Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-05-20

Sammanträde 2014-05-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Lokal Bollmora

1 Rektor Ulla Lidén informerar om sin verksamhet

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

2 Kommunbeslut, Skolinspektionen

Dnr 2013/BUN 0157 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Bilagor
Beslut fritidshem.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Beslut förskola.pdf
Kommunbeslut.pdf

3 Delårsrapport per 30 april

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar delårsrapporten.

4 Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun

Dnr 2014/BUN 0039 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar:

- att anta Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun,

- att ovan nämnda riktlinjer ska börja gälla från och med 1 juni 2014

- att Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun, dnr 2014/BUN/0039-003, ersätter tidigare Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun, dnr 2012/BUN 0102-006.

Beskrivning av ärendet
I nämnd den 12 februari 2014 förtydligade förvaltningen, i en tjänsteanteckning, att det inte finns lagstöd för att avkräva de fristående förskolorna att de måste följa kommunens Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun - ett krav som de, fram till nu, gällande riktlinjerna från 2012 ställt på dem. Förvaltningen har under de senaste två åren hörsammat vanligt återkommande frågor, och till viss del kritik, som framförts avseende nuvarande riktlinjer. Frågor och kritik har överlag handlat om att väsentlig information antingen varit inkorrekt, saknats eller varit otydlig, vilket skapat osäkerhet internt och externt. Detta har medfört att kommunikationen internt/externt har blivit otydlig, vilket skapat merarbete för vårdnadshavare, personal på förskolorna, förvaltningen samt ekonomi- och kvalitetsenheten. Med Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun bör informationen och kommunikationen internt och externt, med de enskilda huvudmännen, bli avsevärt mycket tydligare och arbetet mer effektivt.

Bilagor
Riktlinjer godkännande enskild huvudman.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer.pdf

5 Riktlinjer för ekonomisk ersättning, ansvarsfördelning och tillsyn

Dnr 2014/BUN 0061

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar:
-att anta Riktlinjer för godkännande av ekonomisk ersättning, ansvarsfördelning och tillsyn

-att ovan nämnda riktlinjer ska börja gälla från och med 1 juni 2014

-att Riktlinjer för godkännande av ekonomisk ersättning, ansvarsfördelning och tillsyn - Interna riktlinjer för kommunala och fristående verksamheter inom BoU, dnr 2014/BUN/0061, ersätter tidigare Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun, dnr 2012/BUN 0102-006.

Beskrivning av ärendet
I nämnd den 12 februari 2014 förtydligade förvaltningen, i en tjänsteanteckning, att det inte finns lagstöd för att avkräva de fristående förskolorna att de måste följa kommunens Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun - ett krav som de, fram till nu, gällande riktlinjerna från 2012 ställt på dem. Förvaltningen har under de senaste två åren hörsammat vanligt återkommande frågor, och till viss del kritik, som framförts avseende nuvarande riktlinjer. Frågor och kritik har överlag handlat om att väsentlig information antingen varit inkorrekt, saknats eller varit otydlig, vilket skapat osäkerhet internt och externt. Detta har medfört att kommunikationen internt/externt har blivit otydlig, vilket skapat merarbete för vårdnadshavare, personal på förskolorna, förvaltningen samt ekonomi- och kvalitetsenheten. Med Riktlinjer för godkännande av ekonomisk ersättning, ansvarsfördelning och tillsyn - Interna riktlinjer för kommunala och fristående verksamheter inom BoU bör informationen och kommunikationen internt och externt, med de enskilda huvudmännen, bli avsevärt mycket tydligare, arbetet mer effektivt och kommunen såväl som de enskilda huvudmännen får ett bättre arbetsverktyg vid tillsyn.

Bilagor
Riktlinjer ekonomisk ersättning.pdf
TJänsteskrivelse.pdf

6 Riktlinjer för kommunala förskolor

Dnr 2014/BUN 0038 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar:
-att anta Riktlinjer kommunala förskolor,
-att ovan nämnda riktlinjer ska börja gälla från och med 1 juni 2014,
-att Riktlinjer kommunala förskolor, dnr 2014/BUN038 -003, ersätter tidigare Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun, dnr 2012/BUN 0102-006.

