Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-11-22

Sammanträde 2017-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Arbetsgång vid problematisk frånvaro i Tyresö kommuns grundskolor

Dnr 2017/BUN 0153

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Arbetsgång vid problematisk skolfrånvaro i Tyresö kommuns grundskolor noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en rutin i form av en arbetsgång vid frånvaro i Tyresö kommuns grundskolor.
Syftet med en tydlig arbetsgång vid frånvaro i grundskolan är att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att motverka skolfrånvaro.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Problematsik skolfrånvaro.pdf

2 Nämndplan 2018

Dnr 2017/BUN 0110 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Nämndplan 2018 inklusive riskhantering- och kontrollplan antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för barn- och utbildningsnämnden för 2018. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 1 och 2, förskola och grundskola.

Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2018 fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-07, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ordförandeutlåtande
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner, våra elever har goda resultat och det pågår ett målmedvetet arbete med att utveckla förskolan och skolan.

Målet är att alla elever ska nå sina kunskapsmål i en trygg och delaktig miljö, vårt arbetssätt ska locka de skickligaste lärarna, motivera våra elever och engagera vårdnadshavarna!

Det viktigaste är att alla som arbetar i våra verksamheter jobbar mot samma mål - våra elevers goda resultat. Även om den enskilda skolan är unik behöver vi en gemensam profil som tydligt visar att skolan är en viktig del av Tyresö kommun.

Vi har en gemensam värdegrund, en förskola och skola för var och en 2.0. En viktig framgångsfaktor för att lyckas med det fullt ut är att alla pedagoger får den kompetensutveckling som krävs för att barn och elever får det stöd de behöver för att nå sina mål.

En styrka är det kollegiala lärandet, vi ska bygga framtidens förskola och skola på gemensamma erfarenheter samt ny metodik och pedagogik. Vi tror på att lära av varandra, dela kunskap och goda exempel. Den digitala utvecklingen går enormt fort och är ett prioriterat område 2018, hur ska våra förskolor och skolor se ut i framtiden och hur kan vi kan utveckla våra digitala verktyg.

Vårdnadshavares engagemang i barnens skolgång är en framgångsfaktor för goda skolresultat. Därför vill vi öka engagemanget genom att skapa förutsättningar för alla vårdnadshavare att engagera sig i barnens skolgång, alla ska kunna ta del av informationen kring skolans arbete oavsett modersmål.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Nämndplan BUN 2018.docx
Bilaga 1. Nämndspecifika styrdokument 2018.docx
Bilaga 2. Risk- och kontrollplan 2018.docx

3 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2017/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Den ekonomiska informationen per oktober 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska informationen till och med oktober månad 2017 redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk uppföljning BOU okt.docx.pdf

4 Revisionsrapport - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag

Dnr 2017/BUN 0127 016

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Svar på revisionsrapport godkänns.

Beskrivning av ärendet
Revisionerna i Tyresö kommun har genomfört en granskning av riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom förskola, skola och äldreomsorg. Granskningen har genomförts i syfte att bedöma om berörda nämnder har ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag och att dessa rutiner säkerställer en tillräcklig intern kontroll.

Efter genomförd granskning bedöms barn- och utbildningsnämnden i huvudsak ha ändamålsenliga rutiner. I samband med granskningen har noterats att granskande nämnder inte fattar formella beslut om att ansöka eller inte ansöka om ett visst statsbidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar ansökan som ett verkställighetsbeslut. Av barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning framgår inte vem som får fatta denna typ av beslut. Vidare har noterats att alla riktade statsbidrag inte tas med i verksamheternas detaljbudgetar och det saknas kommunövergripande rutiner för hur riktade statsbidrag ska hanteras i budget. Med anledning av detta lämnas ett antal rekommendationer hur den interna kontrollen ska stärkas.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett förslag till svar på revisionsrapporten för barn- och utbildningsnämndens räkning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revisionsrapport.pdf
Missiv - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag.pdf
Revisionsrapport - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag.pdf

5 Alkohol- och drogpolicy för Tyresös kommunala grundskolor

Dnr 2017/BUN 0115 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Alkohol- och drogpolicyn för Tyresö kommuns grundskolor antas, med giltighetstid från och med den 1 december 2017.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har nolltolerans gällande tobak, alkohol och andra hälsoskadliga substanser i skolområden och under skoltid. Skolan ansvarar för att arbeta förebyggande mot droger samt att uppmärksamma elever som befinner sig i riskzonen. För att all personal i skolorna ska vet hur de ska arbeta förebyggande samt för att elever och vårdnadshavare ska känna till skolans förhållningssätt har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en alkohol- och drogpolicy för Tyresö kommuns grundskolor. Policyn gäller från och med den 1 december 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Dnr 2017 BUN.pdf

6 Granskningsrapport förskolan Kardemumman

Dnr 2017/BUN 0151

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Granskningsrapporten avseende förskolan Kardemumman noteras.

- Förskolan Kardemumman ska lämna in skriftliga rutiner för barn i behov av särskilt stöd samt skriftliga rutiner för arbetet med barn som har annat modersmål till barn- och utbildningsförvaltningen senast 31 december 2017.

- Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska redovisas till kvalitetsenheten senast 31 jan 2018.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 3 oktober 2017 till 2 november 2017 genomfört en granskning av den kommunala förskolan Kardemumman.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förskolan Kardemumman fungerar mycket väl. Av rapporten framgår dock ett antal brister:
- Skriftlig rutin för arbetet med barn i behov av särskilt stöd saknas.
- Skriftlig rutin för arbetet med barn som har annat modersmål saknas.
- En årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling saknas.

Förskolan Kardemumman ska lämna in skriftliga rutiner för barn i behov av särskilt stöd samt skriftliga rutiner för arbetet med barn som har annat modersmål till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 december 2017.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska redovisas till kvalitetsenheten senast 31 januari 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kardemumman 201711.docx
Granskningsrapport förskolan Kardemumman.pdf

7 Granskningsrapport förskolan Farmarstugan

Dnr 2017/BUN 0150

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Granskningsrapporten avseende förskolan Farmarstugan noteras.

- Förskolan Farmarstugan ska lämna in skriftliga rutiner för barn i behov av särskilt stöd samt skriftliga rutiner för arbetet med barn som har annat modersmål till barn- och utbildningsförvaltningen senast 31 december 2017.

- Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska redovisas till kvalitetsenheten senast 31 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 21 september 2017 till 2 november 2017 genomfört en granskning av den kommunala förskolan Farmarstugan.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förskolan Farmarstugan har många pågående processer kring arbetsätt och metoder som syftar till att utveckla verksamheten. Av rapporten framgår dock ett antal brister:
- Skriftlig rutin för arbetet med barn i behov av särskilt stöd saknas.
- Skriftlig rutin för arbetet med barn som har annat modersmål saknas.
- En årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling saknas.

Förskolan Farmarstugan ska lämna in skriftliga rutiner för barn i behov av särskilt stöd samt skriftliga rutiner för arbetet med barn som har annat modersmål till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 december 2017.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska redovisas till kvalitetsenheten senast 31 januari 2018.

Bilagor
TjänsteskrivelseFarmarstugan 20171108.docx
Granskningsrapport förskolan Farmarstugan.pdf

8 Läsårsdata 2018/2019

Dnr 2017/BUN 0152

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Läsårsdata avseende läsåret 2018/2019 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt skolförordningen (2011:185) 3 kap. 2 § ska ett läsår omfatta minst 178 skoldagar samt minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider fattas av huvudmannen enligt 3 kap. 3 § skolförordningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till läsårtider för grundskolan i Tyresö kommun.
För höstterminen 2018 gäller,
- läsårsstart måndag 20 augusti.
- höstterminsslut torsdag 20 december.
- lovdag torsdag 1 november.
- lovdag fredag 2 november.

För vårterminen 2019 gäller,
- terminsstart måndag 7 januari.
- läsårsslut onsdag 11 juni.
- sportlov måndag 25 februari - fredag 1 mars (vecka 9.)
- påsklov måndag 15 april - torsdag 18 april (vecka 16).
- lovdag fredag 31 maj.
- lovdag fredag 7 juni.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

10 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beslut som tagits enligt delegationsordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut oktober 2017.pdf
Delegationsbeslut 31 okt.docx
Delegationsbeslut okt.docx
Delegationsbeslut okt17.docx
Delegationsbeslut nov17.docx
Delegationsbeslut oktober 2017 förskolan.docx

11 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet pågår.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar det för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

13 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-10-26 §90.pdf
brev-från-förvaltningschef-171107.pdf

§90 Arbetsgång vid problematisk frånvaro i Tyresö kommuns grundskolor - Ärendet utgår

§91 Nämndplan 2018

Dnr 2017/BUN 0110 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämndplan 2018 inklusive nämndspecifika styrdokument 2018, risk- och kontrollplan 2018 samt prislista 2018, antas.
 
Jerry Svensson (S), Sara Granestrand (S), Håkan Ljung (S), Lilian Nylinder (MP) samt Ingmar Jansson (MP) deltar inte i beslutet.
 
Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) anmäler ett särskilt yttrande för socialdemokraternas räkning (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) anmäler ett ersättaryttrande för vänsterpartiets räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för barn- och utbildningsnämnden för 2018. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdena 1 och 2, förskola och grundskola.
 
Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2018 fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-07, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ordförandeutlåtande
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner, våra elever har goda resultat och det pågår ett målmedvetet arbete med att utveckla förskolan och skolan. 
 
Målet är att alla elever ska nå sina kunskapsmål i en trygg och delaktig miljö, vårt arbetssätt ska locka de skickligaste lärarna, motivera våra elever och engagera vårdnadshavarna!
 
Det viktigaste är att alla som arbetar i våra verksamheter jobbar mot samma mål - våra elevers goda resultat. Även om den enskilda skolan är unik behöver vi en gemensam profil som tydligt visar att skolan är en viktig del av Tyresö kommun.
 
Vi har en gemensam värdegrund, en förskola och skola för var och en 2.0. En viktig framgångsfaktor för att lyckas med det fullt ut är att alla pedagoger får den kompetensutveckling som krävs för att barn och elever får det stöd de behöver för att nå sina mål.
 
En styrka är det kollegiala lärandet, vi ska bygga framtidens förskola och skola på gemensamma erfarenheter samt ny metodik och pedagogik. Vi tror på att lära av varandra, dela kunskap och goda exempel. Den digitala utvecklingen går enormt fort och är ett prioriterat område 2018, hur ska våra förskolor och skolor se ut i framtiden och hur kan vi kan utveckla våra digitala verktyg.
 
Vårdnadshavares engagemang i barnens skolgång är en framgångsfaktor för goda skolresultat. Därför vill vi öka engagemanget genom att skapa förutsättningar för alla vårdnadshavare att engagera sig i barnens skolgång, alla ska kunna ta del av informationen kring skolans arbete oavsett modersmål.

Yrkande
Åsa de Mander (L) yrkar att nämndplanen 2018 med tillhörande bilagor antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att nämnden antagit nämndplanen för 2018 inklusive bilagor.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Nämndplan BUN 2018 slutlig.docx
Bilaga 1. Nämndspecifika styrdokument 2018.docx
Bilaga 2. Risk- och kontrollplan 2018.docx
Bilaga 3. Prislista 2018.docx
SY Nämndplan 2018.doc
ERSÄTTARYTTRANDE.pdf

§92 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2017/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Den ekonomiska informationen per oktober 2017 noteras.

Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) anmäler ett särskilt yttrande för socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska informationen till och med oktober månad 2017 redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk uppföljning BOU okt.docx.pdf
SY Ekonomisk uppföljning 2017-11-22.doc

§93 Revisionsrapport - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag

Dnr 2017/BUN 0127 016

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Svar på revisionsrapport godkänns.

Beskrivning av ärendet
Revisionerna i Tyresö kommun har genomfört en granskning av riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom förskola, skola och äldreomsorg. Granskningen har genomförts i syfte att bedöma om berörda nämnder har ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag och att dessa rutiner säkerställer en tillräcklig intern kontroll.
 
Efter genomförd granskning bedöms barn- och utbildningsnämnden i huvudsak ha ändamålsenliga rutiner. I samband med granskningen har noterats att granskande nämnder inte fattar formella beslut om att ansöka eller inte ansöka om ett visst statsbidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar ansökan som ett verkställighetsbeslut. Av barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning framgår inte vem som får fatta denna typ av beslut. Vidare har noterats att alla riktade statsbidrag inte tas med i verksamheternas detaljbudgetar och det saknas kommunövergripande rutiner för hur riktade statsbidrag ska hanteras i budget. Med anledning av detta lämnas ett antal rekommendationer hur den interna kontrollen ska stärkas.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett förslag till svar på revisionsrapporten för barn- och utbildningsnämndens räkning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revisionsrapport.pdf
Missiv - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag.pdf
Revisionsrapport - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag.pdf

§94 Alkohol- och drogpolicy för Tyresös kommunala grundskolor

Dnr 2017/BUN 0115 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Alkohol- och drogpolicyn för Tyresö kommuns grundskolor antas, med giltighetstid från och med den 1 december 2017.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har nolltolerans gällande tobak, alkohol och andra hälsoskadliga substanser i skolområden och under skoltid. Skolan ansvarar för att arbeta förebyggande mot droger samt att uppmärksamma elever som befinner sig i riskzonen. För att all personal i skolorna ska vet hur de ska arbeta förebyggande samt för att elever och vårdnadshavare ska känna till skolans förhållningssätt har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en alkohol- och drogpolicy för Tyresö kommuns grundskolor. Policyn gäller från och med den 1 december 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Dnr 2017 BUN.pdf

§95 Granskningsrapport förskolan Kardemumman

Dnr 2017/BUN 0151

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Granskningsrapporten avseende förskolan Kardemumman noteras.
 
-  Förskolan Kardemumman ska lämna in skriftliga rutiner för barn i behov av särskilt stöd samt skriftliga rutiner för arbetet med barn som har annat modersmål till barn- och utbildningsförvaltningen senast 31 december 2017.
 
- Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska redovisas till kvalitetsenheten senast 31 jan 2018.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 3 oktober 2017 till 2 november 2017 genomfört en granskning av den kommunala förskolan Kardemumman.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förskolan Kardemumman fungerar mycket väl. Av rapporten framgår dock ett antal brister:
- Skriftlig rutin för arbetet med barn i behov av särskilt stöd saknas.
- Skriftlig rutin för arbetet med barn som har annat modersmål saknas.
- En årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling saknas.
 
Förskolan Kardemumman ska lämna in skriftliga rutiner för barn i behov av särskilt stöd samt skriftliga rutiner för arbetet med barn som har annat modersmål till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 december 2017.
 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska redovisas till kvalitetsenheten senast 31 januari 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kardemumman 201711.docx
Granskningsrapport förskolan Kardemumman.pdf

§96 Granskningsrapport förskolan Farmarstugan

Dnr 2017/BUN 0150

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Granskningsrapporten avseende förskolan Farmarstugan noteras.
 
- Förskolan Farmarstugan ska lämna in skriftliga rutiner för barn i behov av särskilt stöd samt skriftliga rutiner för arbetet med barn som har annat modersmål till barn- och utbildningsförvaltningen senast 31 december 2017.
 
- Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska redovisas till kvalitetsenheten senast 31 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 21 september 2017 till 2 november 2017 genomfört en granskning av den kommunala förskolan Farmarstugan.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förskolan Farmarstugan har många pågående processer kring arbetsätt och metoder som syftar till att utveckla verksamheten. Av rapporten framgår dock ett antal brister:
- Skriftlig rutin för arbetet med barn i behov av särskilt stöd saknas.
- Skriftlig rutin för arbetet med barn som har annat modersmål saknas.
- En årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling saknas.
 
Förskolan Farmarstugan ska lämna in skriftliga rutiner för barn i behov av särskilt stöd samt skriftliga rutiner för arbetet med barn som har annat modersmål till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 december 2017.
 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska redovisas till kvalitetsenheten senast 31 januari 2018.

Bilagor
TjänsteskrivelseFarmarstugan 20171108.docx
Granskningsrapport förskolan Farmarstugan.pdf

§97 Läsårsdata 2018/2019

Dnr 2017/BUN 0152

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Läsårsdata avseende läsåret 2018/2019 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt skolförordningen (2011:185) 3 kap. 2 § ska ett läsår omfatta minst 178 skoldagar samt minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider fattas av huvudmannen enligt 3 kap. 3 § skolförordningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till läsårtider för grundskolan i Tyresö kommun.
För höstterminen 2018 gäller,
- läsårsstart måndag 20 augusti.
- höstterminsslut torsdag 20 december.
- lovdag torsdag 1 november.
- lovdag fredag 2 november.
 
För vårterminen 2019 gäller,
- terminsstart måndag 7 januari.
- läsårsslut onsdag 11 juni.
- sportlov måndag 25 februari - fredag 1 mars (vecka 9.)
- påsklov måndag 15 april - torsdag 18 april (vecka 16).
- lovdag fredag 31 maj.
- lovdag fredag 7 juni.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§98 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§99 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beslut som tagits enligt delegationsordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut oktober 2017.pdf
Delegationsbeslut 31 okt.docx
Delegationsbeslut okt.docx
Delegationsbeslut okt17.docx
Delegationsbeslut nov17.docx
Delegationsbeslut oktober 2017 förskolan.docx

§100 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar det för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx

§101 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
 Information från verksamhetschefen för förskolan:
- Ljuddämpande bord är beställda till förskolans personal.
- Satsning på digital utrustning.
- Rekrytering av chef samt administratör för bemanningsenheten pågår. Enheten startar i början av 2018.
- Situationen med förskolekön är att förvaltningen är i färd med att placera barn i mars. Platserna räcker till i nuläget.
 
Information från verksamhetschefen för grundskolan:
-  Krusboda skola, årskurs 2. Förändringar i personalstyrkan på grund av budgeten.
- Cannabis på högstadiet ökar. Därav framtagande av drogpolicy. Förstärkning sker även på säkerhetsenheten i form av en ny brottsutredare.
- Rektor vid Hanviken skola har avslutat sin tjänst. Rekrytering av ny rektor till Hanvikens skola påbörjas i januari 2018.
 
Information från chefen för centralt barn- och elevstöd:
- Projektet avseende kommunal resursskola pågår.
- Arbete med lärstudio.
- Pågående rekrytering av skolsköterska.

Beslut/Protokollsutdrag
§101_prot_20171122.pdf (110 kb)

§102 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-10-26 §90.pdf
brev-från-förvaltningschef-171107.pdf