Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-10-21

Sammanträde 2009-10-21

Datum
Klockan
Plats

46 Rapport om delegationsbeslut

48 Information

1. Uppföljning av vårdnadsbidrag, Dnr 2009/BUN 011-053

2. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet 1 oktober, Dnr 2009/BUN303-606

3. Förvaltningschefens rapport
Mötesinformation

 

§43 Ekonomisk uppföljning till och med september

Dnr 2009/BUN 099-042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med september redovisas i bilaga 1.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera uppföljningen

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning

§44 Yttrande över motion: Ung i Tyresö

Dnr 2008/BUN 306 816

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av den öppna verksamheten.

Reservation

Ingela Carlsson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.

Protokollsanteckning

Inger Gemicioglu (v) noterar till protokollet att hon stödjer socialdemokraternas bifallsyrkande.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I en motion från 2008 föreslår Marita Bertilsson (S) att Tyresö kommun genomför en fritidsvaneundersökning bland ungdomar i Tyresö i enlighet med den modell som använts i bl a Haninge.

Flera kommuner i Tyresös närhet har under de senaste åren genomfört större fritidsvaneundersökningar bland ungdomar. Bland andra Haninge och Nacka genomför undersökningar av detta slag med jämna mellanrum, själva eller med hjälp av forskare och/eller enkätföretag. I Tyresö har någon motsvarande undersökning inte genomförts.

Ordförandeutlåtande

Jag delar förvaltningens uppfattning att det är tveksamt att lägga resurser på en fritidsvaneundersökning i nuvarande ekonomiska läge. Relevanta kunskaper kan hämtas bland annat i de liknande undersökningar som redan genomförts. Även om de resultaten inte exakt överensstämmer med de som en lokal undersökning skulle ge torde de ge ett bra underlag för de analyser som krävs för att utveckla verksamheten.

Förvaltningen bör dock genomföra en översyn av de öppna verksamheter som vi idag bedriver för barn och ungdom. Det är viktigt att veta om de motsvarar efterfrågan och har de den inriktning som är bäst lämpad att möta dagens krav och förväntningar.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av den öppna verksamheten.

Yrkande

Ingela Carlsson (s) yrkar att nämnden förslår att KS skall bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Ingela Carlssons (s) yrkande och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

1. Motionen

2. Tjänsteskrivelse

§45 Volymprognoser för förskola och skola

Dnr 2009/BUN 118-710

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera prognosen.

­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen gör prognoser på efterfrågan och tillgång på platser för barn och elever två respektive en gång per år. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet förskolebarn och elever att minska något under 2010.

Vid en genomgång av efterfrågan i de olika kommundelarna gör förvaltningen bedömningen att efterfrågan på förskoleplatser kommer att minska i Östra området motsvarande ca 100 barn våren 2010. I Centrum väntas efterfrågan minska något medan Trollbäckenområdet väntas ha balans mellan utbud och efterfrågan.

I Östra området bedöms en viss brist på platser till förskoleklass 2010 medan år 6 väntas ha ett marginellt överskott av platser. Liknade utveckling gäller för förskoleklass kan ses i Trollbäckenområdet, däremot bedöms området ha ett överskott på platser för år 6. I Centrum bedöms samtliga elever kunna erbjudas plats, överkapacitet finns i området.

Förvaltningen kommer noga att följa upp barnantalet i förskolan under våren, för att säkerställa volymprognosen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera prognosen.

Bilagor:

1. Tjänsteskrivelse med bilagor 1 och 2

§46 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2009/BUN 117-002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera delegationsbesluten.

­­­­­____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i förskola och skolbarnsomsorg, 24 ärenden varav 3 avslag under september

B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 14 ärenden varav 8 avslag under september

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 10 ärenden under september

D5 Elever som inte fullgört skolplikten mer än 5 dagars frånvaro, 4 ärenden under september

E 7 Skolskjuts för enskild elev 1 ärende under september

E1 Mottagande i särskolan, 1 ärende under september

Agnetha Hedenbergh Beviljade vårdnadsbidrag inga ärenden under september

Ulla Lidén D12 Elevens val

E 13 Elevens val

E8 Mottagande av elev från annan kommun, 2 ärenden

E 34 Likabehandlingsplan

Gunilla Petersen Inga ärenden under september

Pia Höglund Inga ärenden under september

Pia Westergren D12 Elevens val

D 13 Skoldagens omfattning

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 2 ärenden under september

Kristina Jansson D17 Anpassad studiegång, 1 ärende under september

D15 Placering i sräskild undervisningsgrupp, 4 ärenden under september

Lena Jansson D12 Elevens val

D13 Skoldagens omfattning

D11 Fördelning av antal timmar

Petra Andersson B3 Avsteg från regler uppsägning av plats, 1 ärende under september

Susanne Nyberger D 12 Elevens val

Magnus Duvnäs Inga ärenden under september

Björn Åkerblom D12 Elevens val

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera delegationsbesluten.

§47 Personuppgiftsombud

Dnr 2009/BUN 341 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att till personuppgiftsombud för nämndens verksamhetsområde utse Agnetha Hedenbergh.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Riksdagen antog 1998-04-29 personuppgiftslagen PuL (1998:204) som delvis ersatte datalagen. Syftet med denna lag är att skydda personer mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998. Övergångsvis tillämpades datalagen för de databehandlingar som hade påbörjats före ikraftträdandet. Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och PuL reglerar nu behandlingar av personuppgifter.

Kommunstyrelsen betonar i sitt beslut om personuppgiftsombud vikten av att varje nämnd ska utse personuppgiftsombud för sitt ansvarsområde. Personuppgiftsombudet ska anmälas till Datainspektionen.

I de fall nämnden inte utser personuppgiftsombud finns anmälningsskyldighet till Datainspektionen i varje enskilt fall av behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad.

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig även sedan personuppgiftsombud utsetts.

Rektor/chef inom nämndens verksamhetsområde ansvarar för att anmäla vilka personuppgiftsregister verksamheten innehar till nämndens personuppgiftsombud.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att till personuppgiftsombud för nämndens verksamhetsområde utse Agnetha Hedenbergh.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

§48 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärenden

1. Uppföljning av vårdnadsbidrag, Dnr 2009/BUN 011-053

2. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet 1 oktober, Dnr 2009/BUN303-606

3. Förvaltningschefens rapport

3.1 Rekryteringen av rektor till Centrumskolorna är inte avslutad

3.2 Rekryteringen av strateg

3.3 Förvaltningen genomför nu kvalitetssamtal med resultatenheterna utifrån deras kvalitetsredovisning.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen.