Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-03-22

Sammanträde 2017-03-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Behovsanalys verksamhetsutveckling 2018

Dnr 2017/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2015-2018 med budget 2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden för åren 2018-2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behovsanalys för verksamhetsutveckling - verksamhetsområde 2 grundskola 2017-03-03.pdf
Behovsanalys för verksamhetsutveckling - verksamhetsområde 1 förskola 2017-03-03.pdf

2 Nygranskningsrapport M3P förskolor

Dnr 2017/BUN 0045 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten M3P med huvudman Atvexa AB (fristående) noteras.
2. Dessa punkter ska följas upp och redovisas till kvalitetsenheten senast 2017-09-01:
Skriftliga rutiner för arbete med barn i behov av särskilt stöd
Skriftliga rutiner för barn som har annat modersmål rekommenderas
Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 15 december 2016 till 2 mars 2017 granskat M3P:s förskolor Paletten, Stenkulan och Trollsländan.

Bilagor
Granskningsrapport M3P.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2017/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Den ekonomiska informationen noteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk uppföljning per feb 2017.docx

4 Ordförandeuppdrag sommarskola för nyanlända

Dnr 2016/BUN 0152

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förslaget om sommarskola för nyanlända 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) gav den 29 november 2016 barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till sommarskola för nyanlända. Förvaltningen har tagit fram ett förslag.

Bilagor
Uppdrag.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Stipendier från Bomanska fonden 2017

Dnr 2017/BUN 0020 007

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om att inga stipendier utdelas ur Bomanska fonden 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Bomanska fondens avkastning ska användas till stipendier för avgångselever som visat "mästa flit och bästa resultat". På grund av rådande ränteläge har fonden ingen avkastning och således delas inga stipendier ut 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Riktlinjer för förskola med flexibla öppettider

Dnr 2017/BUN 0007 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Ändring av punkt 5:3, 6:3 och 6:8 i "Riktlinjer för kommunala förskolor och pedagogisk omsorg" beslutas gälla från den 1 april 2017.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen vill ha ett tillägg till riktlinjerna för förskola och pedagogisk omsorg för att säkerställa att skollagens bestämmelser (8 kap. 6 §)om föräldralediga efterlevs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer en förteckning över pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar detta för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.docx

8 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
TJänsteskrivelse.pdf
Tilläggsbelopp.pdf

9 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer inkomna anmälningar om kränkande behandling och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

11 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelandet till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 §14.pdf
Brev till Brevik.pdf
Brev till vårdnadshavare Brevik.pdf

§19 Behovsanalys verksamhetsutveckling 2018

Dnr 2017/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2015-2018 med budget 2018 noteras.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden för åren 2018-2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Behovsanalys för verksamhetsutveckling - verksamhetsområde 2 grundskola 2017-03-03.pdf
Behovsanalys för verksamhetsutveckling - verksamhetsområde 1 förskola 2017-03-03.pdf

§20 Nygranskningsrapport M3P förskolor

Dnr 2017/BUN 0045 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten M3P med huvudman Atvexa AB (fristående) noteras.
2. Dessa punkter ska följas upp och redovisas till kvalitetsenheten senast 2017-09-01:
    Skriftliga rutiner för arbete med barn i behov av särskilt stöd
    Skriftliga rutiner för barn som har annat modersmål rekommenderas
    Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling 
       
Jäv
Jannice Rockstroh (S) och Ingmar Jansson (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 15 december 2016 till 2 mars 2017 granskat M3P:s förskolor Paletten, Stenkulan och Trollsländan.

Bilagor
Granskningsrapport M3P.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§21 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2017/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Den ekonomiska informationen noteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk uppföljning per feb 2017.docx

§22 Ordförandeuppdrag sommarskola för nyanlända

Dnr 2016/BUN 0152

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslaget om sommarskola för nyanlända 2017 godkänns. Barn- och utbildningsnämnden får en uppföljning i september.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) gav den 29 november 2016 barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till sommarskola för nyanlända. Förvaltningen har tagit fram ett förslag.

Bilagor
Uppdrag.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§23 Stipendier från Bomanska fonden 2017

Dnr 2017/BUN 0020 007

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 -  Informationen om att inga stipendier utdelas ur Bomanska fonden 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Bomanska fondens avkastning ska användas till stipendier för avgångselever som visat "mästa flit och bästa resultat". På grund av rådande ränteläge har fonden ingen avkastning och således delas inga stipendier ut 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§24 Riktlinjer för förskola

Dnr 2017/BUN 0007 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Ändring av punkt 5:3, 6:3 och 6:8 i "Riktlinjer för kommunala förskolor och pedagogisk omsorg" beslutas gälla från den 1 april 2017.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen vill ha ett tillägg till riktlinjerna för förskola och pedagogisk omsorg för att säkerställa att skollagens bestämmelser (8 kap. 6 §)om föräldralediga efterlevs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§25 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer en förteckning över pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar detta för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.docx

§26 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
TJänsteskrivelse.pdf
Tilläggsbelopp.pdf
Placering.pdf

§27 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer inkomna anmälningar om kränkande behandling och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§28 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att med beaktande av de tio förebyggande riktlinjerna ta fram en policy mot sexuellt kränkande av barn för redovisning senast på nämnsammanträde den 23 augusti 2017

Beskrivning av ärendet
Breviks förskola har fått föreläggande om vite eftersom de bryter mot skollagens (8 kap. 5 §)bestämmelse om att ettåringar ska beredas plats på förskolor. Förvaltningen avvaktar nu Breviks förskolas åtgärder.
 
Elaine Eksvärd är initiativtagare till Förskolebrevet och Förskolekartan. Vårdnadshavare uppmanas att lämna ett färdigskrivet brev till förskolorna med riktlinjer som ska bidra till att motverka sexuellt utnyttjande av barn. Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta med frågan utan att delta i Förskolebrevet.
Johan Ahlkvist informerar om Skolverkets nationella strategier för skolans digitalisering. Om regeringen antar riktlinjerna kommer skolorna att undervisa i programmering 2018.

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20170322.pdf (109 kb)

§29 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelandet till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 §14.pdf
Brev till Brevik.pdf
Brev till vårdnadshavare Brevik.pdf

§30 Ändrat datum för sammanträde i maj

Dnr 2017/BUN 0032 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 maj flyttas till den 17 maj med starttidpunkt klockan 18:00.

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20170322.pdf (108 kb)