Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-06-05

Sammanträde 2013-06-05

Datum
Klockan
Plats

1 Information enskilt ärende

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

2 Information inkluderande lärmiljöer

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

3 Verksamhetsuppföljning - rektor Cathrine Sahlsten informerar om verksamheten vid Hanvikens förrskolor och skola

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen

4 Redovisning av anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2013/BUN 0059 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar redovisningen.
Beskrivning av ärendet
Skollagen kräver att kränkande behandling i förskola och skola ska anmälas till rektor eller förskolechef. Dessa ska i sin tur anmäla händelsen till skolhuvudmannen.
Den 13 juni 2012 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att anta en blankett som ska användas när skolorna rapporterar anmälningar om kränkningar.
Under perioden 9 oktober 2012 till 15 april 2013 har 38 anmälningar om kränkningar inkommit till förvaltningen.
Förvaltningen ahr gjort en sammanställning av anmälningarna utifrån olika aspekter.
Bilagor
DOC140313-14032013 093607.pdf
DOC290513-29052013 095712.pdf

5 Undervisning vid sjukhusvistelse

Dnr 2013/BUN 0112 012

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus.
Kostnaden fördelas mellan barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Beskrivning av ärendet
Enligt skollagen ska elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl under en längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete erbjudas särskild undervisning på sjukhus eller motsvarande institution. Särskild undervisning ska anordnas av den kommun där sjukhuset är beläget. Specialpedagogiska skolmyndigheten fördelar statsbidrag, men dessa medel täcker inte kommunernas kostnader. Länets tre sjukhuskommuner, Stockholm, Huddinge och Solna, har hanterat den resterande kostnaden olika. KSL har därför fått i uppdrag av utbildningsberedningen att ta fram ett förslag på överenskommelse mellan länets kommuner om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus.

KSL:s förslag till kostnadsdelning innebär att den totala årskostnaden utöver statsbidraget delas lika mellan länets kommuner utifrån antal folkbokförda barn i åldern 7-18 år. Stockholms stad åtar sig att årligen fakturera kommunerna och därefter fördela vidare till Solna stad och Huddinge kommun. År 2012 skulle denna beräkning inneburit en kostnad för Tyresö kommun på ca 98 000 kronor.

Överenskommelsen gäller efter beslut i ansvarig nämnd och tillsvidare och svar ska inkomma till KSL senast 1 juli 2013.

Tjänsteskrivelsen har tagits fram i samråd med Utvecklingsförvaltningen. Förvaltningarna är överens om att dela kostnaderna och fördela dem på antal barn i kommunen i åldern 7-18 år. Barn- och utbildningsförvaltningen står för kostnaderna för barn åldern 7-15 år och utvecklingsförvaltningen för åldern 16-18 år. Detta innebär att Barn- och utbildningsförvaltningen står för ca 75 procent av kostnaderna.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden avser behandla ärendet den 13 juni 2013.

Bilagor
DOC280513-28052013 144302.pdf
DOC280513-28052013 144315.pdf

6 Tillsynsrapporter fristående pedagigisk omsorg

Dnr 2013/BUN 0005 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar tillsynsrapporterna gällande fristående pedagogisk verksamhet.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att noggrannt följa upp de verksamheter med brister och se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Beskrivning av ärendet
Projekt Medborgarfokus bedriver tillsyn och granskning av förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun.
Under vårterminen genomfördes tillsyn av följande fristående verksamheter:
- Eva Blomqvist, pedagogisk omsorg
- Gunnel Eriksson, pedagogisk omsorg
- Hjördis Hasselhuhn, pedagogisk omsorg
- Patricia Järbrink, pedagogisk omsorg
- Marie Sparresjö, pedagogisk omsorg
- Vigdis Tengelsen, pedagogisk omsorg

7 Granskningsrapport kommunal pedagogisk omsorg

Dnr 2013/BUN 0113 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar granskningsrapporten gällande kommunal pedagogisk verksamhet.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att noggrannt följa upp verksamheter med brister och se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Beskrivning av ärendet
Projekt Medborgarfokus bedriver tillsyn och granskning av förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun.

