Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-03-18

Sammanträde 2015-03-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Årsärende ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har framställt en ekonomisk rapport per februari 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Internhyressystem för skolor och förskolor

Dnr 2015/BUN 0038 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden:

1. Noterar föredragningen.
2. Ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att handlägga ärendet vidare under 2015.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett reviderat förslag till internhyra för kommunens förskolor och skolor.

Bilagor
Jämförelse internhyra i förskolor och skolor 2014 och 2015.pdf
Tjänsteskrivelse Internhyra i kommunens förskolor och skolor.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Motion från Socialdemokraterna "Låt Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten och stärka profileringen"

Dnr 2015/BUN 0025 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige är att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattson (S) och Maritn Nilsson (S) har den 11 december 2013 lämnat in en motion till kommunfullmäktige; "Låt Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten". Anki Svensson (M) besvarar motionen.

Bilagor
Motion från S.pdf
Svar på motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Remiss angående planeringsförutsättningar inför kommunplan 2016-2018

Dnr 2015/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förvaltningens remissvar noteras och översänds till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden är ombedd att svara på vilka viktiga och väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med kommunplanen 2016-2018.

Bilagor
Remiss.pdf
Blankett.pdf
Omvärldsanalys.pdf
Svar på remiss.pdf

5 Protokollsutdrag GAN information skolval för kännedom

Dnr 2015/BUN 0041 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har på uppdrag av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden analyserat skolvalens plats i undervisningen och det inre arbetet på Tyresö gymnasium. Informationen har lämnats till barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom.

6 Skolinspektionsärenden 2015

Dnr 2015/BUN-ind 0013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde en rapport om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Inspektionsärenden per den 10 mars 2015 ny version.doc

7 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde uppgift om anmälningar om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om delegationsbesluten noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 1 beslut i februari 2015 och 4 beslut i mars 2015.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 4 beslut i februari 2015 varav 1 avslag.

Michael Martinsson
C60 Tilläggsbelopp: 26 beslut, varav 3 avslag, under perioden 15 januari 2015 till och med 10 mars 2015.
E1 Mottagande i särskola: 1 beslut under perioden 15 januari till och med 10 mars 2015.

9 Jury för beslut om stipendier från Bomanska fonden

Dnr 2015/BUN 0046 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Till jury för beslut om stipender från Bomanska fonden utses Anki Svensson (M), Anna Steele (FP) och Jannice Rockstroh (S).

Beskrivning av ärendet
Bomanska fonden kom till 1825 genom en testamentsdonation från vikutaliehandlare Eric Boman Ericson. Fondens avkastning ska användas "som belöning och de barn som visat mästa flit och bästa framsteg". Rektorerna nominerar elever och presidiet för barn- och utbildningsnämnden utser stipendiater.

10 Årsärende 2015, förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Monika Larsson lämnar muntlig information om aktuella händelser.

§25 Motion från Socialdemokraterna "Låt Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten och stärka profileringen"

Dnr 2015/BUN 0025 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Särskilt yttrande
Miljöpartiet inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattson (S) och Maritn Nilsson (S) har den 11 december 2013 lämnat in en motion till kommunfullmäktige; "Låt Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten". Anki Svensson (M) besvarar motionen.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar med stöd av Nina Dahl (MP) bifall till motionen.
Anna Steele (FP) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet och avslagsyrkandet under proposition och finner att förslag till kommunfullmäktige är att motionen avslås.

Bilagor
Motion från S.pdf
Svar på motion.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§26 Remiss angående planeringsförutsättningar inför kommunplan 2016-2018

Dnr 2015/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningens remissvar godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkommer med särskilda yttranden.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden är ombedd att svara på vilka viktiga och väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med kommunplanen 2016-2018.

Bilagor
Remiss.pdf
Blankett.pdf
Omvärldsanalys.pdf
Svar på remiss.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§27 Årsärende ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningschefen får i uppdrag att senast till första tertialen återkomma med en redovisning av åtgärder till nämnden.

