Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-12-19

Sammanträde 2018-12-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2018 och per den 30 november 2018

Dnr 2018/BUN 0004 10

Beskrivning av ärendet
En tjänsteskrivelse och ekonomisk rapport per den 30 november 2018 kommer att
tillföras ärendet innan sammanträdet. För närvarande finns endast ekonomisk rapport
per den 31 oktober 2018 tillgänglig.

Bilagor
Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2018.docx.pdf

2 Information om nämndplan 2019

Dnr 2018/BUN 0104 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Då den nya mandatperioden 2019-2022 har ett nytt styre, kommer nämndplanen
senareläggas. Det nya blocköverskridande samarbetet i Tyresö kommun,
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, har lagt en ny budget. I
nämndplanearbetet behöver hänsyn tas till ny budget och ny politisk intention. Planen är att ärendet nämndplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden tas upp i februari 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan 2019.pdf

3 Rutin vid nyanlända elevers skolgång i grundskolan vid uppskriven ålder

Dnr 2018/BUN 0090 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det har på barn- och utbildningsförvaltningen uppstått ett behov av att utreda
hanteringen av nyanlända elever som får sin ålder uppskriven till 18 år eller äldre när de är inskrivna i grundskolan. För att inte olikheter ska uppstå i hanteringen har barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat en rutin för nyanlända elever som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rutin vid nyanlända elevers skolgång i grundskolan vid uppskriven
ålder.pdf

4 Samverkansavtal VFU

Dnr 2018/BUN 0112 012

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förslaget till samverkansavtal "Lärarutbildning i samverkan" - samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) antas.

Beskrivning av ärendet
I det nya avtalet har ett flertal saker förbättrats och utvecklats som bland annat: fler och mer jämbördiga samverkansforum för att styra och följa upp avtalet, VFU-portalen fastställts att vara det primära arbetsredskapet för placering samt förtydligande av rutiner för fältförlagda studier.

Beslut togs på strategiska nätverket utbildning den 1 februari 2018 att godkänna
förslaget till nytt samverkansavtal med två frågor som gick till förhandling:
ersättningsnivån och formuleringen om att kommunerna ska "prioritera" studenter
från de sju lärosätena inom samverkansavtalet.

Till förhandlare utsågs från Storsthlm Roger Svanborg, verksamhetschef Regional
utveckling Storsthlm, och Karin Soffiantini-Yildiz, sakkunnig. Som referensgrupp för kommunerna till förhandlingen var representanter från styrgruppen för högskola och forskning.

Förhandling genomfördes vid två tillfällen och efter avstämning med utsedda
representanter, beslutades att godkänna den föreslagna ersättningen samt ändra
formuleringen "prioritera" till " i första hand", vilket ansågs ha en något mjukare
avsikt.

Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2018 att rekommendera länets kommuner att anta föreslagna samverkansavtal "Lärarutbildning i samverkan"- samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU).

Avtalet ersätter det tidigare samverkansavtalet (KSL Dnr 2010/0066) och börjar gälla från den 1 januari 2019 och tills vidare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse samverkansavtal VFU.pdf
Brev om ny VFU-modell på SU.pdf
Lärarutbildning i samverkan rek Storsthlm.pdf
VFU Lärarutbildning i samverkan avtal.pdf
Angående nytt samverkansavtal för VFU - utskick till strategiskt nätverk utbildning.pdf

5 Huvudmannens förslag till skolchef

Dnr 2018/BUN 0107 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Ändra titel för verksamhetschef förskola till skolchef för förskola och pedagogisk
omsorg.
2. Ändra titel för verksamhetschef grundskola till skolchef för grundskola,
grundsärskola och fritidshem.

Beskrivning av ärendet
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en eller flera skolchefer som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Barn- och utbildningsförvaltningen har redan motsvarande funktion som skolchef genom sina verksamhetschefer. Förslaget från barn- och utbildningsförvaltningen till barn- och utbildningsnämnden är därför att ändra verksamhetschefernas titel till skolchef.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Dnr 2018/BUN 0125 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för ekonomisk ersättning antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sett över och reviderat tidigare riktlinjer för ekonomisk ersättning, diarienummer 2017/BUN 0156. Förändringarna har skett i avsnitt fyra (ekonomisk ersättning för extraordinärt stöd, modersmålsundervisning och lovskola enligt skollagen). De huvudsakliga förändringarna innebär:

- Att ansökan görs per kalenderår, istället för per termin.
- Ansökan görs via en e-tjänst.
- Enheterna kan inte söka retroaktivt.
- Innan ansökan kan göras ska en åtgärdsplan/åtgärdsprogram upprättas och
utvärderas.
- Avsnittet om olika stödnivåer har tagits bort.

