Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-09-21

Sammanträde 2016-09-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Delårsbokslut T2 2016

Dnr 2016/BUN 0095

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Delårsrapporten och måluppfyllelsen godkänns.

2 Förskolan Trollflöjten

Dnr 2016/BUN 0091

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Uppföljningen av förskolan Trollflöjten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden oktober 2015 till januari 2016 granskat förskolan Trollflöjten (före detta Kyrkans förskola). Uppföljning av en tillsynen visar att alla brister är åtgärdade.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förskolan Trollflöjten.pdf
Kyrkans förskola 2016-02-25.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Sammanträdesplan barn- och utbildningsnämnden 2017

Dnr 2016/BUN 0094 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Sammanträdesplanen för 2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden avseende år 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Tidplan 2017 BUN.docx

4 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer inkommande anmälningar om kränkande behandling och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

5 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen om pågående delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vilka delegationsbeslut som fattas.

Bilagor
Rapportering delegationsbeslut B2 Jämkning avgift återbetaln sept 2016.doc
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut aug-sept 16.docx

6 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammaställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

§68 Delårsbokslut T2 2016

Dnr 2016/BUN 0095 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Delårsrapporten och måluppfyllelsen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna och Miljöpartiet inkommer med särskilda yttranden.

Protokollsanteckning
Vänsterpartiet hänvisar till det särskilda yttrande som lämnades efter sammanträdet i augusti.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram delårsbokslut 2.

Bilagor
Uppföljning T2 augusti 2016.
Tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport T2.pdf
T2_Attraktiv arbetsgivare Vo1 och Vo 2.
Särskilt yttrande (MP)
Särskilt yttrande (S)

§69 Förskolan Trollflöjten

Dnr 2016/BUN 0091

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppföljningen av förskolan Trollflöjten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden oktober 2015 till januari 2016 granskat förskolan Trollflöjten (före detta Kyrkans förskola). Uppföljning av tillsynen visar att alla brister är åtgärdade.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förskolan Trollflöjten.pdf
Kyrkans förskola 2016-02-25.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§70 Sammanträdesplan barn- och utbildningsnämnden 2017

Dnr 2016/BUN 0094 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Sammanträdesplanen för 2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden avseende år 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Tidplan 2017 BUN.docx

§71 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer inkommande anmälningar om kränkande behandling och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

§72 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen om pågående delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vilka delegationsbeslut som fattas.

Bilagor
Rapportering delegationsbeslut B2 Jämkning avgift återbetaln  sept 2016.doc
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut aug-sept 16.docx

§73 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammaställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2016 - att koppla.docx

§74 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen är i färd med ett värdegrundsarbete som utgår från en förskola och skola för var och en.

Johan Ahlkvist informerar om processen med nya skolan i Fornudden. Äldreboendet byggs först och skolan kommer att stå färdig 2020/2021.

Gällande lärarlönelyftet är samtalen med lärare igång.

På förskolesidan har man arbetat mycket med att få en ekonomi i balans.

Beslut/Protokollsutdrag
§74_prot_20160921.pdf (108 kb)

§75 Läsårsdata

Dnr 2016/BUN 0102

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Läsårsdata för 2017/2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på läsårsdata för elever 2017/2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx