Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-08-28

Sammanträde 2019-08-28

Datum
Klockan
Plats

1 Presentation av elev- och föräldraenkäten

Caroline Johansson utredare på barn- och utbildningsförvaltningen redovisar resultatet från elev- och föräldraenkäten 2019.

2 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per 31 juli 2019 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2019 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning juli.pdf
Ekonomisk rapport per juli 2019 BUN 20190820.pdf

3 Underlag till lokalförsörjningsplan

Dnr 2019/BUN 0307

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Underlaget noteras.
2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Underlaget kommer att vara del i den kommunövergripande lokalförsörjningsprocessen för Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse underlag till lokalförsörjningsplan.pdf
Underlag lokalförsörjningsplan barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.pdf

4 Ordförandeuppdrag verksamhetsstöd

Dnr 2018/BUN 0132 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en ny fördelningsmodell inför 2020 som ändamålsenligt fördelar verksamhetsstödet utifrån enskilda barn/elevers behov.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog en förändring i resursfördelningen av verksamhetsstöd internt inför 2019. Den första analysen visar en snedfördelning av resurserna, vilket framför allt påverkat skolor i centrumområdet. En annan observation som gjorts är att vissa förskolor och skolor som haft minimalt verksamhetsstöd tidigare har fått en höjning i verksamhetsstödet 2019, trots att de i uppföljningen redovisar få eller inga barn med behov av extraordinärt stöd.

Fördelen med den nya resursfördelningen blev en minskad administrativ börda, både på enheterna och för förvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning verksamhetsstöd.docx.pdf
Ordförandeuppdrag.pdf

5 Ordförandeuppdrag verksamhetsstöd

Dnr 2018/BUN 0132 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en ny fördelningsmodell inför 2020 som ändamålsenligt fördelar verksamhetsstödet utifrån enskilda barn/elevers behov.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog en förändring i resursfördelningen av verksamhetsstöd internt inför 2019. Den första analysen visar en snedfördelning av resurserna, vilket framför allt påverkat skolor i centrumområdet. En annan observation som gjorts är att vissa förskolor och skolor som haft minimalt verksamhetsstöd tidigare har fått en höjning i verksamhetsstödet 2019, trots att de i uppföljningen redovisar få eller inga barn med behov av extraordinärt stöd.

Fördelen med den nya resursfördelningen blev en minskad administrativ börda, både på enheterna och för förvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning verksamhetsstöd.docx.pdf
Ordförandeuppdrag.pdf

6 Redovisning av uppdrag: Vart går gränsen

Dnr 2017/BUN 0018

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Ärendet avslutas.

Beskrivning av ärendet
Kränkningar och mobbning på nätet har ökat sedan 2016 enligt Friends nätrapport 2016. Det upplevs finnas en stor osäkerhet vilka lagar som gäller på internet. Behov av utbildning vad som gäller på internet är viktig för att medvetengöra våra elever vad man för göra och inte göra. Utifrån detta har barn-och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en informations-och utbildningsinsats för elever, personal samt vårdnadshavare.

Arbete med kränkningar och mobbing på nätet ingår verksamheternas likabehandlingsarbetet. I den plan som förvaltningen har ingår att ta fram prioriterade insatser i det främjande och förebyggande arbetet.

Bilagor
PU BUN 2017-01-25 § 7.pdf
Redovisning uppdrag var går gränsen.pdf

7 Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Dnr 2019/BUN 0310 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till nya riktlinjer för ekonomisk ersättning antas.

Beskrivning av ärendet
Nya utarbetade riktlinjer för ekonomisk ersättning.

Bilagor
Reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning 190820.pdf
Tjänsteskrivelse reviderade riktlinjer.pdf

8 Förslag från Tyresöinitiativet: Konstgräs på fotbollsplanen vi Njupkärrs skola.

Dnr 2019/BUN 0309 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden kommer inte under 2019 anlägga en konstgräsplan vid Njupkärrs skola.
2. Barn- och utbildningsnämnden lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga konstgräs på fotbollsplan vid Njupkärrs skola. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 85 röster. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställare. Inom ramen för barn- och utbildningsnämndens budget finns inte resurser avsatta för att anlägga någon konstgräsplan 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativet konstgräsplan Njupkärrs skola.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Konstgräs på Njupkärrs skolas fotbollsplan.pdf

