Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Delårsbokslut 1 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2018 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2018 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planera för verksamheten och att ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 1 2018.pdf
Delårsrapport 2018-05-15 191804 förskola och pedagogisk omsorg.pdf
Delårsrapport 2018-05-15 191804 grundskola ikl. grundsärskola och fritidshem.pdf

2 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Anmälan av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut maj 2018.pdf

3 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet maj 2018.pdf

5 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

6 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 85.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 § 91.pdf

§45 Delårsbokslut 1 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/BUN 0004 10
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2018 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 1 2018 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Lilian Nylinder (MP) lämnar ett särskilt yttrande för de tjänstgörande ledamöterna från Miljöpartiet de gröna (bilaga).
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) instämmer med Socialdemokraternas särskilda yttrande.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planera för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Ordförandeutlåtande
Se bilaga.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 1 2018.pdf
Delårsrapport 2018-05-15 191804 förskola och pedagogisk omsorg.pdf
Delårsrapport 2018-05-15 191804 grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.pdf
Ordförandeutlåtande delår 1.pdf

§46 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Anmälan av fattade delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut maj 2018.pdf

§47 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§48 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet maj 2018.pdf

§49 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
Beslut/Protokollsutdrag
§49_prot_20180524.pdf (105 kb)

§50 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.
 
Bilagor
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 85.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-02 § 91.pdf