Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-02-12

Sammanträde 2014-02-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Lokal Bollmora

1 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2013

Dnr 2014/BUN 0022 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Nämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 godkänns.

2. Verksamhetsberättelsen och bokslut för 2013 överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetshetsberättelse och bokslut för 2013 beskrivs hur Barn- och utbildningsförvaltningens arbete bedrivits under 2013. Resultaten redovisas per verksamhetsform; Förskola och pedagogisk omsorg, Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem samt Fritidsgårdar.
Utvärderingen visar i vilken utsträckning målen i senaste kommunplanen resp nämndplanen har uppnåtts.

Bilagor
Verksamhetsberättelse med bokslut 2013
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse med bokslut 2013

2 Året som gått - information om verksamheten vid Tyresö skola och förskola

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen

Beskrivning av ärendet
Rektor Lena Jansson informerar om året som gått vid Tyresö skola och förskola.

3 Överenskommelse om samverkansreglerför den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicinsktekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Dnr 2014/BUN 0013 005

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Överenskommelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler. Den centrala frågeställningen har varit om industrin även i fortsättningen ska tillåtas finansiera delar av fortbildningen för hälso- och sjukvårdens personal.

Idag är det möjligt för industrin att finansiera femtio procent av personalens resor, kost och logi i samband med extern fortbildning eller konferens. Att vissa medarbetare kan få delar av sin fortbildning och kompetensutveckling finansierad av de företag som levererar produkterna som används inom hälso- och sjukvården kan leda till snedvriden konkurrens och kan komma att skada förtroendet. Denna möjlighet kommer i och med den nya överenskommelsen att upphöra från och med år 2015. Under 2014 gäller en övergångslösning där möjligheten kvarstår.

Den nya överenskommelsen är framtagen utifrån omvärldens krav på transparens och behovet av tydligare ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri. I överenskommelsen slås fast att arbetsgivaren för hälso- och sjukvården har ansvar för medarbetarnas fortbildning, kompetensutveckling och de kostnader som hör därtill. Överenskommelsen omfattar även regler vid olika former av samverkan, till exempel informationssammankomster, konsultation, produktinformation och samarbetsprojekt.

Överenskommelsen föreslås gälla från och med 1 januari 2014.

Bilagor
Beslut - Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin .pdf

Tjänsteskrivelse överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin m.m.

4 Tillskapande av grundskoleplatser i området Trollbäcken

Dnr 2013/BUN 0101 84

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Fortsatt utredning av ärendet.

Beskrivning av ärendet
Vad gäller beskrivningen av ärendet hänvisas till utskicket inför nämnden 131204.

Bilagor
Behovsanalys av grundskoleplatser i Trollbäcken

5 Rapport - Tillsyn förskolor

Dnr 2013/BUN 0113 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar tillsynsrapporterna av de kommunala förskolorna Sagan, Gunghästen, Båten, Pusslet, Ballongen, Dalstugan, Skrindan, Speldosan, Teddybjörnen, Kumla, Sofiebergs och Fornuddens förskolor.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24 § 71 att en övergripande plan för granskningar ska fastställas varje år. I november 2012 fastställde kommunstyrelsen granskningsplanen för 2013. Enligt 2013 års plan ska de kommunala förskolorna granskas vart tredje år. Det övergripande syftet med granskningen är att höja kvaliteten i verksamheterna.

Kommunen är enligt skollagen 26 kap 4§ tillsynsmyndighet för enskilda huvudmän vilka kommunen godkänd. I granskningsplanen för 2013 ska de fristående förskolorna granskas vartannat år och den fristående pedagogiska omsorgen varje år.

Kommunens kvalitetsgrupp, Medborgarfokus, granskade under 2013 följande kommunala förskolor:

• Stimmet och Fårdalas förskolor Sagan, Gunghästen, Båten och Pusslet
• Krusbodas förskolor Ballongen och Dalstugan
• Hanvikens förskolor Skrindan, Speldosan och Teddybjörnen
• Trollbäckens förskolor Kumla, Sofieberg och Fornudden

Varje granskningsrapport sammanfattas av en kvalitetsgradering som illustreras med tre färgmarkeringar:

• grön färgmarkering påvisar en stark sida (god kvalitet) hos verksamheten
• gul färg pekar på områden, inom vilka verksamheten behöver utveckla kvaliteten,
• röd markering visar på brister, vilka verksamheten omgående behöver åtgärda.

