Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-02-17

Sammanträde 2016-02-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden 2015

Dnr 2016/BUN 0024 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse med bokslut för 2015 godkänns.
2. Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2015 överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 beskrivs hur barn- och utbildningsförvaltningens arbete bedrivits under det gångna året.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Verksamhetsberättelse BoU_2015.pdf

2 Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar

Dnr 2015/BUN 0131 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) har den 9 september 2015 lämnat in en motion om könsneutrala omklädningsrum. Barn- och utbildningsförvaltningen svarar på motionen.

Bilagor
Motion om könsneutrala omklädningsrum.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling och redovisar för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar på nämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2015.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer fattade delegationsbeslut och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Busskort.pdf
Barnomsorg på obekväm arbetstid- blankett januari 2016.doc
Tillämpning av taxor reglementen mm inom verksamhetsområdet -januari 2016.doc
Avsteg.docx
Tjänsteskrivelse.pdf
Tilläggsbelopp.docx

6 Kundfakturering av barnomsorgsavgifter - svar på revisionsrapport

Dnr 2016/BUN 0018 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse antas som barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten om kundfakturering av barnomsorgsavgifter.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett svar på revisionsrapporten om kundfakturering.

Bilagor
Brev från revisorerna.pdf
Kundreskontra BO och ÄO slutl rapp Tyresö 2015 efter faktaavstämning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens chef Monika Larsson informerar på varje nämndsammanträde om aktuella händelser.

8 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Bilagor
Beslutsmeddelande.pdf

§8 Motion om könsneutrala omklädningsrum i kommunens anläggningar

Dnr 2015/BUN 0131 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
- Motionen anses besvarad.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna avger reservation med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) har den 9 september 2015 lämnat in en motion om könsneutrala omklädningsrum. Barn- och utbildningsförvaltningen svarar på motionen.

Yrkande
Jerry Svensson (S) yrkar bifall till motionen och Anna Steele (L) yrkar att densamma ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutat att föreslå kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Bilagor
Motion om könsneutrala omklädningsrum.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§9 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling och redovisar för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§10 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar på nämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2015.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§11 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer fattade delegationsbeslut och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Busskort.pdf
Barnomsorg på obekväm arbetstid- blankett januari 2016.doc
Tillämpning av taxor reglementen mm inom verksamhetsområdet -januari 2016.doc
Avsteg.docx
Tjänsteskrivelse.pdf
Tilläggsbelopp.docx

§12 Kundfakturering av barnomsorgsavgifter - svar på revisionsrapport

Dnr 2016/BUN 0018 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse antas som barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten om kundfakturering av barnomsorgsavgifter.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett svar på revisionsrapporten om kundfakturering.

Bilagor
Brev från revisorerna.pdf
Kundreskontra BO och ÄO slutl rapp Tyresö 2015 efter faktaavstämning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§13 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens chef Monika Larsson informerar på varje nämndsammanträde om aktuella händelser.

Verksamhetschef Johan Ahlkvist redogjorde för grundskolans organisation. Så långt som möjligt tillämpas "en skola en rektor"

Kulturminister Alice Bah Kunke kommer till Tyresö den 22 mars. Hon vill studera hur kulturen integreras i lärandet samt hur Nyboda skola arbetar med nyanlända.
Kommunen har fått extra medel för nyanlända i form av ett engångsbelopp på 2,5 miljoner kronor. Dessa pengar hamnar hos Michael Martinsson som ansvarar för den berörda verksamheten.

Johan Ahlkvist informerar om skolvalet. Tyresö hade 680 intag till årskurs 7 varav alla utom 18 fick sitt förstahandsval. Till förskoleklass var det 650 intag och alla utom 15 fick sitt förstahandsval. Vårdnadshavarana får information den 14 mars.
Det uppdrag (Uppdrag i samband med ny organisation av grundskolorna den 1 januari 2016 och fortsatt arbete med långsiktig lokalförsörjning inom grundskola, 2015/BUN 0150) som på sammanträdet den 16 december återremitterades till barn- och utbildningsförvaltningen skulle redovisas i mars. Redovisning kommer att ske på sammanträdet de 20 april.

Läget med enhetsplanerna är att alla enheter är i stort sett klara, men planerna är inte kvalitetssäkrade. Arbetet kommer att vara klart tills det är dags att börja med nämndplan för 2016.

Verksamhetschef Elisabet Schultz informerar om förskolekön.

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20160217.pdf (113 kb)

§14 Verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden 2015

Dnr 2016/BUN 0024 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse med bokslut för 2015 godkänns.
2. Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2015 överlämnas till kommunstyrelsen.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsberättelse och bokslut för 2015 beskrivs hur barn- och utbildningsförvaltningens arbete bedrivits under det gångna året.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen tilläggstext till verksamhetsberättelsen.

Framtida utmaningar:
Lagrådsremiss - Regeringen vill förtydliga skollagen så att tilläggsbelopp blir individuellt bestämt för varje barn och elev. Tilläggsbelopp gäller extraordinärt stöd och ska bland annat kunna ges för åtgärder som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter

Nya riktlinjer - För att uppmuntra till mindre barngrupper på förskolor inför Skolverket nu nya riktlinjer för hur många barn det bör vara i olika åldersgrupper med inriktning att i gruppen 1-3 år bör antalet barn vara sex till tolv och i gruppen 4-5 år nio till 15 barn. Detta måste beaktas i Tyresös fortsatta planering av förskoleverksamhet.

Sidan 35, slutsatser, Kvaliteten inom fritidshemmen måste förbättras.
Framtiden:
- arbetet för mål om mindre barngrupper och klasser samt ökad personaltäthet bör intensifieras
- vidta åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjning
- kraftfulla åtgärder vidtas för att säkerställa kompetensförsörjning
Lilian Nylinder (MP) stödjer yrkandet vilket även Inger Gemicioglu (V) skulle ha gjort om hon haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att desamma avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Verksamhetsberättelse BoU_2015.pdf
Reservation (S)

§15 Extra ärende om barngruppers storlek

Dnr 2016/BUN 0040 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Yrkandet avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna väcker ett extra ärende på sammanträdet. Med anledning av Skolverkets nya riktlinjer gällande minskade barngrupper i förskolan yrkar Jannice Rockstroh (S) att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag
- att utreda möjliga tillvägagångssätt för att minska barngruppernas storlek i Tyresö samt redogöra för ökat resursbehov gällande lokaler och/eller utökat antal pedagoger för att möjliggöra mindre grupper samt vilka konsekvenserna blir.
- att redogöra för nuläget gällande:
antal inskrivna barn per förskola
antal inskrivna barn per avdelning
antal inskrivna barn per årsarbetare
antal anställda per förskola fördelat på kategorier (Hypergene)

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20160217.pdf (111 kb)