Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-04-26

Sammanträde 2017-04-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2017/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Den ekonomiska informationen till och med mars 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapportering till och med mars 2017 har utarbetats av barn- och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning per mars 2017 till Nämnd 1.2.docx
Tjänsteskrivelse.docx

2 Elev- och föräldraenkäten 2017

Dnr 2017/BUN 0044 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om elev- och föräldraenkäten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den årliga sammanställningen av resultatet av elev- och föräldraenkäten redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Rapport elev- och föräldraenkät 2017.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Revisionsrapport flyktingmottagning

Dnr 2017/BUN 0038

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Revisionsrapporten om flyktingmottagning noteras.

Beskrivning av ärendet
Revisionsföretaget PWC har under hösten 2016 granskat Tyresö kommuns mottagande av flyktingar. Frågan var om nämndernas styrning, genomförande och uppföljning av flyktingmottagandet fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Bilagor
Missiv.pdf
Rapport.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen föreskriver (6 kap. 10 §) att om personal inom förskola eller skola upptäcker att ett barn eller en elev utsatts för kränkande behandling ska detta anmälas till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs månadsvis och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
De beslut som barn- och utbildningsförvaltningen fattar enligt delegation från barn- och utbildningsnämnden återredovisas kontinuerligt för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
De ärenden som pågår hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet sammanställs kontinuerligt och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

8 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelandena till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Beslut återkrav lågstadiesatsningen 1516.pdf
Omprövat beslut lågstadiesatsningen 1516.pdf

§31 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2017/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Den ekonomiska informationen till och med mars 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapportering till och med mars 2017 har utarbetats av barn- och utbildningsförvaltningen.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning per mars 2017 till Nämnd 1.2.docx
Tjänsteskrivelse.docx

§32 Elev- och föräldraenkäten 2017

Dnr 2017/BUN 0044 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om elev- och föräldraenkäten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den årliga sammanställningen av resultatet av elev- och föräldraenkäten redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Rapport elev- och föräldraenkät 2017.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§33 Revisionsrapport flyktingmottagning

Dnr 2017/BUN 0038

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse antas som barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapporten om flyktingmottagande i Tyresö kommun

Beskrivning av ärendet
Revisionsföretaget PWC har under hösten 2016 granskat Tyresö kommuns mottagande av flyktingar. Frågan var om nämndernas styrning, genomförande och uppföljning av flyktingmottagandet fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Bilagor
Missiv.pdf
Rapport.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§34 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen föreskriver (6 kap. 10 §) att om personal inom förskola eller skola upptäcker att ett barn eller en elev utsatts för kränkande behandling ska detta anmälas till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs månadsvis och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§35 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
De beslut som barn- och utbildningsförvaltningen fattar enligt delegation från barn- och utbildningsnämnden återredovisas kontinuerligt för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut.pdf

§36 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
De ärenden som pågår hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet sammanställs kontinuerligt och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§37 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalificerad utredare Nils Kabner och skoljurist Carmen Holm Nordquist börjar på förvaltningen 2017-06-19.

Skolverket har tagit tillbaka återkravet avseende lågstadiesatsningen, informationen finns under meddelanden till barn- och utbildningsnämnden.

Susie Broquist Lundegård börjar som ny rektor på Krusboda skola 2017-05-02.

Gällande förskola har förvaltningen klarat av tremånaders-garantin och är nu i färd med höstens förskoleplaceringar.

Vårdnadshavare på Brevik skola har 2017-04-26 lämnat in en namnlista "Bevara Breviksmodellen".

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20170426.pdf (112 kb)

§38 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelandena till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Beslut återkrav lågstadiesatsningen 1516.pdf
Omprövat beslut lågstadiesatsningen 1516.pdf