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har framställt en ekonomisk rapport per februari 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Förskola.pdf
Grundskola.pdf

§28 Internhyressystem för skolor och förskolor

Dnr 2015/BUN 0038 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden:

1. Godkänner ny fördelningsmodell av hyra till till kommunala förskolor och skolor.
2. Ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att handlägga ärendet vidare under 2015.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett reviderat förslag till internhyra för kommunens förskolor och skolor.

Yrkande
Jerry Svensson (S) yrkar att hyressystemet förändras så att samtliga hyreskostnader för kommunala förskolor och skolor tas centralt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma avslås och att nämnden beslutar enligt förslag till beslut.

Bilagor
Jämförelse internhyra i förskolor och skolor 2014 och 2015.pdf
Tjänsteskrivelse Internhyra i kommunens förskolor och skolor.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§29 Protokollsutdrag GAN information skolval för kännedom

Dnr 2015/BUN 0041 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har på uppdrag av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden analyserat skolvalens plats i undervisningen och det inre arbetet på Tyresö gymnasium. Informationen har lämnats till barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20150318.pdf (110 kb)

§30 Skolinspektionsärenden 2015

Dnr 2015/BUN-ind 0013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde en rapport om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Inspektionsärenden per den 10 mars 2015 ny version.doc

§31 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde uppgift om anmälningar om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§32 Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om delegationsbesluten noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
E9 Vårdnadsbidrag: 1 beslut i februari 2015 och 4 beslut i mars 2015.
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet: 4 beslut i februari 2015 varav 1 avslag.

Michael Martinsson
C60 Tilläggsbelopp: 26 beslut, varav 3 avslag, under perioden 15 januari 2015 till och med 10 mars 2015.
E1 Mottagande i särskola: 1 beslut under perioden 15 januari till och med 10 mars 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20150318.pdf (111 kb)

§33 Jury för beslut om stipendier från Bomanska fonden

Dnr 2015/BUN 0046 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Till jury för beslut om stipender från Bomanska fonden utses Anki Svensson (M), Anna Steele (FP) och Jannice Rockstroh (S).

Beskrivning av ärendet
Bomanska fonden kom till 1825 genom en testamentsdonation från vikutaliehandlare Eric Boman Ericson. Fondens avkastning ska användas "som belöning och de barn som visat mästa flit och bästa framsteg". Rektorerna nominerar elever och presidiet för barn- och utbildningsnämnden utser stipendiater.

Bilagor
Ränteutredning Bomanska fonden.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§34 Utbildningsdagar för nämnd, uppdrag till förvaltningen

Dnr 2015/BUN 0057

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att senast i augusti för nämnden presentera på vilket sätt Tyresö kommun arbetar med framgångsfaktorer som leder till en bra skolkommun.

Beskrivning av ärendet
På barn- och utbildningsnämndens utbildningsdagar 25-26 februari föredrog Erik Sanner de av SKL identifierade faktorerna för en framgångsrik skolkommun. Uppdraget till förvaltningen är att inför arbetet med nämndplanen beskriva på vilket sätt förvaltningen arbetar med dessa faktorer idag. Redovisning ska ske senast på sammanträdet den 19 augusti.

Bilagor
Uppdrag.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20150318.pdf (111 kb)

§35 Årsärende 2015, förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Monika Larsson lämnar muntlig information om aktuella händelser.

- En kommunikatör vid namn Helena Törnqvist har anställts till förvaltningen. Hon börjar den 13 april.
- Lokalresursplaneraren heter Åse Olsson Eimir och börjar den 1 maj.
- Organisationsutredningen pågår och nämnden får redovisning på sammanträdet i maj.
- Skolvalet är klart. 95,6 procent av eleverna placerades på sitt förstahandsval, 3,4 procent var "ogiltiga" ansökningar och 1 procent fick sitt andrahandsval.

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20150318.pdf (113 kb)