Beskrivning av ärendet
I nämnd den 12 februari 2014 förtydligade förvaltningen, i en tjänsteanteckning, att det inte finns lagstöd för att avkräva de fristående förskolorna att de måste följa kommunens Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun - ett krav som de, fram till nu, gällande riktlinjerna från 2012 ställt på dem. Förvaltningen har under de senaste två åren hörsammat vanligt återkommande frågor, och till viss del kritik, som framförts avseende nuvarande riktlinjer. Frågor och kritik har överlag handlat om att väsentlig information antingen varit inkorrekt, saknats eller varit otydlig, vilket skapat osäkerhet internt och externt. Detta har medfört att kommunikationen internt/externt har blivit otydlig, vilket skapat merarbete för vårdnadshavare, personal på förskolorna, förvaltningen samt ekonomi- och kvalitetsenheten. Föreslagna Riktlinjer för kommunala förskolor kommer, enligt skollagen, endast att gälla för de kommunala förskolorna i kommunen. Med Riktlinjer för kommunala förskolor bör informationen och kommunikationen internt/externt bli avsevärt mycket tydligare och arbetet internt mer effektivt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer kommunala förskolor.pdf

7 Riktlinjer kommunala fritidshem och fritidsklubb

Dnr 2014/BUN 0062

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar:
-att anta Riktlinjer kommunala fritidshem och fritidsklubb,
-att ovan nämnda riktlinjer ska börja gälla från och med 1 juni 2014,
-att Riktlinjer kommunala fritidshem och fritidsklubb, dnr 2014/BUN/0062, ersätter tidigare Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun, dnr 2012/BUN 0102-006.

Beskrivning av ärendet
I nämnd den 12 februari 2014 förtydligade förvaltningen, i en tjänsteanteckning, att det inte finns lagstöd för att avkräva de fristående förskolorna att de måste följa kommunens Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun - ett krav som de, fram till nu, gällande riktlinjerna från 2012 ställt på dem. Förvaltningen har under de senaste två åren hörsammat vanligt återkommande frågor, och till viss del kritik, som framförts avseende nuvarande riktlinjer. Frågor och kritik har överlag handlat om att väsentlig information antingen varit inkorrekt, saknats eller varit otydlig, vilket skapat osäkerhet internt och externt. Detta har medfört att kommunikationen internt/externt har blivit otydlig, vilket skapat merarbete för vårdnadshavare, personal på förskolorna, förvaltningen samt ekonomi- och kvalitetsenheten. Föreslagna Riktlinjer kommunala fritidshem och fritidsklubb kommer, enligt skollagen, endast att gälla för de kommunala fritidshemmen och fritidsklubbarna i kommunen. Med Riktlinjer kommunala fritidshem och fritidsklubb bör informationen och kommunikationen internt/externt bli avsevärt mycket tydligare och arbetet internt mer effektivt.

Bilagor
Riktlinjer fritidshem fritidsklubb.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Redovisning av anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar uppföljningen av anmälningar om kränkande behandling

Beskrivning av ärendet
I denna tjänsteskrivelse görs en uppföljning av anmälningar om kränkande behandling avseende perioden 1 november 2013 till 1 maj 2014. Under perioden har 61 anmälningar inkommit till förvaltningen.

I rapporten redovisas följande:
- vilka det är som kränker (pojkar, flickor, lärare/personal) och vilka blir kränkta (pojkar och flickor),
- vilken typ av kränkningar som har förekommit,
- i vilka årskurser kränkningarna har förekommit,
- var i skolan kränkningarna har förekommit,
- vilka åtgärder som har vidtagits och vilken uppföljning som kommer ske

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Pågående ärenden hos skolinspektionen

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar rapporten.

Bilagor
Inspektionsärenden per den 9 maj 2014.doc
Tjänsteskrivelse skolinspektionen.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet, 1 beslut i april 2014 och 1 beslut i maj 2014. E8 Vårdnadsbidrag, 6 beslut i april 2014, C71a Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, 1 beslut i april 2014.

Anita Brynje
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet, 2 beslut i maj 2014.

11 Stipendier från Bomanska fonden 2014

Dnr 2014/BUN 0082 007

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden beslutar att till jury utse Anki Svensson, Leif Lanke och Jannice Rockstroh.

