Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-11-23

Sammanträde 2021-11-23

Datum
Klockan
18:15
Plats
Bollmora

2 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 oktober 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport 2021 oktober BUN.pdf

3 Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor

Diarienummer 2021/BUN 0102 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor antas.
2. I och med att funktionsprogrammet antas upphör tidigare lokalprogram att gälla för grundskolan samt Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun (Dnr 2015/BUN0087).

Beskrivning av ärendet
Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor är ett planeringsunderlag, för både strategisk samhällsbyggnadsplanering av skolbyggnader och lokalprogram vid planering av skollokaler. Det beskriver hur skolans lokaler och omkringliggande miljöer bör utformas för att uppnå bra lärmiljöer och hur arkitektur och gestaltning kan användas som verktyg för att skapa en trygg, inspirerande och inkluderande plats för att alla elever.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Funktionsprogram.pdf
Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor.pdf

4 Nämndplan 2022

Diarienummer 2021/BUN 0012 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2022 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med prislista för 2022 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.
Förslaget baseras på kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 21 oktober 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Nämndplan 2022 BUN.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2022 BUN.pdf
Styrdokument.pdf
Prislista 2022 Tyresö kommun.pdf
Prövning av barnets bästa, nämndplanen.pdf

5 Återrapportering belastningsregistret - ledamotsinitiativ (M)

Diarienummer 2021/BUN 0084 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade 2021-05-26 ett ledarmotsinitiativ (M) gällande utdrag ur belastningsregistret. Barn- och utbildningsförvaltningen fick ärendet remitterat från nämnden och har nu utfört stickprovskontroller av belastningsregister inom kommunala och fristående förskolor.
Uppdragets syfte är att se över rutinen kring begäran och hantering av hur belastningsregister utförs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Utdrag ur belastningsregistret.pdf
Ledamotsinitiativ.pdf

6 Temagranskning av det språkutvecklande arbetet vid fristående och kommunala förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun

Diarienummer 2021/BUN 0085 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Rapporten för temagranskningen noteras
2. Pedagogiska omsorgen Myran Koriandern enskild firma, som drivs av Vigdis Tengelsen ska lämna in rapport gällande det språkutvecklande arbetet på enheten senast den 15 december 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen återrapporterar till barn- och utbildningsnämnden vid behov.
3. Övriga identifierade utvecklingsområden följs upp enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens granskningsplan (Dnr. 2020/BUN 0026) ska barn- och utbildningsförvaltningen årligen genomföra en temagranskning som inriktas mot ett särskilt område eller en specifik sakfråga som valts ut i förskolans läroplan, Lpfö18. Temagranskning genomförs årligen på samtliga fristående förskolor och i pedagogisk omsorg, samt genom stickprov på de kommunala förskolorna och i kommunal pedagogisk omsorg.
Det utvalda området i temagranskningen på förskolor och i pedagogisk omsorg 2020-2021 är det språkutvecklande arbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Temagranskning Språkutvecklande arbetssätt 2020-2021.pdf

7 Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0014 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver barn- och utbildningsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Reviderad delegationsordning BUN.pdf
Reviderad delegationsordning BUN.pdf

8 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Anmälningar om kränkande behandling 10 oktober - 9 november.pdf
Kränkande behandling grundskola 10 okt-9 nov.pdf
Kränkande behandling förskola 10 okt-9 nov.pdf

9 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Statsbidrag november.pdf

10 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut, ansökan om verksamhetsstöd grundskola, oktober.pdf
Delegationsbeslut Skolskjuts Oktober 2021.pdf
Delegationsbeslut, Ansökan om barnomsorg förskola okt.-nov..pdf

11 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.pdf

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Coronaläget
- Enkätuppföljning
- Satsning utrustning
- Föreläsning kring särbegåvade i vår
- Föreläsning kring klimatsmarta förskolor
- Evakuering Kumla
- Rektor Kumla
- Fårdalapaviljongerna

13 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 210916 VO 1 o 2.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 210916 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Tillsynsrapport barn- och utbildningsförvaltningen.pdf

§113 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Öppet hus Fornudden skola

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden godkänner det.

§114 Månadsrapport

Diarienummer 2021/BUN 0010 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 oktober 2021 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport 2021 oktober BUN.pdf

§115 Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor

Diarienummer 2021/BUN 0102 41 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor antas.
2. I och med att funktionsprogrammet antas upphör tidigare lokalprogram att gälla för grundskolan samt Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö kommun (Dnr 2015/BUN0087).

Reservation
Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppens räkning, kommer in med en skriftlig reservation.
Richard Norin (C) kommer in med en skriftlig reservation.
Bjarne Vifell (SD) lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Funktionsprogrammet för Tyresös framtida skolor är ett planeringsunderlag, för både strategisk samhällsbyggnadsplanering av skolbyggnader och lokalprogram vid planering av skollokaler. Det beskriver hur skolans lokaler och omkringliggande miljöer bör utformas för att uppnå bra lärmiljöer och hur arkitektur och gestaltning kan användas som verktyg för att skapa en trygg, inspirerande och inkluderande plats för att alla elever.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner beslutspunkterna 1 och 2.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppens räkning, yrkar avslag.
Bjarne Vifell (SD) yrkar avslag.
Richard Norin (C) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden avslår ordförandeförslaget.
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden har bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Funktionsprogram.pdf
Funktionsprogram för Tyresös framtida skolor.pdf

§116 Nämndplan 2022

Diarienummer 2021/BUN 0012 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2022 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med prislista för 2022 antas.

Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppens räkning, deltar inte i beslutet.
Richard Norin (C) deltar inte i beslutet.
Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M), för den moderata gruppens räkning, kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem antas.

Förslaget baseras på kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 21 oktober 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner nämnd- och förvaltningsplan 2022 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Nämndplan 2022 BUN.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2022 BUN.pdf
Styrdokument.pdf
Prislista 2022 Tyresö kommun.pdf
Prövning av barnets bästa, nämndplanen.pdf

§117 Återrapportering belastningsregistret - ledamotsinitiativ (M)

Diarienummer 2021/BUN 0084 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade 2021-05-26 ett ledarmotsinitiativ (M) gällande utdrag ur belastningsregistret. Barn- och utbildningsförvaltningen fick ärendet remitterat från nämnden och har nu utfört stickprovskontroller av belastningsregister inom kommunala och fristående förskolor.

Uppdragets syfte är att se över rutinen kring begäran och hantering av hur belastningsregister utförs.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Utdrag ur belastningsregistret.pdf
Ledamotsinitiativ.pdf

§118 Temagranskning av det språkutvecklande arbetet vid fristående och

Diarienummer 2021/BUN 0085 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Rapporten för temagranskningen noteras
2. Pedagogiska omsorgen Myran Koriandern enskild firma, som drivs av Vigdis Tengelsen ska lämna in rapport gällande det språkutvecklande arbetet på enheten senast den 15 december 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen återrapporterar till barn- och utbildningsnämnden vid behov.
3. Övriga identifierade utvecklingsområden följs upp enligt den ordinarie planen för tillsyn.                             

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens granskningsplan (Dnr. 2020/BUN 0026) ska barn- och utbildningsförvaltningen årligen genomföra en temagranskning som inriktas mot ett särskilt område eller en specifik sakfråga som valts ut i förskolans läroplan, Lpfö18. Temagranskning genomförs årligen på samtliga fristående förskolor och i pedagogisk omsorg, samt genom stickprov på de kommunala förskolorna och i kommunal pedagogisk omsorg.

Det utvalda området i temagranskningen på förskolor och i pedagogisk omsorg 2020-2021 är det språkutvecklande arbetet.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner beslutspunkterna 1-3.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Temagranskning Språkutvecklande arbetssätt 2020-2021.pdf

§119 Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0014 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver barn- och utbildningsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Reviderad delegationsordning BUN.pdf
Revidering av delegationsordning BUN.pdf

§120 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Anmälningar om kränkande behandling 10 oktober - 9 november.pdf
Kränkande behandling förskola 10 okt-9 nov.pdf
Kränkande behandling grundskola 10 okt-9 nov.pdf

§121 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd. 

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Statsbidrag november.pdf

§122 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut, ansökan om verksamhetsstöd grundskola, oktober.pdf
Delegationsbeslut Skolskjuts Oktober 2021.pdf
Delegationsbeslut, Ansökan om barnomsorg förskola okt.-nov..pdf

§123 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.pdf

§124 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

- Coronaläget
- Enkätuppföljning
- Satsning utrustning
- Föreläsning kring särbegåvade i vår
- Föreläsning kring klimatsmarta förskolor
- Evakuering Kumla
- Rektor Kumla
- Fårdalapaviljongerna

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§125 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Jannice Rockstroh (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 210916 VO 1 o 2.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 210916 VO  1, 2, 6 och 7.pdf
Tillsynsrapport barn- och utbildningsförvaltningen.pdf