Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-12-01

Sammanträde 2011-12-01

Datum
Klockan
17.30
Plats
Kommunhuset lokal Bollmora
Bilagor till dagordning
kallelsen.pdf (88 kb)

51 Uppföljning av ekonomin till och med oktober

Dnr 2011/BUN 0038 10

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och med oktober redovisas i bilaga.

Bilagor:
1. Ekonomisk uppföljning, oktober

52 Ansökan om att bedriva fristående förskola med rätt till barnomsorgspeng

Dnr 2011/BUN 165 40

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att godkänna ansökan, från Inspira AB, om att bedriva förskola med rätt till barnomsorgspeng i förskolelokaler på Lummergången 33 i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Inspira AB ansöker om att bedriva förskola med rätt till barnomsorgspeng i Tyresö kommun. Aktuell lokal är belägen på Lummergången 33 i Krusboda och är densamma som förskolan Karlavagnen (Adeline AB) har bedrivit verksamhet i sedan år 2005.
Inspira AB bedriver sedan flera år förskolan Kattfoten i Tyresö kommun och är insatt i Tyresö kommuns gällande riktlinjer (Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun, dnr 2011/BUN 0076-006) och avser att följa dessa.

Verksamheten planeras att starta den 2 december 2011 vid ett godkännande från nämnden.

Den fackliga samverkansgruppen är enig med förvaltningens förslag i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Ansökan

53 Rapportering av delgationsbeslut

Dnr 2011/BUN 0021 001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Cathrin Sahlstedt C 31 Utredning kränkning, ett ärende
C 33 Ledighet över 10 dagar, 2 beslut
D 17 Elevens val, organisation för elevens val fastställt,
Stefhan Bruun Inga beslut under september och oktober
Marco Suares Inga beslut under oktober
Gunilla Petersen Inga beslut under oktober
Camilla Lindblad Inga beslut under oktober
Ulla Lidén Inga beslut under september och oktober
Björn Åkerblom D 17 Elevens val, organisation för elevens val fastställt under oktober
Ulrica Andersson B2 Jämkning av avgift och återbetalning, 5 beslut varav 1 avslag, under oktober
Birgitta Wigren B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 2 beslut varav 1 avslag under oktober och 3 beslut under november
Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp 4 beslut, under oktober
Magnus Duvnäs D 17 Anpassad studiegång för elev, 4 beslut under hösten till och med november

54 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera informationen.

Beskrivning av ärendet
1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2011/BUN 0020-41
2. Nyckeltal, dnr 2011/BUN 0030-010
3. En skola för var och en
4. Samverkansavtalet om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, kommunstyrelsen fattar beslutet då flera nämnder är involverade, dnr 2011/BUN 159-012
5. Förvaltningschefens rapport
5.1 Muntlig rapport från Skolinspektionens flygande inspektion om klagomålshantering
5.2 Redovisning av enkät till elever i åk 2 gymnasiet om grundskoletiden

§51 Uppföljning av ekonomin till och med oktober

Dnr 2011/BUN 0038 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med oktober redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning, oktober

§52 Ansökan om att bedriva fristående förskola med rätt till barnomsorgspeng

Dnr 2011/BUN 165 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna ansökan, från Inspira AB, om att bedriva förskola med rätt till barnomsorgspeng i förskolelokaler på Lummergången 33 i Tyresö.

Särskilt yttrande

Camilla Sellergren (MP) lämnar ett särskilt yttrande.

Martin Nilsson (S) lämnar ett särskilt yttrande.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Inspira AB ansöker om att bedriva förskola med rätt till barnomsorgspeng i Tyresö kommun. Aktuell lokal är belägen på Lummergången 33 i Krusboda och är densamma som förskolan Karlavagnen (Adeline AB) har bedrivit verksamhet i sedan år 2005.

Inspira AB bedriver sedan flera år förskolan Kattfoten i Tyresö kommun och är insatt i Tyresö kommuns gällande riktlinjer (Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun, dnr 2011/BUN 0076-006) och avser att följa dessa.

Verksamheten planeras att starta den 2 december 2011 vid ett godkännande från nämnden.

Den fackliga samverkansgruppen är enig med förvaltningens förslag i tjänsteskrivelsen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna ansökan, från Inspira AB, om att bedriva förskola med rätt till barnomsorgspeng i förskolelokaler på Lummergången 33 i Tyresö.

Bilagor

§53 Rapportering av delgationsbeslut

Dnr 2011/BUN 0021 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Cathrin Sahlstedt C 31 Utredning kränkning, ett ärende

C 33 Ledighet över 10 dagar, 2 beslut

D 17 Elevens val, organisation för elevens val fastställt,

Stefhan Bruun Inga beslut under september och oktober

Marco Suares Inga beslut under oktober

Gunilla Petersen Inga beslut under oktober

Camilla Lindblad Inga beslut under oktober

Ulla Lidén Inga beslut under september och oktober

Björn Åkerblom D 17 Elevens val, organisation för elevens val fastställt under oktober

Ulrica Andersson B2 Jämkning av avgift och återbetalning, 5 beslut varav 1 avslag, under oktober

Birgitta Wigren B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 2 beslut varav 1 avslag under oktober och 3 beslut under november

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp 4 beslut, under oktober

Magnus Duvnäs D 17 Anpassad studiegång för elev, 4 beslut under hösten till och med november

Agneta Ahlin C 59 Skolskjuts över riktlinjer, 7 beslut var av 2 avslag

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§54 Information och övriga frågor

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Informationspunkter

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2011/BUN 0020-41

2. Nyckeltal, dnr 2011/BUN 0030-010. Noteras att ett seminarium om nyckeltal kommer att hållas under januari.

3. En skola för var och en

4. Samverkansavtalet om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, kommunstyrelsen fattar beslutet då flera nämnder är involverade, dnr 2011/BUN 159-012

5. Förvaltningschefens rapport

5.1 Muntlig rapport från Skolinspektionens flygande inspektion om klagomålshantering

5.2 Redovisning av enkät till elever i åk 2 gymnasiet om grundskoletiden

Övriga frågor

1. Camilla Sellergren (MP) tar upp ett brev från lärare på Kumla skola angående lokaler för kulturinriktningen. Birgitta Wigren har besvarat brevet och hänvisat till rektor.

2. Martin Nilsson (S) tar upp frågor om det nya hyressystemet och önskar till nästa sammanträde en information om konsekvenserna för enheterna. Birgitta Wigren kommer att lämna en rapport i februari.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen.


§55 Policy för elevavgifter inom grundskolan i Tyresö

Dnr 2011/180 41

Barn- och utbildningsförvaltningens beslut

- nämnden beslutar att anta ny policy att gälla från och med vårterminen 2012.

- nämnden beslutar att upphäva policyn från 2008.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i oktober 2008 § 67 om policy för elevavgifter inom grundskolan i Tyresö.

Principen om avgiftsfri utbildning i grundskolan är en av hörnstenarna i den svenska utbildningspolitiken. Huvudreglerna återfinns i skollagens kap. 10 § 10.

”10§ Utbildningen ska vara avgiftsfri

Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andr lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.

Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas ut.”

Ordförandeutlåtande

I skollagen står det tydligt att skolgången ska vara avgiftsfri i Sverige. Det får förekomma enstaka tillfällen när en obetydlig kostnad får tas ut av skolan i samband med utflykt eller annan aktivitet.

Barn och utbildningsnämnden i Tyresö antog 2008 en policy för elevavgifter inom grundskolan från och med höstterminen samma år. Nuvarande lydelse i policyn är: ”När skolan på grund av särskilda aktiviteter inte kan erbjuda eleverna skollunch i vanlig ordning måste ett kostnadsfritt alternativ erbjudas.”

Detta tillämpas lite olika i våra skolor i Tyresö, en del skolor skickar med matsäck till alla elever och på andra håll meddelar vårdnadshavaren att eleven önskar erhålla matsäck från skolan. För att inte elever ska känna sig illa till mods för att de ”måste” ha matsäck från skolan och kanske därför avstår från att delta i utflykten så är Alliansens förslag att ändra lydelsen i policyn till följande:

Matsäck

Skolan ska förse eleverna med lunch även vid särskilda aktiviteter då eleverna inte kan erbjudas skollunch i vanlig ordning.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningens beslut

- nämnden beslutar att anta ny policy att gälla från och med vårterminen 2012.

- nämnden beslutar att upphäva policyn från 2008.

Bilagor

1. Policy för elevavgifter inom grundskolan i Tyresö från och med vårterminen 2012

2. Policy för elevavgifter inom grundskolan i Tyresö från och med höstterminen 2008

§56 Justering av skolpeng för förskoleklass och grundskolan från 2012

Dnr 2011/BUN 0041 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa skolpengen till grundskola enligt bilagda tjänsteskrivelse.

Röstförklaring

Martin Nilsson (S) och Camilla Sellergren (MP) lämnar en röstförklaring.

Beskrivning av ärendet

När barn- och utbildningsnämnden antog nämndplanen i oktober ingick även skolpengen. Viss justering har gjorts på grund av att svenska som andraspråk inte räknats in, den nya pengen för förskoleklass och grundskola redovisas i bilaga 1.

Ordförandens förslag tillbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa skolpengen till grundskola enligt bilagda tjänsteskrivelse.

Protokollsnotering

Noteras till protokollet att ledamöter från socialdemokraterna och miljöpartiet inte deltar i beslutet.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse