Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-09-18

Sammanträde 2013-09-18

Datum
Klockan
Plats

1 Information - Mer om inkluderande lärmiljöer

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsstrateg Erik Sanner informerar om skolornas pågående arbete för inkluderande lärmiljöer och kommunens medverkan i ett forskningsprojektet med samma tema.

Forskningsprojektet Inkluderande lärmiljöer leds av IFOUS, Innovation, Forskning och Utveckling i Skolan, tillsammans med Malmö högskola och är delfinansierat av Skolverket och Specialskolemyndigheten. I projektet ingår Tyresö kommun tillsammans med elva andra kommuner.

2 Delårsrapport - budgetuppföljning per 31 augusti *

Dnr 2013/BUN 0056 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Den ekonomiska uppföljningen och återrapporteringen av måluppfyllelsen i delårsbokslutet per 31 augusti 2013 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Inför kommunens delårsrapport per 31 augusti genomförs förutom ett ekonomiskt delårsbokslut även en mätning av uppfyllelsen av kommunplanens treåriga mål.

Övriga handlingar är under utarbetande.
Bilagor
Delårsrapport BoU augusti 2013 - måluppfyllelse.docx

3 Solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng - svar på motion *

Dnr 2013/BUN 0127 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

1 - Motionens avslås gällande första att-satsen.
2 - Motionens anses besvarad gällande andra att-satsen.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har till fullmäktige lämnat in en motion som föreslår
att hyreskostnaden lyfts ur skolpengen och att skolorna ersätts för den faktiska hyreskostnaden,
att den sociodemografiska ersättningen ses över för att ge de skolor som bäst behöver extra stöd.

Ordförandeutlåtande
1 - Vänsterpartiet föreslår att hyreskostnaderna lyfts ur skolpengen och
skolorna ersätts för den faktiska hyreskostnaden och
2 - att den socioekonomiska ersättningen ännu en gång ses över för att ge de
skolor som bäst behöver extra stöd. Ett ytterligare alternativ som bör
undersökas kan vara att införa att införa en tilläggsskolpeng, vilket är
tillåtet enligt lagen.

Att lyfta ur hyreskostnaden som Vänsterpartiet föreslår strider mot Skollagen och Lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Bidragen till kommunala och enskilda skolor/förskolor ska vara lika och bestå av ett grundbelopp. Grundbeloppet ska innefatta ersättning för undervisning, läromedel, elevvård, måltider, lokalkostnader, administration och mervärdesskatt. Utöver grundbeloppet finns det möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever med omfattande behov.

Kommunstyrelsen i Tyresö beslutade våren 2011 om ett nytt hyressystem för skolor och förskolor i Tyresö med tonvikt på marknadsorienterad hyra samt tydliga incitament avseende att effektivisera lokalerna. Genom att nyttja våra lokaler mer effektivt frigörs resurser som istället kan läggas på undervisning. Lokaler kostar och vi måste se till att använda dem effektivt, annars drar vi på oss höga investeringskostnader som leder till lägre driftbudget. Under 2013 har det nya hyressystemet inneburit lägre lokalkostnader som har fördelats ut i skolpengen.

När det gäller det sociodemografiska tillägget så ses det över med jämna mellanrum. En sådan översyn sker sedan i våras för att hitta en rimlig fördelning utifrån olika elevers behov och svårigheter. Skolverket har nyligen sett över hur kommunerna fördelar sina resurser och uppmanar kommunerna att på ett medvetet sätt utveckla sina resursfördelningssystem. Skolverket kommer i sin översyn fram till en viktig slutsats - att det inte går att hitta en modell för resursfördelning som passar alla kommuner.

Bilagor
Motion om solidarisk hyresbetalning för skolor och extra skolpeng i proportion till skolans utbildningsresultat.pdf

4 Se barnen - svar på motion *

Beskrivning av ärendet
Ordförandeutlåtande är under utarbetande.

5 Överklagande till kammarrätten

Dnr 2013/BUN 0065 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden beslutar att

1. Överklaga förvaltningsrättens dom den 6 maj 2013, nålnr 6773-13.
(I denna dom upphävde förvaltningsrätten Barn- och utbildningsnämndens
beslut om tillfälligt verksamhetsförbud för Annelie Benktander).

2. Ge fullmakt enligt följande:

FULLMAKT
för envar av advokaterna Annika Gustafsson, Christian Arnbom eller Katja Hedberg eller den ombudet förordnar i sitt ställe, att företräda Tyresö kommun mot Annelie Benktander eller den saken eljest kan angå i angelägenhet rörande verksamhetsförbud och allt som har samband därmed.

