Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-02-24

Sammanträde 2014-02-24

Datum
Klockan
15:15
Plats
Lokal Bollmora

1 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2013

Dnr 2014/BUN 0022 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Nämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 godkänns.

- Verksamhetsberättelsen och bokslut för 2013 överlämnas till
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetshetsberättelse och bokslut för 2013 beskrivs hur Barn- och utbildningsförvaltningens arbete bedrivits under 2013. Resultaten redovisas per verksamhetsform; Förskola och pedagogisk omsorg, Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem samt Fritidsgårdar.
Utvärderingen visar i vilken utsträckning målen i senaste kommunplanen resp nämnplanenhar uppnåtts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse med bokslut 2013.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (114 kb)

§10 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2013

Dnr 2014/BUN 0022 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämndens verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 godkänns.

2. Verksamhetsberättelsen och bokslut för 2013 överlämnas till kommunstyrelsen.

Reservation 
En skriftlig reservation från (V), (S) och (MP) angående yrkandet om omformulering kommer att lämnas in.
Särskilt yttrande
Ett skriftligt särskilt yttrande från (V), (S) och (MP) kommer att lämnas in.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetshetsberättelse och bokslut för 2013 beskrivs hur Barn- och utbildningsförvaltningens arbete bedrivits under 2013. Resultaten redovisas per verksamhetsform; Förskola och pedagogisk omsorg, Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem samt Fritidsgårdar.
Utvärderingen visar i vilken utsträckning målen i senaste kommunplanen respektive nämnplanen har uppnåtts.

Förvaltningschef Anita Brynje informerar om ändringar i originalversionen.
* Skolpengen har blivit för hög gentemot budgetram (sid 2 och 21)
* Antalet familjer som beviljats barnomsorg på obekväm arbetstid är fem. Utöver det fanns fem okvalificerade ansökningar (sid 4).
* Stycket om framtiden, nya riktlinjer tas bort (sid 9).
* Stycket om Speldosan ett tillägg: "Detta innebär att förskolan måste fortsätta satsa på kompetensutveckling av medarbetare utifrån barnens olika förutsättningar" (sid 9 samt motsvarande på sid 23 avseende grundskolan).

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) med bifall av (S) och (MP) yrkar att texten i sista stycket på sidan 2 ska ändras till "budgeterade medel för skolpengen har därmed varit otillräckliga".

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om omformulering och finner detsamma avslaget.

Ordföranden ställer proposition på förslaget att godkänna verksamhetsberättelsen och att överlämna den till kommunstyrelsen och finner att barn- och utbildningsnämnden bifallit förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse med bokslut 2013.pdf
Verksamhetsberättelse med bokslut 2013.pdf

§11 Uppdrag om analys kring kränkningar i skolan

Dnr 2014/BUN

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att analysera varför det i 85 procent av alla kränkningsfall är pojkar inblandade.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande informerar muntligt om att det i 85 procent av alla kränkningsfall som förekommer i skolan är pojkar inblandande.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att det uppdras åt förvaltningen att analysera varför det i 85 procent av alla kränkningsfall är pojkar inblandade.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget finner att nämnden bifaller förslaget.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20140224.pdf (148 kb)