Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-01-20

Sammanträde 2016-01-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
De anmälningar om kränkande behandling som skickas till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § sammanställs kontinuerligt och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar på varje nämnsammanträde.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2015.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut som fattas av barn- och utbildningsförvaltningen ska kontinuerligt redovisas i nämnden.

Bilagor
Förtur.pdf
Vårdnadsbidrag.pdf
Avsteg.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut om att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående uppdrag ärendebalanslista 2016.xls
Tjänsteskrivelse.docx

5 Redovisning av pågående motioner, barn och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut om att arbete med pågående motioner ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160.

Bilagor
Pågende motioner.xlsx
Tjänsteskrivelse.pdf
Tjänsteskrivelse.docx

6 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

§1 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
De anmälningar om kränkande behandling som skickas till huvudmannen enligt skollagen 6 kap. 10 § sammanställs kontinuerligt och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§2 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar på varje nämnsammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning.pdf

§3 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut som fattas av barn- och utbildningsförvaltningen ska kontinuerligt redovisas i nämnden.

Bilagor
Förtur.pdf
Vårdnadsbidrag.pdf
Avsteg.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§4 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut om att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående uppdrag ärendebalanslista 2016.xls
Tjänsteskrivelse.docx

§5 Redovisning av pågående motioner, barn och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut om att arbete med pågående motioner ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160.

Bilagor
Pågende motioner.xlsx
Tjänsteskrivelse.pdf

§6 Tillägg till föregående protokoll

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Det uppdrag som gavs till barn- och utbildningsförvaltningen 2015-12-16, § 72 kompletteras med en utredning om var brytpunkten för ekonomiskt hållbar skola går.

Beskrivning av ärendet
2015-12-16 gav barn- och utbildningsnämnden fyra uppdrag till förvaltningen varav en inte kom med i protokollet. Det kompletta uppdraget är:

1. Är det möjligt att flytta Dalskolan till gymnasiets byggnad, om det bedöms som möjligt vad krävs då för investeringar för detta. Vad skulle hyres- och driftskostnaden för en grundskola bli.
 
2. Vad är kostnaden för att renovera Dalskolan om den ska behållas som grundskola utöver underhållskostnader på 10 miljoner kronor. Vad har vi för hyres- och driftskostnad på Dalskolan i nuläget och vad skulle det bli efter renovering.
 
3. Är det möjligt att omvandla Dalskolan till förskola, vad skulle kostnaden för detta bli och hur många platser möjliggörs.

4. Var går gränsen i elevantal för en ekonomiskt hållbar skola i Tyresö framöver?

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20160120.pdf (107 kb)

§7 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Jerry Svenssons (S) yrkande om att nämnden ska få månadsvis information om aktuellt köläge gällande förskolan bifalls.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Monika Larsson berättar att barn- och utbildningsförvaltningens nya organisation trädde ikraft vid årsskiftet och nu fortsätter arbetet med att skapa struktur.

Läget är ansträngt när det gäller förskoleplatser och tre månaders garantin riskerar att inte kunna uppfyllas.

Yrkande
Jerry Svensson (S) yrkar
- att nämnden, med anledning av den ansträngda situationen med brist på förskoleplatser, månadsvis informeras om aktuellt köläge
- att förvaltningen ges i uppdrag att snarast utreda möjlighet till utbyggnad av Kumla förskola, exempelvis genom ytterligare våningsplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att det första bifalls och det andra avslås, eftersom det rör en fråga som förvaltningen redan har i uppdrag.