Beskrivning av ärendet
Bomanska fonden har tillkommit genom en donation i testamente från april 1825 av viktualiehandlaren Eric Boman Ericson. Mellan två och tre tusen kronor delas ut till en till tre elever. Skolornas rektorer lämnar förslag till mottagare av stipendiet och beslut fattas av de ledamöter som barn- och utbildningsnämnden utser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

12 Svar på motion om lokalt läslyft

Dnr 2012/BUN 0238 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Svar på motionen "lokalt läslyft" från Marie Åkesdotter (MP)
Att elever har en god läs- och skrivförmåga är avgörande för hur väl de lyckas nå kunskapskraven i alla grundskolans ämnen och även hur de lyckas med fortsatta studier. Det har även en avgörande betydelse för möjligheten till sysselsättning och till att vara en aktiv samhällsmedborgare. Det är av stor vikt att insatserna sätts in tidigt eftersom det finns starkt forskningsstöd för att stöd och stimulans utifrån elevernas behov redan i förskoleklass och i de första årskurserna är viktigt för att förebygga att eleverna senare utvecklar problem med läs- och skrivförmågan. Insatser redan i förskoleklass och i de första årskurserna stärker också skolans möjlighet att bryta kopplingen mellan elevernas resultat i bl.a. läsförståelse och föräldrarnas utbildningsnivå. Skolans uppgift är att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Det är därför särskilt viktigt med lärare i de tidiga åren som är välutbildade i läs- och skrivinlärning. En annan viktig förutsättning är att vi har tillfång till väl fungerande skolbibliotek i våra skolor. I den tillsyn som Skolinspektionen genomförde under våren så nämns skolbiblioteken i Tyresö som en styrka, vilket är mycket glädjande. Skolverket har fått i uppdrag att genomföra en fortbildningsinsats för lärare om effektiva metoder för att kunna individualisera elevernas läs- och skrivutveckling. Satsningen inleds med en provomgång med start höstterminen 2014, och från hösten 2015 finns möjlighet för intresserade skolor och kommuner att delta. Skolverket genomför sedan 2012 en matematiksatsning och Tyresö kommuns skolor deltar i matematiksatsning under läsåret 2013/14. Samtliga matematiklärare på alla skolor deltar i fortbildningsinsatsen för en ökad måluppfyllelse i matematik. När matematiklyftet är avslutat kommer Barn- och utbildningsförvaltningen inleda arbetet med deltagande i Läs- och skrivutveckling. Med detta anser vi att motionen är besvarad. Anki Svensson (M) Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Bilagor
§ 91 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2012-10-11.pdf
Svar på motion.pdf

13 Förvaltningschefens information

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

§38 Rektor Ulla Lidén informerar om sin verksamhet

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.

Beslut/Protokollsutdrag
§38_prot_20140520.pdf (108 kb)

§39 Kommunbeslut, Skolinspektionen

Dnr 2013/BUN 0157 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.

Särskilt yttrande
Vänsterpartiet inkommer med ett skriftligt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2014 genomfört tillsyn i Tyresö kommun. Arbetet inleddes med en sammanställning av dokument som skickades in till Skolinspektionen i december 2013. Den 8 januari 2014 inledde Skolinspektionen arbetet i kommunen och inspektionen avslutades med en återföring den 8 maj.

Yrkande
Jerry Svensson (S) yrkar med stöd av (MP) att nämnden hemställer till kommunstyrelsen att tillsätta en parlamentarisk krisgrupp som får till uppgift att föreslå åtgärder. Inger Gemicioglu (V) meddelar att hon stött yrkandet om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma är avslaget.

Bilagor
Beslut fritidshem.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Beslut förskola.pdf
Kommunbeslut.pdf

§40 Delårsrapport per 30 april

Dnr 2014/BUN 0089 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar delårsrapporten som sänds till kommunstyrelsen.

Yttrande
Skriftligt yttrande inkommer från Socialdemokraterna.

Bilagor
Fritidsgårdar.pdf
Grundskola.pdf
Förskola.pdf
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning (2).doc

§41 Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun

Dnr 2014/BUN 0039 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar:
-att anta Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun,
-att ovan nämnda riktlinjer ska börja gälla från och med 1 juni 2014,
-att Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun, dnr 2014/BUN/0039-003, ersätter tidigare Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun, dnr 2012/BUN 0102-006.