Förändringar är markerade i gult.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning.pdf
Reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning.pdf
Riktlinjer ekonomisk ersättning.pdf

7 Granskning av förskolan Rotvik

Dnr 2018/BUN 0114 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten för förskolan Rotvik noteras.
2. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.

Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar att förskolan Rotvik har en inomhusmiljö som stimulerar och stödjer barns utveckling och lärande. Pedagogernas goda förhållningssätt och bemötande ger barnen en trygg arbetsmiljö som gynnar deras lärande. Det systematiska kvalitetsarbetet är till stora delar på plats. De utvecklingsområden som rapporten nämner är rutiner för barnsäkerhet, hantering av belastningsutdrag, dokumentation av det enskilda barnet och arbete kring barn med annat modersmål.

Vårdnadshavarna är överlag nöjda med samverkan och information från förskolan.

De är nöjda med pedagogernas arbete utifrån läroplanens olika målområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning av förskolan Rotvik.pdf
Granskning av förskolan Rotvik.pdf

8 Granskning av förskolan Cassiopeja

Dnr 2018/BUN 0115 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten för förskolan Cassiopeja noteras.
2. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.

Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar att förskolan Cassiopeja har en inomhusmiljö som
stimulerar och stödjer barns utveckling och lärande. Pedagogernas goda
förhållningssätt och bemötande ger barnen en trygg arbetsmiljö som gynnar deras
lärande. Det systematiska kvalitetsarbetet är till stora delar på plats. De
utvecklingsområden som rapporten nämner är rutiner för barnsäkerhet, hantering av belastningsutdrag, dokumentation av det enskilda barnet och arbete kring barn med annat modersmål. Vårdnadshavarna är överlag nöjda med samverkan och information från förskolan. De är nöjda med pedagogernas arbete utifrån läroplanens olika målområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning av förskolan Cassiopeja.pdf
Granskning av förskolan Cassiopeja.pdf

9 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2018/BUN 0062 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av statsbidrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporteringen avser ärenden som hanterats sedan föregående redovisning.

Beslutade bidrag från Skolverket
- Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, sökt och beviljat
statsbidrag enligt ram 3 126 40 kronor.
- Statsbidraget papperslösa barn, för utbildning för barn som vistas i landet utan
tillstånd höstterminen 2018 beviljas 63 299 kronor. Bidraget delas med gymnasiet.

Beslut om redovisning från Skolverket
- För statsbidraget Specialpedagogik för lärande, krävs delvis återbetalning på grund av lärares avhopp samt för hög nedsättning i tjänst för handledning. Beviljat belopp 257 100, återbetalning 63 299 kr.
- För statsbidraget Läslyftet i skolan 2017/2018 godkänns redovisningen utan
återkrav.
- För statsbidraget Insatsbidraget för nyanlända elevers lärande för 2017/2018
godkänns redovisningen utan återkrav.

I bifogad bilaga redovisas sökta, beslutade och redovisade bidrag för året. Bidrag
markerade med en stjärna (*) är nya sedan förra rapporteringen. Ytterligare en
kolumn har tillkommit som heter rekvirerat bidrag för att förtydliga att inte alla
beviljade bidrag rekvireras med samma belopp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag november 2018.pdf
Bilaga 1. Sammanställning bidrag 2018.11.14.pdf

10 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut december 2018.pdf
Barn- och elevhälsan november 2018.pdf
Skolskjuts delegationsbeslut juni-oktober 2018.pdf

11 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling december 2018.pdf

12 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och BEO december 2018.pdf
Sammanställning pågående ärenden december 2018.pdf

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär.

14 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Nyhetsbrev november 2018.pdf
Protokoll facklig samverkan oktober 2018.pdf
PM Slottsvillan.pdf
PM Tyresö förskola.pdf
PM förskolan Strandpärlan.pdf
PM Båten och Sagan.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-22 § 107.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-22 § 108.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-22 § 111.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-22 § 117.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-22 § 125.pdf

§101 Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2018 och per den 30 november 2018

Dnr 2018/BUN 0004 10
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporterna noteras.
 
Beskrivning av ärendet
De ekonomiska rapporterna omfattar utfall per den 31 oktober 2018 respektive utfall per den 30 november 2018 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2018 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning november och december 2018.pdf
Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2018.docx.pdf
Ekonomisk uppföljning per den 30 november 2018.pdf

§102 Information om nämndplan 2019

Dnr 2018/BUN 0104 010
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Då den nya mandatperioden 2019-2022 har ett nytt styre, kommer nämndplanen senareläggas. Det nya blocköverskridande samarbetet i Tyresö kommun, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, har lagt en ny budget. I nämndplanearbetet behöver hänsyn tas till ny budget och ny politisk intention. Planen är att ärendet nämndplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden tas upp i februari 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan 2019.pdf

§103 Rutin vid nyanlända elevers skolgång i grundskolan vid uppskriven ålder

Dnr 2018/BUN 0090 41
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Det har på barn- och utbildningsförvaltningen uppstått ett behov av att utreda hanteringen av nyanlända elever som får sin ålder uppskriven till 18 år eller äldre när de är inskrivna i grundskolan. För att inte olikheter ska uppstå i hanteringen har barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat en rutin för nyanlända elever som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse rutin vid nyanlända elevers skolgång i grundskolan vid uppskriven ålder.pdf

§104 Samverkansavtal VFU

Dnr 2018/BUN 0112 012
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslaget till samverkansavtal "Lärarutbildning i samverkan" - samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) antas.
 
Beskrivning av ärendet
I det nya avtalet har ett flertal saker förbättrats och utvecklats som bland annat: fler och mer jämbördiga samverkansforum för att styra och följa upp avtalet, VFU-portalen fastställts att vara det primära arbetsredskapet för placering samt förtydligande av rutiner för fältförlagda studier.
 
Beslut togs på strategiska nätverket utbildning den 1 februari 2018 att godkänna förslaget till nytt samverkansavtal med två frågor som gick till förhandling: ersättningsnivån och formuleringen om att kommunerna ska "prioritera" studenter från de sju lärosätena inom samverkansavtalet.
 
Till förhandlare utsågs från Storsthlm Roger Svanborg, verksamhetschef Regional utveckling Storsthlm, och Karin Soffiantini- Yildiz, sakkunnig. Som referensgrupp för kommunerna till förhandlingen var representanter från styrgruppen för högskola och forskning.
 
Förhandling genomfördes vid två tillfällen och efter avstämning med utsedda representanter, beslutades att godkänna den föreslagna ersättningen samt ändra formuleringen "prioritera" till " i första hand", vilket ansågs ha en något mjukare avsikt.
 
Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2018 att rekommendera länets kommuner att anta föreslagna samverkansavtal "Lärarutbildning i samverkan"- samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Avtalet ersätter det tidigare samverkansavtalet (KSL Dnr 2010/0066) och börjar gälla från den 1 januari 2019 och tills vidare.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse samverkansavtal VFU.pdf
Brev om ny VFU-modell på SU.pdf
Lärarutbildning i samverkan rek Storsthlm.pdf
VFU Lärarutbildning i samverkan avtal.pdf
Angående nytt samverkansavtal för VFU - utskick till strategiskt nätverk utbildning.pdf

§105 Huvudmannens förslag till skolchef

Dnr 2018/BUN 0107 006
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ändra titel för verksamhetschef förskola till skolchef för förskola och pedagogisk omsorg.
2. Ändra titel för verksamhetschef grundskola till skolchef för grundskola, grundsärskola och fritidshem.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en eller flera skolchefer som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Barn- och utbildningsförvaltningen har redan motsvarande funktion som skolchef genom sina verksamhetschefer. Förslaget från barn- och utbildningsförvaltningen till barn- och utbildningsnämnden är därför att ändra verksamhetschefernas titel till skolchef.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§106 Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Dnr 2018/BUN 0125 003
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Riktlinjer för ekonomisk ersättning antas.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sett över och reviderat tidigare riktlinjer för ekonomisk ersättning, dnr 2017/BUN 0156. Förändringarna har skett i avsnitt fyra (ekonomisk ersättning för extraordinärt stöd, modersmålsundervisning och lovskola enligt skollagen). De huvudsakliga förändringarna innebär:
 
- Att ansökan görs per kalenderår, istället för per termin.
- Ansökan görs via en e-tjänst.
- Enheterna kan inte söka retroaktivt.
- Innan ansökan kan göras ska en åtgärdsplan/åtgärdsprogram upprättas och utvärderas.
- Avsnittet om olika stödnivåer har tagits bort.
 
