framtiden. Nämndens politiker kommer att träffa elever, föräldrar och olika grupper inom verksamheten för att få ökad kunskap om situationen och bättre underlag för nämndens beslut.

Arbetet med att skapa fler alternativ inom förskola och skola fortsätter, både inom den kommunala verksamheten och genom ett större inslag av verksamhet driven av andra huvudmän.

En särskild satsning på information om de ideologier som orsakat 1900-talets stora katastrofer, nazism och kommunism, skall genomföras inom grundskolan, gärna i samverkan med Forum för Levande Historia.

Det är angeläget att kommunens skolor utnyttjar möjligheten att söka bidrag från Statens kulturråd inom ramen för projektet Skapande skola.

Liksom inom all annan verksamhet som kommunen ansvarar för bör miljöfrågorna uppmärksammas även inom skolan och förskolan. De möjligheter som finns till aktiva positiva insatser bör tas till vara, både i den dagliga verksamheten och när nya enheter planeras. Det dagliga miljöarbetet är en naturlig del av skolornas och förskolornas pedagogiska uppdrag. Att använda miljövänliga material och tekniska lösningar är både pedagogiskt rätt och bidrar till att minska verksamhetens miljöbelastning

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att fastställa detaljbudget för 2009.
 2. Nämndens beslutar att fastställa ersättningsbelopp för 2009.
 3. Nämnden beslutar att fastställa ny tilldelning av sociodemografisk ersättning, från 1 juli 2009.
 4. Nämnden beslutar att fastställa ny modell för fördelning av psykologresurser till kommunala enheter.
 5. Nämnden beslutar att fastställa ny modell för fördelning av centrala specialpedagogresurser till kommunala enheter.
 6. Nämnden beslutar att fastställa ny modell för fördelning av fritidshemspeng.
 7. Nämnden beslutar att fastställa mål för verksamheten i barnomsorg och skola.
 8. Nämnden beslutar att fastställa uppdrag och mål för fritidsgårdsverksamheten.

Notering till protokollet

Marita Bertilsson anmäler att (s)-gruppen inte deltar i besluten angående punkterna 1,2 och 4-8.

Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon inte deltar i besluten angående punkterna 1,2 och 4-8.

Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt inte hade deltagit i besluten angående punkterna 1,2 och 4-8.

Noteras att svaret på skrivelsen till ledamöterna i nämnden från Anna Hansson-Bittar rektor för Breviks skola, behandlas vid nämndens sammanträde i februari.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse med bilagor

2. Budget

§91 Åtgärdsplan för Nybodabergs förskolor och skolor

Dnr 2008/BUN 427 041

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Nybodabergets förskolor och skolor får två år på sig att hämta in det ekonomiska underskottet för 2008. Det innebär att verksamheten ska vara i ekonomisk balans vid utgången av 2010.

Reservation

Marita Bertilsson (s) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en reservation.

Beskrivning av ärendet

Enhetens Nybodabergets förskolor och skolor omfattar Bergfotens och Njupkärrs skolor, samt följande förskolor: Bergfoten, Farmarstugan, Kardemumman, Loket, Njupkärr, Ringen och Tärningen. Enligt prognos i november 2008, kommer enheten vid årets slut att ha ett ekonomiskt underskott på cirka 3,5 miljoner kronor. Enheten kommer inte att ha möjlighet att hämta in sitt underskott på ett år enligt de förutsättningar som gäller för resultatenheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse att enheten får två år på sig att hämta in underskottet.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Nybodabergets förskolor och skolor får två år på sig att hämta in det ekonomiska underskottet för 2008. Det innebär att verksamheten ska vara i ekonomisk balans vid utgången av 2010.

Tilläggsyrkande

Marita Bertilsson (s) har följande tilläggsyrkande

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att utreda huruvida Nybodabergets förskolor och skolor uppfyller kriterier för att avskriva delar av eller hela underskottet och återkomma med besked om detta till nästa nämndmöte.

Inger Gemicioglu (v) stödjer tilläggsyrkandet.

Noteras att Marie Åkesdotter anmäler att hon vid rösträtt hade bifallit tilläggsyrkandet

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt förslaget.

Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet mot avslag och finner att nämnden avslagit tilläggsyrkandet.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§92 Dokumentplan

Dnr 2008/BUN 428 004

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den reviderade dokumentplanen att gälla från 2009-01-01.

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta regler för gallring av digitala handlingar enligt kommunstyrelsens förslag.

_____________________________________________________________

Det kommunala arkivreglementet är fastställt av kommunfullmäktige . Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas på det sätt som anges i arkivlagen och reglementet.

Barn- och utbildningsnämnden skall enligt reglementet ha en dokumentplan. Dokumentplanen beskriver handlingar och hur dessa skall arkivieras eller gallras. Nämndens arkiv bildas av de allmänna handlingar som inkommer till nämnden.

Dokument som förs över från en myndighet/nämnd till en annan blir allmän handling när den passerat myndighetsgränsen. Fax och e-post behandlas på samma sätt som brev, de är allmänna handlingar och registreras som inkommna handlingar samt arkiveras i enlighet med den dokumentplan som nämnden antagit.

Barn- och utbildningsnämnden antog dokumentplanen 20070321. Efter genomgång av planen föreslås en revidering, (se bilaga 1). Den revidering som gjorts är att gymnasiesärskolans verksamhet har tagits bort eftersom den överförs till annan myndighet från den 1 januari 2009 samt att andra justeringar har gjorts med hjälp av kommunens arkivarie.

Kommunstyrelsen beslutade 2005-06-14 om regler för gallring av digitala handlingar. I beslutet rekommenderar kommunstyrelsen samtliga nämnder att anta reglerna för gallring av digitala handlingar, (se bilaga 2).

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den reviderade dokumentplanen att gälla från 2009-01-01.

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta regler för gallring av digitala handlingar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Bilaga 1 förslag till dokumentplan

Bilaga 2 Kommunsytrelsens regler för gallring av digitala handlingar

§93 Regelverk för vårdnadsbidrag

2008/BUN 174 053

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta regelverk för vårdnadsbidrag i Tyresö kommun.

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera besluten om vårdnadsbidrag till strategen för verksamhetsfrågor.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) och Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett gemensamt särskilt yttrande.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt beslut i kommunfullmäktige införs kommunalt vårdnadsbidrag i Tyresö kommun från den 1 januari 2009. Ansökan om vårdnadsbidrag kan göras från och med den 1 december 2008.

Enligt beslutet kommer familjer i Tyresö att erbjudas helt eller halvt vårdnadsbidrag enligt villkoren i lagen om kommunalt vårdnadsbidrag som trädde i kraft den 1 juli 2008. Villkoren för att erhålla vårdnadsbidrag beskrivs i regeringens proposition 2007/08:91.

I regelverket framgår villkoren för helt respektive halvt vårdnadsbidrag, samt hur bidraget kommer att administreras i Tyresö kommun.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta regelverk för vårdnadsbidrag i Tyresö kommun.

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera besluten om vårdnadsbidrag till strategen för verksamhetsfrågor.

Protokollsnotering

Noteras till protokollet att ledamöter från (s) och (v) inte deltar i beslutet och inkommer med särskilt yttrande.

Noeras till protokollet att Marie Åkesdotter (mp) vid rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Regler

§94 Intresseförfrågan för att starta förskola i Tyresö

Dnr 2008/BUN 343 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte ge tillstånd till förskola med inriktningen I Ur och Skur.

____________________________________________________________

Ordförandeutlåtande

Vi är mycket positivt inställd till alternativa driftsformer. Av intresseförfrågan framgår dock att någon lokal för verksamheten ännu inte finns. Även huvudmannaorganisationen är oklar. Nämnden uppmanar därför de sökande att anmäla intresse då kommunen söker anordnare av verksamhet, alternativt återkomma med intresseanmälan till kommunen då förutsättningarna för ett tillståndsgivande är klarare.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte ge tillstånd till förskola med inriktningen I Ur och Skur.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

2. Ansökan

§95 Rapport om intern kontroll 2008

Dnr 2008/BUN 429 007

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera rapporten om intern kontroll av ekonomi och uppdrar till förvaltningen att åtgärda konstaterade brister.

 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i mars 2009 fastställa inriktningen på 2009 års interna kontroll.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Inför 2008 års interna kontroll fastställdes kommungemensamma områden för kontrollen. Utöver de kommungemensamma områdena har förvaltningen under hösten gjort uppföljning av 2007 års kontroll. Granskningen redovisas i bilagda rapport.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera rapporten om intern kontroll av ekonomi och uppdrar till förvaltningen att åtgärda konstaterade brister.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i mars 2009 fastställa inriktningen på 2009 års interna kontroll.

Bilagor

 1. Kommungemensamma internkontrollmoment 2008.
 2. Rapport över internkontroll, samt bilaga 2.1,2.2.

§96 Gruppstorlekar i förskolan

Dnr 2008/BUN 436 710

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera att uppdraget från mars 2007 är återrapporterat.

Reservation

Marita Bertilsson (s) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en reservation.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) stöder (s):s och (v):s hållning i ärendet.

Beskrivning av ärendet

I mars 2007 fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att analysera begreppet barngrupper som kvalitetsmått i förskolan. Barngrupper definieras och organiseras på olika sätt i olika kommuner och i olika verksamheter inom en och samma kommun. Förvaltningen menar därför att relevanta och lämpliga kvalitetsmått för förskolan är antalet inskrivna barn per årsarbetare och andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning.

Ordförandens beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera att uppdraget från mars 2007 är återrapporterat.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ärendet återremitteras och om återremiss faller yrkar hon avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer återremiss mot avslag och finner att nämnden avslagit återremiss.

Därefter ställs ordförandeförslaget mot avslag och ordföranden finner att nämnden beslutet enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

 1. Tjänsteskrivelse

§97 Riktlinjer för placering av elever till förskoleklass och skolår sex

Dnr 2008/BUN 437 610

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att riktlinjer för placering av elever till förskoleklass och skolår sex ändras till

 1. Huvudregeln är att alla elever ska få plats i den skola vårdnadshavare och barn/elev har valt, det vill säga att alla förstahandsval ska så långt som möjligt tillgodoses.

 2. Om antalet sökande till en skola överstiger det antal elever skolan kan ta emot, tillämpas närhetsprincipen.

Reservation

Marita Bertilsson (s) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation.

Noteras att Marie Åkesdotter anmäler att hon vid rösträtt hade bifallit tilläggsyrkandet

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt Skollagen (4 kap 6 § SkolL) ska kommunen vid placering av barn i så stor utsträckning som det är möjligt beakta vårdnadshavarens önskemål. Ingen elevs rätt till placering nära hemmet får dock åsidosättas. Hänsyn ska även tas till att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter inte uppstår i kommunen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att riktlinjer för placering av elever till förskoleklass och skolår sex ändras till

 1. Huvudregeln är att alla elever ska få plats i den skola vårdnadshavare och barn/elev har valt, det vill säga att alla förstahandsval ska så långt som möjligt tillgodoses.
 2. Om antalet sökande till en skola överstiger det antal elever skolan kan ta emot, tillämpas närhetsprincipen.

Tilläggsyrkande

Marita Bertilsson (s) har följande tilläggsyrkande

Punkt 3. Om antalet sökande till en skola överstiger det antal elever skolan kan ta emot, tillämpas närhetsprincipen. Om det finns syskon vid den valda skolan, bör stor hänsyn tas till detta och så långt det är mäjligt bör föräldrarnas önskemål att barnet bereds plats vid samma skola tilgodoses.

Inger Gemicioglu (v) stödjer tilläggsyrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först ordförandeförslaget mot avslag och inner att nämnden beslutat enligt förslaget.

Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet mot avslag och finner att nämnden beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§98 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2008/BUN 052 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 1 ärende beviljat under november

B1 Avsteg från regler för skolbarnomsorg, 1 ärende avslag under november

B3 Avsteg från reglerna när det gäller uppsäning av plats inom föreksoleverksamhet, 1 ärende beviljat under november

D5 Skolpliktsärende, 2 ärenden från Kunskapsskolan under november

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 20 ärenden varav 4 avstyrkta.

Kerstin Björklund D13 Skoldagens omfattning, Bergfoten

D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 3 ärenden, augusti-september, 2 ärenden november

D34 Likabehandlingsplan

Jan Bideke D17 Anpassad studiegång 2 ärenden, november D4 Skolpliktsärende, 2 ärenden september och 3 ärenden november

Kristina Jansson D22 Skolans Val

D12 Elevens Val

D 28 Ordningsregler

D 15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 4 ärenden

Margreth Reiniusson Inga ärenden

Lena Jansson, Tyresö D17 Anpassad studiegång 3 ärenden

D4 Skolpliktsärende, 1 ärende

Lena Jansson, Strand D17 Anpassad studiegång, 3 ärenden

Susanne Nyberger Inga ärenden

Margot Valegård D13 Skoldagens omfattning, augusti

D12 Elevens val, oktober

D17 Anpassad studiegång, 1 ärende

Bertil Wennström D11 Timplan för Njupkärr, augusti

D13 Skoldagensomfattning för Njupkärr, augusti D 15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 7 ärenden augusti, 1 ärende september

D 34 likabehandlingsplan, september

D 4 Skolpliktsärende, 1 ärende, september

Pia Höglund Inga ärenden under november

Ulla Lidén Inga ärenden under november

Ulrica Andersson Rapport om tillsyn enskilda förskolor, se § 102

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§99 Information

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Beskrivning av ärendet

 1. Förtydliganden över ansvarsfördelningen gällande simundervisning för grundskolor i Tyresö kommun

 2. Nyckeltal

 3. Birgitta Wigren lämnar muntlig rapport:

Strands förskolor och skolor: rekrytering av rektor pågår, under vårterminen 2009 tillförordnas Lena Pettersson som rektor.

Nybodabergets förskolor och skolor: rektor Kerstin Björklund har sagt upp sin tjänst och slutar sin anställning 31 december 2008, Bertil Wennström blir rektor för hela enheten.

Kumla skola: rektor Margot Valegård har sagt upp sin tjänst och slutar sin anställning 3 mars 2009.

§100 Utbyggnad av Fornuddens förskola

Dnr 2008/BUN 456-291

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge Tekniska kontoret i uppdrag att snarast anlägga en förskolebyggnad vid Fornuddens förskola.

- barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att de investeringsmedel som anslagits till utbyggnad av Stjärnans förskola, finansierar utbyggnaden av Fornuddens förskola.

Särskilt yttrande

Margareta Ternstedt (fp) inkommer med ett särskilt yttrande.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden gav i november 2008 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en permanent förskolebyggnad vid Fornuddens förskola, samt att

utreda hur platsbristen i Trollbäcken ska lösas på kort sikt medan anläggning av permanent förskola pågår. (beslut BUN 2008-11-19 § 83).

I tjänsteskrivelse beskrivs hur en förskolebyggnad kan anläggas vid Fornuddens förskola.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge Tekniska kontoret i uppdrag att snarast anlägga en förskolebyggnad vid Fornuddens förskola.

- barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att de investeringsmedel som anslagits till utbyggnad av Stjärnans förskola, finansierar utbyggnaden av Fornuddens förskola.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§101 Kontaktpolitiker

Dnr 2008/BUN 390 102

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse följande kontaktpolitiker:

Christina Hinnas (m) för Tyresö förskola och skola

Dick Bengtsson (m) för Trollbäckens förskolor och skolor

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde i december om kontaktpolitiker för resultatenheterna. Några politiker har slutat i nämnden, därför behöver nya kontaktpolitiker utses.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse följande kontaktpolitiker:

Christina Hinnas (m) för Tyresö förskola och skola

Dick Bengtsson (m) för Trollbäckens förskolor och skolor

Bilaga:

Förteckning över kontaktpolitiker

§102 Delegationsrapport om tillsyn av enskilda förskolor

Dnr 2008/BUN 052 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsrapporten om tillsyn av enskild förskolor.

______________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen redovisade i maj 2008 de rutiner som gäller för tillsyn av enskild förskoleverksamhet. Tillsynen av enskilda förskolor har genomförts i enlighet med rutinen.

Bilaga:

Rapport angående tillsyn av enskild förskolor