Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-11-27

Sammanträde 2019-11-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Krusboda skola

1 Revidering av nämndplan 2020 samt bilaga prislista

Dnr 2019/BUN 0353 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Reviderad nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan samt
prislista för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden förskola och
pedagogisk omsorg och grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av reviderad kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd
av kommunfullmäktige den 21 november 2019 har barn - och
utbildningsförvaltningen sammanställt en reviderad nämndplan samt kompletterat
med prislista. Alla ändringar finns i avsnitt Resurser i nämndplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad nämndplan 20191113.pdf
Nämndplan 20191119 inkl ny ram och prislista.docx.pdf

2 Ekonomiska uppföljning 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 oktober 2019 avseende barn-
och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt
utfall och prognos för helåret 2019 för beställare (myndighet) och verksamhet i
kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2019.pdf
Ekonomisk rapport per okt 2019 .pdf

3 Fårdala skola- beslut om årskurs 6 läsår 2020/2021

Dnr 2019/BUN 0335

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Undervisningen för Fårdala skolas årskurs 6 under läsår 2020/2021 förläggs i
Nyboda skolas verksamhetslokaler.
Eleverna tillhör Nyboda skolas rektorsenhet.
Personalen tillhör Fårdala skolas rektorsenhet.

Beskrivning av ärendet
Fårdala skola har under många år haft ett ojämnt antal klasser per årskurs och
antalet klasser har varierat mellan en till två klasser per årskurs. Skolans
maxkapacitet bedöms till 275 elever. Skolan har under senare år växt och i
dagsläget finns behov av två klasser per årskurs. Det innebär att lokalutrymmet inte
räcker till på Fårdala skola.

Nyboda skola är idag en skola som inrymmer grundskoleverksamhet för årskurs 4-9
samt särskoleverksamhet för årskurs 7-9. Skolan är förlagd i nära anslutning till
Fårdala skola. Under innevarande läsår har eleverna i årskurs 5 på Fårdala skola
haft undervisning i slöjd på Nyboda skola. Det finns god kapacitet att ta emot hela
årskurs 6 från Fårdala skola och skolan är väl anpassad för elever från årskurs 4-9.

Beslutet är tidsbegränsat till och med utgången av läsår 2020/2021. Orsaken till
tidsbegränsningen är att kommunen har ett pågående utredningsuppdrag till
kommunens lokalstrateg att ta fram en strategisk plan med lösningar för om-, till-
och nybyggnad av skolor i centrumområdet.

Nuvarande klasslärare/mentorer för berörda klasser erbjuds att följa med till
Nyboda skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Fårdala årskurs 6 förläggs till Nyboda skola.pdf

4 Revidering av riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun

Dnr 2019/BUN 0334 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun antas och börjar gälla från och med 1
december 2019. Riktlinjerna ersätter tidigare placeringsregler (Dnr 2017/BUN
0139).

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjerna för skolplacering i
förskoleklass och grundskola. Riktlinjerna ersätter tidigare placeringsregler från
2018 (2017/BUN 0139). De nya riktlinjerna kommer att börja tillämpas 1 december
2019.

De reviderade riktlinjerna tydliggör tillämpningen av kommunens urvalskriterier vid
skolplacering samt redogör för handläggningsförfarandet. Riktlinjerna är reviderade
utifrån behovet av en mer transparent och rättssäker handläggning i Tyresö
kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för skolplacering.pdf
Reviderade riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun 2019 - .pdf

5 Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2019/BUN 0332

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2020 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan
för barn- och utbildningsnämnden 2020. Förslaget bygger på årshjulet för
kommunens styrprocess.

Sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden under 2020 föreslås
fastställas enligt nedan förslag.

Datum Lokal och veckodag
29/1 Bollmora onsdag
4/3 Bollmora onsdag
30/3 Myggdalen : måndag
28/4 Bollmora, tisdag
25/5 Myggdalen: måndag (taktisk konferens måndag och tisdag)
17/6 Myggdalen: onsdag
* 26/8 Myggdalen onsdag
29/9 Myggdalen: tisdag
21/10 Bollmora: onsdag
25/11 Bollmora: onsdag
*9/12 Bollmora: onsdag

* Kan eventuellt ställas in om ärenden ej finns

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2020.pdf

6 Revidering av ekonomiska riktlinjer

Dnr 2019/BUN 0354

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Riktlinjer för ekonomisk ersättning antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har beslutade riktlinjer för ekonomisk ersättning,
senast reviderade 28 augusti 2019. Riktlinjerna ses över kontinuerligt för att vara
aktuella. Inför ny nämndplaneperiod har en översyn genomförts. Förändring har
främst skett i avsnitt 4 där förtydligande om ekonomisk ersättning för särskilt stöd
beskrivs. I de nya riktlinjerna ska det framgå att ett omfattande behov av särskilt
stöd och extraordinära stödinsatser ska uppfyllas för ersättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av ekonomiska riktlinjer.pdf
Riktlinjer för ekonomiska riktlinjer november 2019.pdf