9 Tyresöinitiativ: Konstgräs på fotbollsplanen vid Bergfotens skola

Dnr 2019/BUN 0308 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden kommer inte under 2019 anlägga en konstgräsplan vid Bergfotens skola.
2. Barn- och utbildningsnämnden lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga konstgräs på fotbollsplan vid Bergfotens skola. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 76 röster.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren. Inom ramen för barn- och utbildningsnämndens budget finns inte resurser avsatta för att anlägga någon konstgräsplan 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativet konstgräsplan Bergfoten.pdf
Tyresöinitiativ. Konstgräs på fotbollsplanen vid Bergfotens skola.pdf

10 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/BUN 0183 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud 20190820.pdf

11 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag 20190806.pdf
Barn- och utbildingsförvaltningens statsbidragskalender uppdaterad 2019.08.08.pdf
Skolverkets statsbidragskalendern 2019.pdf
Tjänsteskrivelse statsbidrag januari 2019.pdf

12 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Delegationsbeslut augusti 2019 Caroline Eriksson.pdf
Delegationsbeslut juni 2019 Caroline Eriksson.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts juli Johan Ahlkvist.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts juni Johan Ahlkvist.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts maj Johan Ahlkvist.pdf

13 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälan om kränkande behandling augusti.pdf

14 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och barn- och elevombudet augusti.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd augusti 2019.pdf

15 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

16 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden för barn- och utbildningsnämndens kännedom bifogas.

Bilagor
Skolinspektionen Beslut efter kvalitetsgranskning digitala verktyg.pdf
Protokoll facklig samverkan maj 2019.pdf

§74 Presentation av elev- och föräldraenkäten

2019/BUN 0219 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Notera informationen
 
Beskrivning av ärendet
Caroline Johansson redovisar elev- och föräldraenkäten.

§75 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Notera informationen
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per 31 juli 2019 avseende barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt
utfall och prognos för helåret 2019 för beställare (myndighet) och verksamhet i
kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning juli.pdf
Ekonomisk rapport per juli 2019 BUN 20190820.pdf

§76 Underlag till lokalförsörjningsplan

Dnr 2019/BUN 0307

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Underlaget noteras.
2.  Underlaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M), lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). 
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende
framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Underlaget kommer
att vara del i den kommunövergripande lokalförsörjni ngsprocessen för Tyresö
kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse underlag till lokalförsörjningsplan.pdf
Underlag lokalförsörjningsplan barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhetsområden justerad efter nämnd.docx

§77 Ordförandeuppdrag verksamhetsstöd

Dnr 2018/BUN 0132 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en ny fördelningsmodell inför
2020 som ändamålsenligt fördelar verksamhetsstödet utifrån enskilda
barn/elevers behov.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog en förändring i resursfördelningen
av verksamhetsstöd internt inför 2019. Den första analysen visar en
snedfördelning av resurserna, vilket framför allt påverkat skolor i
centrumområdet. En annan observation som gjorts är att vissa förskolor och
skolor som haft minimalt verksamhetsstöd tidigare har fått en höjning i
verksamhetsstödet 2019, trots att de i uppföljningen redovisar få eller inga barn
med behov av extraordinärt stöd.
Fördelen med den nya resursfördelningen blev en minskad administrativ börda,
både på enheterna och för förvaltningen. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning verksamhetsstöd.docx.pdf
Ordförandeuppdrag.pdf

§78 Redovisning av uppdrag: Vart går gränsen

Dnr 2017/BUN 0018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Informationen noteras.
2.  Ärendet avslutas.
 
Beskrivning av ärendet
Kränkningar och mobbning på nätet har ökat sedan 2016 enligt Friends
nätrapport 2016. Det upplevs finnas en stor osäkerhet vilka lagar som gäller på
internet. Behov av utbildning vad som gäller på internet är viktig för att
medvetengöra våra elever vad man för göra och inte göra. Utifrån detta har
barn-och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en informations -
och utbildningsinsats för elever, personal samt vårdnadshavare. 
Arbete med kränkningar och mobbing på nätet ingår verksamheternas
likabehandlingsarbetet. I den plan som förvaltningen har ingår att ta fram
prioriterade insatser i det främjande och förebyggande arbetet. 
 
Bilagor
PU BUN 2017-01-25 § 7.pdf
Redovisning uppdrag var går gränsen.pdf

§79 Redovisning av uppdrag om deltagande i YAM

Dnr 2019/BUN 0313

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra YAM
på de kommunala högstadieskolorna under läsåret 19/20. 
2.  Återrapportering av uppdraget i augusti 2020.
 