(S), (MP) och (V) deltar inte i beslutet.

Reservation
Skriftlig reservation inkommer från (S).

Beskrivning av ärendet
I nämnd den 12 februari 2014 förtydligade förvaltningen, i en tjänsteanteckning, att det inte finns lagstöd för att avkräva de fristående förskolorna att de måste följa kommunens Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun - ett krav som de, fram till nu, gällande riktlinjerna från 2012 ställt på dem. Förvaltningen har under de senaste två åren hörsammat vanligt återkommande frågor, och till viss del kritik, som framförts avseende nuvarande riktlinjer. Frågor och kritik har överlag handlat om att väsentlig information antingen varit inkorrekt, saknats eller varit otydlig, vilket skapat osäkerhet internt och externt. Detta har medfört att kommunikationen internt/externt har blivit otydlig, vilket skapat merarbete för vårdnadshavare, personal på förskolorna, förvaltningen samt ekonomi- och kvalitetsenheten. Med Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Tyresö kommun bör informationen och kommunikationen internt och externt, med de enskilda huvudmännen, bli avsevärt mycket tydligare och arbetet mer effektivt.

Yrkande
Jerrys Svensson (S) yrkar med stöd av (MP) att ärendena 4,5,6 och 7 ska återremitteras. Inger Gemicioglu (V) skulle ha stött yrkandet om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma är avslaget.

Bilagor
Riktlinjer godkännande enskild huvudman.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer.pdf

§42 Riktlinjer för ekonomisk ersättning, ansvarsfördelning och tillsyn

Dnr 2014/BUN 0061

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar:
-att anta Riktlinjer för godkännande av ekonomisk ersättning, ansvarsfördelning och tillsyn,
-att ovan nämnda riktlinjer ska börja gälla från och med 1 juni 2014,
-att Riktlinjer för godkännande av ekonomisk ersättning, ansvarsfördelning och tillsyn - Interna riktlinjer för kommunala och fristående verksamheter inom BoU, dnr 2014/BUN/0061, ersätter tidigare Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun, dnr 2012/BUN 0102-006.

(S), (MP) och (V) deltar inte i beslutet.

Reservation
Skriftlig reservation inkommer från (S).

Beskrivning av ärendet
I nämnd den 12 februari 2014 förtydligade förvaltningen, i en tjänsteanteckning, att det inte finns lagstöd för att avkräva de fristående förskolorna att de måste följa kommunens Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun - ett krav som de, fram till nu, gällande riktlinjerna från 2012 ställt på dem. Förvaltningen har under de senaste två åren hörsammat vanligt återkommande frågor, och till viss del kritik, som framförts avseende nuvarande riktlinjer. Frågor och kritik har överlag handlat om att väsentlig information antingen varit inkorrekt, saknats eller varit otydlig, vilket skapat osäkerhet internt och externt. Detta har medfört att kommunikationen internt/externt har blivit otydlig, vilket skapat merarbete för vårdnadshavare, personal på förskolorna, förvaltningen samt ekonomi- och kvalitetsenheten. Med Riktlinjer för godkännande av ekonomisk ersättning, ansvarsfördelning och tillsyn - Interna riktlinjer för kommunala och fristående verksamheter inom BoU bör informationen och kommunikationen internt och externt, med de enskilda huvudmännen, bli avsevärt mycket tydligare, arbetet mer effektivt och kommunen såväl som de enskilda huvudmännen får ett bättre arbetsverktyg vid tillsyn.

Yrkande
Jerrys Svensson (S) yrkar med stöd av (MP) att ärendena 4,5,6 och 7 ska återremitteras. Inger Gemicioglu (V) skulle ha stött yrkandet om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma är avslaget.

Bilagor
Riktlinjer ekonomisk ersättning.pdf
TJänsteskrivelse.pdf

§43 Riktlinjer för kommunala förskolor

Dnr 2014/BUN 0038 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar:
-att anta Riktlinjer kommunala förskolor,
-att ovan nämnda riktlinjer ska börja gälla från och med 1 juni 2014,
-att Riktlinjer kommunala förskolor, dnr 2014/BUN038 -003, ersätter tidigare Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun, dnr 2012/BUN 0102-006.