7 Gallringsbeslut för skolhälsojournalerna

Dnr 2019/BUN 0330 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förslag till gallringsbeslut för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
besluta att information om elever i PMO kan gallras. Under 2019 har Tyresö
kommun infört ett e-arkiv för att kunna långtidslagra elektronisk information från
kommunens olika verksamhetssystem. PMO är första verksamhetssystem att
ansluta information till e-arkivet. Anslutningen till e-arkivet innebär att
informationen från källsystemet struktureras efter vilka uppgifter som behövs för att
söka fram uppgifter om personer som varit elever i Tyresö och för att uppfylla
arkivlagens bestämmelser kring rätten att ta del av allmänna handlingar,
rättskipningen, förvaltningens och forskningens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse gallringsbeslut PMO.pdf

8 Uppföljning av flexibla öppettider i förskolan

Dnr 2018/BUN 0012 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Information och delrapportering noteras.
Förskolan Sagan fastställs som lokal för omsorg på obekväm arbetstid.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tilldelats uppdraget att utreda formerna för
omsorg på obekväm arbetstid ur ett helhetsperspektiv (2018/BUN0012). 2019-02-
20 presenterades rapporten med förslag på olika verksamhetsformer. Förvaltningen
fick då fortsatt uppdrag att utarbeta en plan för en lokalbaserad verksamhet i
enlighet med kommunens projektmodell med delrapportering på
nämndsammanträdet maj 2019. En projektplan har tagits fram, riskbedömning och
konsekvensanalys är gjord. Ytterligare en delrapportering kring föreslagen lokal för
omsorg på obekväm arbetstid görs för beslut på nämndsammanträdet i november
2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om lokal för omsorg på obekväm arbetstid.pdf

9 Redovisning av statsbidrag 2019

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som
sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender 2019.11.08.pdf
Statsbidragskalendern Skolverket 2019-11-08.pdf

10 Redovisning av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som
tagits på förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut automatiserade maj- augusti 2019.docx.pdf
Delegationsbeslut Caroline november 2019.pdf
Delegationsbeslut oktober 2019.docx.pdf
Delegationsbeslut Åsa november 2019.pdf

11 Anmälningar om kränkande behandling 2019

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande
behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som sin tur
skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och
redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Statistik kränkande behandling november.pdf

12 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2019

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar pågående ärenden hos Skolinspektionen
och Barn- och elevombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen november 2019.pdf

13 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen.

Bilagor
Revisionsrapport kompetensförsörjning.pdf

14 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information från barn- och utbildningsförvaltningen redovisas.

§38 Revidering av nämndplan 2020 samt bilaga prislista

Dnr 2019/BUN 0353 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Reviderad nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan samt
prislista för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden förskola och
pedagogisk omsorg och grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.

Jeanette Hellmark (M) samt Richard Norin (C) deltar ej i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av reviderad kommunplan 2020-2022 med budget för 2020
fastställd av kommunfullmäktige den 21 november 2019 har barn - och
utbildningsförvaltningen sammanställt en reviderad nämndplan samt kompletterat med prislista.

Alla ändringar finns i avsnitt Resurser i nämndplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad nämndplan 20191113.pdf
Nämndplan 20191119 inkl ny ram och prislista.docx.pdf

§39 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/BUN 0001 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 oktober 2019 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2019 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2019.pdf
Ekonomisk rapport per okt 2019.pdf

§40 Fårdala skola- beslut om årskurs 6 läsår 2020/2021

Dnr 2019/BUN 0335

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Undervisningen för Fårdala skolas årskurs 6 under läsår 2020/2021 förläggs i Nyboda skolas verksamhetslokaler.
2. Eleverna tillhör Nyboda skolas rektorsenhet.
3. Personalen tillhör Fårdala skolas rektorsenhet.

Beskrivning av ärendet
Fårdala skola har under många år haft ett ojämnt antal klasser per årskurs och
antalet klasser har varierat mellan en till två klasser per årskurs. Skolans
maxkapacitet bedöms till 275 elever. Skolan har under senare år växt och i
dagsläget finns behov av två klasser per årskurs. Det innebär att lokal utrymmet
inte räcker till på Fårdala skola.

Nyboda skola är idag en skola som inrymmer grundskoleverksamhet för årskurs
4-9 samt särskoleverksamhet för årskurs 7-9. Skolan är förlagd i nära anslutning
till Fårdala skola. Under innevarande läsår har eleverna i årskurs 5 på Fårdala
skola haft undervisning i slöjd på Nyboda skola. Det finns god kapacitet att ta emot hela årskurs 6 från Fårdala skola och skolan är väl anpassad för elever från
årskurs 4-9.

Beslutet är tidsbegränsat till och med utgången av läsår 2020/2021. Orsaken till
tidsbegränsningen är att kommunen har ett pågående utredningsuppdrag till
kommunens lokalstrateg att ta fram en strategisk plan med lösningar för om-, till- och nybyggnad av skolor i centrumområdet.

Nuvarande klasslärare/mentorer för berörda klasser erbjuds att följa med till
Nyboda skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Fårdala årskurs 6 förläggs till Nyboda skola.pdf

§41 Revidering av riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun

Dnr 2019/BUN 0334 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun antas och börjar gälla från och med 1 december 2019.
2. Riktlinjerna ersätter tidigare placeringsregler (Dnr 2017/BUN 0139).

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjerna för skolplacering i
förskoleklass och grundskola. Riktlinjerna ersätter tidigare placeringsregler från
2018 (2017/BUN 0139). De nya riktlinjerna kommer att börja tillämpas 1 december 2019.

De reviderade riktlinjerna tydliggör tillämpningen av kommunens urvalskriterier vid skolplacering samt redogör för handläggningsförfarandet. Riktlinjerna är
reviderade utifrån behovet av en mer transparent och rättssäker handläggning i
Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för skolplacering.pdf
Reviderade riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun 2019-.pdf

§42 Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2019/BUN 0332

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2020 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2020. Förslaget bygger på
årshjulet för kommunens styrprocess.

Sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden under 2020 föreslås
fastställas enligt nedan förslag. Sammanträdena börjar kl 18:00.
.
Datum Lokal och veckodag
29/1 Bollmora onsdag
4/3 Bollmora onsdag
30/3 Myggdalen : måndag
28/4 Bollmora, tisdag
25/5 Myggdalen: måndag (taktisk konferens måndag och tisdag)
17/6 Myggdalen: onsdag
* 26/8 Myggdalen onsdag
29/9 Myggdalen: tisdag
21/10 Bollmora: onsdag
25/11 Bollmora: onsdag
*9/12 Bollmora: onsdag


* Kan eventuellt ställas in om ärenden ej finns

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden 2020.pdf

§43 Revidering av ekonomiska riktlinjer

Dnr 2019/BUN 0354

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Riktlinjer för ekonomisk ersättning antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har beslutade riktlinjer för ekonomisk ersättning, senast reviderade 28 augusti 2019. Riktlinjerna ses över kontinuerligt för att vara aktuella. Inför ny nämndplaneperiod har en översyn genomförts. Förändring har främst skett i avsnitt 4 där förtydligande om ekonomisk ersättning för särskilt stöd beskrivs. I de nya riktlinjerna ska det framgå att ett omfattande behov av särskilt stöd och extraordinära stödinsatser ska uppfyllas för ersättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av ekonomiska riktlinjer.pdf
Riktlinjer för ekonomiska riktlinjer november 2019.pdf

§44 Gallringsbeslut för skolhälsojournalerna

Dnr 2019/BUN 0330 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslag till gallringsbeslut för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
besluta att information om elever i PMO kan gallras. Under 2019 har Tyresö kommun infört ett e-arkiv för att kunna långtids lagra elektronisk information från kommunens olika verksamhetssystem. PMO är första verksamhetssystem att ansluta information till e-arkivet. Anslutningen till e-arkivet innebär att informationen från källsystemet struktureras efter vilka uppgifter som behövs för att söka fram uppgifter om personer som varit elever i Tyresö och för att uppfylla arkivlagens bestämmelser kring rätten att ta del av allmänna handlingar, rättskipningen, förvaltningens och forskningens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse gallringsbeslut PMO.pdf

§45 Beslut om lokal för omsorg på obekväm arbetstid

Dnr 2018/BUN 0012 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Information och delrapportering noteras.
2. Förskolan Sagan fastställs som lokal för omsorg på obekväm arbetstid.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tilldelats uppdraget att utreda formerna för omsorg på obekväm arbetstid ur ett helhetsperspektiv (2018/BUN0012). 2019-02-20 presenterades rapporten med förslag på olika verksamhetsformer. Förvaltningen fick då fortsatt uppdrag att utarbeta en plan för en lokalbaserad
verksamhet i enlighet med kommunens projektmodell med delrapportering på
nämndsammanträdet maj 2019. En projektplan har tagits fram, riskbedömning och konsekvensanalys är gjord. Ytterligare en delrapportering kring föreslagen
lokal för omsorg på obekväm arbetstid görs för beslut på nämndsammanträdet i
november 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om lokal för omsorg på obekväm arbetstid.pdf

§46 Redovisning av statsbidrag 2019

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen redovisas på varje nämndsammanträde vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället (föregående nämnd).

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender 2019.11.08.pdf
Statsbidragskalendern Skolverket 2019-11-08.pdf

§47 Redovisning av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som tagits på förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut automatiserade maj- augusti 2019.docx.pdf
Delegationsbeslut Caroline november 2019.pdf
Delegationsbeslut oktober 2019.docx.pdf
Delegationsbeslut Åsa november 2019.pdf

§48 Anmälningar om kränkande behandling 2019

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Statistik kränkande behandling november.pdf

§49 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2019

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen november 2019.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd november 2019.pdf

§50 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen.

Bilagor
Revisionsrapport kompetensförsörjning.pdf

§51 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information från barn- och utbildningsförvaltningen redovisas muntligen.