Beskrivning av ärendet
Stockholms läns landsting satsar totalt 15 miljoner under tre år för att
implementera det medvetengörande interventionsprogrammet Youth Aware of
mental healt (YAM) i Stockholms skolor. Programmet har tagits fram av
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
(NASP) tillsammans med Colombia University, USA.
Programmet är framtaget för elever i åldern 14-16 år och främjar diskussion och
utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskapen om
psykisk ohälsa.
 
Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11  000 skolelever
i tio EU-länder. I Tyresö kommun, samt även nationellt, ser vi att den psykiska
ohälsan ökar, främst på högstadiet. Ett led i att arbeta förbyggande mot psykisk
ohälsa är att starta ett samarbete med YAM och deras preventiva skolprogram. 

Bilagor
Uppdrag om YAM.pdf
Redovisning uppdrag deltagande i YAM.pdf

§80 Riktlinjer för ekonomisk ersättning

Dnr 2019/BUN 0310 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till nya riktlinjer för
ekonomisk ersättning antas.
 
Beskrivning av ärendet
Nya utarbetade riktlinjer för ekonomisk ersättning. 

Bilagor
Reviderade riktlinjer för ekonomisk ersättning 190820.pdf 
Tjänsteskrivelse reviderade riktlinjer.pdf

§81 Förslag från Tyresöinitiativet: Konstgräs på fotbollsplanen vi Njupkärrs skola.

Dnr 2019/BUN 0309 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Barn- och utbildningsnämnden kommer inte under 2019 anlägga en
konstgräsplan vid Njupkärrs skola.
2.  Barn- och utbildningsnämnden lämnar sitt svar till förslagsställaren. 
 
Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga konstgräs på
fotbollsplan vid Njupkärrs skola. Förslaget har varit publicerat på
Tyresöinitiativets webbplats och har fått 85 röster. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat förslage t och lämnar sitt svar till
förslagsställare. Inom ramen för barn- och utbildningsnämndens budget finns
inte resurser avsatta för att anlägga någon konstgräsplan 2019. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativet konstgräsplan Njupkärrs skola.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Konstgräs på Njupkärrs skolas fotbollsplan.pdf

§82 Tyresöinitiativ: Konstgräs på fotbollsplanen vid Bergfotens skola

Dnr 2019/BUN 0308 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Barn- och utbildningsnämnden kommer inte under 2019  anlägga en
konstgräsplan vid Bergfotens skola.
2.  Barn- och utbildningsnämnden lämnar sitt svar till förslagsställaren. 
 
Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga konstgräs på
fotbollsplan vid Bergfotens skola. Förslaget har varit publicerat på
Tyresöinitiativets webbplats och har fått 76 röster.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat förslaget och lämnar sitt svar till
förslagsställaren. Inom ramen för barn- och utbildningsnämndens budget finns
inte resurser avsatta för att anlägga någon konstgräsplan 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativet konstgräsplan Bergfoten.pdf
Tyresöinitiativ. Konstgräs på  fotbollsplanen vid Bergfotens skola.pdf

§83 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2019/BUN 0183 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, utses till
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. 
2.  Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter
nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl. 
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där
krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har
anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli
dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud 20190820.pdf

§84 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Notera informationen
 
Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som
sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag 20190806.pdf
Barn- och utbildingsförvaltningens statsbidragskalender uppdaterad
2019.08.08.pdf
Skolverkets statsbidragskalendern 2019.pdf

§85 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Notera informationen
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av
6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Delegationsbeslut augusti 2019 Caroline Eriksson.pdf
Delegationsbeslut juni 2019 Caroline Eriksson.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts juli Johan Ahlkvist.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts juni Johan Ahlkvist.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts maj Johan Ahlkvist.pdf

§86 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras. 
 
Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller
annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor
som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar
sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälan om kränkande behandling augusti.pdf

§87 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn -
och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående
ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar
informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och barn- och
elevombudet augusti.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd augusti 2019.pdf

§88 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Notera informationen. 
 
Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär.

§89 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Notera informationen. 
 
Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden för barn- och utbildningsnämndens kännedom bifogas. 

Bilagor
Skolinspektionen Beslut efter kvalitetsgranskning digitala verktyg.pdf 
Protokoll facklig samverkan maj 2019.pdf