Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-01-09

Sammanträde 2013-01-09

Datum
Klockan
Plats

46 Sammanträdesplan 2013

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att anta förslaget till sammanträdesplan för 2013.

____________________________________________________________


Beskrivning av ärendet
Förslag till sammanträdesplan 2013:
28 februari, kl 18.30
25 mars?
25 april, 8:30-17:00 heldag inklusive nämndsammanträde
15 maj, kl 18.30
5 juni, kl. 18.30 (reserv)
28 augusti, heldag kring nämndplan
18 september, kl. 18.30
16 oktober, kl. 18.30
13 november, kl. 18:30
4 december, kl 18.30

47 Justering av nämndplan

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att anta justeringarna i nämndplan 2013.

____________________________________________________________


Beskrivning av ärendet
En mindre justering i nämndplanen behöver göras som ett förtydligande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avseende justering av mål i nämndplanen, dnr 2012/BUN059,10
Justering av mål i nämndplanen, dnr 2012/BUN059,10

48 Svar på motion om fritidshem

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen "Lyft fritidshemmen" dnr 2012 KS 0203,001 (dnr 2012/BUN 159,001).

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in motionen "Lyft fritidshemmen" till kommunfullmäktige den 10 maj 2012. Motionen har därefter remitterats till Barn- och utbildningsnämnden som här lämnar sitt svar.

Svar på motionen "Lyft fritidshemmen"
I Skollagen har fritidshemmens syfte tydliggjorts. Det är grundläggande att fritidshemmet, förutom att erbjuda eleverna en meningsfull fritid, också ska stimulera elevernas utveckling och lärande. En meningsfull fritid och rekreation innebär att eleverna även ska ha möjlighet till vila och lek i fritidshemmet. Här har rektorer Skolverkets Allmänna råd om kvalitet i fritidshem som vägledning.

Vidare är skollagen tydlig med att utbildningen i fritidshemmet ska komplettera utbildningen i de olika skolformerna vilket innebär att integration och samverkan mellan fritidshem och skola är av största vikt för att detta ska kunna uppfyllas. Verksamheten måste utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Rektor organiserar utifrån detta och fritidshemmets personal arbetar ofta även i skolan vilket gynnar förutsättningarna för den samverkan som skollagen beskriver.

I skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshemmet anges att barngruppens storlek och personaltäthet är viktiga kvalitetsfaktorer. Enligt Skolverket finns dock inga belägg för att det skulle finnas någon gruppstorlek eller personaltäthet som är den optimala i alla sammanhang. Förutsättningarna varierar från grupp till grupp och från tid till annan och det är alltid nödvändigt att anpassa gruppstorlekarna och personaltäthet till de förutsättningar som råder i varje fritidshem.

Under 2012 har Barn- och utbildningsförvaltningen fokus på fritidshemmen och kvalitet. Förvaltningen har startat ett nätverk för fritidspedagoger likt de som redan pågår för exempelvis förskollärare. Just möjligheten att besöka verksamheter och få se och höra om goda verksamheter har förvaltningen sett vara väldigt fruktbara i de nätverk som redan finns i kommunen. Nätverk nämns också som ett gott exempel i skolverkets skrift om kvalitet i fritidshem. Tanken är att deltagarna i nätverket även ska erbjudas kompetensutveckling i form av externa föreläsare och studiebesök.

I kommunplanen för 2013-2015 som Kommunfullmäktige antog i juni 2012 finns ett mål om personaltäthet i fritidshem. I Barn- och utbildningsnämnden har vi förutom mål om personaltäthet även lagt in mål som är kopplat till brukarenkäten som görs varje år.

Bilaga
Motion "Lyft fritidshemmen" 2012/BUN 159,001.

49 Ekonomisk uppföljning per oktober samt måluppfyllelse

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att notera den ekonomiska rapporten per oktober 2012 samt rapporten om måluppfyllelse för Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden

____________________________________________________________


Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per oktober 2012 rörande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Uppföljningen visar utfall till och med oktober respektive en prognos för året.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse om ekonomisk uppföljning per oktober 2012 samt rapport om måluppfyllelse, dnr 2012/BUN 144, 10
2. Ekonomisk uppföljning per oktober 2012, dnr 2012/BUN 144, 10
3. Rapport om måluppfyllelse 2012 - 2014 enligt kommunplan, dnr 2011 KS/0151, 10

50 Rapportering av delegationsbeslut

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar informationen

__________________________________________________________


Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Kristina Jansson C31 Utredning om kränkande behandling, 1 beslut under oktober. D17 Elevens val Krusboda skola, beslut taget i september.

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts, 2 beslut under oktober.

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 beslut under september och 1 beslut under oktober.

Ulla Lidén C13 Anpassad studiegång, 2 beslut under oktober. B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beslut under juli.

Cathrine Sahlsten C31 Utredning om kränkande behandling, 5 beslut under september och 1 beslut under oktober, Ledighet över 10 dagar, 1 beslut under augusti, 2 beslut under september och 3 beslut under oktober.

51 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per november 2012.

_____________________________________________________________


Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller och var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse om pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012/BUN-ind013,41
2. Sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012/BUN-ind013,41

52 Delegation av arbetsmiljöuppgifter

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden beslutar att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen
* nämnden beslutar att delegaten ges rätt att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter enligt bilaga

_______________________________________________________


Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i april 2012 om nytt reglemente dels ett för nämnden och dels ett gemensamt reglemente för samtliga nämnder. Dessa reglementen anmäldes till nämnden den 13 juni 2012. Av det gemensamma reglementet framgår att nämnden ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har uppmanat övriga nämnder att delegera arbetsmiljöuppgifterna till förvaltningschefen. Bilagan för vidaredelegering av arbetsmiljöuppgifter redovisades i beslut om delegering av arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelseförvaltningen och är gemensam för samtliga förvaltningar.

Bilagor
1. Delegering av arbetsmiljöuppgifter
2. Nämndens reglemente
3. Gemensamt reglemente för samtliga nämnder

53 Övrig information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
* nämnden noterar informationen

§46 Sammanträdesplan 2013

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta förslaget till sammanträdesplan för 2013

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förslag till sammanträdesplan för 2013:

21 februari, kl 18.30

25 mars, kl. 18:30
25 april, 8:30-17:00 heldag inklusive nämndsammanträde

15 maj, kl 18.30

5 juni, kl. 18.30 (reserv)

28 augusti, heldag kring nämndplan

18 september, kl. 18.30

16 oktober, kl. 18.30

13 november, kl. 18:30

4 december, kl 18.30

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta förslaget till sammanträdesplan för 2013

§47 Justering av nämndplan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta justeringarna i nämndplan 2013.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

En mindre justering i nämndplanen behöver göras som ett förtydligande.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta justeringarna i nämndplan 2013.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse avseende justering av mål i nämndplanen, dnr 2012/BUN059,10

2. Justering av mål i nämndplanen, dnr 2012/BUN059,10

§48 Svar på motion om fritidshem

Barn- och utbildningsnämndens beslut

– Nämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen ”Lyft fritidshemmen” dnr 2012 KS 0203,001 (dnr 2012/BUN 159,001).

Reservation

Jerry Svensson (S) och Marcus Obligado (V) reserverar sig mot beslutet.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet lämnade in motionen ”Lyft fritidshemmen” till kommunfullmäktige den 10 maj 2012. Motionen har därefter remitterats till Barn- och utbildningsnämnden som här lämnar sitt svar.

Ordförandens svar på motionen ”Lyft fritidshemmen”
I Skollagen har fritidshemmens syfte tydliggjorts. Det är grundläggande att fritidshemmet, förutom att erbjuda eleverna en meningsfull fritid, också ska stimulera elevernas utveckling och lärande. En meningsfull fritid och rekreation innebär att eleverna även ska ha möjlighet till vila och lek i fritidshemmet. Här har rektorer Skolverkets Allmänna råd om kvalitet i fritidshem som vägledning.

Vidare är skollagen tydlig med att utbildningen i fritidshemmet ska komplettera utbildningen i de olika skolformerna vilket innebär att integration och samverkan mellan fritidshem och skola är av största vikt för att detta ska kunna uppfyllas. Verksamheten måste utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Rektor organiserar utifrån detta och fritidshemmets personal arbetar ofta även i skolan vilket gynnar förutsättningarna för den samverkan som skollagen beskriver.

I skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshemmet anges att barngruppens storlek och personaltäthet är viktiga kvalitetsfaktorer. Enligt Skolverket finns dock inga belägg för att det skulle finnas någon gruppstorlek eller personaltäthet som är den optimala i alla sammanhang. Förutsättningarna varierar från grupp till grupp och från tid till annan och det är alltid nödvändigt att anpassa gruppstorlekarna och personaltäthet till de förutsättningar som råder i varje fritidshem.

Under 2012 har Barn- och utbildningsförvaltningen fokus på fritidshemmen och kvalitet. Förvaltningen har startat ett nätverk för fritidspedagoger likt de som redan pågår för exempelvis förskollärare. Just möjligheten att besöka verksamheter och få se och höra om goda verksamheter har förvaltningen sett vara väldigt fruktbara i de nätverk som redan finns i kommunen. Nätverk nämns också som ett gott exempel i skolverkets skrift om kvalitet i fritidshem. Tanken är att deltagarna i nätverket även ska erbjudas kompetensutveckling i form av externa föreläsare och studiebesök.

I kommunplanen för 2013-2015 som Kommunfullmäktige antog i juni 2012 finns ett mål om personaltäthet i fritidshem. I Barn- och utbildningsnämnden har vi förutom mål om personaltäthet även lagt in mål som är kopplat till brukarenkäten som görs varje år.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

– Nämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen ”Lyft fritidshemmen” dnr 2012 KS 0203,001 (dnr 2012/BUN 159,001).

Yrkande

Jerry Svensson (S) yrkar bifall till motionen. Marcus Obligado (V) bifaller yrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot yrkandet från Jerry Svensson (S) och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilaga

Motion ”Lyft fritidshemmen” 2012/BUN 159,001.

§49 Ekonomisk uppföljning per oktober samt måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera den ekonomiska rapporten per oktober 2012 samt rapporten om måluppfyllelse för Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per oktober 2012 rörande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Uppföljningen visar utfall till och med oktober respektive en prognos för året.

Ordförandens förslag till beslut

- nämnden beslutar att notera den ekonomiska rapporten per oktober 2012 samt rapporten om måluppfyllelse för Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden

Särskilt yttrande

Jerry Svensson (S) inkommer med särskilt yttrande.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse om ekonomisk uppföljning per oktober 2012 samt rapport om måluppfyllelse, dnr 2012/BUN 144, 10

2. Ekonomisk uppföljning per oktober 2012, dnr 2012/BUN 144, 10

3. Rapport om måluppfyllelse 2012 – 2014 enligt kommunplan, dnr 2011 KS/0151, 10

4. Särskilt yttrande, dnr 2012/BUN 144, 10

§50 Rapportering av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Kristina Jansson C31 Utredning om kränkande behandling, 1 beslut under oktober. D17 Elevens val Krusboda skola, beslut taget i september.

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts, 2 beslut under oktober.

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 beslut under september och 1 beslut under oktober.

Ulla Lidén C13 Anpassad studiegång, 2 beslut under oktober. B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beslut under juli.

Cathrine Sahlsten C31 Utredning om kränkande behandling, 5 beslut under september och 1 beslut under oktober, Ledighet över 10 dagar, 1 beslut under augusti, 2 beslut under september och 3 beslut under oktober.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

§51 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per november 2012.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller och var i ärendegången ärendet befinner sig.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet per november 2012.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse om pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012/BUN-ind013,41

2. Sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, dnr 2012/BUN-ind013,41

§52 Delegation av arbetsmiljöuppgifter

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen

- nämnden beslutar att delegaten ges rätt att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter enligt bilaga

_______________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i april 2012 om nytt reglemente, dels ett för nämnden och dels ett gemensamt reglemente för samtliga nämnder. Dessa reglementen anmäldes till nämnden den 13 juni 2012. Av det gemensamma reglementet framgår att nämnden ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har uppmanat övriga nämnder att delegera arbetsmiljöuppgifterna till förvaltningschefen. Bilagan för vidaredelegering av arbetsmiljöuppgifter redovisades i beslut om delegering av arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelseförvaltningen och är gemensam för samtliga förvaltningar.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen

- nämnden beslutar att delegaten ges rätt att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter enligt bilaga

Bilagor

  1. Delegering av arbetsmiljöuppgifter
  2. Nämndens reglemente
  3. Gemensamt reglemente för samtliga nämnder

§53 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen

___________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Anita Brynje redovisar bland annat följande:

1. Snöovädret den 5 december 2012 hanterades bra. Tre skolor fick stängas vissa tider, bl.a. på grund av kallt inomhusklimat.

2. För närvarande sker ombyggnad av ventilationssystemet i Stimmets skola, 63 elever och fyra pedagoger har fått evakueras till Nyboda skola under tiden.

3. I Fårdala skola och Hanvikens skola byggs nya kök och nya kökschefer ska anställas.

4. Intill förskolan Speldosans lokaler ska byggas lägenheter vilket innebär att den s.k. paviljongen tas bort.

5. I mars månad 2013 kommer allergiavdelningen ”Lammet” som tillhör Kardemummans förskola att läggas ner på grund av att för få barn finns i verksamheten.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden noterar informationen