Förändringar är markerade i gult.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning.pdf
Reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning.pdf
Riktlinjer ekonomisk ersättning.pdf

§107 Granskning av förskolan Rotvik

Dnr 2018/BUN 0114 013
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten för förskolan Rotvik noteras.
2. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.
 
Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar att förskolan Rotvik har en inomhusmiljö som stimulerar och stödjer barns utveckling och lärande. Pedagogernas goda förhållningssätt och bemötande ger barnen en trygg arbetsmiljö som gynnar deras lärande. Det systematiska kvalitetsarbetet är till stora delar på plats. De utvecklingsområden som rapporten nämner är rutiner för barnsäkerhet, hantering av belastningsutdrag, dokumentation av det enskilda barnet och arbete kring barn med annat modersmål. Vårdnadshavarna är överlag nöjda med samverkan och information från förskolan. De är nöjda med pedagogernas arbete utifrån läroplanens olika målområden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning av förskolan Rotvik.pdf
Granskning av förskolan Rotvik.pdf

§108 Granskning av förskolan Cassiopeja

Dnr 2018/BUN 0115 013
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten för förskolan Cassiopeja noteras.
2. Utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.
 
Beskrivning av ärendet
Granskningsrapporten visar att förskolan Cassiopeja har en inomhusmiljö som stimulerar och stödjer barns utveckling och lärande. Pedagogernas goda förhållningssätt och bemötande ger barnen en trygg arbetsmiljö som gynnar deras lärande. Det systematiska kvalitetsarbetet är till stora delar på plats. De utvecklingsområden som rapporten nämner är rutiner för barnsäkerhet, hantering av belastningsutdrag, dokumentation av det enskilda barnet och arbete kring barn med annat modersmål. Vårdnadshavarna är överlag nöjda med samverkan och information från förskolan. De är nöjda med pedagogernas arbete utifrån läroplanens olika målområden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning av förskolan Cassiopeja.pdf
Granskning av förskolan Cassiopeja.pdf

§109 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2018/BUN 0062 010
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av statsbidrag noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Rapporteringen avser ärenden som hanterats sedan föregående redovisning.
 
Beslutade bidrag från Skolverket
- Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, sökt och beviljat statsbidrag enligt ram 3 126 40 kronor.
- Statsbidraget papperslösa barn, för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd höstterminen 2018 beviljas 63 299 kronor. Bidraget delas med gymnasiet.
 
Beslut om redovisning från Skolverket
- För statsbidraget Specialpedagogik för lärande, krävs delvis återbetalning på grund av lärares avhopp samt för hög nedsättning i tjänst för handledning. Beviljat belopp 257 100, återbetalning 63 299 kr.
- För statsbidraget Läslyftet i skolan 2017/2018 godkänns redovisningen utan återkrav.
- För statsbidraget Insatsbidraget för nyanlända elevers lärande för 2017/2018 godkänns redovisningen utan återkrav.
 
I bifogad bilaga redovisas sökta, beslutade och redovisade bidrag för året. Bidrag markerade med en stjärna (*) är nya sedan förra rapporteringen. Ytterligare en kolumn har tillkommit som heter rekvirerat bidrag för att för att förtydliga att inte alla beviljade bidrag rekvireras med samma belopp.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag november 2018.pdf
Bilaga 1. Sammanställning bidrag 2018.11.14.pdf

§110 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut december 2018.pdf
Barn- och elevhälsan november 2018.pdf
Skolskjuts delegationsbeslut juni-oktober 2018.pdf

§111 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling december 2018.pdf

§112 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och BEO december 2018.pdf
Sammanställning pågående ärenden december 2018.pdf

§113 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
- Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.
- Chef för barn- och elevhälsan, Caroline Eriksson, presenterar förändringar av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd inför 2019.
- Ordföranden för barn- och utbildningsnämnden, Jannice Rockstroh (S), ger barn- och utbildningsförvaltningen ett ordförandeuppdrag. Se bifogad handling.
 
Bilagor
Ordförandeuppdrag.pdf

§114 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.
 
Bilagor
Nyhetsbrev nov 2018.pdf
Nyhetsbrev december 2018.pdf
Protokoll facklig samverkan oktober 2018.pdf
PM Slottsvillan.pdf
PM Tyresö förskola.pdf
PM förskolan Strandpärlan.pdf
PM Båten och Sagan.pdf
PM Uppföljning av tillsyn gällande M3P-förskolorna.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-22 § 107.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-22 § 108.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-22 § 111.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-22 § 117.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-11-22 § 125.pdf