Följande starka sidor, som visar på god kvalitet (grön markering) i granskningsrapporterna är:
• normer och värden,
• naturvetenskap och teknik,
• utemiljön,
• samverkan med föräldrar,
• barns inflytande
• det systematiska kvalitetsarbetet

Områden som en del förskolor behöver utveckla (gul färgmarkering) är:
• planer mot kränkande behandling,
• pedagogisk dokumentation,
• systematiskt kvalitetsarbete,
• barnsäkerhet
• på en förskola är lokalerna i behov av upprustning

Områden som krävt omedelbara åtgärder (röd färgmarkering) är:
• avsaknaden av registerutdrag på personal vid 9 förskolor,
• bristande barnsäkerhet vid 6 förskolor där säkerheten gällde hällskydd till spisar och klämskydd i dörrar, vilka saknats eller varit uttjänta.

Brister av omedelbar karaktär har verksamheterna åtgärdat och rapporterat in till barn-och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Pusslet - granskningsrapport.pdf
Gunghästen - Granskningsrapport.pdf
Båten - granskningsrapport.pdf
Sagan - granskningsrapport.pdf
Ballongen - granskningsrapport.pdf
Dalstugan - granskningsrapport.pdf
Speldosan granskningsrapport.pdf
Skrindan granskningsrapport.pdf
Teddybjörnen - granskningsrapport.pdf
Sofiebergs förskola - granskningsrapport.pdf
Kumla förskola-granskningsrapport..pdf
Fornuddens förskola - granskningsrapport.pdf
Tillsyn av kommunala förskolor hösten 2013

6 Rapport - Pågående ärenden hos Skolinspektionen

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningen framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Inspektionsärenden per den 31 januari 2014.doc
Tjänsteskrivelse Inspektionsärenden per den 31 januari 2014.doc

7 Rapport - Delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
C59 Skolskjuts, 2 beslut under december 2013. E8 Vårdnadsbidrag, 2 beslut under november 2013, 4 beslut under december 2013 och 2 beslut under januari 2014. B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet och fritidshem, 7 beslut under december 2013 och 10 beslut under januari 2014. C71a Barnomsorg på obekväm arbetstid, 5 beslut under december 2013.

Michael Martinsson
E1 Mottagande i särskola, 4 beslut under november 2013 och 2 beslut under december 2013. C60 Tilläggsbelopp, 1 beslut under november 2013, 4 beslut under december 2013 och 21 beslut under januari 2014.

Bertil Wennström
D15 Anpassad studiegång, 1 beslut under november 2013.

Magnus Duvnäs
C13 Anpassad studiegång, 20 beslut under januari 2014.

Anita Brynje
C73 Föreläggande (återkallande av föreläggande), 1 beslut i februari 2014.

8 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige
- Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner för 2014, 2013/KF 0322

Bilagor
Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner för 2014 - 2013KS 0390.pdf

9 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (116 kb)

§1 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2013

Dnr 2014/BUN 0022 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 - Ärendet återremitteras till Barn- och utbildningsförvaltningen.

2 - Ärendet behandlas vid ett extra nämndsammanträde den 24 februari kl
     15.15.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetshetsberättelse och bokslut för 2013 beskrivs hur Barn- och utbildningsförvaltningens arbete bedrivits under 2013. Resultaten redovisas per verksamhetsform; Förskola och pedagogisk omsorg, Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem samt Fritidsgårdar.
Utvärderingen visar i vilken utsträckning målen i senaste kommunplanen respektive nämnplanen har uppnåtts.

Ordförandeförslag
Ordförande Ann-Christine Svensson förslår att ärendet återremitteras till förvaltningen så att framkomna synpunkter eventuellt kan inarbetas i verksamhetsberättelsen. Ärendet föreslås därefter behandlas vid ett extra nämndsammanträde den 24 februari kl 15.15.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag att återremittera ärendet och behandla det vid ett extra nämndsammanträde den 24 februari kl 15.15 och finner att nämnden beslutar så.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse med bokslut 2013.pdf
Verksamhetsberättelse med bokslut 2013.pdf

§2 Året som gått - information om verksamheten vid Tyresö skola och förskola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen

Beskrivning av ärendet
Rektor Lena Jansson informerar om året som gått vid Tyresö skola och förskola.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20140212.pdf (109 kb)

§3 Överenskommelse om samverkansreglerför den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicinsktekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Dnr 2014/BUN 0013 005

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Överenskommelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler. Den centrala frågeställningen har varit om industrin även i fortsättningen ska tillåtas finansiera delar av fortbildningen för hälso- och sjukvårdens personal.

Idag är det möjligt för industrin att finansiera femtio procent av personalens resor, kost och logi i samband med extern fortbildning eller konferens. Att vissa medarbetare kan få delar av sin fortbildning och kompetensutveckling finansierad av de företag som levererar produkterna som används inom hälso- och sjukvården kan leda till snedvriden konkurrens och kan komma att skada förtroendet. Denna möjlighet kommer i och med den nya överenskommelsen att upphöra från och med år 2015. Under 2014 gäller en övergångslösning där möjligheten kvarstår.

Den nya överenskommelsen är framtagen utifrån omvärldens krav på transparens och behovet av tydligare ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri. I överenskommelsen slås fast att arbetsgivaren för hälso- och sjukvården har ansvar för medarbetarnas fortbildning, kompetensutveckling och de kostnader som hör därtill. Överenskommelsen omfattar även regler vid olika former av samverkan, till exempel informationssammankomster, konsultation, produktinformation och samarbetsprojekt.

Överenskommelsen föreslås gälla från och med 1 januari 2014.

Bilagor
Beslut - Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.pdf
Tjänsteskrivelse överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården läkemedelsindustrin.pdf

§4 Tillskapande av grundskoleplatser i området Trollbäcken

Dnr 2013/BUN 0101 84

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fortsatt utredning av ärendet.

Jäv
Mia Lindström (s) anmäler jäv och deltar inte i nämndens behandling av ärendet.
Särskilt yttrande
Janniche Rochstroh (s), med stöd av Lilian Nylinder (mp) och Inger Gemicioglu (v), avger särskilt yttrande, se bilaga.

Beskrivning av ärendet
Vad gäller beskrivningen av ärendet hänvisas till utskicket inför nämnden 131204.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förslag till beslut behovsanalys av grundskoleplatser i Trollbäcken.pdf

§5 Rapport - Tillsyn förskolor

Dnr 2013/BUN 0113 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar tillsynsrapporterna av de kommunala förskolorna Sagan, Gunghästen, Båten, Pusslet, Ballongen, Dalstugan, Skrindan, Speldosan, Teddybjörnen, Kumla, Sofiebergs och Fornuddens förskolor.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24 § 71 att en övergripande plan för granskningar ska fastställas varje år. I november 2012 fastställde kommunstyrelsen granskningsplanen för 2013. Enligt 2013 års plan ska de kommunala förskolorna granskas vart tredje år. Det övergripande syftet med granskningen är att höja kvaliteten i verksamheterna.

Kommunen är enligt skollagen 26 kap 4§ tillsynsmyndighet för enskilda huvudmän vilka kommunen godkänd.  I granskningsplanen för 2013 ska de fristående förskolorna granskas vartannat år och den fristående pedagogiska omsorgen varje år.

Kommunens kvalitetsgrupp, Medborgarfokus, granskade under 2013 följande kommunala förskolor:

• Stimmet och Fårdalas förskolor Sagan, Gunghästen, Båten och Pusslet
• Krusbodas förskolor Ballongen och Dalstugan
• Hanvikens förskolor Skrindan, Speldosan och Teddybjörnen
• Trollbäckens förskolor Kumla, Sofieberg och Fornudden

Varje granskningsrapport sammanfattas av en kvalitetsgradering som illustreras med tre färgmarkeringar:

• grön färgmarkering påvisar en stark sida (god kvalitet) hos verksamheten
• gul färg pekar på områden, inom vilka verksamheten behöver utveckla kvaliteten,
• röd markering visar på brister, vilka verksamheten omgående behöver åtgärda.

Följande starka sidor, som visar på god kvalitet (grön markering) i granskningsrapporterna är:
• normer och värden,
• naturvetenskap och teknik,
• utemiljön,
• samverkan med föräldrar,
• barns inflytande
• det systematiska kvalitetsarbetet

Områden som en del förskolor behöver utveckla (gul färgmarkering) är:
• planer mot kränkande behandling,
• pedagogisk dokumentation,
• systematiskt kvalitetsarbete,
• barnsäkerhet
• på en förskola är lokalerna i behov av upprustning

Områden som krävt omedelbara åtgärder (röd färgmarkering) är:
• avsaknaden av registerutdrag på personal vid 9 förskolor,
• bristande barnsäkerhet vid 6 förskolor där säkerheten gällde hällskydd till spisar och klämskydd i dörrar, vilka saknats eller varit uttjänta.

Brister av omedelbar karaktär har verksamheterna åtgärdat och rapporterat in till barn-och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Pusslet - granskningsrapport.pdf
Gunghästen - Granskningsrapport.pdf
Båten - granskningsrapport.pdf
Sagan - granskningsrapport.pdf
Ballongen - granskningsrapport.pdf
Dalstugan - granskningsrapport.pdf
Speldosan granskningsrapport.pdf
Skrindan granskningsrapport.pdf
Teddybjörnen - granskningsrapport.pdf
Sofiebergs förskola - granskningsrapport.pdf
Kumla förskola.pdf
Fornuddens förskola - granskningsrapport.pdf
Tillsyn av kommunala förskolor hösten 2013.pdf

§6 Rapport - Pågående ärenden hos Skolinspektionen

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningen framgår vilken enhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Inspektionsärenden per den 31 januari 2014.pdf
Tjänsteskrivelse inspektionsärenden per den 31 januari 2014.pdf

§7 Rapport - Delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
C59 Skolskjuts, 2 beslut under december 2013. E8 Vårdnadsbidrag, 2 beslut under november 2013, 4 beslut under december 2013 och 2 beslut under januari 2014. B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet och fritidshem, 7 beslut under december 2013 och 10 beslut under januari 2014. C71a Barnomsorg på obekväm arbetstid, 5 beslut under december 2013.

Michael Martinsson
E1 Mottagande i särskola, 4 beslut under november 2013 och 2 beslut under december 2013. C60 Tilläggsbelopp, 1 beslut under november 2013, 4 beslut under december 2013 och 21 beslut under januari 2014.

Bertil Wennström
D15 Anpassad studiegång, 1 beslut under november 2013.

Magnus Duvnäs
C13 Anpassad studiegång, 20 beslut under januari 2014.

Anita Brynje
C73 Föreläggande (återkallande av föreläggande), 1 beslut i februari 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20140212.pdf (109 kb)

§8 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 - Nämnden noterar informationen.

2 - Nämnden delges en budgetrapport vid sammanträdet i mars.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige
- Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner för 2014, 2013/KF 0322

Yrkande
Jerry Svensson (s) yrkar att nämnden får en budgetrapport vid nämndens sammanträde i mars.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jerry Svenssons (s) yrkande att nämnden får en budgetrapport vid sammanträdet i mars och finner att nämnden beslutar så.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20140212.pdf (109 kb)

§9 Övrig information

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om:

- Heldag med förvaltningens ledningsgrupp 2014-02-12.

- Projekt Samordnad studie- och yrkesvägledning i Tyresö kommun.

- Pågående lokalåtgärder i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetslokaler.

- Pågående skolinspektion.

Följande frågor bordlades till kommande sammanträde:

1. Principer vid protokollskrivning

2. Ej behandlade motioner

3. Profilfritids

4. Medarbetarenkäten

5. Höstterminsbetyg

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20140212.pdf (149 kb)