Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-05-20

Sammanträde 2015-05-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Verksamhesuppföljning rektorer 2015

2 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Den ekonomiska uppföljningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram en delårsrapport per den 30 april 2015.

Bilagor
Grundskola.pdf
Förskola.pdf
Verskamhetsområde 2.pdf
Verksamhetsområde 1.pdf

3 Uppdrag ny skola och förskola i Trollbäcken

Dnr 2015/BUN 0079

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att formulera en kravbild för ny skola och förskola i Trollbäcken.

Beskrivning av ärendet
Med en uppdaterad lokalstrategi formulerar förvaltningen en kravbild en kravbild för en ny skola och förskola i Trollbäcken.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Tillsynsrapport förskolan Klinten

Dnr 2015/BUN 0078

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten för den fristående förskolan Klinten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har i mars 2015 gjort en tillsyn av den fristående förskolan Klinten.

Bilagor
Tillsynsrapport Klinten 2015-05-04.pdf
Tjänsteskrivelse Klinten.pdf

5 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av pågående ärenden hos skolinspektionen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar på varje sammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Bilagor
Sammanställning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om kränkande behandlingar noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen föreskriver i 6 kap. 10 § att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor, som i sin tur anmäler till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen rapporterar kontinuerligt till nämnden vilka delegationsbeslut som har fattats.

Bilagor
Delegationsbeslut C71.pdf
Delegationsbeslut B5:2.pdf
Delegationsbeslut E8.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

§36 Förvaltningschefens muntliga information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Erik Sanner presenterar OECD-rapporten "Improving schools in Sweden: An OECD Perspective".

Helena Törnqvist går igenom "Öppna jämförelser 2015".

Förvaltningschef Monika Larsson presenterar barn- och utbildningsnämndens framtida organisation. Den största förändringen är att förskolan separeras från grundskolan och båda verksamheterna får en verksamhetschef.

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20150520.pdf (111 kb)

§37 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0034 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den ekonomiska uppföljningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram en delårsrapport per den 30 april 2015.

Yttrande
Miljöpartiet och Socialdemokraterna inkommer med särskilda yttranden.

Bilagor
Grundskola.pdf
Förskola.pdf
Verksamhetsområde 1.pdf
Verksamhetsområde 2.pdf
Särskilt yttrande MP.pdf
Särskilt yttrande (S).pdf

§38 Uppdrag ny skola och förskola i Trollbäcken

Dnr 2015/BUN 0079

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att formulera en kravbild för ny skola och förskola i Trollbäcken.

Beskrivning av ärendet
Med en uppdaterad lokalstrategi formulerar förvaltningen en kravbild en kravbild för en ny skola och förskola i Trollbäcken.

Yttrande
Socialdemokaraterna inkommer med ett särskilt yttrande,

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Särskilt yttrande.pdf

§39 Tillsynsrapport förskolan Klinten

Dnr 2015/BUN 0078

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten för den fristående förskolan Klinten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har i mars 2015 gjort en tillsyn av den fristående förskolan Klinten.

Bilagor
Tillsynsrapport Klinten 2015-05-04.pdf
Tjänsteskrivelse Klinten.pdf

§40 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av pågående ärenden hos skolinspektionen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar på varje sammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Bilagor
Sammanställning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§41 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om kränkande behandlingar noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen föreskriver i 6 kap. 10 § att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor, som i sin tur anmäler till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

§42 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen rapporterar kontinuerligt till nämnden vilka delegationsbeslut som har fattats.

Bilagor
Delegationsbeslut C71.pdf
Delegationsbeslut B5:2.pdf
Delegationsbeslut E8.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§43 Indexering av maxtaxan för förskoleavgift och fritidshemsavgift

Dnr 2015/BUN 0088 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende på dagordningen.
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna:
- barn och utbildningsnämndens förslag att maztaxetaket för förskoleavgifter och frititdshemsavgifter i Tyresö kommun ska följa den statligt beslutade maxtaxenivån.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa från 1 juli 2015 - Skolverkets information.pdf