Under vårterminen 2013 genomfördes granskning av verksamheten som bedrivshos Susanne Lönnmark, kommunal pedagogisk omsorg som organisatoriskt befinner sig inom enheten Nybodabergets förskolor och skolor.
Med färgmarkering kategoriseras olika grader av kvalitet i rapporterna.

Vid granskningen framkom brister gällande barnsäkerheten och det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen har ålagt ansvariga chefer att vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda dessa brister.

Bilagor
Granskningsrapport Loket och Tärningens familjedaghem.pdf
DOC280513-28052013 144416.pdf

8 Sammanhållen studie- och yrkesvägledning - svar på remiss

Dnr 2013/BUN 0011 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden stödjer inledningsvis införande av alternativ 2 i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens remiss om sammanhållen studie- och yrkesvägledning höstterminen 2013.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att följa upp den förändrade organisationen i syfte att eventuellt införa alternativ 1 i ett senare skede.
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har utrett och presenterat två förslag på hur SYV-funktionen för grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning kan komma att organiseras i framtiden. Utredningen har lämnats på remiss till Barn- och utbildningsnämnden.

Utvecklingsförvaltningens utredning om en sammanhållen studie- och yrkesvägledning för skolväsendet i Tyresö, beskriver dagens organisation och föreslår två olika alternativ till förändring av organisation:

1. SYV organiseras som en enhet med en gemensam chef som också är studie- och yrkesvägledare
(alternativ 1)
2. SYV organiseras genom en samordning av dagens organisation men med tydliga direktiv (alternativ 2)

Skillnaden mellan alternativen är alltså var studie- och yrkesvägledarna ska ha sin anställning. I alternativ 1 är de centralt anställda och i alternativ 2 är de fortsatt anställda på enheterna. Oavsett var de har sin anställning ska de även fortsättningsvis finnas placerade på skolorna för att finnas nära eleverna.

Dessutom ska en öppen vägledning erbjudas alla genom kommunens servicecenter. Detta ger en naturlig ingång till studie- och yrkesvägledningen i kommunen. Den öppna vägledningen ska ges även under kvällstid en dag i veckan då föräldrar till barnen också kan vara med.

Då detta innebär en förändring av organisationen av SYV som inbegriper två förvaltningar är det viktigt med noggrann uppföljning. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förändring enliogt alternativ 1 görs från höstterminen 2013 och att den förändrade organisationen följs upp i syfte att eventuellt införa alternativ 1 i ett senare skede.
Bilagor
Bilaga En samlad vägledning i Tyresö 121122.pdf
DOC280513-28052013 144336.pdf

9 Den nya skolbibliotekslagen - svar på motion

Dnr 2013/BUN 0087 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 " Motion betr. den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01", dnr 2012/KS 0417 001 (bifogas).

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för besvarande.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till svar på motionen.
Bilagor
DOC190413-19042013 134341.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående nya skolbibliotekslagen.docx

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet - rapport

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller och var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Inspektionsärenden juni 2013.doc
Inspektionsärenden juni 2013 tjänsteskrivelse.doc

11 Delegationsbeslut - rapport

Dnr 2013/BUN 0055 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar delegationsbesluten
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Anita Brynje
B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beslut under maj månad.

12 Information ärende tillfälligt verksamhetsförbud

Dnr 2013/BUN 0065 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.
Bilagor
DOC080513-08052013 140445.pdf
DOC230513-23052013 081630.pdf

13 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (80 kb)

§47 Information enskilt ärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1- Ärendet behandlas under sekretess.

2- Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Nämnden informeras om ett enskilt elevärende.

§48 Information inkluderande lärmiljöer

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar informationen.

§49 Verksamhetsuppföljning - rektor Cathrine Sahlsten informerar om verksamheten vid Hanvikens förskolor och skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar informationen

Beskrivning av ärendet

Rektor Cathrine Sahlsten informerar om verksamheten vid Hanvikens förskolor och grundskola.

§50 Redovisning av anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2013/BUN 0059 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Skollagen kräver att kränkande behandling i förskola och skola ska anmälas till rektor eller förskolechef. Dessa ska i sin tur anmäla händelsen till skolhuvudmannen.
Den 13 juni 2012 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att anta en blankett som ska användas när skolorna rapporterar anmälningar om kränkningar.
Under perioden 9 oktober 2012 till 15 april 2013 har 38 anmälningar om kränkningar inkommit till förvaltningen.
Förvaltningen har gjort en sammanställning av anmälningarna utifrån olika aspekter.

Bilagor

DOC140313-14032013 093607.pdf

DOC290513-29052013 095712.pdf

§51 Undervisning vid sjukhusvistelse

Dnr 2013/BUN 0112 012

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1- Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna överenskommelse om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus.

2- Kostnaden fördelas mellan barn- och utbildningsförvaltningen och utvecklingsförvaltningen i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet

Enligt skollagen ska elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl under en längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete erbjudas särskild undervisning på sjukhus eller motsvarande institution. Särskild undervisning ska anordnas av den kommun där sjukhuset är beläget. Specialpedagogiska skolmyndigheten fördelar statsbidrag, men dessa medel täcker inte kommunernas kostnader. Länets tre sjukhuskommuner, Stockholm, Huddinge och Solna, har hanterat den resterande kostnaden olika. KSL har därför fått i uppdrag av utbildningsberedningen att ta fram ett förslag på överenskommelse mellan länets kommuner om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus.

KSL:s förslag till kostnadsdelning innebär att den totala årskostnaden utöver statsbidraget delas lika mellan länets kommuner utifrån antal folkbokförda barn i åldern 7-18 år. Stockholms stad åtar sig att årligen fakturera kommunerna och därefter fördela vidare till Solna stad och Huddinge kommun. År 2012 skulle denna beräkning inneburit en kostnad för Tyresö kommun på ca 98 000 kronor.

Överenskommelsen gäller efter beslut i ansvarig nämnd och tillsvidare och svar ska inkomma till KSL senast 1 juli 2013.

Tjänsteskrivelsen har tagits fram i samråd med Utvecklingsförvaltningen. Förvaltningarna är överens om att dela kostnaderna och fördela dem på antal barn i kommunen i åldern 7-18 år. Barn- och utbildningsförvaltningen står för kostnaderna för barn åldern 7-15 år och utvecklingsförvaltningen för åldern 16-18 år. Detta innebär att Barn- och utbildningsförvaltningen står för ca 75 procent av kostnaderna.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden avser behandla ärendet den 13 juni 2013.

Bilagor

DOC280513-28052013 144302.pdf

DOC280513-28052013 144315.pdf

§52 Tillsynsrapporter fristående pedagogisk omsorg

Dnr 2013/BUN 0005 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1- Nämnden noterar tillsynsrapporterna gällande fristående pedagogisk verksamhet.

2- Nämnden uppdrar åt förvaltningen att noggrant följa upp de verk-samheter som har brister och se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Beskrivning av ärendet

Projekt Medborgarfokus bedriver tillsyn och granskning av förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun.
Under vårterminen genomfördes tillsyn av följande fristående verksamheter:
- Eva Blomqvist, pedagogisk omsorg
- Gunnel Eriksson, pedagogisk omsorg
- Hjördis Hasselhuhn, pedagogisk omsorg
- Patricia Järbrink, pedagogisk omsorg
- Marie Sparresjö, pedagogisk omsorg
- Vigdis Tengelsen, pedagogisk omsorg
Med färgmarkering kategoriseras olika grader av kvalitet i rapporterna.
De utvecklingsområden som påtalats följs upp vid framtida tillsynsbesök.
När det gäller områden i behov av omedelbar åtgärd har förvaltningen förelagt verksamheterna att senast 30 september åtgärda detta.

Bilagor

DOC240413-24042013 101601.pdf

DOC240413-24042013 101709.pdf

DOC240413-24042013 101751.pdf

DOC070513-07052013 080324.pdf

DOC070513-07052013 080541.pdf

Rapport Familjedaghemmet Lillefot.pdf

DOC280513-28052013 133248.pdf

DOC280513-28052013 133348.pdf

DOC280513-28052013 144354.pdf

§53 Granskningsrapport kommunal pedagogisk omsorg

Dnr 2013/BUN 0113 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1- Nämnden noterar granskningsrapporten gällande kommunal pedagogisk verksamhet.

2- Nämnden uppdrar åt förvaltningen att noggrant följa upp verk-samheter som har brister och se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Beskrivning av ärendet

Projekt Medborgarfokus bedriver tillsyn och granskning av förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun.

Under vårterminen 2013 genomfördes granskning av verksamheten som bedrivs hos Susanne Lönnmark, kommunal pedagogisk omsorg som organisatoriskt befinner sig inom enheten Nybodabergets förskolor och skolor.
Med färgmarkering kategoriseras olika grader av kvalitet i rapporterna.

Vid granskningen framkom brister gällande barnsäkerheten och det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen har ålagt ansvariga chefer att vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda dessa brister.

Bilagor

Granskningsrapport Loket och Tärningens familjedaghem.pdf

DOC280513-28052013 144416.pdf

§54 Sammanhållen studie- och yrkesvägledning - svar på remiss

Dnr 2013/BUN 0011 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden stödjer inledningsvis införande av alternativ 2 i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens remiss om sammanhållen studie- och yrkesvägledning höstterminen 2013.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s) avger särskilt yttrande, se bilaga.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har utrett och presenterat två förslag på hur SYV-funktionen för grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning kan komma att organiseras i framtiden. Utredningen har lämnats på remiss till Barn- och utbildningsnämnden.

Utvecklingsförvaltningens utredning om en sammanhållen studie- och yrkesvägledning för skolväsendet i Tyresö, beskriver dagens organisation och föreslår två olika alternativ till förändring av organisation:

1. SYV organiseras som en enhet med en gemensam chef som också är studie- och yrkesvägledare
(alternativ 1)
2. SYV organiseras genom en samordning av dagens organisation men med tydliga direktiv (alternativ 2)

Skillnaden mellan alternativen är alltså var studie- och yrkesvägledarna ska ha sin anställning. I alternativ 1 är de centralt anställda och i alternativ 2 är de fortsatt anställda på enheterna. Oavsett var de har sin anställning ska de även fortsättningsvis finnas placerade på skolorna för att finnas nära eleverna.

Dessutom ska en öppen vägledning erbjudas alla genom kommunens servicecenter. Detta ger en naturlig ingång till studie- och yrkesvägledningen i kommunen. Den öppna vägledningen ska ges även under kvällstid en dag i veckan då föräldrar till barnen också kan vara med.

Då detta innebär en förändring av organisationen av SYV som inbegriper två förvaltningar är det viktigt med noggrann uppföljning. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förändring enliogt alternativ 1 görs från höstterminen 2013 och att den förändrade organisationen följs upp i syfte att eventuellt införa alternativ 1 i ett senare skede.

Ordförandeutlåtande

Omfattningen av vägledartjänster i Tyresö kommun ser idag olika ut beroende på vilken skola eleven går i. Det saknas en funktion som säkerhetsställer likvärdigheten och alla elevers möjlighet till tillräckligt stöd och det kan finnas en skillnad i hur mycket tid som finns till förfogande för varje elev. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har gjort en utredning om hur det ser ut idag och presenterat två olika förslag på hur vi kan arbeta vidare med detta.
Vår ambition är att vi ska ha en central yrkesvägledning – en vägledningsenhet i linje med det förslag 1 som presenteras i utredningen.
Som ett första steg så kommer en samordnare, vilken Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utser, som har ett övergripande ansvar för alla vägledare. Vägledarna ska även fortsättningsvis finnas på plats i skolorna för närheten till eleverna, men ska fortsättningsvis arbeta i team. Att kompetensutveckling och omvärldsbevakning sker gemensamt kommer att berika och förstärka funktionen. En öppen vägledning ska också erbjudas alla i kommunens servicecenter, även på kvällstid, en gång i veckan då föräldrar har möjlighet att vara med. På sikt är målet att studie- och yrkesvägledarna skall kunna ägna sig åt sin huvuduppgift på heltid och inte ha andra åtaganden vid sidan av. Detta förutsätter en ökad centralisering av organisationen. I enlighet med förslaget i linje 1 är även en utveckling mot gemensamma vägledare för högstadie- och gymnasieelever att föredra då detta ger bättre specialkunskaper och en förmåga att kunna ge eleverna ett större perspektiv.
Det är av största vikt att vi förstärker och utvecklar denna viktiga funktion, särskilt då behörighetskraven till de olika programmen har blivit högre. Annars riskerar vi att andelen elever som byter program, på grund av bristfällig vägledning, ökar och det får inlåsningseffekter mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program då behörighetskraven skiljer sig åt. Vi måste säkerhetsställa att alla elever i Tyresö får likvärdig vägledning och det här är ett viktigt steg i rätt riktning men slutmålet är en central yrkesvägledning enligt alternativ 1genomfört till läsåret 2014/15, i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens utredning.

Ordförandeförslag

Nämnden stödjer inledningsvis införande av alternativ 2 i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens remiss om sammanhållen studie- och yrkesvägledning höstterminen 2013.
Andra beslutsmeningen avslås.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och nämnden bifaller det.

Bilagor

Bilaga En samlad vägledning i Tyresö 121122.pdf

DOC280513-28052013 144336.pdf

Särskilt yttrande (S)

§55 Den nya skolbibliotekslagen - svar på motion

Dnr 2013/BUN 0087 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Motionen anses besvarad.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Motionen anses besvarad.

Reservation

Marcus Obligado (v), Martin Nilsson (s) och Lilian Nylinder (mp) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 ” Motion betr. den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01”, dnr 2012/KS 0417 001 (bifogas).

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för besvarande.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till svar på motionen.

Yrkande

Marcus Obligado (v) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marcus Obligados (v) yrkande och nämnden avslår det.

Bilagor

DOC190413-19042013 134341.pdf

Tjänsteskrivelse - Svar på motion angående nya skolbibliotekslagen.docx

§56 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet - rapport

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningarna framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller och var i ärendegången ärendet befinner sig.

Sammanställning av inspektionsärenden juni 2013

Tjänsteskrivelse om inspektionsärenden juni 2013

§57 Delegationsbeslut - rapport

Dnr 2013/BUN 0055 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar delegationsbesluten

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Anita Brynje
B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 3 beslut under maj månad.

§58 Information ärende tillfälligt verksamhetsförbud

Dnr 2013/BUN 0065 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschefen informerar nämnden om ärendet.

Bilagor

DOC080513-08052013 140445.pdf

DOC230513-23052013 081630.pdf

§59 Övrig information

Beskrivning av ärendet

Ordföranden informerar om

- att nämnden i oktober är flyttad till den 23 oktober.

- att nämndens utsedda juryrepresentanter har beslutat om 2013 års stipendiat ur Bomanska fonden.

Förvaltningschefen informerar om aktuella frågor:

- Kommunens kvalitetspris 2013 tilldelades Breviks skola.
Strandskolans förskoleklass Fyren tilldelades 3.e pris.

- Arbete pågår inom respektive skolområde för att i möjligaste mån samordna planeringsdagar i förskola och fritidshem.

- Fristående förskolan Stjärnan har bytt ägare, från Qvalitetsförskolor Sverige AB till Inspira Förskolor och Skolor AB.

Ordföranden avslutar med att tillönska nämnden en skön och avkopplande sommar och Martin Nilsson tillönskar ordföranden och förvaltningen detsamma.