Ovanstående fullmakt ger ombudet samma behörighet som tillkommer huvudmannen i saken, och innefattar utan uteslutande av andra åtgärder bland annat rätt för ombudet;

- att väcka och föra talan vid samtliga domstolar och myndigheter inom och utom Sverige,
- att träffa skiljeavtal, utse skiljemän och föra talan i skiljeprocess,
- att utom rätta förhandla och träffa avtal, såsom förlikning eller ackord,
- att för huvudmannens räkning mottaga och kvittera medel, handlingar och annan egendom samt
- att ta del av varje sekretesskyddad eller annan uppgift eller handling som enligt ombudets mening kan ha samband med saken.

Fullmakten medför icke behörighet att för huvudmannens räkning mottaga uppsägning, delgivning av stämning, påkallande av skiljeförfarande eller handling varigenom ett ärende anhängiggörs vid domstol eller myndighet.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningsrätten upphävde genom sin dom den 6 maj 2013,. mål nr 6773-13, Barn- och utbildningsnämndens beslut den 21 februari om tillfälligt verksamhetsförbud för Annelie Benktander. Beslutet överklagades till kammarrätten av förvaltningschefen den 15 maj.

Kammarrätten har påtalat att en nämnds beslutanderätt inte får delegeras i fråga om yttranden av ett beslut som nämnden fattat i sin helhet. Förvaltningschefen har därför förelagts av kammarrätten att senast den 20 september 2013 med protokollsutdrag styrka att Barn- och utbildningsnämnden beslutat att överklaga förvaltningsrättens dom i målet.
Bilagor
DOC120913-12092013 151459.pdf

6 Justering av läsårstider 2013/14

Dnr 2012/BUN 0058 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden antar förslaget om justering av läsårstider 2013/14.

Beskrivning av ärendet
Läsåret för elever ska innehålla minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. (Skolförordningen 3 kap. 2 §). Synpunkter har framkommit om att sista dagen på läsåret, om möjligt, inte bör ligga på en fredag. Då utrymme finns att göra den 7 januari 2014 till en studiedag så kan elevernas läsår sluta torsdagen en 12 juni i stället för fredagen den 13 juni.

Bilagor
DOC120913-12092013 151520.pdf

7 Resultat elev- och föräldraenkät 2013

Dnr 2013/BUN 0164 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Att ta reda på vad elever och föräldrar tycker om sin förskola, pedagogiska omsorg, skola och fritidshem ingår som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
En enkät har under våren distribuerats till föräldrar i de olika verksamheterna och till eleverna i skola och fritidshem. Syftet är att få ett underlag för utvärdering och fortsatt kvalitetsarbete i verksamheterna.

Sammanlagt har 7 332 elever och föräldrar ombetts delta i enkätundersökningen. 60 % av dessa, (4 410 st) har besvarat den.

För tredje året i rad samlar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, in enkätresultaten från sju av frågorna som eleverna i grundskolans år 5 och 8 har svarat på. Frågorna ingår i SKLs Öppna jämförelser, vilket gör det möjligt att jämföra elevernas svar över hela landet.

I rapporten presenteras resultaten övergripande för rerspektive verksamhetsform.

Bilagor
Rapport - resultat av elev- och föräldraenkät 2013 130813.docx

8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.
I sammanställningen framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Inspektionsärenden september 2013.doc
Tjänsteskrivelse Inspektionsärenden september 2013.doc

9 Delegationsbeslut

Dnr 2013/BUN 0055 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stod av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Bertil Wennström
D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 26 beslut under augusti och 7 beslut under juni.

Anita Brynje
B1 Avsteg från regler om förskoleverksamhet, 5 beslut under augusti, varav 1 avslag.
E8 Vårdnadsbidrag, 5 beslut under augusti varav ett halvt vårdnadsbidrag och ett avslag.

Ulla Lidén
D17 Elevens val i grundskola, 1 beslut under augusti, D23 Elevens val i grundsärskola, 1 beslut under augusti, C68 Elevgruppers sammansättning i fritidshem, 1 beslut under augusti, C62 Placering vid skolenhet i grundsärskola, 1 beslut under augusti, C55 Placering vid skolenhet i grundskola, 1 beslut under augusti, C52 Placering vid skolenhet i förskola, 1 beslut under augusti.

Magnus Duvnäs
C13 Anpassad studiegång, ett beslut under september.

10 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar de anmälda ärendena.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
- Kommunens delårsbokslut per april 2013.
- Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda.

Skolinspektionen
- Regelbunden tillsyn i Tyresö kommun.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-08-22 § 86 - delårsrapport per april.pdf
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-08-27 § 138.pdf
Skolinspektionen - Regelbunden tillsyn.pdf

12 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

§68 Information - Mer om inkluderande lärmiljöer