Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-05-25

Sammanträde 2020-05-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Idrott utan gränser

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Admir Lukacevic, grundare av Idrott utan gränser informerar muntligen hur arbetet
går.

2 Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämnden VO 1 & 2

Dnr 2020/BUN 0062 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 för barn- och utbildningsnämnden med
verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive
grundsärskola och fritidshem med mål - och budgetuppföljning inklusive
riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden
januari – april 2020 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar
verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde
2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller
även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och
riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_BUN_Delårsrapport 1 2020.pdf
BUN Delårsrapport 1 2020.pdf
Bilaga_BUN_Delårsrapport 1 2020.pdf

3 Delrapport av uppdrag- implementering av kommungemensamma riktlinjerna och mallar avseende likabehandlingsarbetet.

Dnr 2019/BUN 0314 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delrapportering av uppdragen noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att arbeta för en ökad samverkan
och insyn hos vårdnadshavare kring skolans likabehandlingsarbete och ny
delrapportering ska ske till nämnd hösten 2020.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har getts i uppdrag att två gånger per år till barn- och utbildningsnämnden redovisa en sammanfattning och analys av
anmälningar rörande kränkande behandlingar som gjorts till huvudmannen från
verksamheterna. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i samband med analysen
för perioden 1 januari 2019 till och med 30 juni 2019 i uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden 2019-09-25 § 90 att:

1. snarast tillse att samtliga förskolor och skolor tar del av, implementerar och
arbetar efter de kommungemensamma riktlinjerna och mallar avseende
likabehandlingsarbetet.
2. ta fram en systematik kring ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare kring
skolans likabehandlingsarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppdrag.docx.pdf

4 Läsårsdata 2021/2022

Dnr 2020/BUN 0051 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Läsårsdata för läsåret 2021/2022 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till läsårsdata för
grundskolan i Tyresö kommun. I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel § 2,
ska läsåret omfatta minst 178 skoldata och minst tolv lovdagar. För personalen
gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av
huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse läsårsdata2021 2022.docx.pdf

5 Mottagande av pengar från Hanvikens skolas föräldraförening till Hanvikens skola

Dnr 2020/BUN 0059 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Hanvikens skola tar emot 20 000 kronor från Hanvikens skolas föräldraförening
HSFF för att utveckla barnens skolgård.

Beskrivning av ärendet
Hanvikens skolas föräldraförening HSFF har beslutat att skänka årets överskott på
20 000 kr till Hanvikens skola. Pengarna ska användas till att utveckla barnens
skolgård.

Att ta emot pengarna och använda dem till att utveckla skolgården bedöms vara i
enlighet med barnets bästa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Hanvikens skola.docx.pdf

6 Redovisning av statsbidrag 2020

Dnr 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och
beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga. [1]
Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 §
54.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2020-04-01.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 20200508.pdf

7 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Dnr 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektio nen och Barn- och
elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden
hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för
barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd maj 2020.pdf

8 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Dnr 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Elisabet Schultz förvaltningschef redovisar information från barn- och
utbildningsförvaltningen.

9 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Dnr 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande
behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla
till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för
barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälan om kränkande behandling.pdf

10 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Rakstabussen_infobrev22maj.pdf
PM Vindruvan.pdf
PM Lillefoten .pdf
Delegationsbeslut skolskjuts april 2020, läsår 19-20.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts april 2020, läsår 20-21.pdf
Skolskjuts automatiska beslut sep19- april20.xlsx.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 70.pdf

§29 Idrott utan gränser

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Admir Lukacevic, grundare av Idrott utan gränser informerar muntligen hur arbetet går i de två skolor som projektet startat i. Idrott utan gränser har aktiviteter för målgruppen årskurs 4-9 i samarbete med idrottslärarna på respektive skola för att få elever att röra på sig. De arbetar även för aktiviteter på rasterna.

§30 Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämnden VO 1 & 2

Dnr 2020/BUN 0062 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Delårsrapport för tertial 1 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål - och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga). Jannice Rockstroh (S), Åsa De Mander (L) och Anja Eklund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delå rsrapport 1 för perioden
januari – april 2020 för barn- och utbildningsnämnden och omfattar
verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg samt verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem.
Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
-  Delårsrapport för tertial 1 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena förskola och pedagogisk omsorg samt grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål - och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse_BUN_Delårsrapport 1 2020.pdf
BUN Delårsrapport 1 justering efter nämnd 20200525.pdf
Bilaga_BUN_Delårsrapport 1 2020.pdf

§31 Delrapport av uppdrag- implementering av kommungemensamma riktlinjerna och mallar avseende likabehandlingsarbetet.

Dnr 2019/BUN 0314 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Delrapportering av uppdragen noteras.
 
2. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att arbeta för en ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare kring skolans likabehandlingsarbete och ny delrapportering ska ske till nämnd hösten 2020. 
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har getts i uppdrag att två gånger  per år till 
barn- och utbildningsnämnden redovisa en sammanfattning och analys av anmälningar rörande kränkande behandlingar som gjorts till huvudmannen från  
verksamheterna. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i samband med analysen för perioden 1 januari 2019 till och med 30 juni 2019 i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25 § 90 att:
 
1. snarast tillse att samtliga förskolor och skolor tar del av, implementerar och
arbetar efter de kommungemensamma riktlinjerna och mallar avseende
likabehandlingsarbetet. 
 
2. ta fram en systematik kring ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare
kring skolans likabehandlingsarbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Delrapportering av uppdragen noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att arbeta för en ökad samverkan och insyn hos vårdnadshavare kring skolans likabehandlingsarbete och ny delrapportering ska ske till nämnd hösten 2020. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppdrag.docx.pdf

§32 Läsårsdata 2021/2022

Dnr 2020/BUN 0051 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Läsårsdata för läsåret 2021/2022 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag  till läsårsdata för grundskolan i Tyresö kommun. I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldata och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.
  
Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
-  Läsårsdata för läsåret 2021/2022 antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse läsårsdata2021 2022.docx.pdf

§33 Mottagande av pengar från Hanvikens skolas föräldraförening till Hanvikens skola

Dnr 2020/BUN 0059 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Hanvikens skola tar emot 20 000 kronor från Hanvikens skolas föräldraförening HSFF för att utveckla barnens skolgård.
 
Beskrivning av ärendet
Hanvikens skolas föräldraförening HSFF har beslutat att skänka årets överskott på 20 000 kr till Hanvikens skola. Pengarna ska användas till att utveckla barnens skolgård.
 
Att ta emot pengarna och använda dem till att utveckla skolgården bedöms vara i enlighet med barnets bästa.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
-  Hanvikens skola tar emot 20 000 kronor från Hanvikens skolas föräldraförening HSFF för att utveckla barnens skolgård.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Hanvikens skola.docx.pdf

§34 Byte av huvudman M3P förskolor

Dnr 2020/BUN 0066 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.   Ärendet tas som extra ärende.
 
2.   Godkänner Unike förskolor AB som enskild att överta verksamheten på Palettens, Stenkulans, Trollsländans och Hästhagens förskolor efter en fusion med M3P förskolor AB och att fortsatt bedriva förskoleverksamhet enligt skollagen 2 kap 5 § och 7§.
 
Beskrivning av ärendet
Styrelsen i M3P förskolor AB i Tyresö, vilken är densamma som styrelsen i Unike förskolor AB i Nacka, planerar att göra en fusion av de båda bolagen. 
 
Efter fusionen planeras Unike förskolor AB vara huvudman för samtliga förskolor, totalt åtta, i Tyresö och Nacka.
 
Ansökan avser byte av huvudman för samtliga förskolor i Tyresö som drivs av M3P förskolor AB (Palettens förskola, Stenkulans förskola, Trollsländans förskola och Hästhagens förskola) till Unike förskolor AB.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1.  Ärendet tas som extra ärende
2.  Godkänner Unike förskolor AB som enskild att överta verksamheten på Palettens, Stenkulans, Trollsländans och Hästhagens förskolor efter en fusion med M3P förskolor AB och att fortsatt bedriva förskoleverksamhet, enligt skollagen 2 kap 5 § och 7§.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse M3P Unike.pdf

§35 Redovisning av statsbidrag 2020

Dnr 2020/BUN 0002 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och
beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd, se bilaga. [1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden 2018-06-20 § 54.

Bilagor
10 Tjänsteskrivelse statsbidrag 2020-04-01.pdf
Barn- och utbildningsförvaltningens statsbidragskalender för 20200508.pdf

§36 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020

Dnr 2020/BUN 0030 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och elevombudet noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd maj 2020.pdf

§37 Anmälningar om kränkande behandling 2020

Dnr 2020/BUN 0031 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 200519.pdf

§38 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2020

Dnr 2020/BUN 0008 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Elisabet Schultz informerar muntligen från om verksamheten på barn- och utbildningsförvaltningen.
 
Johan Ahlkvist skolchef för grundskolan informerar muntligen om verksamheten i grundskolorna.
 
Ulrika Månsson skolchef för förskolan informerar muntligen om verksamheten i förskolorna.

§39 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2020

Dnr 2020/BUN 0009 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilaga. 

Bilagor
Rakstabussen_infobrev22maj.pdf
PM Vindruvan.pdf
PM Lillefoten .pdf
Delegationsbeslut skolskjuts april 2020, läsår 19-20.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts april 2020, läsår 20-21.pdf
Skolskjuts automatiska beslut sep19- april20.xlsx.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 70.pdf
Protokoll facklig samverkan VO 1_2 , april.pdf
Protokoll gemensam facklig samverkan VO 1,2, 6_7 16 april.pdf 
Tillsynsbeslut.pdf