(S), (MP) och (V) deltar inte i beslutet.

Reservation
Skriftlig reservation inkommer från (S).

Beskrivning av ärendet
I nämnd den 12 februari 2014 förtydligade förvaltningen, i en tjänsteanteckning, att det inte finns lagstöd för att avkräva de fristående förskolorna att de måste följa kommunens Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun - ett krav som de, fram till nu, gällande riktlinjerna från 2012 ställt på dem. Förvaltningen har under de senaste två åren hörsammat vanligt återkommande frågor, och till viss del kritik, som framförts avseende nuvarande riktlinjer. Frågor och kritik har överlag handlat om att väsentlig information antingen varit inkorrekt, saknats eller varit otydlig, vilket skapat osäkerhet internt och externt. Detta har medfört att kommunikationen internt/externt har blivit otydlig, vilket skapat merarbete för vårdnadshavare, personal på förskolorna, förvaltningen samt ekonomi- och kvalitetsenheten. Föreslagna Riktlinjer för kommunala förskolor kommer, enligt skollagen, endast att gälla för de kommunala förskolorna i kommunen. Med Riktlinjer för kommunala förskolor bör informationen och kommunikationen internt/externt bli avsevärt mycket tydligare och arbetet internt mer effektivt.

Yrkande
Jerrys Svensson (S) yrkar med stöd av (MP) att ärendena 4,5,6 och 7 ska återremitteras. Inger Gemicioglu (V) skulle ha stött yrkandet om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma är avslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer kommunala förskolor.pdf
Riktlinjer förskola (2).pdf

§44 Riktlinjer kommunala fritidshem och fritidsklubb

Dnr 2014/BUN 0062

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar
-att anta Riktlinjer kommunala fritidshem och fritidsklubb,
-att ovan nämnda riktlinjer ska börja gälla från och med 1 juni 2014,
-att Riktlinjer kommunala fritidshem och fritidsklubb, dnr 2014/BUN/0062, ersätter tidigare Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun, dnr 2012/BUN 0102-006.

(S), (MP) och (V) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
I nämnd den 12 februari 2014 förtydligade förvaltningen, i en tjänsteanteckning, att det inte finns lagstöd för att avkräva de fristående förskolorna att de måste följa kommunens Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun - ett krav som de, fram till nu, gällande riktlinjerna från 2012 ställt på dem. Förvaltningen har under de senaste två åren hörsammat vanligt återkommande frågor, och till viss del kritik, som framförts avseende nuvarande riktlinjer. Frågor och kritik har överlag handlat om att väsentlig information antingen varit inkorrekt, saknats eller varit otydlig, vilket skapat osäkerhet internt och externt. Detta har medfört att kommunikationen internt/externt har blivit otydlig, vilket skapat merarbete för vårdnadshavare, personal på förskolorna, förvaltningen samt ekonomi- och kvalitetsenheten. Föreslagna Riktlinjer kommunala fritidshem och fritidsklubb kommer, enligt skollagen, endast att gälla för de kommunala fritidshemmen och fritidsklubbarna i kommunen. Med Riktlinjer kommunala fritidshem och fritidsklubb bör informationen och kommunikationen internt/externt bli avsevärt mycket tydligare och arbetet internt mer effektivt.

Yrkande
Jerry Svensson (S) yrkar med stöd av (MP) att ärendena 4,5,6 och 7 ska återremitteras. Inger Gemicioglu (V) hade också stött yrkandet om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Riktlinjer fritidshem fritidsklubb.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§45 Redovisning av anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2014/BUN 0086 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar uppföljningen av anmälningar om kränkande behandling

Beskrivning av ärendet
I denna tjänsteskrivelse görs en uppföljning av anmälningar om kränkande behandling avseende perioden 1 november 2013 till 1 maj 2014. Under perioden har 61 anmälningar inkommit till förvaltningen.

I rapporten redovisas följande:
- vilka det är som kränker (pojkar, flickor, lärare/personal) och vilka blir kränkta (pojkar och flickor),
- vilken typ av kränkningar som har förekommit,
- i vilka årskurser kränkningarna har förekommit,
- var i skolan kränkningarna har förekommit,
- vilka åtgärder som har vidtagits och vilken uppföljning som kommer ske

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§46 Pågående ärenden hos skolinspektionen

Dnr 2014/BUN-ind 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar på varje nämndsammanträde pågående ärenden hos skolinspektionen.

Bilagor
Inspektionsärenden per den 9 maj 2014.doc
Tjänsteskrivelse skolinspektionen.pdf

§47 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen om delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet, 1 beslut i april 2014 och 1 beslut i maj 2014. E8 Vårdnadsbidrag, 6 beslut i april 2014, C71a Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, 1 beslut i april 2014.

Anita Brynje
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet, 2 beslut i maj 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§47_prot_20140520.pdf (108 kb)

§48 Stipendier från Bomanska fonden 2014

Dnr 2014/BUN 0082 007

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att till jury utse Anki Svensson, Leif Lanke och Jannice Rockstroh.

Beskrivning av ärendet
Bomanska fonden har tillkommit genom en donation i testamente från april 1825 av viktualiehandlaren Eric Boman Ericson. Mellan två och tre tusen kronor delas ut till en till tre elever. Skolornas rektorer lämnar förslag till mottagare av stipendiet och beslut fattas av de ledamöter som barn- och utbildningsnämnden utser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§49 Svar på motion om lokalt läslyft

Dnr 2012/BUN 0238 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Svar på motionen "lokalt läslyft" från Marie Åkesdotter (MP)
Att elever har en god läs- och skrivförmåga är avgörande för hur väl de lyckas nå kunskapskraven i alla grundskolans ämnen och även hur de lyckas med fortsatta studier. Det har även en avgörande betydelse för möjligheten till sysselsättning och till att vara en aktiv samhällsmedborgare. Det är av stor vikt att insatserna sätts in tidigt eftersom det finns starkt forskningsstöd för att stöd och stimulans utifrån elevernas behov redan i förskoleklass och i de första årskurserna är viktigt för att förebygga att eleverna senare utvecklar problem med läs- och skrivförmågan. Insatser redan i förskoleklass och i de första årskurserna stärker också skolans möjlighet att bryta kopplingen mellan elevernas resultat i bl.a. läsförståelse och föräldrarnas utbildningsnivå. Skolans uppgift är att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Det är därför särskilt viktigt med lärare i de tidiga åren som är välutbildade i läs- och skrivinlärning. En annan viktig förutsättning är att vi har tillfång till väl fungerande skolbibliotek i våra skolor. I den tillsyn som Skolinspektionen genomförde under våren så nämns skolbiblioteken i Tyresö som en styrka, vilket är mycket glädjande. Skolverket har fått i uppdrag att genomföra en fortbildningsinsats för lärare om effektiva metoder för att kunna individualisera elevernas läs- och skrivutveckling. Satsningen inleds med en provomgång med start höstterminen 2014, och från hösten 2015 finns möjlighet för intresserade skolor och kommuner att delta. Skolverket genomför sedan 2012 en matematiksatsning och Tyresö kommuns skolor deltar i matematiksatsning under läsåret 2013/14. Samtliga matematiklärare på alla skolor deltar i fortbildningsinsatsen för en ökad måluppfyllelse i matematik. När matematiklyftet är avslutat kommer Barn- och utbildningsförvaltningen inleda arbetet med deltagande i Läs- och skrivutveckling. Med detta anser vi att motionen är besvarad. Anki Svensson (M) Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Yrkande
Lilian Nylinder (MP) yrkar med stöd av (S) att motionens att-satser skulle lyda "att Tyresö kommun inte ska vänta på det nationella läslyftet utan initiera ett lokalt läslyft snarast". Inger Gemicioglu (V) hade stött yrkandet om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma är avslaget.

Bilagor
§ 91 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2012-10-11.pdf
Svar på motion.pdf

§50 Förvaltningschefens information

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Fastighetschef Jan Nilsson lämnar muntlig information om fastighetsfrågor.

Förvaltningschef Anita Brynje klargör att eventuella ändringar i nämndhandlingar ska framgå av protokollet.

Beslut/Protokollsutdrag
§50_prot_20140520.pdf (108 kb)